Ofta förekommande frågor

Behöver du hjälp? Ta en titt på våra ofta förekommande frågor.

Ofta förekommande frågor
 • Behövs det ett bestyrkande av köp för arrendeavtalet?

  Arrendeavtal eller överföring av det behöver inte bestyrkas.

 • Hur får jag bort en anteckning om livslång nyttjanderätt under min livstid och efter att innehavaren av rätten har avlidit?

  Inskrivningen kan avföras på ansökan av rättsinnehavaren. Om innehavaren av rätten har avlidit, avför inskrivningsmyndigheten inskrivningen sex månader efter det att innehavaren av rätten har avlidit.

 • Vad är ett intyg om laga kraft?

  Om kommunen är arrendegivare, ska arrendebeslutet ha vunnit laga kraft, så att arrenderätten kan inskrivas i registret. Om uppgiften om laga kraft antecknats i arrendeavtalet, behövs inget separat intyg om laga kraft.

 • Varför måste arrendeavtalet inskrivas och vad har jag för nytta av det?

  Det lönar sig att inskriva arrenderätten i registret, så att den nya ägaren är bunden av den vid ett eventuellt ägarbyte samt av den orsaken att den kan intecknas som säkerhet för lån. För att kunna intecknas måste arrenderätten innehålla vissa villkor.

 • Vilka handlingar måste man skicka för att få en nyttjanderätt inskriven?

  En livslång nyttjanderätt kan till exempel vara sytning, dvs. rätt att bo på den fastighet man överlåtit. För inskrivning av en nyttjanderätt behöver vi förutom ansökan även det avtal som nyttjanderätten bygger på. Ett sådant avtal kan till exempel vara ett gåvobrev eller avtal om arvsskifte med fullmakter. Handläggaren av ärendet ber vid behov om tilläggsuppgifter.

 • Hur länge tar det att genomföra en klyvning?

  Genomföringstiderna för klyvningar varierar ganska mycket. Tiden beror bl.a. på arealen på området som ska klyvas, antalet delägare i skiftet och hur tvistig förrättningen är. Medianen för genomföringstiderna för klyvningar är cirka 12 månader. Tiden förlängs avsevärt, om någon söker ändring i förrättningen hos jorddomstolen.

 • Hur länge tar det att genomföra en styckning?

  I genomsnitt tar det cirka 6 månader att genomföra en styckning efter att förrättningen har blivit anhängig och den nya styckningsfastigheten har antecknats i fastighetsregistret.

 • Måste man delta i förrättningssammanträdet?

  Om man vid sammanträdet behandlar ärenden som man kommer överens om vid förrättningen eller om det råder oklarheter om de gamla rårna, är det bra om sakägaren är på plats. Om du inte kan närvara, lönar det sig att kontakta förrättningsingenjören före sammanträdet. Du kan också befullmäktiga en annan person att representera dig vid sammanträdet.

 • När lönar det sig att ansöka om klyvning?

  En klyvning är det enklaste sättet för fastighetens delägare att få fastigheten delad. Efter att man ansökt om en klyvningsförrättning tar lantmäterimyndigheten hand om genomförandet och planeringen av delningen. Genom klyvning får man i regel fastigheten delad även om någon part skulle motsätta sig delningen.

 • När lönar det sig att upprätta ett skiftesavtal och få delningen genomförd genom styckning?

  När det är möjligt att avtala om delningen av en lägenhet och man uttryckligen önskar ett visst slutresultat. I ett skiftesavtal avtalar delägarna sinsemellan bindande om de ägor som var och en får och om gränserna. Vid en styckning förverkligas det skiftesavtal som delägarna godkänt och slutit som sådant.

 • Vad betyder styckning i eget namn eller för eget behov?

  En markägare kan från sin egen fastighet avskilja en ny lägenhet genom styckning, exempelvis för kommande försäljningsbehov. Efter styckningen är den nya lägenhetens område och dess rättigheter kända. Detta underlättar vidareförsäljning av fastigheten. Du kan anhängiggöra en styckning i ditt eget namn med en ansökan om lantmäteriförrättning.

 • Vad kostar en klyvning?

  Kostnaderna för en klyvning tas ut enligt använd arbetstid. Den arbetstid som används för klyvningar varierar mycket. Förrättningskostnaderna för en liten fastighet är cirka 1 500–5 000 euro och kostnaderna för en klyvning av en jordbruksfastighet cirka 5 000–10 000 euro. Kostnaderna fördelas oftast mellan samtliga parter i delningen.

 • Vad är det för skillnad mellan en styckning och en klyvning?

  Ett område som förvärvats genom köp, byte eller gåva bildas till en egen fastighet genom styckning. Vid en klyvning upplöses samägande av lägenhet. Vid en klyvning delas en samägd fastighet upp till nya fastigheter enligt delägarnas andelar.

 • Vad är förutsättningen för genomförandet av en klyvning?

  Den som ansöker om klyvning ska ha lagfart på sin ägarandel.

 • Vem betalar kostnaderna för en klyvning?

  Kostnader bestäms oftast för samtliga parter i delningen. Om en fastighet delas i två lika värdefulla delar, delas förrättningskostnaderna oftast på hälften.

 • Överförs de inteckningar som säljaren gjort i fastigheten på det outbrutna område som ska styckas?

  De inteckningar som fastställts i säljarens fastighet hänför sig också till det outbrutna området, om det inte befriats från dem efter köpslutet. Det är bra om parterna i köpet sköter befriandet före styckningen. Befriandet av en ny fastighet från inteckningar kan behandlas även vid förrättningen, om ägaren av det outbrutna området begär det.

 • Hur lång tid tar en inlösning av tillandning?

  Genomföringstiden för en inlösning av tillandning (från ansökan till registrering av förrättning) har varit cirka åtta månader.

 • Hur mycket kostar en tillandning?

  Det har gjorts få fastighetsköp gällande tillandningar. De få köpen har ofta styrts av ersättningspraxisen vid inlösning av tillandning. De ersättningar som bestämts vid inlösningarna har varit beroende av hurdan fastighet tillandningen har fogats till. Ofta inlöses tillandning och fogas till en byggplats, varvid ersättningen är priset på byggplatsens tilläggsområde Ersättningen för tillandning som fogats till byggplats har ofta varit 30–100 procent av priset på den egentliga (dyra) tomtmarken. Ersättningens storlek beror på bl.a. tillandningens kvalitet och storlek samt på det om den medför byggrätt eller inte. Om tillandningen fogas till jord- och skogsbruksmark, baserar sig dess värde på priset på tilläggsmark till jord- och skogsbruksområde.

 • Kan en markägare ansöka om inlösningsförrättning för bestämmande av ersättning?

  Ja. En markägare kan möjligtvis ansöka om ersättningar efter att kommunens byggnadsnämnd fattas beslut om placeringen av en ledning eller till följd av en naturskyddsmyndighets skyddsbeslut (exempelvis avgränsning av naturtyp eller skyddande av en arts förekomstplats). Man ska i första hand avtala om ersättning, men om det inte går att nå ett avtal kan ledningsbyggaren, markägaren och skyddsmyndigheten ansöka om en förrättning för bestämmande av ersättning. Den ersättningsskyldige betalar nästan alltid kostnaderna för förrättningen, även om sökanden skulle vara ersättningsmottagare.

 • Kan förrättningsingenjören eller inlösningskommissionen förplikta inlösaren att låta vidta vissa åtgärder, exempelvis reparationer?

  Nej. Vid förrättningen kan man bestämma endast ersättningar i pengar, med vilka man sedan kan vidta reparationsåtgärderna. Inlösaren och överlåtaren kan dock komma överens om reparationer som görs på inlösarens bekostnad.

 • Kan man få ett förslag eller förhandsinformation om inlösningsersättningen av förrättningsingenjören?

  Nej. Förrättningsingenjören eller inlösningskommissionen fattar endast beslut i ärendet. Inlösaren och överlåtaren kan dock framföra sina åsikter om ersättningen. Förrättningsingenjören kan dock svara på frågor om allmänna principer gällande ersättningsgrunderna.

 • Hur söker man pantbrev i Fastighetsöverlåtelsetjänsten?

  Man kan ansöka om inteckning via Fastighetsöverlåtelsetjänsten när inteckningssökanden eller -sökandena beviljats lagfart på fastigheten eller när en arrenderättt har inskrivits.

  Om fastighetsköpet äger rum i webbtjänsten, kan man söka inteckningar direkt efter köpslutet.

  I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man på samma gång ansöka om en eller flera inteckningar i en fastighet eller en arrenderätt.

 • Jag behöver ett pantbrev snabbt. Kan jag få det omedelbart?

  Nej, tyvärr. Vid handläggningen av ansökan undersöks att den sökande kan beviljas inteckning. Beslut om elektroniskt pantbrev bifogas fakturan, men det elektroniska pantbrevet kan användas omedelbart när anteckningen finns i registret.

  Man kan av grundat skäl påskynda handläggningen av inteckning.

 • Jag har sålt ett outbrutet område. Hur överför jag den utan gravationer som belastar stomfastigheten?

  Inteckningarna i ett sålt outbrutet område kan upplösas så att de enbart belastar stomfastigheten. Således kan köparen av det outbrutna området använda det outbrutna området han eller hon har köpt som föremål för sina egna inteckningar. Då måste man ansöka om upplösning av gemensam inteckning.

 • Jag tänker sälja min fastighet. Måste jag döda mina pantbrev?

  Nej, det behöver du inte göra. Du kan överlåta pantbreven på inteckningarna till köparen, som kan dra nytta av dem i framtiden. På elektroniska pantbrev ska den innehavaren söka ändring av innehavaranteckning dvs. överföring av elektroniskt pantbrev.

 • Jag vill befullmäktiga ett ombud att ansöka om inteckningarna. Vad ska befullmäktigandet innehålla?

  Av fullmakten som undertecknats av ägaren till föremålet för inteckningen ska framgå ombudets namn, föremålet för inteckning och inteckningens belopp.

 • Kan jag kasta bort ett onödigt pantbrev?

  Du får inte själv förstöra ett pantbrev genom att kasta bort eller bränna upp det, eftersom inteckningen kvarstår. Dödande av inteckning ska sökas hos Lantmäteriverket.

 • Lönar det sig att söka ett eller flera pantbrev?

  Om man även senare behöver pantbrev som säkerhet för lån, lönar det sig att söka flera inteckningar. Banken kan då frisläppa pantbrev för nytt lån allteftersom man betalar av på sin skuld. Om det bara finns ett pantbrev, kan man använda det som säkerhet för nytt lån först efter att hela lånet betalats tillbaka.

 • Pantbrevet har förkommit. Vad ska jag göra?

  Om ett skriftligt pantbrev har förkommit, söker man dödande av handling hos tingsrätten på den ort där fastigheten är belägen. Utöver dödande av handling måste man separat söka dödande av inteckning eller hos Lantmäteriverket söka nytt elektronisk pantbrev som motsvarar det gamla.

  En inteckning kan dödas eller ett nytt pantbrev beviljas först efter att det gamla pantbrevet har dödats.

 • På hur stora eurobelopp kan inteckning sökas?

  Den sökande bestämmer penningsumman själv. Inteckningens eurobelopp är inte begränsat.

 • Skulderna är betalda och pantbrevet har återlämnats. Ska jag döda pantbrevet?

  Det är inte nödvändigt att döda pantbrevet. Samma pantbrev kan användas även senare som säkerhet för skuld.

 • Vad avses med elektroniskt pantbrev?

  Med elektroniskt pantbrev avses en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret som visar att ett elektroniskt pantbrev utfärdats för inteckningen. I registret antecknas vem som är innehavare av det elektroniska pantbrevet. Den sökande får ingen pappersversion av det elektroniska pantbrevet, utan bara ett beslut om att inteckningen har fastställts.

   

 • Vad betyder anteckning om mottagare av ett elektroniskt pantbrev?

  När du söker om elektroniskt pantbrev, och inteckningen blir pantsatt för ditt lån, ber vi att pantbrevs mottagare alltså banken som borgenär inskrivs som mottagare. På ansökan behövs bankens FO-nummer.

 • Hur avgränsar jag en ortnamns- eller adressökning att gälla endast en kommun?

  Du kan i sökfältet skriva ett komma och kommunens namn efter ortnamnet eller adressen, t.ex. "Mustapuro, Kuusamo".

 • Hur korrigerar jag när jag klickat på fel ställe med mätningsverktyget?

  Det lönar sig att slutföra mätningen trots felklicket och inte göra korrigeringar förrän till sist. Du kan godkänna mätningen genom att dubbelklicka eller klicka på den sista mätningspunkten på nytt. Efter detta kan du enkelt editera mätningen på vilken punkt som helst genom att ta tag i och dra linjen till rätt ställe. Sträckans avstånd eller arealen uppdateras omedelbart enligt ändringarna.

 • Hur slutar jag använda t.ex. verktyget Mät sträckan?

  Ett verktyg är aktivt tills du väljer ett nytt verktyg. Ett annat alternativ är att klicka på det valda verktygets ikon på nytt, då är verktyget inte längre aktivt.

 • I vilka format visas koordinaterna?

  Koordinater visas i olika format i olika koordinatsystem. Nedan följer exempel på koordinater som används i tjänsten och deras format.
   

  Plankoordinatsystem och geografiska koordinater i koordinatsystemet ETRS89

  Koordinatsystem N / lat E / lon
  ETRS-TM35FIN-plankoordinater 7134868,000 494839,000
  ETRS-GKn-plankoordinater 7137723,089 27494836,935
  ETRS89 geografiska koordinater (~WGS84) 64,33965428° 26,89318582°
    64° 20,379' 26° 53,591'
    64° 20' 22,755'' 26° 53' 35,469''

  Plankoordinater och geografiska koordinater i kartverkskoordinatsystemet (KKS)

  Koordinatsystem N / lat  E / lon
  KKS-grundkoordinatsystem 7137856,044 3495009,271
  KKS-enhetskoordinatsystem 7137856,044 3495009,271
  KKS geografiska koordinater 64,33926208° 26,89675786°
    64° 20,356' 26° 53,805'
    64° 20' 21,344'' 26° 53' 48,328''

   

 • I vilket format ska geografiska koordinater anges?

  Mata in geografiska koordinater i koordinatverktyget så att de innehåller behövliga skiljetecken, dvs. grader, minuter och sekunder.

  Exempel  
  64.33926208° 26.89675786°
  64° 20.356' 26° 53.805'
  64° 20' 21.344'' 26° 53' 48.328''

  Du kan ersätta gradtecknet ° med bokstaven d, t.ex. 64d 20.356'

 • Kan jag använda en karta som jag skrivit ut från Kartplatsen som bilaga till en officiell ansökan?

  Du får från Kartplatsen kopiera, lagra och skriva ut enstaka kartor för eget bruk och för kunskapsprov. Mera information om användarvillkor. 

 • Varför syns inte flygbildernas fotograferingsår?

  Kartplatsen visar alltid den nyaste flygbilden. Tjänsten får bilderna via WMTS-gränssnittet. Gränssnittet möjliggör inte att uppgiften om fotograferingsår följer med bilden. Du kan ta reda på fotograferingsåret från indexet (på finska).
   

 • Varför visar adressen fel byggnad?

  Adressökningen i Kartplatsen baserar sig på ett adressmaterial som härletts ur Terrängdatabasen. Adressen i materialet är en beräknad adress som hör ihop med väglinjen, det är alltså inte en officiell byggnads- eller fastighetsadress.

  De mest exakta skalorna i bakgrundskartmaterialet visar byggnadernas adressnummer enligt Befolkningsregistercentralens byggnads- och lägenhetsregister. Dessa uppgifter upprätthålls av kommunerna.

 • Varför är fastighetsgränsens sträckning fel?

  Det kan förekomma inexaktheter i kartans lägesuppgifter, eftersom det inte finns exakta koordinater för alla råmärken. Gränserna på Fastighetsregisterkartan är vägledande. Gränserna framgår närmare av förrättningshandlingar och terrängen.

 • Får det finnas byggnader på en landsvägs skyddsområde?

  Befintliga byggnader får finnas på skyddsområdet. Nybyggande på skyddsområde är begränsat, men inte helt förbjudet. Vid ansökan om bygglov på skyddsområde hörs väghållningsmyndigheten.

 • Hur lång tid tar det från anhängiggörandet av en förrättning till besittningstagandet av vägområden?

  Vanligtvis sker besittningstagandet i samband med förrättningens inledningssammanträde. Sammanträdet hålls i regel inom tre månader efter att förrättningsansökan inlämnats.

 • Finns det andra kostnader utöver priset?

  Vi tar inte ut separata leveranskostnader för beställningar.

 • Hur får jag mina inköp?

  Vi skickar utdrag och intyg som nedladdningsbara länkar per-epost. Nedladdningslänken är giltig i 30 dagar efter beställningen.

 • Hur kan jag betala mina inköp?

  Du kan betala dina inköp med följande bankers nätbankkoder: Aktia, Andelsbanken, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, POP Banken, S-Banken, Sparbanken och Ålandsbanken eller med följande kreditkort: Visa, Master Card, American Express.

 • Hur uppdaterar jag min e-postadress i Lantmäteriverkets e-tjänst?

  Vid inloggning i Lantmäteriverkets e-tjänst används Suomi.fi-autentisering. Autentiseringstjänsten förmedlar uppgifter som lagrats i befolkningsdatasystemet, exempelvis personnummer och e-postadress, till e-tjänsten.

  Befolkningsregistercentralen (BRC) upprätthåller uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Om du vill göra ändringar i dina uppgifter, exempelvis ändra e-postadress, kan du göra det via tjänsten Kontroll av egna uppgifter på BRC:s webbplats på adressen https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/Etusivu.aspx

 • Hur vet jag vilka utdrag och intyg jag kan köpa för min fastighet?

  De utdrag och intyg som kan köpas beror på hurdant objekt det är fråga om:

  • Fastighet: fastighetsregisterutdrag, kartutdrag ur fastighetsregistret, lagfartsbevis, gravationsbevis
  • Outbrutet område: fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis, gravationsbevis
  • Arrenderätt: intyg över arrenderätt, gravationsbevis

  Läs mera om innehållet i utdragen och intygen.

 • Jag fick ingen bekräftelse på min order i min e-post, vad ska jag göra?

  Kontakta vår kundservice, som skickar dig en ny orderbekräftelse inklusive nedladdningslänkar.

 • Jag håller på att söka lagfart, men uppgifterna om den fastighet som jag har köpt syns inte på listan. Varför?

  Köpvittnet skickar uppgifterna till Lantmäteriverket och de syns i Lantmäteriverkets e-tjänst cirka en vecka efter undertecknandet.
   

 • Jag äger en fastighet, men varför synd den inte på listan?

  Om din fastighet fattas från listan, kan det bero på exempelvis följande orsaker:

  • Ägandet har inskrivits på den tiden då man inte alltid antecknade personnummer. Kontakta Lantmäteriverkets kundservice.
  • Du har just förvärvat fastigheten och köpvittnet har ännu inte skickat meddelandet till Lantmäteriverket.
  • Du har fått fastigheten exempelvis i arv och du har ännu inte sökt lagfart på den. Läs mera om lagfart.
 • Kan jag köpa utdrag eller intyg över någon annan än din egen fastighet?

  I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du köpa utdrag över vilken fastighet som helst. På utdragen syns ägarens namn och födelsedatum. Över dina egna fastigheter kan du köpa utdrag där utöver namnet visas personnummer och adress.

 • Kan jag logga in som representant för ett företag?

  För tillfället kan man logga in i e-tjänsten endast som privatperson.

 • Kan jag se min fastighets uppgifter då jag äger aktier i ett bostadsaktiebolag?

  I sådana fall är fastighetsuppgifter inte tillgängliga. Fastigheten, dvs. markbotten, ägs av bostadsaktiebolaget. Uppgifter om fastigheter som ägs av företag och andra organisationer finns för närvarande inte tillgängliga.

  Uppgifter om vem som äger aktier i bostadsaktiebolag förs inte in i fastighetsdatasystemet. Därför finns uppgiften inte tillgänglig via e-tjänsten. E-tjänsten tillhandahåller uppgifter om fastigheter, outbrutna områden och arrenderätter som ägs av den inloggade personen.

 • Vad behöver jag göra, om min fastighet saknar lagfart?

  Du bör ansöka om lagfart på fastigheten dvs registrera äganderätten till din fastighet. Om överlåtelsen (t.ex. köp eller gåva) av en fastighet eller ett outbrutet område har bestyrkts av köpvittne kan du ansöka om lagfart via e-tjänsten.

  Se närmare anvisningar om ansökan om lagfart.

 • Vad betyder tecknen i olika färg i anslutning till fastighetsuppgifterna?

  • Röd symbol+ K = fastighet
  • Orange symbol + M = outbrutet område
  • Blå symbol + V = arrenderätt
 • Varför kräver e-tjänsten stark autentisering?

  Med stark autentisering säkerställs att uppgifterna visas för en verklig person. Med hjälp av personnummer säkerställs också att den inloggade personen endast kan se de ägor och arrenderätter, på vilka hens personnummer antecknats. Ägorna kan vara fastigheter, delar av fastigheter, eller arrenderätter.

 • Varför står det "inte lagfaren" i min fastighets uppgifter?

  I uppgifterna står det "inte lagfaren" i två olika fall.

  • Lagfart har ännu inte sökts på fastigheten.
  • Ansökan om lagfart har lämnats in, men ärendet är anhängigt, eftersom ansökan ännu inte har handlagts.

  På lagfartsbeviset ser man om lagfarten är anhängig. Lagfarten träder i kraft när ansökan har handlagts och beslutet om beviljande av lagfart har fattats.

 • En nära anhörig till mig dog. Vad bör jag komma ihåg att göra?

  Om den avlidne ägde en fastighet, behöver du för bouppteckningen ett lagfartsbevis och möjligen ett gravationsbevis. Uppgifterna får du med fastighetsbeteckningen, som du hittar på fastighetsskattedeklarationen.

 • Får säljaren överlåta fastigheten ensam?

  En fastighet som är avsedd som ett gemensamt hem får bara säljas med makens eller makans samtycke, även om säljaren är ensam ägare till fastigheten.

  Alla delägare i dödsboet måste överlåta fastigheten tillsammans.

 • Hur länge tar handläggningen av min ansökan om lagfart?

  I samband med handläggningen av en ansökan utreds en obruten ägarkedja från föregående beviljade lagfart till den nya ägaren. Uppskattad behandlingstid är en månad.

 • Kan en lagfart inskrivas för räkning av ett företag som ska grundas?

  Ja, det kan den. Man söker lagfart på samma sätt som i övriga fall, dvs. inom sex månader efter överlåtelsedatumet.

  Om företaget ännu inte har grundats när man söker lagfart och två år ännu inte har gått från det att överlåtelsehandlingen undertecknades, lämnas lagfartsansökan vilande. Tidsfristen för att lämna ansökan vilande är två år från den dag då överlåtelsehandlingen undertecknades Innan föreskriven dag ska den sökande uppvisa en utredning om att ansvaret för överlåtelsen har överförts till det grundade företaget. I annat fall beviljas lagfart den som ingått avtal för företagets räkning.

 • Kan man sälja samma fastighet två gånger?

  Den som senare köpt fastigheten kan få fastigheten i sin besittning, om den som först köpt den inte har sökt lagfart, dvs. inskrivning av äganderätt, och om den senare köparen inte har vetat om den tidigare överlåtelsen.

 • Måste man betala överlåtelseskatt för en elanslutning?

  Om en separat köpeskilling har antecknats i köpebrevet för en elanslutning som ska överlåtas vid fastighetsköp men ingen överlåtelseskatt har betalats för den, bör det utredas om anslutningsavgiften enligt anslutningsvillkoren kan återbäras.

  Om anslutningsavgiften kan återbäras, behöver skatt inte betalas för anslutningens köpeskilling. Detsamma gäller också vatten- och avloppsanslutningar när de överlåts tillsammans med fastigheten.

 • Måste man skifta ett dödsbo för att få lagfart?

  Det är inte nödvändigt att skifta ett dödsbo för att inskriva lagfart, utan det oskiftade dödsboet kan ansöka om en s.k. förtydligande lagfart på fastigheten. Den avlidnes bouppteckning med bilagor skickas som handlingens åtkomsthandling. I så fall behöver det oskiftade boet i samband med försäljning inte lämna den avlidnes bouppteckning med bilagor till köparen för att söka lagfart.

 • Vad händer om jag inte söker lagfart inom 6 månader?

  Om man inte söker lagfart och betalar överlåtelseskatt inom 6 månader måste man betala förhöjd överlåtelseskatt. Överlåtelseskattebeloppet stiger halvårsvis med 20 procent från det ursprungliga skattebeloppet. Maximalt innebär höjningen en fördubbling av skatten.

  Av köpeskillingen eller annat vederlag ska fyra procent betalas i skatt. Att betala skatten är en förutsättning för att få lagfart.

  Det lönar sig att söka lagfart i god tid så att du blir den officiella ägaren till fastigheten. Efter att lagfart har beviljats antecknas köparen i lagfarts- och inteckningsregistret som ägare till fastigheten. Lagfart är också en förutsättning för att kunna ansöka om inteckning.

 • Vad ska jag göra, när den ursprungliga åtkomsthandlingen har förkommit?

  Om den som söker lagfart inte kan uppvisa köpebrevet i original eller annan åtkomsthandling, utan innehar bara en kopia, är det möjligt att söka kungörelselagfart. Kungörelselagfart söks på samma sätt som lagfart, men den sökandes köp eller annat förvärv kungörs både i en officiell tidning, lokala tidningar och Lantmäteriverkets anslagstavla i sex månader.

  Ifall ingen anser sig ha bättre rätt till fastigheten under kungörelsetiden beviljas den sökande lagfart. Kungörelselagfart kan också sökas om den sökande som ägare har besuttit fastigheten de senaste 10 åren och det inte finns anledning att anta att någon annan har bättre rätt till fastigheten. Den sökande ska själv ta hand om kungörelser och de kostnader som de medför.

 • Vad är en begäran om komplettering och varför fick jag en sådan?

  Handläggaren av ansökan ber i vissa fall om kompletteringar till redan skickade handlingar, då ansökan är bristfällig eller alla behövliga bilagor inte har skickats med.

  Lagfart beviljas inte, om alla begärda bilagor inte skickats. Brister i ansökan förlänger handläggningstiden.

 • Vad är en lagfart?

  Med lagfart avses att äganderätten till en fastighet, ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet skrivs in i lagfarts- och inteckningsregistret.

 • Varför måste man söka lagfart? Måste man söka lagfart?

  Var och en är skyldig att söka lagfart på den fastighet, det outbrutna område eller den kvotdel man har fått. Skyldigheten att söka lagfart gäller både privatpersoner och samfund.

  Det lönar sig att söka lagfart för tydlighetens skull även i vissa specialfall (förtydligande lagfart).

 • Vem kan söka lagfart, om fastigheten har flera ägare?

  En av ägarna eller ett ombud kan söka lagfart. Det behövs ingen fullmakt för att söka lagfart.

 • Vilka handlingar ska jag foga till ansökan om lagfart?

  De handlingar som ska bifogas en ansökan om lagfart varierar från fall till fall. Handläggaren av ansökan ber i vissa fall om kompletteringar till redan skickade handlingar. Läs mera om bilagor.

 • Är det möjligt att erhålla lagfart efter utsatt ansökningstid?

  Ja, det är det, och lagfart måste sökas även om tidsfristen på sex månader gått ut..

 • Är säljaren ägare till fastigheten?

  Före köpet måste man utreda säljarens äganderätt till det objekt man tänker köpa. Över fastigheten eller det outbrutna området av fastigheten ska säljaren uppvisa ett lagfartsbevis, av vilket det framgår vem som har antecknats som ägare till fastigheten i lagfartsregistret, eller en annan redogörelse för äganderätten. Lagfartsbeviset ska vara från ett så sent datum som möjligt.

  Bekanta dig även med vad du bör komma ihåg när du köper eller säljer en fastighet.

 • Hur länge tar det att bilda en samfälld skog?

  Det går lätt ett år från idén om att bilda en samfälld skog till att verksamheten kan starta. Målet är att hålla förrättningen för att bilda den samfällda skogen inom sex (6) månader.

 • Hur mycket kostar det att bilda en samfälld skog?

  En förrättning utförs med statliga medel när det gäller att bilda en ny samfälld skog, att mot en andel ansluta ett område till en befintlig samfälld skog eller slå samman två eller flera samfällda skogar. De berörda parterna behöver bara bekosta rågångar och eventuella tilläggsuppgifter, när dessa är en förutsättning för förrättningen eller annars betraktas som nödvändiga.

 • Hur stor bör en samfälld skog vara?

  Ingen minimiareal har fastställts för samfällda skogar. Ägorna i en samfälld skog ska bilda en ändamålsenlig helhet och den samfällda skogen ska användas för hållbart skogsbruk.

  I Södra och Mellersta Finland, där skogen växer snabbare, räcker det med en mindre skogsareal än i Norra Finland.

  Den samfällda skogen bör vara minst så stor att avkastningen från den täcker kostnaderna för den samfällda skogens verksamhet.

 • Kan annan egendom utöver skog ingå i en samfälld skog?

  Ja. En samfälld skog är avsedd för hållbart skogsbruk. Skogen kan också användas för andra ändamål, om det är ekonomiskt eller på annat sätt ändamålsenligt. En annan form av användning ska vara sekundär i förhållande till skogsbruket.

 • Kan en samfälld skog vara belägen i flera kommuner?

  Ja. Delar av en samfälld skog som faller inom olika kommuners områden har egna fastighetsbeteckningar men de hör alla till samma samfällda skog. En förteckning över den samfällda skogens delägare har samlats under en kommun i fastighetsregistret.

  En hemkommun ska utses för den samfällda skogen.

 • Ska alla ägor som hör till en fastighet, som åkrar, lantbrukslägenhetens driftcentrum eller en strandtomt, tas med i den samfällda skogen?

  Alla ägor behöver inte tas med i den samfällda skogen. Åkrar, driftcentra, strandtomter och t.ex. egen skog där man tar ut ved till husbehov kan uteslutas. Fastighetens ägare bestämmer var gränserna ska dras. Områden kan lämnas bort i samband med att den samfällda skogen bildas. De bör inte avskiljas i förväg.

 • Ska lagfart sökas för en samfälld skog?

  En samfälld skog är ingen fastighet utan ett samfällt område. Därför kan lagfart inte sökas för en samfälld skog. En samfälld skog kan inte heller intecknas.

 • Vad händer med skogsavdraget när ägor överförs till en samfälld skog?

  Outnyttjat skogsavdrag överförs till den samfällda skogen. Det kan utnyttjas av den samfällda skogen och har inte "öronmärkts" för någon enskild person.

 • Vad är en fiktiv fastighet?

  En fiktiv fastighet avser en fastighet som varken omfattar mark eller vatten, endast en andel i något gemensamt område, som en samfälld skog.

  En fiktiv fastighet behandlas som en vanlig fastighet; den kan köpas, säljas, bytas, pantsättas osv. Lagfart måste sökas för en fiktiv fastighet.

  Fiktiva fastigheter bildas bl.a. om en fastighet som ägs i bråkdelar ansluts till en samfälld skog mot en andel i den, och var och en av fastighetens ägare vill ha en egen delägarfastighet.

 • Vad är en samfälld skog?

  En samfälld skog ägs gemensamt av flera delägarfastigheter. Den är avsedd att användas för hållbart skogsbruk som gynnar delägarna.

 • Vad är registret över samfällda skogar?

  Finlands skogscentral upprätthåller ett register med uppgifter om alla samfällda skogar i Finland. Delägarlaget ska underrätta Finlands skogscentral om ändringar i reglementet eller i organen.

 • Var hittar jag en samfälld skogs delägarförteckning?

  En aktuell förteckning över delägarna i en samfälld skog finns i Lantmäteriverkets fastighetsregister.

  Delägarförteckningen hittas på namnet eller fastighetsbeteckningen. Om en samfälld skog sträcker sig ut över flera kommuners område, har den samfällda skogen kommunvisa fastighetsbeteckningar. Delägarförteckningen finns i anslutning till en av dem. Vid de övriga fastighetsbeteckningarna finns ett omnämnande om var delägarförteckningen kan hittas.

  Lantmäteriverkets kundtjänst (serviceställe, telefon, webbformulär) hjälper till att hitta rätt beteckning och med hjälp av beteckningen den aktuella delägarförteckningen.

 • Vem kan den som är intresserad av en samfälld skog kontakta?

  Finlands skogscentrals och Lantmäteriverkets experter besvarar gärna frågor.

  Finlands skogscentrals experter på samfällda skogar och kontaktuppgifterna till dem finns på Finlands skogscentrals webbplats.

  Expert vid Lantmäteriverket är Kari Tuppurainen (kari.tuppurainen@lantmateriverket.fi eller 0400 719023.

 • Är det möjligt att träda ut ur en samfälld skog och dela en samfälld skog mellan delägarna?

  Det är möjligt att avskilja ett område från en samfälld skog och att dela en samfälld skog. Vid så kallade gamla samfällda skogar förutsätter det tillstånd från jord- och skogsbruksministeriet. Om en samfälld skog har bildats utifrån ett avtal behövs inget tillstånd från ministeriet för avskiljning eller delning. Det räcker med beslut av kvalificerad majoritet av delägarna.

  Delägarstämman fattar beslut om avskiljning och delning.  Beslutet är behörigt om minst trefjärdedelar av röstetalet som är företrätt vid stämman röstar för det.

  Vid delning av en samfälld skog får delägaren inte tillbaka samma område som han eller hon anslutit till den samfällda skogen. Skötselåtgärder och avverkningar har förändrat värdet i olika delar av den samfällda skogen, och därför är det omöjligt att få tillbaka samma område.

  Förrättningen ska ansökas om hos Lantmäteriverket (Ansökan)

  Kostnaderna för åtgärden fördelas enligt den erhållna nyttan, om inte parterna kommer överens om annat.

 • Anges uppgifter om rågrannarna på ett kartutdrag?

  Uppgifter om rågrannarna anges inte på ett kartutdrag ur fastighetsregistret.

  Kundservicen ger avgiftsfritt lagfartsuppgifter om ett fåtal fastigheter. Uppgifterna kan beställas som en avgiftsbelagd fil eller pappersutskrift.

 • Jag behöver bara ägaruppgifterna om en fastighet, vad ska jag göra?

  Du får en ägaruppgift genom att ringa vår kundservice. Ta reda på fastighetsbeteckningen innan du ringer.

 • Jag behöver ett fastighetsregisterutdrag, ett lagfartsbevis och ett gravationsbevis för försäljning av en fastighet. Kan jag beställa dem per telefon eller e-post?

  Du kan köpa utdrag i e-tjänsten. Då får du dem billigare än om du beställer dem från vår kundservice.
  Användningen av e-tjänsten förutsätter elektronisk identifiering. Om du saknar möjlighet till elektronisk identifiering, kan du beställa utdragen med en webblankett eller per e-post eller telefon från vår kundservice. Ta reda på fastighetsbeteckningen innan du beställer. Vi skickar utdrag och intyg per post eller e-post.
   

 • Kan jag besöka kundservicen för att kontrollera uppgifter i lagfartsregistret?

  Våra serviceställen har inga datorer för kunderna. Kundservicen ger avgiftsfritt lagfartsuppgifter om ett fåtal fastigheter. Uppgifterna kan beställas som en avgiftsbelagd fil eller pappersutskrift.

 • Kan jag få ett kartutdrag med de gamla rårna ur fastighetsregistret?

  På kartutdrag ur fastighetsregistret anges de gällande rårna på utskriftsdagen. Det går dock att få information om gamla rår via kundservicen.

 • Kan jag få rålängderna på ett kartutdrag ur fastighetsregistret?

  Rålängderna anges inte på kartutdraget, men de framgår av förrättningshandlingarna. Du hittar uppgifterna med hjälp av fastighetsbeteckningen. Kontakta kundservicen med vår webblankett.

 • Kan jag gå ett gravationsbevis för en fastighet som har upphört?

  I gravationsbevis finns endast uppgifter om gällande fastigheter.

 • Kan jag gå ett lagfartsbevis för en fastighet som har upphört?

  I lagfartsbevis finns endast uppgifter om gällande fastigheter. Gamla lagfartshandlingar från och med december 1993 kan beställas av Lantmäteriverket. Handlingar som är äldre än så ska beställas av Riksarkivet.

 • Kan man söka ägande med hjälp av personuppgifter?

  Du kan söka ditt eget ägande med hjälp av namn eller personnummer. Du måste då visa ett identitetsbevis med foto och hämta uppgifterna från Lantmäteriverkets serviceställe.
   

 • När kostar ägaruppgifterna?

  Skriftligt utlämnade ägaruppgifter är alltid avgiftsbelagda. Därtill tas en avgift ut för utredningar som omfattar ägaruppgifterna för fler än 10 fastigheter.

 • Vad är en nyttjanderättsenhet?

  Rättigheter och servitut antecknas i fastighetsregistret som nyttjanderättsenheter. Utöver vägrätter antecknas exempelvis båtplatser, brunnar och kraftledningar som nyttjanderättsenheter i registret.

 • Vilka uppgifter anges i ett gravationsbevis?

  Av gravationsbevis framgår om det finns pantbrev eller inskrivna arrenderätter för fastigheten.

 • Vilken funktion har den anläggningsbeteckning som anges i ett gravationsbevis?

  Anläggningsbeteckningen i gravationsbevis är en beteckning påinteckningsbar arrenderätt.

  I samband med inskrivningen får arrenderätten en anläggningsbeteckning, med hjälp av vilken rätten kan identifieras. Anläggningsbeteckningen består av en fastighetsbeteckning, bokstaven L och en identifikationssiffra (t.ex. 999-8-77-6-L1). Med hjälp av anläggningsbeteckningen kan du beställa ett gravationsbevis, av vilket inteckningarna i arrenderätten framgår.

 • Varför har en färdselrätt inte antecknats på fastighetsregisterutdraget?

  En färdselrätt har nödvändigtvis inte stiftats eller så baserar sig färdseln på en rättighet som inte antecknas i fastighetsregistret.

 • Får man fälla träd på rålinjen utan grannens samtycke?

  På skogsmark (ej på byggplatsområde eller gårdsmark, även om det finns träd) får man hugga upp en högst 1,5 meter bred rågata (75 cm på bägge sidor om fastighetsgränsen) utan grannens samtycke. Man måste meddela grannen i förväg om röjningen.

 • Hur bestäms rån mellan ett landsvägsområde och en fastighet?

  Enligt 2 § i landsvägslagen sträcker sig vägområdet två meter utanför yttre kanten av den yttersta vägkonstruktionen (dike, slänt, skärning).

 • Kan man bygga ett dike på en fastighetsgräns utan grannens samtycke?

  Utan grannens samtycke får man bygga diken endast på sin egen fastighets område.

 • Vem betalar förrättningskostnaderna för en rågång?

  Oftast delas kostnaderna till hälften mellan rågrannarna. Markägarna får nytta av rågången på bägge sidor om fastighetsgränsen.

 • Hur får jag information om vilka fastigheter som har rätt till färdsel på den väg som finns på min mark?

  Rätten till färdsel kan grunda sig på många faktorer. Kontakta kundservicen för att utreda frågan.

 • Hur lönar det sig att fördela kostnader för väghållning?

  Delägarna kan sinsemellan komma överens om fördelningen av kostnader. Det finns också särskilda riksomfattande anvisningar för fördelning av väghållningskostnaderna (på finska).

  Det lönar sig att grunda ett väglag, om det finns många vägdelägare och vägen kräver regelbundet underhåll.

 • Hur mycket kostar en enskild vägförrättning?

  En enskild vägförrättning debiteras enligt använd arbetstid. Den arbetstid som används för förrättningar varierar, men kostnaderna är ofta 1 000–2 000 euro.

 • Hur tar jag reda på var färdselrätten till min fastighet löper?

  En vägrätt kan synas på fastighetsregisterutdraget eller fastighetsregisterkartan. I vissa fall kan en vägrätt redas ut med hjälp av en arkivundersökning, som ska beställas från kundservicen. Ibland kräver utredningen av en färdselrätt en enskild vägförrättning. Kontakta vår kundservice vid behov.

 • Ingår diken i vägrättens officiella bredd?

  Ja. I vägområdet ingår vägens alla konstruktioner (bl.a. körbana, slänter, diken) och de ska rymmas inom vägrättens bredd.

 • Kan jag få en vägrätt utan avtal?

  Ja, det kan du. Lagen förutsätter dock bl.a. att vägen ska vara viktig och den får inte orsaka betydande olägenhet för någon fastighet.

 • Kan man vid en förrättning få en ytterligare färdsel- eller vägrätt till sin fastighet?

  Nej, i regel inte. Undantagsbeslut kan fattas, ifall fastighetens olika delar är isolerade av något naturelement, exempelvis en bergsbrant eller å.

 • Kan vägdelägarna själva grunda väglaget?

  Ja, det kan de. Ett väglag kan grundas för en befintlig väg genom att skriftligen kalla alla vägdelägare till en konstituerande stämma. Sammanträdeskallelsen ska skickas tidigast två månader och senast två veckor före väglagsstämman.

 • Min fastighet gränsar till landsvägen och jag har ingen anslutning. Vad ska jag göra?

  Byggandet av en anslutning kräver ett anslutningstillstånd. Anslutningstillstånd ansöks hos NTM-centralen.

 • När kan jag färdas på annans mark utan tillstånd?

  Man får röra sig i naturen med stöd av allemansrätten, bara det inte orsakar olägenhet eller störning. Man måste skaffa markägarens tillstånd till samt meddela polisen om ordnande av massevenemang såsom tävlingar i vildmarksvandring och skid- och orienteringstävlingar. Uppgifter om fastighetsägare får du hos vår kundservice.

 • När lönar det sig att grunda ett väglag?

  Det lönar sig att grunda ett väglag, om det finns flera vägdelägare och vägen kräver regelbundet underhåll.

 • Vad gör jag om fastigheten saknar färdselrätt?

  Man kan stifta en färdselrätt vid en enskild vägförrättning. Man kan komma överens direkt med markägaren om tillfällig färdsel.

 • Vad är en enskild väg?

  En enskild väg är en väg som löper på enskild mark och som någon annan fastighet har vägrätt till. En enskild väg kan förvaltas av ett väglag. Man kan bli användare av väglagets väg genom att kontakta väglaget direkt. Rätt att använda väglagets väg syns inte på fastighetsregisterutdraget.

 • Vad är en ägoväg?

  En ägoväg är en väg som löper i terrängen och som används av markägaren. Andra fastigheters ägare har inte rätt att använda en ägoväg.

 • Var får jag reda på om en fastighet berörs av färdselrätter?

  Uppgifter om färdselrätter får du på vår kundservice.

 • Varför har färdselrättens bredd inte antecknats i fastighetsregistret?

  Det är möjligt att bredden inte har bestämts eller att uppgiften saknas i registret. Då måste bredden redas ut med hjälp av arkivundersökningar eller vid en enskild vägförrättning.

 • Varför lönar det sig att ansöka om servitutsförrättning eller enskild vägförrättning?

  Vägrätter och servitutsrätter är fastighetsvisa och de har antecknats i fastighetsregistret. Således är servitutsrätterna inte beroende av fastigheternas ägandeförhållanden. Om två fastigheters ägare avtalar exempelvis om användningen av en båtplats på den enas mark, binder avtalet nödvändigtvis inte fastighetens nya ägare. Däremot kvarstår en servitutsrätt automatiskt, även om fastigheten skulle byta ägare.

 • Vem betalar kostnaderna för en enskild vägförrättning?

  I regel betalar förrättningens sökande kostnaderna, men det finns några lagstadgade undantag.