Hoppa till huvudinnehåll

Elektroniska signaturer – när kan de användas?

På denna sida finns en förteckning över de vanligaste handlingarna för ansökningar om inskrivning av fastigheter och aktielägenheter (registrering, inteckning och pantsättning av äganderätt, arrenderätt eller särskild rättighet) och en redogörelse för när en elektronisk signatur kan användas för dem och vilken elektronisk signaturtjänst som kan användas för att underteckna handlingarna.

Godtagbara elektroniska signaturer

I Inskrivningsansökningar kan följande elektroniska signaturer användas

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), dvs. identitetskort eller myndigheters organisationskort

  • andra kvalificerade elektroniska signaturer som uppfyller eIDAS-kriterierna (högsta nivå) och är accepterad av andra EU-länder (QES)

  • underskrifter som gjorts i Fastighetsöverlåtelsetjänsten

i de situationer som anges tabellen nedan.

Alla handlingar som hänför sig till inskrivningsansökningar kan inte undertecknas elektroniskt, eftersom de omfattas av formkrav enligt lag. Sådana handlingar är till exempel testamenten och arvskiften.

Å andra sidan finns det handlingar vars formkrav inte är lika strikta. Inköpsfullmakten för en fastighet eller arrenderätt kan till exempel vara muntlig. Därför godkänns i inköpsfullmakter alla elektroniska signaturer.

Mer information om de olika nivåerna av elektroniska signaturer enligt eIDAS-förordningen finns på MDB:s (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) webbplats. Alla underskriftstjänster som uppfyller kriterierna i eIDAS-förordningen finns på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Ansökningar

Handling Sätt att underteckna
inteckning

Fastighetsöverlåtelsetjänsten, MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS kriterierna.

lagfart, särskild rättighet inget krav på underskrift, vilken som helst kan användas
ägande, pantsättning och begränsning av aktielägenhet inget krav på underskrift, vilken som helst kan användas

Åtkomsthandlingar

Handling Sätt att underteckna
överlåtelse av fastighet Fastighetsöverlåtelsetjänsten
arvskifte, avvittring, åtskiljande, testamente kan inte undertecknas elektroniskt
arrendeavtal, överföring av arrenderätt Fastighetsöverlåtelsetjänsten, MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS kriterierna
överlåtelsehandling för aktielägenhet som samtycke MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS kriterierna

Fullmakter

Handling Sätt att underteckna
fullmakt för fastighetsöverlåtelse Fastighetsöverlåtelsetjänsten (kan endast användas vid överlåtelser i Fastighetsöverlåtelsetjänsten)
köpfullmakt för fastighet eller arrenderätt vilken som helst kan användas
annan fullmakt vilken som helst kan användas

Övriga med krav på underskrift (t.ex.)

Handling Sätt att underteckna
Dokument som gäller stiftande eller överförande av särskild rättighet (avtal om delning av besittningen, legorätt, nyttjanderätt, begränsade nyttjanderätter mm.) MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS kriterierna

godkännande och delgivning av testamente

MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS kriterierna
avstående av arv/testamente MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS kriterierna
överlåtelse av dödsboandel MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS kriterierna
särskilt samtycke till inskrivning av ägande, pantsättning eller begränsning av aktielägenhet MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS kriterierna
bouppteckning vilken som helst kan användas

Övriga utan krav på underskrift (t.ex.)

Handling Sätt att underteckna
beslut av en kommun eller någon annan myndighet vilken som helst kan användas
beslut av en annan sammanslutning vilken som helst kan användas

Inlämnande av en elektroniskt signerad handling

En elektroniskt signerad handling ska lämnas i elektronisk form för att signaturens certifikat och integritet ska kunna kontrolleras i efterhand. Skriv alltså inte ut handlingen, utan bifoga den till ansökan som du lämnar in.

Du kan också själv kontrollera signaturnivån på ett elektroniskt undertecknat dokument med hjälp av den verifieringstjänst som tillhandahålls av MDB.

Om det behövs kan Lantmäteriverket be dig att skicka in det elektroniskt signerade dokumentet på nytt för att säkerställa signaturens integritet.