Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Fastighetsöverlåtelsetjänsten är Lantmäteriverkets webbläsarbaserade tjänst som är öppen för alla. Du kan göra nästan alla slags avtal och ansökningar vid fastighetsöverlåtelse på elektronisk väg exempelvis i hemmasoffan!

Du kan använda tjänsten direkt och spara både tid och energi vid köpslutet. Vid köp som görs via tjänsten behövs inget köpvittne.

Fråga din fastighetsförmedlare om mer information om elektroniskt köpslut. Fastighetsförmedlaren fungerar som ombud för säljaren i tjänsten.

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du

  • upprätta utkast och underteckna köpebrev, gåvobrev och bytesbrev för och föravtal om ett köp av en fastighet eller arrenderätt utan köpvittne.
  • ansöka om ny inteckning.
  • ansöka om överföring av elektroniskt pantbrev.
  • ansöka om dödande av inteckning när pantbrevsmottagaren är fastighetens ägare, pantbrevet är elektroniskt och inteckningen är fastställd i hela fastigheten.
  • ge en annan person fullmakt att företräda dig i ovannämnda frågor.
  • köpa registerutskrifter om föremål för handlingar som upprättas i tjänsten.
  • elektroniskt underteckna exempelvis ett köpebrev som fastighetsförmedlaren skickat eller en ansökan om inteckning som banken skickat.

Du kan använda tjänsten varje dag kl. 00.15–23.15. Information om eventuella driftsavbrott finns på tjänstens förstasida.

För yrkesanvändare inom fastighetsöverlåtelser (t.ex. fastighetsförmedlare, kommuner, banker och andra organisationer) erbjuder vi utöver den webbläsarbaserade tjänsten en utkaststjänst som baserar sig på gränssnitt och som är mångsidigare och smidigare att använda.

Läs mera om ibruktagandet av gränssnittstjänster avsedda för yrkesanvändare inom fastighetsöverlåtelser och titta på tjänstebeskrivningen på sidorna för Fastighetsöverlåtelsetjänstens gränssnitt (på finska).

Fördelar med tjänsten vid köpslut

Skriftligt köpebrev Elektroniskt köpebrev
Köpvittne behövs Ej köpvittne
Bundet till visst ställe och viss tid Kan undertecknas var och när som helst
Lagfart ska sökas separat Lagfartsärende blir anhängigt automatiskt
Syn av utkast per e-post/post Syn av utkast sker säkert i tjänsten
För kontroller ansvarar köpvittnen som inte alltid har åtkomst till alla nödvändiga register Registerkontroller i realtid

 Fördelar med tjänsten vid ansökan om inteckning

Skriftlig ansökan om inteckning Elektronisk ansökan om inteckning
Nödvändiga uppgifter kontrolleras inte förrän i behandlingsskedet vid Lantmäteriverket Nödvändiga uppgifter kontrolleras i tjänsten i realtid
Anhängiggörs när ansökan har lämnats in till Lantmäteriverket Anhängiggörs automatiskt utan dröjsmål
Behandling av ansökningar är manuell och långsammare Inteckningar gäller genast när de uppställda kraven har uppfyllts

Ärendehanteringsavgifter

Tjänsten tar ut avgifter enligt Lantmäteriverkets prislista. Avgifterna kan betalas i en nätbank eller med betalkort. Ärendehanteringsavgifterna i Fastighetsöverlåtelsetjänsten är lägre än avgifterna för skriftliga ansökningar.

Faktureringsavtal

Om du använder tjänsten ofta kan du ingå ett faktureringsavtal med Lantmäteriverket. Vid faktureringsavtal kan ansökningar eller handlingar som gjorts i tjänsten faktureras månatligen. Tjänsten och ibruktagandet av tjänsten är inte belagda med månadsavgift.

Ingå faktureringsavtal

Modell för faktureringsavtal (pdf)

Du kan använda tjänsten om du har finsk personbeteckning, är myndig och har rättshandlingsförmåga (är inte föremål för intressebevakning).

Du loggar in i tjänsten med Suomi.fi-identifiering. Du kan identifiera dig med finländska bankkoder, mobilcertifikat eller identitets- eller smartkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Identifieringssätt för utlänningar kan inte användas i tjänsten.

  • Om du är företagskund kontrolleras din namnteckningsrätt i handelsregistret.
  • En enskild näringsidkare, dvs. innehavare av en firma, är en fysisk person. Därför ska du som innehavare av en firma logga in i tjänsten som privatkund. I köpebrevet anges personnummer (inte FO-nummer). Då en innehavare av en firma är köpande part i köpet skrivs lagfarten in på en fysisk person som individualiseras med personnummer.
  • Om du är kommunanvändare ska du ha en skriftlig generell fullmakt som har lagrats i tjänsten, för att din namnteckningsrätt ska kunna kontrolleras. Detsamma gäller även sådana företrädare för andra organisationer vars namnteckningsrätt inte kan kontrolleras i befintliga register.

Läs mer om användning av tjänsten.

Du kan använda den webbläsarbaserade Fastighetsöverlåtelsetjänsten direkt. Om du ändå vill prova tjänsten med testkoder ska du ansöka om tillstånd. Lantmäteriverket beviljar på ansökan tillstånd att använda och testa utvecklings- och utbildningsmiljön för Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Tillståndet bereds utifrån uppgifterna på blanketten och skickas till kontaktpersonen. Testanvändning är avgiftsfri.

Ansök om tillstånd till testanvändning

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Obs. I avgiften för upprättande av överlåtelsehandling ingår även handläggning av lagfart.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10949
Ärendehanteringsavgift för föravtal
60,00 Ingen moms
10954
Ärendehanteringsavgift för upprättande av överlåtelsehandling (inkl. avgift för lagfart)
221,00 Ingen moms
10938
Avgift för inteckningsansökan
25,00 Ingen moms
10939
Ändring av inteckning
25,00 Ingen moms
10940
Ansökan om överföring av pantbrev
15,00 Ingen moms
10952
Ansökan om dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
10953
Inskrivning av särskild rättighet, elektronisk underskriftstjänst
112,00 Ingen moms
10955
Ändring av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
10951
Överlåtelse av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
10974
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
10975
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
10977
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
10972
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
10973
Kartutdrag ur fastighetsregistret
14,00 Ingen moms
10976
Utdrag ur fastighetsregistret över ett outbrutet område
14,00 Ingen moms
10983
Avgift för öppnande av faktureringsavtal på nytt
88,23 109,40
78101010986
Allmän fullmakt/ansökan
181,45 225,00

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Kundstöd för Fastighetsöverlåtelsetjänsten

mån–fre kl. 9.00-16.00

029 530 1120 (kundservice)

kundservice@lantmateriverket.fi

Avtalsärenden som berör Fastighetsöverlåtelsetjänsten (för yrkesanvändare)

mån–fre kl. 9.00-16.00

verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Fel och störningar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten