E-tjänst (organisationskunder)

Lantmäteriverkets e-tjänst för organisationskunder är i första skedet avsett för köpvittnen, som i tjänsten kan upprätta meddelanden om fastighetsöverlåtelse. Endast köpvittnen som antecknats i köpvittnesregistret kan identifiera sig i tjänsten.

Lantmäteriverkets e-tjänst håller öppet dagligen kl. 1.00–23.00.

Tjänst för köpvittnen

Meddelande om fastighetsöverlåtelse

Köpvittnet ska skicka ett meddelande om fastighetsöverlåtelse inom två dygn efter det att överlåtelsen har bestyrkts. Meddelandet ska innehålla följande uppgifter: typ av överlåtelse, överlåtelseobjekt, överlåtelsens parter och övriga uppgifter.

Uppgifter hämtas till meddelandet automatiskt från fastighetsregistret, lagfarts- och inteckningsregistret, befolkningsdatasystemet och köpvittnesregistret. De uppgifter som hämtats kan ändras vid behov.

Efter att meddelandet om fastighetsöverlåtelse har skickats visar tjänsten ett bekräftelsemeddelande. Om meddelandet behöver ändras, görs detta till den e-postadress som tjänsten meddelar. Meddelandet ska inte upprättas på nytt.

Så här fyller du i meddelandet om fastighetsöverlåtelse

Utdrag

I e-tjänsten kan du köpa utdrag ur fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Köpen betalas med nätbankkoder eller kreditkort i samband med beställningen. Köpvittnen har möjlighet att få en teknisk anslutning till fastighetsdatasystemet och via den skaffa utdragen till ett förmånligare pris. Då måste du använda Lantmäteriverkets fastighetsdatatjänst eller återförsäljarnas motsvarande tjänster.

Tjänst för banker

För tillfället är det möjligt att göra inteckningsreserveringar och köpa utdrag i tjänsten.

Reservering av inteckning

Bara fastighetens ägare kan ansöka om inteckning, men en reservering av inteckning gör det möjligt att bereda en inteckningsansökan på förhand, så att inteckningen blir anhängig automatiskt när den nya ägarens lagfart blir anhängig.

Ansökan går först som ett utkast till en underteckningstjänst, där den sökande som antecknats som mottagare av utkastet måste godkänna ansökan. Efter detta ska alla sökande underteckna ansökan.

Den som gör reserveringen av inteckning fungerar som ombud. Ombudet får ett meddelande när alla sökande har undertecknat ansökan. I ansökan anger ombudet e-postadressen till mottagaren av pantbrevet, till vilken uppgiften om beslutet i inteckningsansökan skickas.

Inteckningens företräde jämfört med andra inteckningar i objektet och särskilda rättigheter bestäms enligt situationen vid tidpunkten för anhängiggörandet.

Anhängiggörandet av en inteckning förutsätter att lagfarten har samma sökande som reserveringen av inteckningen.

Om mottagarnas ansökan om lagfart inte blir anhängiggjord inom tre månader, förfaller reserveringen av inteckningen.

Tills vidare kan man göra en reservering av inteckning endast för fastigheter och för bara en fastighet i taget. Den kan inte användas för att inteckna outbrutna områden, utan inteckningen måste gälla hela fastigheten. Senare kommer det att vara möjligt att göra reserveringar av inteckning även för outbrutna områden och arrenderätter.

Utdrag

I tjänsten kan du titta på avgiftsbelagda utdrag ur fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Inloggning i tjänsten för köpvittnen sker med bankkoder, elektroniskt personkort eller mobilcertifikat via identifieringstjänsten Suomi.fi. Alla köpvittnen som antecknats i köpvittnesregistret har tillgång till tjänsten.

För att kunna ta inteckningsreserveringar i bruk i e-tjänsten behövs ett avtal om användning av e-tjänsten samt ett användningstillstånd enligt FDS-lagen. Dessutom behövs ett avtal om användning av inteckningsreserveringar, dvs. ansökningar om inteckning som bereds i förväg. För tillfället kan endast banker använda Lantmäteriverkets e-tjänst enligt avtal. Om du är intresserad av tjänsten, kontakta kundstödet för webbtjänster per e-post på adressen verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi.

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
14,00 Ingen moms
77238011113
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011114
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenheten
14,00 Ingen moms
77238011087
Kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägerförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa
14,00 Ingen moms
77238011112
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011091
Sökning av handling eller förrättningska
5,70 Ingen moms
77238011100
Utdrag ur nyttjanderättsenheten
14,00 Ingen moms

Priserna för dessa utdrag gäller den nya e-tjänsten som togs i bruk sommaren 2017 och ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg som ges via den. Priser: Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från kundservice eller med webblankett

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.

Problem med att använda tjänsten?