Paavolan tilusjärjestely

Toimitusnumero
2020-635592
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Siikajoki

 

Tilusjärjestelytoimituksen käynnistyminen ja aluerajaus

 • Tilusjärjestelyselvitystä on esitelty maanomistajille kesäkuussa 2020 järjestetyissä tilaisuuksissa.
 • Esittelytilaisuuksissa sovittiin, että hanke toteutetaan muutoksia haluavien maanomistajien kesken. Vastaavasti muiden maanomistajien tilukset pyritään rajaamaan alueen ulkopuolelle. Peltoaukealle ei kuitenkaan jätetä pieniä peltolohkoja, jotta salaojituksella saadaan muodostettua viljelyn kannalta järkeviä kokonaisuuksia.
 • 17 maatilaa on pyytänyt tilusjärjestelytoimituksen toteuttamista omistamillaan tiluksilla (tilanne 7.1.2021).
 • Hankkeeseen pääsee mukaan allekirjoittamalla liitetiedostossa olevan toimitushakemuksen. Hakemuksen voi skannata ja lähettää sähköpostitse toimitusinsinöörille. Toki voi käyttää myös perinteistä kirjepostia.

Jakosuunnittelu

 • Toimitusinsinööri on neuvotellut hankkeeseen osallistuvien maanomistajien kanssa tilusten vaihdoista ja hinnoittelusta marras- ja joulukuussa 2020.
 • Jakosuunnitelmaehdotus on tarkoitus laatia vuosina 2021-2023.
 • Jakosuunnitelma sisältää ehdotuksen muuttuvista tiluksista sekä mahdolliset valtaojitus- , salaojitus- ja tiesuunnitelmat.
 • Tilusten hinnoittelussa huomioidaan peltolohkon sijainti, koko ja muoto, maalaji, kivisyys, hallanarkuus, hukkakaura ja kuivatustilanne. Vaihtuvilta tiluksilta otetaan uudet viljavuusnäytteet ja pH:n poikkeamat ohjearvosta korvataan.
 • Jakosuunnittelussa huomioidaan erityisesti kivennäis- ja turvemaiden jakautuminen. Toki myös luomutilojen erityispiirteet.
 • Jakosuunnitelmassa perustetaan viralliset kulkuoikeudet kaikille peltolohkoille ja tehdään kiinteistöjen yhdistämispäätökset.
 • Poikkeussäännökset mahdollistavat tukikelvottomien peltolohkojen ja peltoraivioiden saamisen korvauskelpoiseksi.
 • Toimitusalue voi muuttua sen mukaan, miten valtio saa ostetuksi tiluksia maapankkiin.
 • Jakosuunnittelussa laaditaan yleensä kolme kierrosta jakoehdotuksia. Maanomistaja voi irtautua hankkeesta, jos ensimmäisen jakoehdotuksen jälkeen havaitaan, ettei maatilalle ole saatavissa hyötyjä. Hankkeeseen uskaltaa siis lähteä mukaan katsomaan, olisiko hyötyjä saatavissa.

Kuivatus- ja tiehankkeet

 • Hankkeen yhteydessä voitaisiin toteuttaa valtaojituksia 5 km, salaojituksia 70 ha ja viljelystietä 3 km.
 • Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 600 000 euroa.
 • Maanomistajien maksuosuus on 50 %. Lisäksi maanomistajat saavat verotushyötyjä.
 • Kuivatushankkeet toteutetaan jakosuunnittelun jälkeen vuosina 2023-2024.
 • Valtion lainojen takaisinmaksu alkaa toimituksen lopettamisen jälkeen. Maksuaikaa on noin 10 vuotta.

Hankkeen toimituskustannukset

 • Arvioidut toimituskustannukset ovat 240 000 euroa, mistä maanomistajien osuus on noin 60 000 €.
 • Toimituskustannukset peritään maanomistajilta toimituksen lopettamisen jälkeen.
 • Toimituskustannukset jaetaan hankkeesta saadun hyödyn perusteella. Ne maanomistajat, jotka eivät hyödy hankkeesta, vapautetaan maksuista kokonaan.
 • Tilusjärjestelyssä on arvioitu vaihtuvan peltoa 240 ha, joten vaihtuvaa peltohehtaaria kohden kustannukset ovat noin 250 €/ha.

Valtion maanosto

 • Valtio ostaa tilusjärjestelyalueen läheisyydestä peltoa markkinahintaan vuosina 2021-2022. Maanostajan yhteystiedot sivun alaosassa.
 • Valtion ostotarjous on ilmainen eikä tarjouksen pyytäminen sido mihinkään, joten meihin uskaltaa olla yhteydessä. Tosiasia on myös se, että jos valtion tarjoama hinta on alhainen, kauppoja ei synny. Eli todellista markkinahintaa tarjotaan.
 • Valtion maata käytetään järkevien peltolohkojen muodostamiseen, tilakoon kasvattamiseen ja viljelymatkojen lyhentämiseen. Valtion lisämaat jaetaan tilusjärjestelyssä mukana oleville maanomistajille.
 • Myydessään valtiolle maanomistaja saa verotushyötyjä. Normaalisti kiinteistönluovutuksissa myyjä maksaa luovutusvoiton veroa tapauksesta riippuen 18 - 24 % kauppahinnasta. Valtiolle myytäessä hankintameno-olettama on 80 %, joten maksettava vero on 6 % kauppahinnasta.

Tilusjärjestelytoimitus 

 • Tilusjärjestelyllä parannetaan ja nykyaikaistetaan tilusrakennetta. Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunut kiinteistörakenne vastaamaan nykyajan tarpeita.
 • Tilusjärjestely parantaa maatalouden harjoittamisen kannattavuutta. Peltotilusten kokoaminen yhteen säästää viljelijän aikaa, vähentää maatalousliikennettä ja viljelyskustannuksia.
 • Hyvä kiinteistörakenne luo alueelle elinvoimaisuutta vuosikymmeniksi eteenpäin.
 • Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset, ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus.
 • Uusi tilussijoitus suunnitellaan osakkaiden kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Vaihtuvien tilusten arvojen erotus korvataan maanomistajien välisinä tilikorvauksina.

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Ari Leppikangas
040 730 4172

ari.leppikangas@maanmittauslaitos.fi

Toimitusinsinööri parhaiten tavoitettavissa aamupäivisin klo 8.00-11.00.

 

Valtion maanhankinnan yhteyshenkilö: Miikka Ketonen
050 300 3279
miikka.ketonen@maanmittauslaitos.fi

 

Maanmittauslaitos, Ylivieskan palvelupiste, Valtakatu 4, 84100 Ylivieska