Lantmäteriverket som arbetsplats

Maanmittauslaitos työpaikkana

Lantmäteriverket producerar information om användningen och utnyttjandet av land för allmänheten och organisationer. Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter, producerar kartmaterial, sörjer för lagfarter och inteckningar, utvecklar informationssystem och datateknik samt främjar forskning inom och användning av geografisk information.

Vid Lantmäteriverket visar vi vägen i många avseenden, främjar en försökskultur och gör saker som har betydelse för välfärden i samhället.

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 37 orter runtom i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Utöver verksamhetsställena arbetar vår personal även i terrängen, hemma eller på något annat lämpligt ställe.

Service, information och forskning om Jorden

Största delen av Lantmäteriverkets anställda arbetar med lantmäteri: terrängkartläggare och lantmäteriingenjörer styckar sommarstugetomter, märker ut gränserna för motorvägar som ska byggas både på kartan och i terrängen samt utför ägoregleringar på åkermark, som bönderna har nytta av.

Tack vare våra specialister inom fastighetsinskrivningsärenden, det vill säga inskrivningssekreterare och jurister, kan du tryggt äga, köpa och sälja fastigheter samt ställa säkerheter för banklån i Finland.

Forskarna vid Geodatacentralen vid Lantmäteriverket utför mätnings- och forskningsarbete inom kartläggning som är till nytta för hela samhället i samarbete med universitet och forskningsinstitut, offentliga samfund och företag i Finland och internationellt.

Experterna vid Centralen för ICT-tjänster vid Lantmäteriverket producerar ICT-tjänster till verk och ämbetsverk inom framför allt Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Dessutom ansvarar de för Lantmäteriverkets informationssystem och informationsförvaltning.

Personalen trivs vid Lantmäteriverket

Lantmäteriverket är en modern arbetsgivare som satsar på personalens välbefinnande och tillfredsställelse. Nyckelrollen har innehafts av cheferna, vars yrkeskunnighet och färdigheter har utvecklats så att de anställda kan känna sig väl ledda.

År 2017 låg arbetstillfredsställelsen vid Lantmäteriverket enligt VMBaro-enkäten på totalt 3,84 på skalan 1–5. Genomsnittet inom staten låg på 3,55. Vid Lantmäteriverket är vi särskilt nöjda med möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv (4,38, genomsnittet inom staten 3,99).

I övriga starka sidor ingår enligt enkäten ett rättvist bemötande från både chefen och arbetskamraterna, förverkligandet av jämlikhet mellan könen i arbetsgemenskapen samt arbetets självständighet och möjligheten att inverka på arbetets innehåll.

Vid Lantmäteriverket utförs aktivitetsbaserat arbete. Det betyder att man kan arbeta även annanstans än på arbetsplatsen – till exempel hemma. Arbetstiden är flexibel. Personalen har alltså möjlighet att utföra sitt arbete oberoende av plats och tid genom att utnyttja moderna redskap.

Se på bilder från våra arbetsdagar på Instagram

Du kan bekanta dig med Lantmäteriverkets anställdas vardag runt om i landet på det sociala mediet Instagram. Under sommaren 2017 uppdaterades vårt Instagramkonto av våra sommarjobbare, och dessa bilder hittar du på hashtaggen #MMLkesäduunarit (Lantmäteriverkets sommarjobbare). Bilder av andra anställda vid Lantmäteriverket hittar du på hashtaggen #töissämaanmittauslaitoksessa (på jobb vid Lantmäteriverket).

Alla bilder finns även på Lantmäteriverkets Instagramkonto @maanmittaus. Följ oss!

Bekanta dig med oss

GIS-specialist Claudia Bergroth

ClaudiaMånga av Claudias arbetsuppgifter anknyter till det europeiska Inspire-direktivet, som utgör ramarna för principerna för samanvändning av geografisk information i EU-länderna. Hennes arbetsdagar består bland annat av möten med intressentgrupper, beredning och hållande av olika föredrag och ordnande av utbildning och andra evenemang.

− Jag tycker särskilt mycket om mitt arbete, eftersom man på riktigt kan påstå att det är en utsiktsplats mot geodatabranschen såväl i Finland som internationellt. Vi samarbetar mycket med olika ministerier och andra organisationer inom staten samt med utländska kolleger. Dessutom har vi ett fantastiskt gäng. Alla är verkligen intresserade av sitt arbete och det återspeglas säkert även inom teamet, säger Claudia.

Claudia har studerat geografi med specialisering i geoinformatik vid Helsingfors universitet. Hon berättar att hon blev intresserad av geografisk information redan på en kurs i geografi på gymnasiet när den biträdande professorn i geoinformatik vid Helsingfors universitet i en videoserie som visades på lektionerna berättade om geodata och dess möjligheter.

Claudia har vid sidan om arbetet slutfört sina studier, och hon berömmer Lantmäteriverket för att vara en exemplarisk arbetsplats med tanke på hur lätt det var att kombinera arbetet med studier. Utöver deltidsarbete har flexibla arbetstider och aktivitetsbaserat arbete underlättat studierna avsevärt.

− De har stött mina studier riktigt bra här. Då vi har möjlighet att arbeta på distans, har jag kunnat jobba även från universitet på så sätt att jag gått till biblioteket för att sköta arbetsuppgifter och sedan gått tillbaka till föreläsningarna.

_____________________________________________________________________________________________

Forskare Jesperi Rantanen

Jesperi RantanenBilarnas navigatorer, mobila kartapplikationer och olika reseplanerare har fört med sig satellitpositionering för att underlätta vår vardag. Jesperi har koncentrerat sig på att forska i positionering särskilt i situationer där satellitpositionering inte fungerar alls, som till exempel inomhus.

− Flera metoder har tagits fram för inomhuspositionering, men än så länge har man inte kommit på något alltomfattande system, såsom satellitpositionering utomhus. Positioneringsutrustning som baserar sig på lokalnät eller Bluetooth används mycket.

Jesperi började arbeta vid Geodatacentralen vid Lantmäteriverket år 2016 efter att ha utexaminerats som diplomingenjör från Aalto-universitet i ämnet geomatik (geoinformatik nuförtiden). Jesperi tog sig till branschen, eftersom den unge mannen efter gymnasiet var intresserad av framför allt geografi men även ingenjörsvetenskaperna.

Jesperi beskriver sina arbetsdagar som varierande. I en typisk arbetsdag ingår att analysera mätningsdata från testningar, bekanta sig med tidigare forskning och skriva olika publikationer.

Det som motiverar Jesperi mest i hans arbete är att få utföra viktigt arbete. Fungerande metoder för inomhusnavigation skulle kunna vara till en stor hjälp för exempelvis räddningsmanskap, som ofta måste röra sig i utmanande förhållanden och i för dem okända lokaler.

_____________________________________________________________________________________________

Ledande expert Hannu Kämäri

Ledande expert Hannu Kämäri

Hannu Kämäri arbetar som ledande expert vid Lantmäteriverkets Central för ICT-tjänster. Hannu har mycket arbetserfarenhet av projektledning och planering:

– I mina nuvarande arbetsuppgifter deltar jag ofta i kundämbetsverkens projekt som informationsarkitekt och fungerar som konsult i utvecklingen av processer och dataadministration, säger Hannu.

Centralen för ICT-tjänster producerar branschbundna kontinuerliga tjänster och utvecklingstjänster inom ICT för Lantmäteriverket, Jord- och skogsbruksministeriet och andra ämbetsverk inom förvaltningsområdet. Hannu arbetar ofta vid ett kundämbetsverk. Resorna till kunderna avverkar han med cykel.

– Arbetsuppgifterna vid kundämbetsverken är intressanta och utmanande och jag får en chans att påverka viktiga saker. Trivseln i arbetet blir bara större av att Centralen för ICT-tjänster har en jättebra stämning, konstaterar Hannu.

Hannu har arbetat vid Lantmäteriverket från och med 2015. Före det har han bland annat arbetat vid Finlands skogscentral som skogsresursexpert och systemarkitekt samt som projektchef vid företaget Fifth Element Ab.

_____________________________________________________________________________________________

Lantmäteriingenjör Robin Fröberg

Robin

Robin Fröberg utför exempelvis styckningar och rågångar i sitt arbete. Styckning är en lantmäteriförrättning där ett markområde avskiljs från en tomt och bildas till en självständig fastighet. Vid rågång utreds oklarheter i fastighetsgränser och råmärken.

Det är viktigt att kunna läsa kartan i arbetet. Kartorna är även en del av Robins fritid då han har orientering som hobby. En del av lantmäteriarbetet görs även inomhus: på arbetsplatsen bereder vi terrängarbeten och förrättningssammanträden. Robin är en av våra svenskspråkiga lantmäteriingenjörer. Han arbetar i Västnyland.

– I arbetet som lantmäteriingenjör är det framför allt viktigt att kunna utgå från kunden, eftersom vi arbetar med markägarna hos dem, berättar Robin.

Enligt Robin måste man i hans arbete vara villig att hela tiden lära sig nya saker.

– Jag tycker detta är även det bästa med mitt arbete. Alla arbetsdagar är olika och varje dag för med sig nya utmaningar som gör det möjligt att utvecklas.

_____________________________________________________________________________________________

Inskrivningschef Sanna Ranta

Inskrivningschef Sanna Ranta

Inskrivningschef Sanna Ranta har sitt arbetsrum i Kajana, men som chef för 35 personer reser hon exempelvis för att hålla utvecklingssamtal mellan Ylivieska i söder och Ivalo i norr.

– I mitt arbete behövs ett gott psykologiskt öga. Det är också viktigt att känna till de lagar och förfaranden som berör arbetets innehåll, säger inskrivningschefen för ansvarsområdet Nordliga Finland.

Som alla andra chefer vid Lantmäteriverket arbetar Sanna som en professionell chef. När de administrativa uppgifterna tillåter det arbetar Sanna med substansarbetsuppgifter som berör lagfarter och inteckningar.

– Arbetet med fastighetsinskrivningsärenden vid Lantmäteriverket är mycket specifikt. Detta arbete skulle vara en värdefull erfarenhet för en jurist, eftersom man får erfarenheter av lagfarter och fastighetsinteckningar som studier eller auskultering inte längre ger, berättar Sanna.

Sanna utexaminerades som juris kandidat år 2005, varefter hon auskulterade vid Lapplands tingsrätt och arbetade som advokat samt som jurist vid en bank. Sanna började arbeta vid Lantmäteriverket 2009.

– Det bästa med Lantmäteriverket är arbetskamraterna. Här får jag arbeta med både jurister och ingenjörer, med många synvinklar från olika håll.