Fyra byars ägoreglering

Toimitusnumero
2020-648592
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Loviisa

Aktuellt

Efter infomötet och intervjuerna hösten 2020 sökte fem markägare om ägoreglering i Hommansby, Andersby, Skinnarby, Tavastby och Haddom i Lovisa. På basen av ansökningarna och Trafikledsverkets beslut om delfinansiering av projektet beslöt Lantmäteriverket att anhängigöra en nyskiftesförrättning, med förrättningsnummer 2020-648592. Förrättningen utförs på det område som infomötet berörde under hösten. Kartan över utredningsområdet finns nedan.

Trafikledsverket deltar i projektet då man med hjälp av ägoregleringen kan minska behovet av plankorsningar över järnvägen. Trafikledsverket kommer att finansiera torrläggning och vägprojekt som görs för att underlätta genomförandet av ägoregleringen. Som bäst håller Trafikledsverket och Lantmäteriverket på att planera vilka plankorsningar som kommer att vara kvar på området i samråd med berörda markägare.

Statens markköp

Trafikledsverket har också budgeterat för att kunna köpa upp åkermark på utredningsområdet, som används för att underlätta de byten mellan markägarna som görs i ägoregleringen. Trafikledsverket kommer alltså att fungera som mellanhand, och den uppköpta marken kommer att säljas vidare till områdets jordbrukare. 

Arbetet med att köpa upp mark på ägoregleringsområdet håller på för tillfället. Trafikledsverket siktar på att köpa upp cirka 25 ha åker. Om du är intresserad av att sälja din åkermark till Trafikledsverket till marknadspris och utnyttja de skattefördelar det för med sig, ta kontakt med undertecknad under våren.

Nästa steg

På grund av de begränsningar som coronavirusepidemin för med sig ordnas inga sammanträden under våren. Vid frågor eller förslag nås undertecknad på telefon, e-post eller via Teams. Meddela gärna din e-postadress, så kan vi smidigare nå dig på Teams gällande ägoregleringen.

Nästa sammanträde kommer att ordnas då planeringen av ägoregleringen är färdig, någon gång under slutet av 2021 eller början på 2022. Då kommer det tas beslut om det finns förutsättning att utföra en ägoreglering på vilket område den ska utföras. Skiftesplanen kommer också att fastställas. Efter det genomförs de torrläggnings- och vägprojekt som utförs i samband med ägoregleringen, och bytena kommer att verkställas.

Ägoregleringsutredningar i närområdet

Lantmäteriverket utreder möjligheten för ägoreglering i Liljendal och Hindersby. Mer info om dessa projekt hittar du här: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/TN2020lovisa

Kontaktuppgifter

Olli Mustonen
Lantmäteriingenjör
fornamn.efternamn@nls.fi
040-0902009