Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Fastighetsöverlåtelsetjänsten är Lantmäteriverkets webbläsarbaserade tjänst som är öppen för alla. Du kan göra nästan alla slags avtal och ansökningar vid fastighetsöverlåtelse på elektronisk väg exempelvis i hemmasoffan!

Du kan använda tjänsten direkt och spara både tid och energi vid köpslutet. Fråga din fastighetsförmedlare om mer information om elektroniskt köpslut. Fastighetsförmedlaren fungerar som ombud för säljaren i tjänsten.

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du

•    upprätta utkast och underteckna köpebrev, gåvobrev och bytesbrev för och föravtal om ett köp av en fastighet eller arrenderätt
•    ansöka om ny inteckning
•    ansöka om överföring av elektroniskt pantbrev
•    ge en annan person fullmakt att företräda dig i ovannämnda frågor
•    köpa registerutskrifter om föremål för handlingar som upprättats i tjänsten

Du kan använda tjänsten varje dag kl. 00.15–23.15. Information om eventuella driftsavbrott finns på tjänstens förstasida.

För yrkesanvändare

Tjänst för fastighetsförmedlare, kommuner och andra organisationer

Utöver den webbläsarbaserade tjänsten erbjuder vi för yrkesanvändare inom fastighetsöverlåtelser en utkaststjänst som baserar sig på gränssnitt och som är mångsidigare och smidigare att använda. Utkaststjänsten gör det möjligt att lagra egna dokumentmallar för att användas kontinuerligt.

Fastighetsförmedlaren behöver ingen separat fullmakt av säljaren för att upprätta köpebrevet. Kommunen kan upprätta ett utkast till arrendeavtal och skicka det elektroniskt för att undertecknas av arrendetagaren.

Ibruktagandet av utkaststjänsten förutsätter ett avtal.

Läs mera om ibruktagandet av tjänsten och titta på tjänstebeskrivningen på sidorna för Fastighetsöverlåtelsetjänstens gränssnitt (på finska).

Du kan använda tjänsten om du har finsk personbeteckning, är myndig och har rättshandlingsförmåga (är inte föremål för intressebevakning).

Du loggar in i tjänsten med Suomi.fi-identifiering. Logga in med dina bankkoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort som beviljats av Befolkningsregistercentralen.

  • Om du är företagsanvändare kontrolleras din namnteckningsrätt i handelsregistret.
  • En enskild näringsidkare, dvs. innehavare av en firma, är en fysisk person. Därför ska du som innehavare av en firma logga in i tjänsten som privatperson. I köpebrevet anges personnummer (inte FO-nummer). Då en innehavare av en firma är köpande part i köpet skrivs lagfarten in på en fysisk person som individualiseras med personnummer.

  • Om du är kommunanvändare ska du ha en skriftlig generell fullmakt som har lagrats i tjänsten, för att din namnteckningsrätt ska kunna kontrolleras. Detsamma gäller även sådana företrädare för andra organisationer vars namnteckningsrätt inte kan kontrolleras i befintliga register.

Läs mer om användning av tjänsten.

Fördelar med tjänsten vid köpslut

Skriftligt köpebrev

Elektroniskt köpebrev

Köpvittne behövs Ej köpvittne
Bundet till visst ställe och viss tid Kan undertecknas var och när som helst
Lagfart ska sökas separat Lagfartsärende blir anhängigt automatiskt
Syn av utkast per e-post/post Syn av utkast sker säkert i tjänsten
För kontroller ansvarar köpvittnen som inte alltid har åtkomst till alla nödvändiga register

Registerkontroller i realtid

Avgifter: köpvittne 120 € + lagfart 119 €

Avgift: 170 €

 Fördelar med tjänsten vid ansökan om inteckning

Skriftlig ansökan om inteckning

Elektronisk ansökan om inteckning

Nödvändiga uppgifter kontrolleras inte förrän i behandlingsskedet vid Lantmäteriverket Nödvändiga uppgifter kontrolleras i tjänsten i realtid
Anhängiggörs när ansökan har lämnats in till Lantmäteriverket Anhängiggörs automatiskt utan dröjsmål
Behandling av ansökningar är manuell och långsammare Inteckningar gäller genast när de uppställda kraven har uppfyllts
Avgift: 35 € Avgift: 20 €

Ärendehanteringsavgifter

Tjänsten tar ut avgifer enligt Lantmäteriverkets prislista. Avgifterna kan betalas i en nätbank eller med betalkort.

Faktureringsavtal

Om du använder tjänsten ofta kan du ingå ett faktureringsavtal med Lantmäteriverket. Vid faktureringsavtal kan ansökningar eller handlingar som gjorts i tjänsten faktureras månatligen. Tjänsten och ibruktagandet av tjänsten är inte belagda med månadsavgift.

Ingå faktureringsavtal

Modell för faktureringsavtal (pdf)

 

Du kan använda den webbläsarbaserade Fastighetsöverlåtelsetjänsten direkt. Om du ändå vill prova tjänsten med testkoder ska du ansöka om tillstånd. Lantmäteriverket beviljar på ansökan tillstånd att använda och testa utvecklings- och utbildningsmiljön för Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Tillståndet bereds utifrån uppgifterna på blanketten och skickas till kontaktpersonen. Testanvändning är avgiftsfri.

Ansök om tillstånd till testanvändning

Webbtjänsten för fastighetshandel (9.2.2017 Tjänsten för fastighetsomhandel)

Obs. I avgiften för upprättande av överlåtelsehandling ingår även handläggning av lagfart.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10949
Ärendehanteringsavgift (föravtal) i elektroniskt köpsystem
51,00 Ingen moms
10954
Ärendehanteringsavgift för upprättände av överlåtelsehandling (inkl. lagfartsuppgift)
170,00 Ingen moms
10938
Ansökan av inteckning och ändring av inteckning
20,00 Ingen moms
10940
Överföring av pant
10,00 Ingen moms
10952
Ansökan om dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
10953
Inskrivning av särskild rättighet elektronisk underskriftstjänst
95,00 Ingen moms
10955
Ändring av särskild rättighet
87,00 Ingen moms
10951
Överlåtelse av särskild rättighet
95,00 Ingen moms
10974
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
10975
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
10977
Intyg om arrenderätt
14,00 Ingen moms
10972
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
10973
Kartutdrag ur fastighetsregistret
14,00 Ingen moms
10976
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
14,00 Ingen moms
10983
Avgift för öppn. av faktur.avtal på nytt
82,58 102,40
78101010986
Generell fullmakt / ansökning
257,98 319,90

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.

Kundstöd för Fastighetsöverlåtelsetjänsten

mån–fre kl. 9.00-16.00
029 530 1110 (asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Avtalsärenden som berör Fastighetsöverlåtelsetjänsten

mån–fre kl. 9.00-16.00
029 530 1119
verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Fel och störningar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten