Hoppa till huvudinnehåll

Elektroniska signaturer – när kan de användas?

På denna sida finns en förteckning över de vanligaste handlingarna för ansökningar om inskrivning av fastigheter och aktielägenheter och en redogörelse för när en elektronisk signatur kan användas för dem och vilken elektronisk signaturtjänst som kan användas för att underteckna handlingarna. 

Godtagbara elektroniska signaturer

I Inskrivningsansökningar kan följande elektroniska signaturer användas 

  • signaturcertifikat som bestyrkts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), dvs. identitetskort eller myndigheters organisationskort 
  • andra kvalificerade elektroniska signaturer som uppfyller eIDAS-kriterierna (högsta nivå) och är accepterade av andra EU-länder (QES) 
  • underskrifter som gjorts i Fastighetsöverlåtelsetjänsten 

i de situationer som anges i tabellen nedan. 

 

Alla handlingar som hänför sig till inskrivningsansökningar kan inte undertecknas elektroniskt, eftersom de omfattas av formkrav enligt lag. Sådana handlingar är till exempel testamenten och arvskiften. Å andra sidan finns det handlingar vars formkrav inte är lika strikta. Inköpsfullmakten för en fastighet eller arrenderätt kan till exempel vara muntlig. Därför godkänns i inköpsfullmakter även övriga elektroniska signaturer. 

 

Mer information om de olika nivåerna av elektroniska signaturer enligt eIDAS-förordningen finns på MDB:s (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) webbplats. Alla underskriftstjänster som uppfyller kriterierna i eIDAS-förordningen finns på EU-kommissionens webbplats (på engelska) 

Ansökningar

HandlingSätt att underteckna
inteckningFastighetsöverlåtelsetjänsten, MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS-kriterierna.
lagfart, särskild rättighetinget krav på underskrift, vilken som helst kan användas
ägande, pantsättning och begränsning av aktielägenhetinget krav på underskrift, vilken som helst kan användas

Åtkomsthandlingar

HandlingSätt att underteckna
överlåtelse av fastighetFastighetsöverlåtelsetjänsten
arvskifte, avvittring, åtskiljande, testamentekan inte undertecknas elektroniskt
arrendeavtal, överföring av arrenderättFastighetsöverlåtelsetjänsten, MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS-kriterierna
överlåtelsehandling för aktielägenhet som samtyckeMDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS-kriterierna

Fullmakter

HandlingSätt att underteckna
fullmakt för fastighetsöverlåtelseFastighetsöverlåtelsetjänsten (kan endast användas vid överlåtelser i Fastighetsöverlåtelsetjänsten)
köpfullmakt för fastighetvilken som helst kan användas
köp- och överlåtelsefullmakt för arrenderättvilken som helst kan användas
annan fullmaktvilken som helst kan användas

Övriga med krav på underskrift (t.ex.)

HandlingSätt att underteckna
dokument som gäller stiftande eller överförande av särskild rättighet (avtal om delning av besittningen, arrendeavtal, nyttjanderättsavtal, begränsade nyttjanderätter mm.) MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS-kriterierna
delgivning och godkännande av testamente MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller-eIDAS kriterierna
avstående av arv eller testamente MDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS-kriterierna
överlåtelse av dödsboandelMDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS-kriterierna
särskilt samtycke till inskrivning av ägande, pantsättning eller begränsning av aktielägenhetMDB:s certifikat eller någon annan kvalificerad elektronisk signatur som uppfyller eIDAS-kriterierna
bouppteckningvilken som helst kan användas

Övriga utan krav på underskrift (t.ex.)

HandlingSätt att underteckna
beslut av en kommun eller någon annan myndighetvilken som helst kan användas
beslut av en annan sammanslutningvilken som helst kan användas

Inlämnande av en elektroniskt signerad handling

En elektroniskt signerad handling ska lämnas i elektronisk form för att signaturens certifikat och integritet ska kunna kontrolleras i efterhand. Du kan också själv kontrollera signaturnivån på ett elektroniskt undertecknat dokument med hjälp av den verifieringstjänst som tillhandahålls av MDB. Om det behövs kan Lantmäteriverket be dig att skicka in det elektroniskt signerade dokumentet på nytt för att säkerställa signaturens integritet.