Hoppa till huvudinnehåll

Blanketter och leveransadresser

Ansökningar och bilagor som skickas till Lantmäteriverket innehåller personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter som behöver skyddas. Tjänsten Turvaviesti är ett datasäkert sätt att skicka denna information. Se noggrannare anvisningar om hur du använder tjänsten Turvaviesti.

Ägande och pantsättning av aktielägenheter

Skicka blanketterna med bilagor till en av följande adresser. Om det ursprungliga aktiebrevet eller ett interimsbevis behövs som bilaga, ska du skicka ansökan och den bifogade handlingen per post eller lämna dem till närmaste verksamhetsställe. Observera att aktiebrevet är ett värdepapper som du bör välja ett säkert leveranssätt för. Mera information finns exempelvis på Postens webbplats.

Registrering av äganderätt till och pantsättning av en aktielägenhet

Genom att besvara frågorna i våra interaktiva anvisningar kan du kontrollera hur du ska ansöka om registrering av aktielägenheten i olika situationer, exempelvis när du har ett aktiebrev i pappersform eller en elektronisk ägaranteckning.

Registrering av besittningsrätt till aktielägenhet

Aktielägenhetens RS-anmälningar (RS-banker, regionförvaltningsverken)

Aktieägarens kontaktuppgifter i husbolagets aktiebok

Ägande och pantsättning av fastigheter

Vi ber dig i första hand använda våra elektroniska ärendehanteringskanaler. Via Lantmäteriverkets e-tjänst kan du ansöka om exempelvis lagfart eller registrering av arrenderätt eller annan särskild rättighet eller komplettera en anhängig ansökan. I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du ansöka om ny inteckning samt överföring eller dödande av elektroniskt pantbrev.

Skicka blanketterna med bilagor till en av följande adresser. Om en handling i original behövs som bilaga, kan du skicka den per post eller visa upp det vid närmaste verksamhetsställe.

  • Via tjänsten Turvaviesti för att skicka krypterad e-post till adressen inskrivningsarenden@lantmateriverket.fi. Obs! Från och med 3.6.2024 kan banker inte längre använda e-posten som ärendehanteringskanal i sådana ärenden som kan anhängiggöras i våra elektroniska ärendehanteringskanaler.
  • Per post Lantmäteriverket / Fastigheter, PB 3300, 65101 Vasa
  • Verksamhetsställenas besöksadresser

Blanketter för inskrivning 

Ansökningar om lantmäteriförrättning

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du ansöka om vilken lantmäteriförrättning som helst.

Ansökningar om lantmäteriförrättning skickas till en av följande adresser:

  • Via tjänsten Turvaviesti för att skicka krypterad e-post till adressen forrattningsansokningar@lantmateriverket.fi
  • per post: Lantmäteriverket / Förrättningsansökningar, PB 3300, 65101 Vasa.

Blanketter för lantmäteriförrättning 

Övriga ansökningar

Alla andra ansökningar (exempelvis Ändring av fastighetens namn eller sammanslagning av lägenheter) skickas till adressen:

  • Via tjänsten Turvaviesti för att skicka krypterad e-post till adressen forrattningsansokningar@lantmateriverket.fi
  • per post: Lantmäteriverket / Förrättningsansökningar, PB 3300, 65101 Vasa.

Övriga blanketter

Anmälan av uppgifter

Övriga blanketter

Blanketter som berör den registrerades begäran