Hoppa till huvudinnehåll

Elektroniska signaturer – när kan de användas?

På denna sida finns en förteckning över de vanligaste handlingarna för ansökningar om inskrivning av fastigheter och aktielägenheter (registrering, inteckning och pantsättning av äganderätt, arrenderätt eller särskild rättighet) och en redogörelse för när en elektronisk signatur kan användas för dem och vilken elektronisk signaturtjänst som kan användas för att underteckna handlingarna.

Godtagbara elektroniska signaturer

Endast signaturcertifikat som fastställts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), dvs. identitetskort eller myndigheters organisationskort, kan användas för elektroniska signaturer i inskrivningsansökningar. Utöver dessa godkänns underskrifter som gjorts i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Förteckningen över godkända elektroniska signaturer är kort, eftersom Lantmäteriverket endast godkänner de sätt för undertecknande som Cybersäkerhetscentret godkänt.

Alla handlingar som hänför sig till inskrivningsansökningar kan inte undertecknas elektroniskt, eftersom de omfattas av formkrav enligt lag. Sådana handlingar är till exempel testamenten och arvskiften.

Å andra sidan finns det handlingar vars formkrav inte är lika strikta. Inköpsfullmakten för en fastighet eller arrenderätt kan till exempel vara muntlig. Därför godkänns i inköpsfullmakter utöver de certifikat som MBD har fastställt och de underskrifter som görs i Fastighetsöverlåtelsetjänsten även andra elektroniska signaturer.

Ansökningar

Handling Sätt att underteckna
inteckning Fastighetsöverlåtelsetjänsten eller MDB:s certifikat
lagfart, särskild rättighet inget krav på underskrift, vilken som helst kan användas
ägande, pantsättning och begränsning av aktielägenhet inget krav på underskrift, vilken som helst kan användas

Åtkomsthandlingar

Handling Sätt att underteckna
överlåtelse av fastighet Fastighetsöverlåtelsetjänsten
arvskifte, avvittring, åtskiljande, testamente kan inte undertecknas elektroniskt
arrendeavtal, överföring av arrenderätt Fastighetsöverlåtelsetjänsten eller MDB:s certifikat
överlåtelsehandling för aktielägenhet som samtycke MDB:s certifikat

Fullmakter

Handling Sätt att underteckna
fullmakt för fastighetsöverlåtelse Fastighetsöverlåtelsetjänsten (kan endast användas vid överlåtelser i Fastighetsöverlåtelsetjänsten)
köpfullmakt för fastighet eller arrenderätt vilken som helst kan användas
annan fullmakt MDB:s certifikat

Övriga med krav på underskrift (t.ex.)

Handling Sätt att underteckna
besittningsrättsavtal MDB:s certifikat

godkännande av testamente

MDB:s certifikat
överlåtelse av dödsboandel MDB:s certifikat
särskilt samtycke till inskrivning av ägande, pantsättning eller begränsning av aktielägenhet MDB:s certifikat
bouppteckning vilken som helst kan användas

Övriga utan krav på underskrift (t.ex.)

Handling Sätt att underteckna
beslut av en kommun eller någon annan myndighet vilken som helst kan användas
beslut av en annan sammanslutning vilken som helst kan användas

Inlämnande av en elektroniskt signerad handling

En elektroniskt signerad handling ska lämnas i elektronisk form för att signaturens certifikat och integritet ska kunna kontrolleras i efterhand. Skriv alltså inte ut handlingen, utan bifoga den till ansökan som du lämnar in via e-tjänsten eller per e-post.