Voimansiiroalueen lunastus , Ristikaarankangas-Kosolankangas-Hittisenneva-Ahvenlampi

Toimitusnumero
2020-652258
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Lestijärvi
Halsua

Hankkeen haltuunotto tapahtuu maaliskuussa 2021. 

Hanke

Toimituksessa käsitellään pysyvän käyttöoikeuden lunastamista alueisiin, joita tarvitaan 
Ristikaarankangas-Kosolankangas 110 kV:n, Kosolankangas-Hittisenneva 110 kV:n ja Hittisenneva-Ahvenlampi 2x110 kV:n sekä sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten.
Lisäksi toimituksessa käsitellään lunastajan oikeutta käyttää johtoalueelle johtavia yksityisteitä
ja maanomistajien omia teitä.

YIT Rakennus Oy on saanut Maanmittauslaitokselta lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan
29.10.2015 annetulla päätöksellä Dnro MML 312203 04/2015.
Sen lisäksi YIT Rakennus Oy ( myöhemmin vain lunastaja ) on saanut kaikilta maanomistajilta luvan leventää linjaa 10 m Hittisnevan ja Ahvenlammen välillä.

Toimituksessa käsitellään pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen alueisiin, joita tarvitaan 
Ristikaarankangas-Kosolankangas 110 kV:n, Kosolankangas-Hittisenneva 110 kV:n ja Hittisenneva-Ahvenlampi 2x110 kV:n sekä  sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten. 
Lisäksi toimituksessa käsitellään lunastajan oikeutta käyttää johtoalueelle johtavia yksityisteitä
ja maanomistajien omia teitä.

Haltuunotto

Lunastustoimituksen yhteydessä lunastettava omaisuus otetaan lunastajan haltuun. Haltuunotossa lunastajalle syntyy oikeus käyttää alueita lunastusluvan mukaisiin tarkoituksiin. 
Haltuunoton jälkeen rakennustyöt voidaan aloittaa.

Haltuunotto tapahtuu lunastusluvan mukaisesti sekä muutamien tilojen osalta myös sopimukseen mukaisesti. Mikäli on jotain kysyttävä ottakaa yhteyttä.

Haltuunoton kohde on selostettu ohessa olevan karttaliitteessä ja selitelmässä. Linjakatu on metsässä merkitty nauhoilla ja pellolla keskilinja on merkitty puupaaluilla maastoon. Pylväiden paikat ovat osittain merkattu puupaaluilla. Merkkaus on parhaimmillaan käynnissä ja valmistunee v. 8.

 

Toimitusinsinööri tullaan inventoimaan alueella olevan omaisuuden ja lisäksi valokuvamaan sen tarpeellisin osin. Metsämaan maapohjan luokittelun ja puuston inventoinnin on tehnyt Mitta oy sekä Metsänhoitoyhdistys. Kerätyt tiedot ovat lähtökohtana myöhemmälle korvauskäsittely.

Menettely

Lunastustoimituksessa lunastustoimikunta - toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä - antavat toimituskokouksissa toimitukseen kuuluvat päätökset. Ennen päätöksien tekemistä lunastustoimikunta kuulee sekä luovuttajia että lunastajaa.

Lunastusluvassa osoitettujen alueiden haltuunotto perustuu lunastuslain säännöksiin. Haltuunotto tapahtuu nyt kirjallisessa menettelyssä (Laki kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen
toimituskokousten järjestämisessä covid-19 – epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista
menettelyistä 2 §). Kokousta tai maastokatselmusta, johon kutsuttaisiin kaikki asianosaiset, ei järjestetä.  

Haltuunottoa koskevat päätökset tekee lunastustoimikunta, johon kuuluvat allekirjoittanut toimitusinsinööri
sekä  kaksi Halsuan kunnanvaltuuston valitsemat uskotut miehet 

 

Korvaukset

Lunastustoimikunta päättää lunastuksesta aiheutuvista korvauksista linja-hankeen valmistumisen jälkeen toimituksen loppukokouksessa. 
Lunastuslain mukaan asianosaisella on kuitenkin oikeus vaatia lunastettavasta omaisuudesta ennakkokorvausta. Ennakkokorvausta voidaan pääsääntöisesti määrätä 3/4 lunastuskorvauksen arvioidusta likimääräisestä määrästä. Mikäli ennakkokorvausta ei vaadita, toimituksessa maksetaan asianosaisen kaikille korvauksille 6 % korko alkaen haltuunotosta.
Ennakkokorvausvaatimukset pitää ilmoittaa toimitusinsinöörille kirjallisesti viimeistään 15.3.2021

Kuuleminen

Haltuunoton edellytyksiä ja haltuunottoluettelon (Lunastettava omaisuus) virheitä tai puutteita 
koskevat huomautukset tulee esittää allekirjoittaneelle viimeistään 15.3.2021. Sama koskee
haltuunoton ajankohtaa ja ennakkokorvauksia koskevia vaatimuksia. Mikäli lausuttavaa ei
ole, tämä kirje ei edellytä Teiltä mitään toimenpiteitä.

Maanomistajalla on velvollisuus ilmoittaa toimitusinsinöörille ne tiedossaan olevat erityisen
oikeuden haltijat (esim. vuokralaiset), joita toimitus koskee (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta 16 §).

Työnaikaiset vahingot

Työaikaisista vahingoista ja ongelmista pyydettiin ilmoittamaan välittömästi niiden ilmetessä
ensisijaisesti urakoitsijalle. Vahingot kannattaa heti myös valokuvata. Samalla tieto
olisi hyvä toimittaa myös toimitusinsinöörille tiedoksi myöhempää mahdollista korvauskäsittelyä
varten. Työnaikaiset vahingot voidaan viime kädessä ratkaista toimituksessa korvausasiana,
mikäli sopimusta korjaamisesta tai korvaamisesta ei ole maanomistajan ja rakentajan
välillä aikaansaatu.
Koska urakoitsijaa ei ole vielä valittu, hakijan tulee tiedottaa maanomistajille rakennusurakoitsijan valinnasta ja yhteyshenkilöstä..

Hakijan muutos

YIT Rakennus ja Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy ovat 5.2.2021 tehneet kirjallisen siirtosopimuksen jonka mukaan lunastuksen hakijaksi tulee Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy, ja maanmittauslaitoksen 29.10.2015 myöntämä lunastuslupa kaikkineen oikeuksineen ja velvoitteineen siirretään uudelle hakijalle. 
Osapuolet ovat pyytäneet, että hakijamuutos tehdään kirjalliseen haltuunoton yhteydessä (Lunl. 76 § mukaan mukaisesti).
Sopimuksen mukaan myös kaikki maanomistajien kanssa loka- ja marraskuussa tehdyt
sopimukset siirtyvät Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy:lle.

Päätös

Lunastustoimikunta tekee haltuunoton kohdetta ja ajankohtaa sekä ennakkokorvauksia koskevat päätökset aikaisintaan perjantaina 19.3.2021. Ellei asianosaisten
esittämistä vaatimuksista muuta johdu, haltuunotto tapahtuu päätöksen antamishetkellä.
Päätösasiakirja lähetetään asianosaisille välittömästi päätösten tekemisen
jälkeen. Päätöksiin ei ole tässä vaiheessa muutoksenhakuoikeutta (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta 92 §).

Kokouskäsittely

Hankeen valmistuttua pidetään toimituskokoukset, joissa mm. todetaan maanomistajien
menetykset ja päätetään korvauksista. Asianosaiset kutsutaan kokouksiin myöhemmin erikseen.
Toimituksen vaatimat maastotyöt tehdään maanmittauslaitoksen
toimesta rakentamishankeen valmistuttua.

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta antaa  Anniina Suontaus (edustaa sekä YIT Rakennus että Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy)
puh. +358 50 397 76 65 tai sähköposti anniina.suontaus (at) yit.fi

Toimituksesta saa lisätietoja toimitusinsinööriltä Malin Henriksson  puh. +358 50 597 2295 tai  sähköposti malin.henriksson (at) maanmittauslaitos.fi