E-tjänst (organisationskunder)

Lantmäteriverkets e-tjänst för organisationskunder är i första skedet avsett endast för banker, som i tjänsten kan göra inteckningsreserveringar. För att en organisationskund ska kunna använda e-tjänsten behövs ett avtal.

Lantmäteriverkets e-tjänst håller öppet dagligen kl. 1.00–23.00.

För tillfället är det möjligt att göra inteckningsreserveringar och köpa utdrag i tjänsten.

Reservering av inteckning

Bara fastighetens ägare kan ansöka om inteckning, men en reservering av inteckning gör det möjligt att bereda en inteckningsansökan på förhand, så att inteckningen blir anhängig automatiskt när den nya ägarens lagfart blir anhängig.

Ansökan går först som ett utkast till en underteckningstjänst, där den sökande som antecknats som mottagare av utkastet måste godkänna ansökan. Efter detta ska alla sökande underteckna ansökan.

Den som gör reserveringen av inteckning fungerar som ombud. Ombudet får ett meddelande när alla sökande har undertecknat ansökan. I ansökan anger ombudet e-postadressen till mottagaren av pantbrevet, till vilken uppgiften om beslutet i inteckningsansökan skickas.

Inteckningens företräde jämfört med andra inteckningar i objektet och särskilda rättigheter bestäms enligt situationen vid tidpunkten för anhängiggörandet.

Anhängiggörandet av en inteckning förutsätter att lagfarten har samma sökande som reserveringen av inteckningen.

Om mottagarnas ansökan om lagfart inte blir anhängiggjord inom tre månader, förfaller reserveringen av inteckningen.

Tills vidare kan man göra en reservering av inteckning endast för fastigheter och för bara en fastighet i taget. Den kan inte användas för att inteckna outbrutna områden, utan inteckningen måste gälla hela fastigheten. Senare kommer det att vara möjligt att göra reserveringar av inteckning även för outbrutna områden och arrenderätter.

Utdrag

I tjänsten kan du titta på avgiftsbelagda utdrag ur fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

För att en organisation ska kunna ta e-tjänsten i bruk behövs ett avtal om användning av Lantmäteriverkets e-tjänst samt ett användningstillstånd enligt FDS-lagen. Dessutom behövs ett avtal om användning av inteckningsreserveringar, dvs. ansökningar om inteckning som bereds i förväg.

För tillfället kan endast banker använda Lantmäteriverkets e-tjänst enligt avtal.

Om du är intresserad av tjänsten, kontakta kundstödet för webbtjänster per e-post på adressen verkkopalvelut(ät)maanmittauslaitos.fi

Priser för avtalskunder i Lantmäteriverkets e-tjänst

Priserna grundar sig delvis på jord- och skogsbruksministeriets förordning (1117/2016) om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster (gäller 1.1.2017–31.12.2018) och på Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1386/2016) om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp (gäller 1.1.2017–31.12.2018). 

  Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
Registreringsavgift (1-3 användarnamn ingår) 60,00 74,40
Återöppnande av tjänst / kundorganisation 80,00 99,20
Underhållsavgift / användarnamn / månad 12,00 14,88
     
Lagfartsbevis / registerenhet 5,30 ingen moms
Gravationsbevis / registerenhet 5,30 ingen moms
Intyg över arrenderätt / registerenhet 5,30 ingen moms
Fastighetsregisterutdrag / registerenhet 5,30 ingen moms
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område / registerenhet 5,30 ingen moms
Kartutdrag ur fastighetsregistret / registerenhet 5,30 ingen moms
     
Fastställande av inteckning (elektroninskt pantbrev) / inteckning 35,00 ingen moms
     

 

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.

Problem med att använda tjänsten?

Kontakta det tekniska stödet: sovellustuki@maanmittauslaitos.fi.