Hoppa till huvudinnehåll

E-tjänst (organisationskunder)

Lantmäteriverkets e-tjänst för organisationskunder är avsedd för personer som uträttar ärenden för en organisation samt för köpvittnen, som i tjänsten kan upprätta meddelanden om fastighetsöverlåtelse.

Tjänsten kan användas av personer som i handelsregistret har firmateckningsrätt för organisationen eller som befullmäktigats att sköta fastighetsärenden. Därtill kan köpvittnen som antecknats i köpvittnesregistret logga in i tjänsten.

Lantmäteriverkets e-tjänst håller öppet dagligen kl. 1.00–23.00.

Personer som uträttar ärenden för en organisation

I e-tjänsten kan du exempelvis titta på uppgifter om fastigheter och aktielägenheter som organisationen äger, ansöka om lantmäteriförrättning eller registrering av äganderätt, eller köpa utdrag och intyg över fastigheter.

E-tjänsten för organisationskunder har nästan samma funktioner som e-tjänsten för personkunder. Läs mer om funktionerna i beskrivningen av e-tjänsten för personkunder.

Meddelande om fastighetsöverlåtelse, endast för köpvittnen

Köpvittnet ska skicka ett meddelande om fastighetsöverlåtelse inom två dygn efter det att överlåtelsen har bestyrkts. Meddelandet ska innehålla följande uppgifter: typ av överlåtelse, överlåtelseobjekt, överlåtelsens parter och övriga uppgifter.

Uppgifter hämtas till meddelandet automatiskt från fastighetsregistret, lagfarts- och inteckningsregistret, befolkningsdatasystemet och köpvittnesregistret. De uppgifter som hämtats kan ändras vid behov.

Genom meddelandet om fastighetsöverlåtelse kan lagfartsärendet inledas, om överlåtelsemottagaren så önskar. I sådana fall förmedlar köpvittnet överlåtelsemottagarens kontaktuppgifter för ansökan om lagfart.

Efter att meddelandet om fastighetsöverlåtelse har skickats visar tjänsten ett bekräftelsemeddelande. Om meddelandet behöver ändras, görs detta till den e-postadress som tjänsten meddelar. Meddelandet ska inte upprättas på nytt.

Utdrag

I e-tjänsten kan du köpa utdrag ur fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Köpen betalas med nätbankkoder eller kreditkort i samband med beställningen. Köpvittnen har möjlighet att få en teknisk anslutning till fastighetsdatasystemet och via den skaffa utdragen till ett förmånligare pris. Då måste du använda Lantmäteriverkets fastighetsdatatjänst eller återförsäljarnas motsvarande tjänster.

Personer som uträttar ärenden för en organisation

Du kan logga in i tjänsten via Suomi.fi-identifikationstjänsten med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.

De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

De vid organisationen som har namnteckningsrätt kan vid behov befullmäktiga en annan person att uträtta ärenden för organisationen. Befullmäktigandet görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Den rätta fullmakten heter Ärenden som gäller fastighets- och lägenhetsuppgifter.

Köpvittnen

Köpvittnen kan logga in i tjänsten via Suomi.fi-identifikationstjänsten med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat. Alla köpvittnen som antecknats i köpvittnesregistret har tillgång till tjänsten.

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänsten

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenhet
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
14,00 Ingen moms

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Problem med att använda tjänsten?