Information om Lantmäteriverket

Det över 200-åriga Lantmäteriverket genomför olika lantmäteriförrättningar, exempelvis styckningar och ägoregleringar, samt producerar olika kartmaterial och främjar användningen av dem.

Lantmäteriverket tryggar markägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla uppgifter om fastigheter och aktielägenheter i sina register samt genom att sörja för registrering av äganderätter och inteckningar. I verkets uppgifter ingår också forskning i och tillämpning av geografisk information.

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 36 orter runtom i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Antalet anställda är totalt cirka 1630.

lantmäteriverkets organisation.

Strategi

Lantmäteriverkets strategi 2020 för de kommande åren berättar hur vi gör saker. Lagar och förordningar samt resultatavtalet med Jord- och skogsbruksministeriet styr Lantmäteriverkets verksamhet, och därifrån kommer Lantmäteriverkets basuppgifter, dvs. vad vi gör. Den nya strategin styr hur vi gör saker vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverkets mission och verksamhetens hörnsten är Fakta om Jorden. Fakta ligger bakom allt, service och forskning utgör en viktig del av Lantmäteriverkets verksamhet.

Visionen I gemensam riktning berättar om att arbeta tillsammans. Riktningen är gemensam både i nätverk och inom Lantmäteriverket.

De viktigaste elementen i den nya strategin är de fyra strategiska målen:

 1. Högklassiga och säkra tjänster för kunderna
 2. Aktiv påverkare i ekosystem och nätverk
 3. Omfattande utnyttjande av innovationer och forskning
 4. Attraktiv och intressant arbetsplats

Strategi

Värderingar

Lantmäteriverkets värderingar:

 • En tillförlitlig samarbetspart
 • Tjänstvillighet
 • Mod och förmåga att skapa nytt
 • Olika tillsammans

Våra värderingar styr och formar organisationskulturen.

Samhällsansvar

Med samhällsansvar avses organisationens ansvar för hur dess verksamhet påverkar samhället och miljön samt dess kunder och personal.

Vid Lantmäteriverket är principerna för ansvarstagande:

 • en öppen och etisk verksamhet
 • respekt för intressentgrupper
 • iakttagande av lagar och internationella verksamhetsprinciper
 • andra frivilliga åtgärder, genom vilka organisationen främjar hållbar utveckling utöver de lagstadgade minimikraven.

Lantmäteriverkets uppgift är att skapa gott för vårt samhälle genom att upprätthålla tillförlitliga register och tidsenliga terrängdata samt genom att producera tjänster av hög kvalitet för var och en av våra kunder.

Samhällsansvarsrapport 2019 (GRI G4)
Samhällsansvarsrapport 2018 (GRI G4)
Samhällsansvarsrapport 2017 (GRI G4)
Samhällsansvarsrapport 2016 (GRI G4)
Samhällsansvarsrapport 2015 (GRI G4)
Samhällsansvarsrapport 2014

Internationell verksamhet

Vi deltar aktivt i internationella projekt och flera internationella organisationers verksamhet. Lantmäteriverket fungerar vid behov som övervakare av biståndsprojekt på uppdrag av Utrikesministeriet.

Europeiska Unionen är fokusområde för Lantmäteriverkets internationella verksamhet. De viktigaste forumen för internationell verksamhet är samarbetet mellan de europeiska lantmäterimyndigheterna, särskilt det nordiska samarbetet, samarbetet med de baltiska länderna och EuroGeographics-samarbetet. Lantmäteriverket deltar även i FN:s verksamhet, i verksamheten av utvalda fackliga organisationer och deras konferenser samt i beredningen av internationella normer och bestämmelser.

Direktörerna

Centralförvaltningen

Arvo Kokkonen, generaldirektör
Marja Helin, generaldirektörens sekreterare
Pekka Halme, ledande expert
Susanne Hellman, direktör för kundrelationer
Maija Ilvonen, direktör för kommunikation och socialt ansvar
Petri Korpinen, överdirektör
Antti Kosonen, direktör
Jani Kylmäaho, utvecklings- och digitaliseringsdirektör
Markku Markkula, lantmäteriråd
Christine Nyholm, överrevisor
Tiina Sarjakoski, forskningsdirektör
Johanna Snellman, personaldirektör
Ari Tella, överingenjör
Juha Tuomaala, ekosystemdirektör
Jurkka Tuokko, direktör
Heli Ursin, chef för internationella frågor
Pirkko Yliselä, världsarvskoordinator

Produktion

Irma Lähetkangas, överdirektör

Resultatenheternas direktörer

Mauri Asmundela, värderingsförrättningar
Heikki Lind, register
Janne Murtoniemi, inskrivningsärenden
Petri Notko, basförrättningar
Timo Potka, ägoregleringar
Antti Saarikoski, informationstjänster
Juha Vilhomaa, terrängdatamaterial

Allmän förvaltning

Matti Hyytinen, förvaltningsdirektör

Centralen för ICT-tjänster

Marja Rantala, dataförvaltningsdirektör

Direktörerna för resultatenheterna

Ari Huvinen, ICT-produktionstjänster
Mikko Tallgren, applikationstjänster

Geodatacentralen

Jarkko Koskinen, överdirektör

Avdelningscheferna

Juha Hyyppä, fjärranalys och fotogrammetri
Sanna Kaasalainen, navigation och positionering
Hannu Koivula, geodesi och geodynamik
Panu Muhli, SDI-tjänster
Juha Oksanen, geoinformatik och kartografi

Lantmäteriverkets rådgivande delegation

Lantmäteriverkets rådgivande delegation tillför sin expertis till Lantmäteriverkets strategiska ledning och som stöd för utvecklingen av verksamheten. Delegationen, som består av experter, stöder Lantmäteriverkets generaldirektör och övriga ledning. Delegationen har endast en rådgivande och diskuterande roll.

Orförande är Lantmäteriverkets generaldirektör Arvo Kokkonen och permanent specialist och delegationens sekreterare är direktör för kommunikation och socialt ansvar Maija Ilvonen.

Kaisa Aalto, Subscription Business Owner, Helsingin Sanomat
Pasi Kostamovaara, chef, generallöjtnant, Gränsbevakningsväsendet
Pentti Lähteenoja, överdirektör, Jord- och skogsbruksministeriet
Nina Nissilä, direktör, Fpa
Timo Reina, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund
Pekka Sarkola, vd, Gispo Ab
Petteri Tiippana, Generaldirektör, Strålsäkerhetscentralen STUK

Historia

Det finländska lantmäteriets anor sträcker sig till 1600-talet. Sveriges kung Gustav II Adolf (1594–1632) gav Andreas Bure (1571–1646, före adlandet Bureus) i uppgift att upprätta geografiska kartor över det nuvarande Finlands område. Lantmätare som Bure skolat kartlade bland annat handelsrutter, lantgårdarnas förmåga att betala skatt och naturresurser.

Från att ha varit en del av det svenska riket blev Finland en del av Ryssland år 1809, och år 1812 grundades ett grundades ett lantmäterikontor för storfurstendömet Finland. År 1848 ändrades Huvudlantmäterikontorets namn till Överstyrelsen för lantmäteriet. På 1850-talet blev Finlands skogstillgångar allt mer intressanta ur en merkantil synvinkel, och skogsförvaltningen sammanslogs med lantmäteriförvaltningen. Resultatet av sammanslagningen blev Överstyrelsen för lantmäteriet och forstväsendet. Ämbetsverkets viktigaste uppgift var att kartlägga de statliga skogarna samt att utreda skogarnas kvalitet och utsträckning. Skogs- och lantmäteriförvaltningens förbund upphörde i och med att Forststyrelsen grundades år 1859.

Efter Finlands självständighet differentierade sig lantmäterifunktionerna och uppgifterna fördelades till olika avdelningar. Den tekniska utvecklingen preciserade den geografiska bilden av Finland. En grundatlas som täcker hela landet blev färdig på 1970-talet. På 1990-talet övergick Finland från ett planeringssamhälle till ett informationssamhälle. Lantmäteristyrelsen ändrades till Lantmäteriverket och dess verksamhet blev allt mera kundorienterad. I takt med att internet blivit vardagligare har Lantmäteriverket börjat erbjuda allt fler tjänster på webben. Förrättningskartor och förrättningshandlingar, som i flera hundra års tid har arkiverats på papper, förvaras sedan 2000-talet enbart i verkets elektroniska arkiv.

Geodetiska institutet med fokus på toppforskning inom geografisk information samt ICT-utvecklingsuppgifterna vid Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike som producerar informationstjänster för hela förvaltningsområdet införlivades med Lantmäteriverket i början av 2015. I början av 2019 förenades en del av ICT-utvecklingsuppgifterna (Kundlösningar och Teknologiska lösningar) till Livsmedelverket.