Hyppää pääsisältöön

Ratatoimitus, Tesoman seisake, Tampere

Toimitusnumero
2020-641605
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Tampere

Tälle sivulle päivitetään toimitusta koskevia asioita ja tuodaan mm. kartta-aineistoa näkyville.

Sivun alaosasta löytyy liitteenä mm.: 

 • tiedote (20.3.2023) ratatoimituksesta asianosaisille,
 • alustava toimituskartta,
 • ratasuunnitelmakartta,
 • asemakaavakartta (ja -määräykset) sekä
 • erillinen korvausvaatimuslomake, jossa on ohje mahdollisen korvausvaatimuksen tekemiseksi ja lähettämiseksi toimitusinsinöörille, sekä lisäinfoa korvauksista.
 • Kutsu ratatoimituksen toimituskokoukseen: 10.1.2024 klo 10.00 Attila -virastotalossa, Attilan auditorio (1. krs), Yliopistonkatu 38.

Rataverkon haltijalla (Väylävirasto / Suomen valtio) on myös hankkeeseen liittyvät internet -sivut: https://vayla.fi/tesoma
 

Ratatoimituksen hakija: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus valtion alueellisena viranomaisena.

Lunastaja: Rataverkon haltija eli Väylävirasto / Suomen valtio.

Ratatoimituksen toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja: Petteri Lauronen, Maanmittauslaitos, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi, 040 722 7090

Ratatoimituksen ja lunastuksen kohde: Ratalain (110/2007) 5. luvun mukainen ratatoimitus koskee vuosina 2020 - 2021 rakennettua Tesoman seisaketta ja sitä varten rataverkon haltijalle (Väylävirasto / Suomen valtio) lunastettavia Tampereen kaupungin omistamia asemakaavan mukaisia rautatiealueita (LR). 

Ratatoimituksen peruste

Ratatoimitus ja siinä tehtävä lunastukset perustuvat lainvoiman saaneeseen ratasuunnitelmaan.

 • Liikenne- ja viestintäministeriön ratasuunnitelman hyväksymispäätös TRAFICOM / 271077 / 05.02.03 / 2020 (LIVI/8351 /04.01.01/2018). 

Ratasuunnitelma on laadittu lainvoiman saaneen ja 7.2.2018 voimaan tulleen asemakaavamuutoksen no 8527 mukaisesti

 • lunastuksen kohde on kaikilta osin asemakaavamuutoksella no 8527 tullut asemakaavan mukaiseksi rautatiealueeksi (LR). 
 • Tätä ennen on lunastuksen kohde ollut asemakaavassa Tesomanraitin länsipuolella puistoaluetta (PL) ja Tesomanraitin itäpuolella pienteollisrakennusten korttelialuetta (TP).

Hankkeen tausta ja Tesoman seisakkeen rakentaminen vuosina 2020 – 2021

7.2.2018 voimaan tulleen asemakaavamuutoksen no 8527 mukaisesti rakennettiin alueelle vuosina 2018 – 2019 mm. asuinkerrostaloja, S-market ja parkkipaikkoja. Alueella on ollut aikaisemmin mm. bensa-asema sekä liike- ja muita yritysrakennuksia. Asemakaavaan tehtiin myös tarpeelliset varaukset Tesoman seisakkeelle.

Tesoman seisakkeesta laadittiin vuosina 2019-2020 ratasuunnitelma ja vuonna 2020 rakentamissuunnitelma yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Tesoman seisake ja sen vaatima uusi silta (Tesomanraitin alikäytävä) toteutettiin vuosien 2020 – 2021 aikana yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Kustannukset jaettiin puoliksi osapuolten kesken MAL-sopimuksen (Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2020-2023) mukaisesti.

Väyläviraston projektipäällikön Terhi Haapaniemen mukaan rakentaminen ja työnaikaiset lisäalueiden haltuunotot perustuivat sopimuksiin maanomistajien (Tampereen kaupunki ja Lännen Palvelukiinteistö Oy) ja erityisen oikeuden haltijoiden kanssa. Tässä tapauksessa työnaikainen haltuunotto myös Asunto Oy Tampereen Tesoman Seisakkeen (837-240-3805-7) kaupungilta vuokraamilla parkkipaikka-alueilla.

 • Rakentamis- ja haltuunottosopimuksista johtuen tässä ratatoimituksessa ei suoritettu ratahanketta varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien haltuunottoa rataverkon haltijalle (Väylävirasto / Suomen valtio) eikä muutenkaan pidetty informatiivista ratatoimituksen alkukokousta (toimituskokous).

Toimitusmenettely ja ratatoimituksen tarkoitus

Tämän ratatoimituksen tarkoituksena on lunastaa Tesoman seisakkeen kohdalla Tampereen kaupungin omistamat ja toimituskartan osoittamat asemakaavan mukaiset rautatiealueet (LR) rataverkon haltijalle (Väylävirasto / Suomen valtio) sekä käsitellä lunastuksesta aiheutuvat korvauskysymykset ja muut ratatoimitukseen kuuluvat asiat. 

Ratatoimituksessa sovellettava keskeinen lainsäädäntö:

 • ratalaki (110/2007) erityislakina
 • lunastuslakia (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977) kiinteän omaisuuden lunastustilanteita koskevana yleislakina
 • kiinteistönmuodostamislaki (554/1995) 

Ratatoimituksen asiat käsitellään ja ratkaistaan yhdessä tai useammassa toimituskokouksessa Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörin johdolla ja virkavastuulla. Toimituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan toimitusinsinöörin ja kahden kunnanvaltuuston valitseman uskotun miehen (lunastustoimikunta) päätöksillä paitsi silloin, kun asianosaisilla on oikeus sopia käsiteltävästä asiasta (pääsääntö) ja tällainen sopimus asianosaisten välillä syntyy. Asianosaisten väliset sopimukset käsiteltävissä asioissa ovat aina toivottavia. Toimitusinsinööri varaa toimituskokouksissa asianosaisille aikaa neuvotella mahdollisista sopimuksista käsiteltävissä asioissa.

 • Lunastustoimikunta on riippumaton lunastajasta sekä asianosaisista ja toimii puolueettomana tahona.
 • Ennen päätöksentekoa toimitusinsinööri mm. esittää asioihin liittyvät säädökset ja niiden vakiintuneet tulkintalinjat, esittää muut tarpeelliset taustaselvitykset ja mahdolliset viranomais- ja asiantuntijalausunnot sekä kuulee, vastaa ja opastaa asianosaisia sekä tekee tarvittaessa ratkaisuehdotuksia käsiteltävissä asioissa. Asianosaisten kuuleminen tapahtuu suullisesti toimituskokouksissa ja kirjallisesti 21.3.2023 lähetetyllä tiedotteella ja sen liitteillä (mahdollisuus tehdä kirjallisia korvausvaatimuksia 31.5.2023 mennessä).
   

Mahdolliset korvausvaatimukset toimitusinsinöörille 31.5.2023 mennessä

Lunastuslain 29 §:n mukaan lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.

 • Tampereen kaupungin maanhankintapäällikkö Ari Kilpi on vastannut toimitusinsinöörille sähköpostilla 10.8.2021, että Tampereen kaupungilta lunastettavista asemakaavan mukaisista rautatiealueista (LR) tulee määrätä kaupungille lunastuskorvaukset normaalisti.
 • Menetysten korvaamisessa lähtökohtana on täyden korvauksen periaate, millä tarkoitetaan sitä, ettei kenenkään varallisuusasema muutu lunastuksen lopputuloksena (LunL 29 §). Kenenkään varallisuusasema ei saisi huonontua, mutta ei myöskään parantua lunastuksen yhteydessä. 
 • Korvaukset on määrättävä sen perusteella, mitä luovuttaja menettää eikä sen perusteella, mitä vastaanottaja saa (Hallituksen esitys koskien lunastuslain 30 §). 
 • Lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestäpäätökset mm. lunastuskorvauksista annetaan ja selostetaan ratatoimituksen toimituskokouksessa, joka pidetään aikaisintaan loppuvuodesta 2023. 

Kaikki muut paitsi sopimuksin jo hoidetut korvaukset määrätään tässä ratatoimituksessa. Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) voi määrätä vain rahassa maksettavia korvauksia, ei esim. työsuorituksia

Lunastuksen ja työnaikaisten haltuunottojen kohteena olevien kiinteistöjen osalta lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) määrää korvaukset viran puolesta, läheisten kiinteistöjen omistajille ja muille henkilöille korvauksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta

Sivun alaosassa on LIITTEENÄ erillinen KORVAUSVAATIMUSLOMAKE, jossa on OHJE mahdollisen KORVAUSVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI ja lähettämiseksi toimitusinsinöörille 31.5.2023 mennessä, sekä LISÄINFOA KORVAUKSISTA

 • Mahdollisen kirjallisen korvausvaatimuksen voi hyvin tehdä ilman liitteen lomaketta vapaamuotoisesti ja lähettää sen esim. sähköpostilla tai turvaviestillä allekirjoittaneelle (petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi, turvaviestillä osoitteesta https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/)
   

Lunastustoimikunnan ratkaisut toimituskokouksessa 10.1.2024

Lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) ratkaisut mm. lunastuskorvauksista annetaan ja selostetaan ratatoimituksen toimituskokouksessa 10.1.2024, alla liitteenä kokouskutsu.

 • Tämä toimituskokous (10.1.2024) on tarkoitettu myös ratatoimituksen loppukokoukseksi. 

Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) on suorittanut toimituksen kohteella katselmuksen 6.11.2023 ja samalla pitänyt Tesoman hyvinvointikeskuksessa korvaus- ja päätöspalaverin. 

Toimituskokouksen jälkeen lähetetään postitse / sähköpostitse / suomi.fi -viestillä korvauksia saaneille ja kaikille korvausta vaatineille sekä lunastajan edustajille kahden viikon kuluessa

 1. Valitusosoitus
 2. Kiinteistökohtainen asiakirja (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja
 3. Toimituspöytäkirja (mm. korvausten yleisperusteet) ja valitusosoitus, 
 4. Tarvittaessa vielä toimituskartta (alustavasta toimituskartta jo kokouskutsu liitteenä sekä tämän sivun alalaidassa liitteenä). 

Lunastuksen kohteen ja työnaikaisten haltuunottoalueiden naapureille lähetetään asiakirjaotteita vain pyynnöstä.

Em. asiakirjat sekä toimituspöytäkirjan mahdolliset liitteet arkistoidaan myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen arkistosäännön mukaisesti pysyvästi säilytettävinä toimitusasiakirjoina, kun toimitus saavuttaa lainvoiman. Tämän jälkeen näistä toimitusasiakirjoista saa otteita Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun kautta. 

Muutoksenhakumahdollisuus ja Ratatoimituksen rekisteröinti

Tässä ratatoimituksessa tehtyihin ratkaisuihin saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeutena toimivalta Kanta-Hämeen käräjäoikeudelta (Hämeenlinna). 

 • Valitusaika (30 pv) alkaa toimituksen päättymisajankohdasta, joka on 2 viikkoa toimituksen loppukokouksesta (tod. näk. 24.1.2024).
 • Jos toimitus lopetetaan toimituskokouksessa 10.1.2024, on viimeinen muutoksenhakupäivä 23.2.2024. 
 • Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 530 euron oikeudenkäyntimaksu. 
 • Maaoikeuden päätökseen saa edelleen hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.
 • Toimitus saavuttaa lainvoiman valitusajan päätyttyä niiltä osin kun lunastustoimikunnan ratkaisuihin ei ole haettu valittamalla muutosta. Mahdollisten valitusten alaisten ratkaisujen osalta toimitus saavuttaa lainvoiman, kun mahdollinen muutoksenhaku on lopullisesti ratkaistu. 
 • Muutoksenhakuohjeet käyvät ilmi toimituksen lopettamisen jälkeen n. kahden viikon päästä lähetettävästä kirjallisesta valitusosoituksesta, joka lähetetään asianosaisille muiden asiakirjaotteiden mukana.

Kiinteistöjaotuksen muutos ja muu toimituksen rekisteröinti tehdään kiinteistörekisterissä lähtökohtaisesti sitten, kun toimitus on saanut lainvoiman.  

 • Mikäli korvauksiin haetaan valittamalla muutosta ja mm. ratkaisut lunastamisen edellytyksistä ja kohteesta saavat lainvoiman, tehdään kiinteistörekisteriin em. merkinnät ennen korvausasian lopullista ratkaisua.

Yhteystietoja

Maanmittauslaitos: 

Petteri Lauronen, 040 722 7090, Maanmittauslaitos, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi

 • Ratatoimituksen toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja 

Rataverkon haltijan (Väylävirasto / Suomen valtio) edustajat:

Jouko Sivula, 040 744 7857, jouko.sivula@ely-keskus.fi

 • Toimituksen hakija Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta

Terhi Haapaniemi, 029 534 3809, terhi.haapaniemi@vayla.fi

 • Rataverkon haltijan (Väylävirasto / Suomen valtio) projektipäällikkö hankkeessa 

Antti Uotila, 050 567 5715, antti.uotila@ramboll.fi

 • Rakennuttajakonsultin (Ramboll CM Oy) edustaja hankkeessa

Lunastuksen kohteen omistajan (Tampereen kaupunki) edustaja:

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, 050 346 9311, ari.kilpi@tampere.fi