Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning av handlingars offentlighet avseende information som Lantmäteriverket förvaltar

Inom Lantmäteriverkets verksamhet genereras och förvaltas information om fastigheter och aktielägenheter, deras ägande och inteckningar på dem samt geografisk information.

I enlighet med offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av offentliga handlingar och upptagningar. En sådan begäran ska dock individualiseras tillräckligt noggrant. Lantmäteriverket har skyldighet att bistå den som begär en handling vid individualiseringen.

Denna beskrivning verkställer offentlighetsprincipen och öppenheten inom förvaltningen genom att beskriva ärendebehandlingen, de uppgifter som hanteras och de söktermer som tillämpas vid sökningar. Samtidigt styr och uppmuntrar den frågeställarna att ta del av de mer detaljerade beskrivningarna, anvisningarna och möjligheterna för självständig informationssökning som finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Ärendehantering

De ärenden som hänför sig till Lantmäteriverkets uppgifter och verksamhet antecknas i verkets ärenderegister. Registret omfattar samtliga aktuella ärenden och tidigare ärenden samt status för dem. Ärenden som Lantmäteriverket behandlar är bland annat fastighetsförrättningar, inskrivningar av ägande och rättigheter samt administrativa beslut. Till varje ärende bifogas de handlingar som anknyter till det, exempelvis ansökan med bilagor.

Uppgifterna i ärenderegistret administreras med ärendehanteringssystem. Söktermer på vilka det är möjligt att söka ärenden och uppgifter i dessa är exempelvis kundens namn, fastighetsbeteckning och fastighetens belägenhetskommun, ansökningsnummer eller förrättningsnummer, uppgifterna om ansökan eller förrättning samt datum som anknyter till handläggningen av ärendet.

Det är möjligt att få ta del av uppgifter som hänför sig till arkiverade ärenden samt handlingar eller kopior av dessa hos Lantmäteriverkets kundservice. Myndigheter och yrkesanvändare kan ta del av uppgifter i Lantmäteriverkets arkiv via fastighetsdatatjänsten.

Informationshantering

Lantmäteriverket hanterar för sina lagstadgade uppgifter informationshelheter om fastighetsuppgifter, lägenhetsuppgifter, kart- och geodata, forskningsrön samt annan information som hänför sig till administrationen av dessa. För administrationen används informationshanteringssystem. Lantmäteriverkets databokslut innehåller en närmare redovisning av informationen och informationshanteringen, grunderna för informationsadministrationen samt informationens betydelse och relevans för samhället.

Lantmäteriverkets e-tjänster ger insyn i en del av den information som Lantmäteriverket genererar och administrerar. Varje tjänst har en detaljerad beskrivning av den tillgängliga informationen och de söktermer som kan användas, samt om eventuella villkor och avgifter för tillgången till informationen.

Information om fastigheter kan sökas till exempel på fastighetsbeteckning eller genom avgränsning på kartan, eller med personbeteckning för att titta på uppgifterna om de egna fastigheterna. Det går att söka på information om lägenheter, om aktiebrevet har registrerats i elektroniskt format. Uppgifter om egna fastigheter, outbrutna områden eller arrenderätter samt aktielägenheter kan fås via Lantmäteriverkets e-tjänst.

Kartor och geodata som Lantmäteriverket upprätthåller kan granskas och laddas ner via olika webbtjänster, som Lantmäteriverkets karttjänster. Söktermerna anges på respektive tjänsts sida. Man kan söka till exempel på kartbladets nummer, geografisk avgränsning och ortnamn.

Publikationer från forskning och expertarbete vid Lantmäteriverket finns tillgängliga bland annat via Lantmäteriverkets publikationsarkiv, tjänsten Forskning.fi och Lantmäteriverkets webbplats (på finska). Det går också att begära att få tillgång till dem via Lantmäteriverkets bibliotek. Tillämpliga söktermer är bland annat författarens eller publikationens namn. Lantmäteriverket publicerar också material som använts och uppkommit i samband med forskning.

Begära information

Begäran om information som riktas till Lantmäteriverket kan avse en enskild uppgift, ett dokument med en sammanställning av specifik information eller mer omfattande informationsmaterial. Begäran om information kan tillställas Lantmäteriverkets kundservice.

I beskrivningen av behandlingen av personuppgifter vid Lantmäteriverket redogörs för behandlingen av personuppgifter, möjligheten till insyn i egna uppgifter och framställan av begäran om kontroll av registeruppgifter.