Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsdatasystemet samlar ihop uppgifter om husbolag och aktielägenheter

Bostadsdatasystemet är ett elektroniskt register som togs i bruk 2019. I registret insamlas uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar för aktielägenheter, såsom bostäder och bilplatser. Ungefär 90 000 husbolag och 1,5 miljoner aktielägenheter i Finland kommer att överföras till bostadsdatasystemet.

En elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet ersätter det fysiska aktiebrevet vid byte av aktielägenheter och som säkerhet för lån. Det föreskrivs om bostadsdatasystemet i lag, och Lantmäteriverket svarar för att genomföra och upprätthålla systemet.

Övergången till det elektroniska registret gör uppgifterna om bostadslägenheter och ägaranteckningarna mer tillgängliga och pålitliga. Detta gör bostadshandeln och kreditgivningen smidigare. Slopandet av aktiebreven i pappersform gör det möjligt att utveckla de digitala tjänsterna samt underlättar många aktörers arbete. Det handlar om en betydande övergång till ett nytt digitalt system.

Övergången genomförs i två steg

Gamla husbolag som bildats före 2019 överförs till bostadsdatasystemet i två steg.

  1. Först ska husbolaget överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet. Överföringen ska göras före utgången av 2023. När husbolaget finns i bostadsdatasystemet, svarar Lantmäteriverket för att upprätthålla aktieboken, och aktieboken är tillgänglig i bostadsdatasystemet. Det är obligatoriskt för bostadsaktiebolagen att överföra aktieböckerna, men frivilligt för de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen.
  2. I det andra skedet ska varje delägare ansöka om elektronisk ägaranteckning för sitt ägande. Ansökan ska göras senast tio år efter överföringen av aktieboken eller när aktielägenheten för första gången byter ägare efter överföringen. Samtidigt makuleras det fysiska aktiebrevet vid Lantmäteriverket. När aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning, är uppgifterna om aktielägenhetens ägande tillgängliga i bostadsdatasystemet.

Husbolaget överför aktieboken

"".

Bostadsaktiebolag som är bildade före 2019 ska överföra aktieboken till bostadsdatasystemet före utgången av 2023. Överföringen kan utföras av disponenten, styrelseordföranden eller en befullmäktigad. Husbolagets styrelse ska godkänna överföringen av aktieboken, och aktieägarna ska informeras om överföringen.

Om husbolagets administration sköts av en professionell disponent, ska man alltid först kontakta disponenten om överföringen av aktieboken. Många husbolag använder ett fastighetsförvaltningssystem som inbegriper förvaltning av aktieböckerna. Uppgifter i fastighetsförvaltningssystemet kan utnyttjas vid överföringen av aktieboken.

Alla bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats 2019 eller senare registreras direkt i bostadsdatasystemet, och aktiebrev trycks inte längre.

Läs mer om överföring av aktieboken

Läs mer om gränssnitt för fastighetsförvaltningssystem (på finska)

Aktieägaren ansöker om ägaranteckning

"".

Efter att husbolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet, ska varje aktieägare ansöka om registrering av ägande av sin aktielägenhet hos Lantmäteriverket. I samband med detta makulerar Lantmäteriverket det fysiska aktiebrevet.

Aktieägaren kan när som helst efter överföringen av aktieboken ansöka om registrering av ägande. Tidsfristen för ansökan om registrering är tio år efter överföringen av aktieboken. Om banken har aktiebrevet som säkerhet för lån, kan även banken ansöka om registrering av ägande för aktieägarens räkning.

Det är obligatoriskt att registrera ägandet tidigare, då lägenheten byter ägare för första gången efter överföringen av aktieboken. Då ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägande hos Lantmäteriverket inom två månader från köpslutet eller från att äganderätten överförts.

Information till lägenhetsägare

Läs mer om registrering av ägandet

Kontrollera i ärendehanteringshjälpen hur registreringen av ägandet sker i olika situationer

Avgifter för bostadsdatasystemet

"".

Lantmäteriverket tar inte ut en avgift för överföring av aktieboken om husbolaget överför aktieboken före utgången av 2023. Om husbolaget har en professionell disponent, kan disponenten ta ut en avgift för överföringen. Efter överföringen av aktieboken får husbolaget uppgifter från bostadsdatasystemet för förvaltningen avgiftsfritt.

Lantmäteriverket tar ut en registreringsavgift hos aktieägaren för anteckningar i bostadsdatasystemet. Avgiften tas ut bland annat för registrering av ägande, pantsättning och begränsning. När aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning, kan aktieägaren få uppgifter om sitt ägande avgiftsfritt från Lantmäteriverket.

Om till exempel en bank ansöker om registrering av ägande för delägarens räkning, kan banken ta ut ett eget arvode utöver Lantmäteriverkets registreringsavgift.

Se prislistan över tjänsterna för aktielägenheter

Nytt för aktörer inom bostadshandeln

"".

Bostadsdatasystemet medför ändringar för bostadshandeln samt för bankernas och fastighetsmäklarnas verksamhet. Banken eller fastighetsmäklaren ska först ta reda på om husbolaget finns i bostadsdatasystemet samt om aktielägenhetens säljare har ett aktiebrev i pappersform eller en elektronisk ägaranteckning.

Banken och kunden avtalar om pantsättning på samma sätt som tidigare. Om delägaren har en elektronisk ägaranteckning, registreras pantsättningen i bostadsdatasystemet, och den ersätter förfarandet där aktiebrevet ges som pant till långivaren.

I bostadsdatasystemet registreras även begränsningar som kan begränsa aktieägarens rätt att använda eller överlåta sin aktielägenhet. Sådana begränsningar kan gälla till exempel utmätning eller efterlevande makes besittningsrätt. Anteckningarna görs på tjänstens vägnar eller på ansökan.

Mer information för kreditinstitut

Mer information för fastighetsmäklare

Läs mer om registrering av pantsättning

Ta del av ansökningsblanketter för bostadsdatasystemet

Information för olika aktörer

"".

Informationstjänsten i bostadsdatasystemet tillhandahålls i början som utskrifter: aktiebok och aktielägenhetsutskrift.

Aktieboken omfattar grundläggande uppgifter om husbolaget, aktielägenheterna och deras ägare. I aktielägenhetsutskriften ingår uppgifter som gäller en enskild aktielägenhet: grundläggande uppgifter om bolaget, lägenheten, ägarna, pantsättningarna och begränsningarna. Dessa utskrifter krävs till exempel i samband med bostadsköp.

De avgiftsbelagda utskrifterna från bostadsdatasystemet kan beställas från Lantmäteriverkets kundservice. Informationstjänsten tillhandahålls även via gränssnitt till professionella som behöver den i sitt arbete.
Man kan få utskrifter med personuppgifter endast om det finns en godtagbar anledning till att använda uppgifterna.

Mer information om och exempel på aktielägenhetsutskrifter

Mer information om och exempel på aktieböcker

Köp utskrifter

Läs mer om gränssnittstjänster för bostadsdata (på finska)

Vidareutveckling på gång

"".

Bostadsdatasystemet är en riksomfattande databas över husbolagens grundläggande uppgifter, aktielägenheter, deras ägare och pantsättningar. Informationen används av bland annat husbolag, aktieägare, myndigheter och företag. 

Det elektroniska registret gör till exempel bostadshandeln och fastighetsförvaltningen enklare. Dessutom behöver aktieägarna inte längre oroa sig för att aktiebrevet kommer bort. När aktieboken har överförts till bostadsdatasystemet, behöver husbolaget inte längre sköta om att upprätthålla den.   

Lantmäteriverket tillhandahåller professionella gränssnitt till uppgifter i bostadsdatasystemet. Förutom de gränssnitt som redan används kommer gränssnitt för ansökan och givande av ett elektroniskt samtycke att genomföras. Med hjälp av gränssnitt kan aktörer inom den privata sektorn ta fram nya tjänster för olika användare. 

I framtiden kommer datainnehållet i bostadsdatasystemet att ökas. Vidareutvecklingen av systemet sker i jord- och skogsbruksministeriet, och fokus ligger på husbolagens administrativa uppgifter och förbättring av deras tillgänglighet. Utvecklingsarbetet syftar särskilt till att lösa tillgången till information i det positiva kreditupplysningsregistret när det gäller husbolagslån. Målet är att information kan förmedlas mellan datasystem effektivt och enhetligt.

Läs mer om vidareutvecklingen på jord- och skogsbruksministeriets webbplats (på finska)

Äger du en bostadsaktie eller arbetar du i bostadshandeln?

Tjänsterna för aktieägare finns på Lantmäteriverkets webbplats och tjänsterna avsedda för professionella på projektsidan osakehuoneistorekisteri.fi.