Hämeenkyrönväylä (ohitustie)

Toimitusnumero
2019-609532
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Hämeenkyrö

Pirkanmaan ELY-keskus on hakenut 28.6.2019 maantietoimitusta valtatielle 3 Hämeenkyrön keskustaan välille Kyröskoski - Hanhijärvi. Kyseisestä tiestä käytetään hankenimeä Hämeenkyrönväylä (aiemmin ns. Hämeenkyrön ohitustie). Liikennevirasto on hyväksynyt Hämeenkyrön ohitusta koskevan tiesuunnitelman 27.5.2016. Hyväksytty tiesuunnitelma oikeuttaa siinä osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen. 

Maanmittauslaitoksen kartoittajat ovat merkinneet maastoon haltuunotettavat alueet. Maantiealueen rajat on merkitty jo haltuunottovaiheessa punaisilla muovipaaluilla, jotka osoittavat lunastettavan alueen rajan. Yksityistiealueita ja laskuojia varten tarvittavat alueet merkitään puupaaluilla. Myös kiinteistöjen rajoille tehdään uudet rajamerkit lunastettavan alueen rajalle. Haltuunotettavalla alueella oleva omaisuus on luetteloitu.

Toimitus on käsitellään ns. kaksivaiheisena. Ensimmäisessä toimituksessa lunastetaan maantiealue ja määrätään kohteenkorvaukset. Korvauskäsittely siirtyy vuoden 2021 syksyyn, koska mm. tiesuunnitelmaa on vielä tarkistettu eräin paikoin. Itse rakennushanke kestää vuoden 2023 lopulle. Hankkeesta aiheutuvat haitat ja vahingot sekä mahdolliset lisäalueiden lunastukset käsitellään toisessa toimituksessa, joka pidetään rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.

Tässä maantietoimituksessa pidettiin alkukokous keskiviikkona 9.10.2019 Kyröskosken Koskilinnassa.  Alkukokouksessa esitettiin haltuunotettavat  alueet ja tiedot sinne jäävästä omaisuudesta sekä kerrottiin toimituksen sisällöstä ja korvausmenettelystä. Väyläviraston ja ELY-keskuksen edustajat selostivat tiehanketta sekä sen aikataulua. 

Alueiden haltuunotto tapahtui 9.10.2019. Eräiden peltoalueiden osalta sovittiin, että omistaja tai vuokramies voi hallita ja viljellä niitä 18.6.2020 asti.

Maantietoimituksessa tullaan käsittelemään tiehankkeeseen kuuluvat alueiden lunastukset ja korvauskysymykset.Toimituksen jatkamisesta lähetetään tietoa maanomistajille kirjallisesti, kun kartta on saatu valmiiksi. Maanomistajille on lähetetty 13.4.2021 tilansa osalta karttaote ja kuvioiden pinta-alatiedot lunastettavista alueista ja samalla varataan mahdollisuus korvausvaatimusten tekoon. Kirje tässä liitteenä. Mahdolliset korvausvaatimukset tulee toimittaa toimitusinsinöörille 20.5.2021 mennessä.

Tässä toimituksen ensimmäisessä vaiheessa ei käsitellä juurikaan tiehankkeesta aiheutuvia haitan- tai vahingonkorvauksia.

Rakennustyöt ovat käynnissä. Joissain kohdin on tehty pieniä muutoksia lunastettaviin alueisiin ja näistä on tehty sopimukset maanomistajien kanssa.

Liitteenä olevasta yleissuunnitelmakartasta näkee vihreällä hankkeessa rakennettavat tai parannettavat tiet.

Viestintäkanavia rakennushankeessa:

- Väylävirasto viestii hankkeen facebook-sivuilla: Hämeenkyrönväylä 

https://www.facebook.com/pg/Hameenkyronvayla/posts/

- Hämeenkyrön kunnan sivuilla ja UutisOivassa

Yhteystietoja:

Toimitusinsinööri:

Hannu Toola
Maanmittausinsinööri (DI)
Maanmittauslaitos, Ikaalinen
Kauppakatu 12
39500 Ikaalinen
puh 040 801 7397
email: hannu.toola(at)maanmittauslaitos.fi
 

ELY-keskuksen edustaja toimituksessa on

Jouko Sivula, email jouko.sivula(at)ely-keskus.fi
Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
PL 297, 33101 TAMPERE
puh 040 744 7857, vaihde 0295 036 000

Rakennuttaja on Väylävirasto. Tiesuunnitelmaa ja rakentamista koskevissa asioissa voi olla yhteydessä alla mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Akseli Nurmi, puh. 029 534 3134, email: akseli.nurmi(at)vayla.fi

Mauri Mäkiaho, puh. 029 534 3541, email: mauri.makiaho(at)vayla.fi

Urakoitsija:

Destia. Projektijohtaja Jukka-Pekka Saikkonen, Destia, puh. 040 559 3775, jukka-pekka.saikkonen(at)destia.fi

Maanrakennustyöt: Juho Koskimaa, puh. 050 5433659, juho.koskimaa(at)destia.fi

Puuston poiston koordinointi:

Pekka  Tolonen, PekTap Ky, puh 040 533 1582, tolonenpekka56(at)gmail.com

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).