Hoppa till huvudinnehåll

Vi beaktar tillgänglighetsperspektivet

En tillgänglig webbplats är utformad så att så många som möjligt kan använda den utan problem. Lantmäteriverkets webbplatser utvecklas så att vi beaktar tillgänglighetsperspektivet i vår kommunikation samt webbplatsens struktur och tekniska genomförande. Samtidigt beaktar vi olika användargruppers behov.

För att säkerställa webbplatsers tillgänglighet har EU stiftat ett tillgänglighetsdirektiv. Direktivet tillämpas i Finland genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, så kallad digitjänstlagen.

Digitjänstlagen förpliktar myndigheter, såsom Lantmäteriverket, att se till att webbplatser och mobilapplikationer som omfattas av lagen uppfyller kraven på tillgänglighet. Tillgänglighetskraven i lagen baserar sig på den internationella WCAG 2.1-anvisningen.

Tillgängliga webbplatser

Vi utvärderar och förbättrar tillgängligheten i synnerhet på de webbplatser som listas nedan. Webbplatserna kommer att vara tillgängliga före slutet av den övergångstid som fastställs i digitjänstlagen. För de flesta av Lantmäteriverkets webbplatser pågår övergångstiden fram till 23.9.2020.

När en webbplats tillgänglighet har utvärderats lägger vi till en länk vid webbplatsen, som leder till en tillgänglighetsbeskrivning för webbplatsen.

Tillgänglighet förutsätts inte av alla webbplatser

Intranet- och extranet-webbplatser för begränsade användargrupper omfattas av digitjänstlagen först när de förnyas nästa gång.

Digitjänstlagen gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Lantmäteriverkets karttjänster, såsom Karttapaikka, berörs inte av lagen.

Även om digitjänstlagen inte berör vårda karttjänster, fäster vi uppmärksamhet även vid deras tillgänglighet. Lantmäteriverket har i samarbete med Befolkningsregistercentralen utformat en lättläst karta, som är tänkt att vara till hjälp för personer med dålig syn eller försämrad kognitiv förmåga. Den lättlästa kartan har publicerats i karttjänsten Paikkatietoikkuna. Organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda den lättlästa kartan på sina egna webbplatser via tjänsten suomi.fi.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?