Hyppää pääsisältöön

Lokal enskild vägförrättning, Geta 1a

Toimitusnumero
FNr 2016-521729
Toimituslaji
Alueellinen tietoimitus
Kunta
Geta

Förrättningsnummer: FNr 2016-521729

Till Lantmäteriverkets uppgifter hör bland annat grundförbättring av fastighetsregistret. Eftersom fastighetsregistret är bristfälligt gällande vägrättigheter, utför lantmäteriverket lokala vägförrättningar på statens bekostnad för att komplettera fastighetsregistret till dessa delar.

I enlighet med fastighetsbildningslagen kan en lokal vägförrättning utföras på statens initiativ och bekostnad om allmänt intresse eller fastighetsregistrets klarhet och pålitlighet på något område kräver att en sådan förrättning utförs.

Målsättningen med en lokal enskild vägförrättning är att ordna så att de inom förrättningsområdet (se översiktskartan) belägna fastigheternas vägrättigheter motsvarar det verkliga vägbehovet med beaktande av det befintliga vägnätet.

Genom detta förfarande antecknas i fastighetsregistret och på fastighetsregisterkartan endast nödvändiga vägrätter grundade på sina verkliga platser.

                            Vid förrättningen handläggs ej:

  • grundande av vägrätter, på områden som tidigare inte används som väg,

  • utredande av oklarheter eller motsägande uppgifter,

  • ersättningsfrågor,

  • bestämmande av vägenheter för väghållning,

  • bildande av väglag.

Gamla vägrättigheter som blivit onödiga upphävs. 

Lantmäteriverkets enhet på Åland begär nu i ett första skede in respons från berörda fastighetsägare och delägare i andra registerenheter, samt även från de myndigheter som kan komma ifråga.

På basis av den respons vi erhåller upprättar lantmäteriverket en regleringsplan över det berörda områdets vägnät och sammankallar till ett förrättningssammanträde. Sammanträdet delges med separat kallelse.

 

Allmän information

Till förrättningsområdet hör sydöstra Geta avgränsat i öster och norr av Getavägen, i söder av kommungränsen mot Finström, och i väster av Södravägen. För närmare information se översiktskartan.

Förrättningsorådets areal är ca. 1500 ha. och berör 198 st. fastigheter.

 

Aktuellt

Förrättningen har anhängiggjorts på lantmäteriverkets initiativ 7.1.2016.

Till alla markägare inom förrättningsområdet har förfrågan om fastigheters vägförbindelser skickats.

Gamla vägrättigheter utreds från fastighetsregistret, förrättningshandlingar och kartor samt flygbilder.

Preliminär regleringsplan kommer att utarbetats på basen av markägarnas respons, befintliga vägnätet och gamla förrättningshandlingar.

Kontaktinformation:

 

Gustaf Qvarnström, Mariehamn

Förrättningsingenjör

Tel: 040 167 7460

Email: gustaf.qvarnstrom@lantmateriverket.fi

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).