Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Fastighetsöverlåtelsetjänsten är Lantmäteriverkets webbtjänst för hantering av fastighetsärenden.

Med hjälp av Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du upprätta och underteckna avtal om överlåtelse av fastigheter och arrenderätter samt sköta inteckningsärenden (det vill säga ansöka om inteckningar eller överföring av elektroniska pantbrev).

Användningen av denna tjänst förutsätter stark autentisering.

Du kan använda tjänsten varje dag kl. 00.15–23.15. Vi meddelar om eventuella driftavbrott på tjänstens framsida samt per e-post till avtalskundernas kontaktpersoner.

För att en privatperson ska kunna använda tjänsten, måste de uppgifter som behövs finnas i elektroniska myndighetsregister, exempelvis i befolkningsdatasystemet. För användningen av tjänsten behövs nätbankkoder, ett elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

Företagsanvändare ska identifiera sig i Fastighetsöverlåtelsetjänsten med en stark elektronisk autentiseringsmetod. Via autentiseringsgränssnittet kommer organisationens anställda åt tjänsten utan att behöva logga in separat. Du kan använda autentiseringsgränssnittet om din organisation har ingått ett kundavtal

Användning enligt avtal

Organisationskunder kan sluta ett kundavtal om användningen av Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Anställda vid organisationer som slutit kundavtal får de användarrättigheter i tjänsten som finns i förteckningen nedan. Genom kundavtal kan man dessutom få tillgång till Fastighetsöverlåtelsetjänstens autentiserings- och utkastgränssnitt.

Användarrättigheter som fås genom kundavtal

När du är inloggad i tjänsten kan du med stöd av fullmakt göra följande

 • upprätta utkast till överlåtelsehandling eller föravtal
 • upprätta utkast till ansökan om inteckning
 • upprätta utkast till ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev 
 • upprätta ansökan om överföring av pantbrev i avtalskundens eget namn
 • upprätta utkast till förbindelse gällande säkerheter

Anställda i kreditinstitut som ingått kundavtal får dessutom följande användarrättigheter till tjänsten:

 • ansökan om inteckning
 • dödande av inteckning
 • upplösning av gemensam inteckning
 • överföring av elektroniskt pantbrev
 • avgivande av förbindelse gällande säkerheter
 • beredning på förhand av ansökan om inteckning
 • skickande av lagfartsansökan till följd av skriftlig överlåterse

När du är inloggad i tjänsten kan du

 • som läsare sätta dig in i överlåtelsehandlingen och kommentera den
 • som ombud skicka bilagor till inskrivningsärenden

Autentiserings- och utkastgränssnitt

Med hjälp av autentiseringsgränssnittet kan organisationens anställda logga in direkt i tjänsten utan att behöva autentisera sig separat.

Med hjälp av utkastgränssnittet kan organisationens anställda lämna in handlingar (fullmakt, köpebrev, ansökan om inteckning osv.) för undertecknande i tjänsten.

Läs mer om fastighetsöverlåtelsegränssnitten

Information om fakturering

För användning av tjänsten debiteras enligt gällande prislista. Avtalskunder får en faktura för användning av tjänsten två gånger i månaden.

Fastighetsöverlåtelsetjänstens tjänstebeskrivning (pdf) (på finska)

Organisationer kan sluta ett fakturerings- eller kundavtal om användning av Fastighetsöverlåtelsetjänsten och dess gränssnitt. Bankgrupper och franchising-kedjor inom fastighetsförmedling, där parterna är självständiga företag, kan ingå ett gruppavtal.

Ytterligare information om tjänster med anknytning till kundavtalet

Modellavtal och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter i avtalsärenden: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi, tfn 029 530 1119.

Faktureringsavtal

Ett faktureringsavtal gör det möjligt att månatligen fakturera betalningar som ackumuleras vid användningen av tjänsten.

Faktureringsavtalet är avsett för organisationskunder som använder tjänsten via ett gränssnitt (exempelvis genom autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat).

Upprätta ett faktureringsavtal

Kundavtal

Ett kundavtal gör det möjligt att månatligen använda och fakturera för autentiseringsgränssnittet och utkastgränssnittet.

Kundavtalet förutsätter även ett integratorsavtal mellan en eventuell integrator och Lantmäteriverket samt ett avtal mellan integratorn och kunden. Av kreditinstitut och integratorer krävs en datasäkerhetsbeskrivning som bifogas till avtalet.

Upprätta ett kundavtal

Gruppavtal

Bankgrupper och fastighetsförmedlingskedjor kan ingå gruppavtal, då parterna i gruppen är självständiga företag. Parterna i gruppen bör först kontakta den part som styr gruppen och fråga, om ett gruppavtal redan ingåtts för gruppen. Den part som styr gruppen kan kontakta Lantmäteriverket för att bereda ett gruppavtal.

När den part som styr gruppen har ingått avtal med Lantmäteriverket är det möjligt att skicka en anslutningsanmälan. Efter detta kan självständiga företag som ingår i gruppen bli användare genom att skicka en anslutningsanmälan.

Upprätta ett gruppavtal

Upprätta anslutningsanmälan för Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Integratorsföretaget ska kontakta Lantmäteriverket för att bereda avtalet.

Datasäkerhetsbeskrivning

Kunden ansvarar för att de användare som loggar in via autentiseringsgränssnittet har rätt att använda tjänsten. Av kreditinstitut och integratorer krävs en datasäkerhetsbeskrivning som bifogas till avtalet. Du kan läsa mera om strukturen på den gällande datasäkerhetsbeskrivningen.:

Datasäkerhetsbeskrivningen ska lämnas in till Lantmäteriverket som en bilaga till avtalsblanketten före undertecknandet av avtalet.

Test- och utbildningsbruk

Det är möjligt att använda utvecklings- och testmiljön i Fastighetsöverlåtelsetjänsten för test- och utbildningsändamål.

Ansök om tillstånd för testbruk

Webbtjänsten för fastighetshandel (9.2.2017 Tjänsten för fastighetsomhandel)

Obs. I avgiften för upprättande av överlåtelsehandling ingår även handläggning av lagfart.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10938
Ansökan av inteckning
20,00 Ingen moms
10952
Ansökan om dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
10983
Avgift för öppn. av faktur.avtal på nytt
80,00 99,20
10972
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
10976
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
14,00 Ingen moms
78101010986
Generell fullmakt / ansökning
250,00 310,00
10975
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
10953
Inskrivning av särskild rättighet elektronisk underskriftstjänst
95,00 Ingen moms
10977
Intyg om arrenderätt
14,00 Ingen moms
10973
Kartutdrag ur fastighetsregistret
14,00 Ingen moms
10974
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
10941
Meddel. som gäll. innehav. av skr pantbr
17,00 Ingen moms
10955
Ändring av särskild rättighet
87,00 Ingen moms
10949
Ärendehanteringsavgift (föravtal) i elektroniskt köpsystem
51,00 Ingen moms
10954
Ärendehanteringsavgift för upprättände av överlåtelsehandling (inkl. lagfartsuppgift)
170,00 Ingen moms
10940
Överföring av pant
10,00 Ingen moms
10951
Överlåtelse av särskild rättighet
95,00 Ingen moms

Lantmäteriverket ordnar en digitaldag för fastighetsärenden (Kiinteistöasioiden digipäivä) två gånger per år. Digitaldagen är en utbildning i elektronisk ärendehantering i fastighetsärenden.

Den digitaldagen för fastighetsärenden har ordnats 15.4.2016, 12.10.2016 och 5.5.2017.

Läs mer om bruksanvisningarna för och videoinspelningarna i tjänsten.

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.

Kundstöd för Fastighetsöverlåtelsetjänsten

mån–fre kl. 9.00-16.00
029 530 1110 (asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Avtalsärenden som berör Fastighetsöverlåtelsetjänsten

mån–fre kl. 9.00-16.00
029 530 1119
verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Fel och störningar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten