Tillgänglighetsutlåtande: Filtjänsten för öppna material

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Filtjänsten för öppna material. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 25.1.2021.

Tillgänglighetskraven uppfylls till stor del

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 17.4.2020. I bedömningen konstaterades det att webbplatsen till stor del uppfyller tillgänglighetskraven och att webbplatsen inte har betydande tillgänglighetsbrister.

Tillgänglighetskraven gäller endast kataloggränssnittet i Filtjänsten för öppna material. Kraven omfattar inte tjänstens kartgränssnitt, eftersom tjänsten inte är avsedd för navigation.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Övriga tillgänglighetsproblem

Tillgängligheten för dokumenten på webbplatsen har ännu inte bedömts. Dokumentens tillgänglighet kommer att bedömas så fort som möjligt

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 31.12.2020.

 

 

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?