Hyppää pääsisältöön

Kevyen liikenteen väylä / Lättrafikled : Hangelby-Box, tie 170 (Uusi Porvoontie/Nya Borgåvägen)

Toimitusnumero
2020-627934
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Sipoo

Liikennevirasto (1.1.2019 lähtien Väylävirasto) on 28.6.2016 antamallaan päätöksellä hyväksynyt tiesuunnitelman kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi maantien 170 yhteyteen välille Hangelby-Box. Tieosan pituus on noin 3 kilometriä. Tienpitäjä, Uudenmaan ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) on hakenut tiesuunnitelmapäätöksen perusteella maantietoimitusta. 
Toimitus koskee pääosin kiinteistöjä, jotka sijaitsevat Uuden Porvoontien pohjoispuolella (luoteispuolella).

Maantietoimituksen esite on liitteenä (ks. alh.).

Tiesuunnitelmassa on 4 karttaosaa. Yleiskartta ja karttaosat ovat liitteinä.

Toimituksen eteneminen

Alkukokous, haltuunotto ja maastokatselmus (1.7.2020)


Alkukokouksen yhteydessä pidettiin haltuunottokatselmus. Katselmuksessa laadittiin luettelo toimituksessa lunastettavasta omaisuudesta.

Katselmuksessa 1.7.2020 otettiin tiesuunnitelmassa osoitetut alueet Väyläviraston haltuun. Ennakkokorvausvaatimusten viimeinen jättöpäivä oli 31.8.2020. Ennakkokorvausvaatimukset käsiteltiin 25.11.2020.

Maastotyöt ja toimituskartta

Kevyen liikenteen väylä on rakennettu ja otettu käyttöön. Maanmittauslaitoksen maastoryhmä on merkinnyt tiealueen maastoon muovisin paaluin. Uusia putkipyykkejä on rakennettu kohtiin, missä kiinteistöjen välinen raja ja uusi tiealueraja risteävät. Pyykkien rakentamista jatketaan huhtikuussa.

Toimituksen seuraavat vaiheet: katselmus ja loppukokous

Karttaluonnos laaditaan, kun maastotyöt on saatu valmiiksi. Maastokatselmus tehdään niillä kiinteistöllä, joilla se katsotaan tarpeelliseksi ja joiden kohdalla maanomistaja on katselmusta pyytänyt. Katselmus pidetään 17.5.2022. Katselmus alkaa Kalkkirannantien risteyksestä klo 9.30 ja etenee Boxin suuntaan. 

Loppukokous pidetään Boxin vpk:n talolla 25.5.2022 klo 9.00. Kokouksessa tehdään päätökset alueiden siirrosta, rajoista ja toimitukseen liittyvistä korvauksista. Kokouspöytäkirja ja valitusosoitus lähetetään asianosaisille kokouksen jälkeen.

Korvaukset maantien leventymisestä käsitellään toimituksessa viran puolesta. Tästä huolimatta asianosaisen on halutessaan mahdollista toimittaa lunastustoimikunnalle korvausvaatimus. Tämä lähetetään postitse tai sähköpostitse toimitusinsinöörille 
    torstaihin 5.5.2022 mennessä, tämä päivä mukaan lukien.

Mikäli maanomistaja on havainnut tienrakentamisen yhteydessä puutteita, jotka koskevat esimerkiksi liittymiä tai pellon kuivatusta (salaojat, rummut), näistä pyydetään ilmoittamaan toimitusinsinöörille viipymättä, viimeistään ennen katselmusta.

Yhteystiedot Maanmittauslaitoksessa

Toimitusinsinööri, maanmittausinsinööri (DI) Helka-Marja Kohonen, p. 0400 539 015,

           etu-nimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi

-
Postiosoite (asianosaisten tilitiedot ja niihin liittyvät valtakirjat)

Maanmittauslaitos
Tulliportinkatu 1
06100 PORVOO