Hoppa till huvudinnehåll

2020 Lovisa

Förrättningsnummer
2020_Lovisa
Förrättningsslag
Ägoreglering
Kommun
Lovisa

Aktuellt

Lantmäteriverket har fått i uppdrag av jordbrukare att utreda ägoregleringsmöjligheter i Lovisa- och Lappträskområdet. Hösten 2019 ordnades infotillfällen och intervjuer för att kartlägga behovet och intresset för ägoreglering bland jordbrukarna i området. På basen av dessa intervjuer har Olli Mustonen gjort ägoregleringsutredningar på områden där det visats intresse från markägarna.

Åkrarna intill järnvägen i Hommansby, Andersby, Skinnarby, Tavastby och Haddom

På åkrarna intill järnvägen mellan Lahtis och Lovisa vill Trafikledsverket minska antalet plankorsningar. Med en ägoreglering i området minskar behovet av att korsa järnvägen utan att jordbrukare behöver köra längre till sina åkrar, och dessutom ökar jordbrukets lönsamhet också i allmänhet på området.

På området har anhängiggjorts en ägoregleringsförrättning (nyskifte). Info om denna förrättning hittar du på denna sida: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/TN2020-648592 

Liljendal och Hindersby

Olli Mustonen har utarbetat preliminära planer för hur ägoregleringarna i Liljendal och Hindersby kan utföras. Områdena för de preliminära planerna syns på kartorna nedan. Utredningarna visar att man genom ägoreglering kan gynna lönsamheten för jordbruket på de båda områdena. 

Det kommer att ordnas infomöten på Microsoft Teams angående dessa utredningar enligt följande:

- Tisdag 6.4 kl. 18.00, om Liljendal.
- Onsdag 7.4 kl. 18.00 om Hindersby.

Olli Mustonen och Rasmus Tunis från Lantmäteriverket berättar om ägoregleringsutredningarna. Man kan delta med programmet Microsoft Teams, via webbläsaren Google Chrome eller Microsoft Edge. Hör av dig om du vill ha inbjudan till infomötet per mejl. Presentationsmaterialet kan du bekanta dig med nedan.

Intervjuer ordnas via Microsoft Teams. Vid behov kan intervjuer också ordnas torsdag 8.4 eller fredag 9.4 kl. 9 – 15 i Liljendals landsbygdsväsende, Bäckasgränd 1 A, Liljendal eller per telefon.

Är du intresserad av att komma på intervju, ta kontakt med undertecknad för tidsbokning. Vid intervjuerna presenterar Lantmäteriverkets personal utvecklingsmöjligheter gällande era åkrar. På intervjun har ni möjligheter att ge respons på förslaget, och ställa frågor om projektet. 
 

Ägoreglering i allmänhet

Ägoreglering är ett sätt att modernisera jordbrukslägenheternas struktur och förbättra markanvändningen på landsbygden. Ägoreglering utförs i samarbete med markägare, Lantmäteriverket och andra experter på markanvändning. Före ägoregleringen utförs en utredning för att kartlägga markägarnas intresse och projektets lönsamhet. Ägoregleringsutredning är gratis. Vid ägoreglering av åker förstoras skiftesstorleken genom att slå samman utspridda åkerskiften till större enheter och placera dem närmare lägenhetens driftscentrum. Regleringen minskar markägarnas lantbrukstrafik och odlingskostnader och den tid som markägarna lägger ner på odlingen. Samtidigt ökar avkastningen från jordbruket. Ägoreglering främjar miljön och klimatet, då arbetet effektiveras och lantbrukstrafiken minskar. Samtidigt förbättras trafiksäkerheten. Om ägoregleringen kommer igång tillkommer avgift om ens ägor flyttas ihop och om man får bättre eller mer mark. Mer info om ägoreglering finns i broschyren nedan.

På sidan https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/information-om-lantmateriverket/kontaktuppgifter/ofta-forekommande-fragor finns en del svar på ofta förekommande frågor gällande ägoreglering. På https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/maanmittauspalvelut/tilusjarjestely finns en presentationsvideo om ägoreglering på finska.

Statens markköp

Nyttan av ägoreglering kan ökas genom statens markköp. Staten köper åkermark från ägoregleringsområdet som sedan används vid ägoregleringsförrättningen som bytes- och tillskottsmark. När man säljer till staten är skatten på överlåtelsevinsten lägre än vad är den är om man säljer åt en privatperson. 

Kontaktuppgifter

Olli Mustonen
Lantmäteriingenjör
fornamn.efternamn@nls.fi
040-0902009