Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsdatatjänsten (organisationskunder)

I Fastighetsdatatjänsten kan du bläddra i det riksomfattande fastighetsdatasystemets (FDS) uppgifter. Du kan även söka information om fastighetsköp, byggnader och fixpunkter. I tjänsten finns också Lantmäteriverkets bakgrundskartor, terrängkartor och flygbilder.

Titta på Fastighetsdatatjänstens introduktionsvideo (ca 6 min.)

Fastighetsdatatjänsten är tillgänglig kl. 00.15–23.15. Så här kan du bli en användare.

Privatpersoner kan beställa fastighetsuppgifter som utdrag och intyg. I tjänsten Kartplatsen kan du se fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

Behörighetshantering

Via behörighetshanteringen (fi. Käyttövaltuushallinta) kan Fastighetsdatatjänstens kontaktperson administrera organisationens uppgifter, användare och behörigheter. Enskilda användare kan kontrollera sina egna användaruppgifter. Logga in i behörighetshanteringen med din användarkod och lösenord.

Logga in i behörighetshanteringen.

Bruksanvisningar för behörighetshanteringen:

Anvisningar för kontaktpersoner (pdf)             Anvisningar för vanliga användare (pdf)

Inloggningen i Fastighetsdatatjänsten sker med hjälp av stark Suomi.fi-identifikation efter att användaren har lagt till sitt personnummer i sina egna uppgifter.

Registerföringsapplikationens användare och kontaktpersoner: kontrollera inloggning och anvisningar från Registerföringens sidor.

Har du glömt lösenordet till behörighetshanteringen? Beställ ett nytt lösenord.

Fastighetsdatatjänsten ger tillgång till uppgifter i flera olika register. I tjänsten kan uppgifterna visas antingen på kartbotten (fastighetsgränser, råmärkesuppgifter, fastighetsköpens läge, byggnadernas läge) eller som utdrag, utskrifter eller tabeller.

Anvisningar om hur man använder Fastighetsdatatjästen.

Fastighetsdatasystemet

Fastighetsdatasystemet (FDS) omfattar fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Registret över enskilda vägar ingår också i fastighetsdatasystemet. Lantmäteriverket förvaltar och upprätthåller fastighetsdatasystemet och ansvarar för informationstjänster från detta system.

Fastighetsregistret

Uppgifter som ingår i fastighetsregistret är exempelvis:

 • fastighetens läge och gränser på kartan

 • fastighetens bildningshistoria

 • andelar i samfällda områden (t.ex. vattenområden)

 • uppgifter om nyttjanderätter och begränsningar i nyttjanderätten som berör fastigheten

 • detaljplanområdenas gränser

 • fastighetsregisterutdrag och utdrag över nyttjanderättsenhet.

Uppgifterna i fastighetsregistret uppdateras under natten. Registrerade lantmäteriförrättningar syns för användarna dagen efter registreringen.

Läs mer om fastighetsregistret.

Lagfarts- och inteckningsregistret

Exempel på uppgifter i lagfarts- och inteckningsregistret:

 • fastighetens ägare

 • inteckningar som hänför sig till fastigheten

 • särskilda rättigheter, exempelvis arrenderätter

 • lagfarts- och gravationsbevis, intyg över arrenderätt

 • begränsade lagfartshandlingar

Uppgifterna i lagfartsregistret är tidsenliga. Läs mer om informationsinnehållet i lagfarts- och inteckningsregistret (på finska).

Köpeskillingsregistret över fastigheter

Uppgifterna i köpeskillingsregistret över fastigheter baserar sig på köpvittnens meddelanden och uppgifter som inkommit via Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Uppgifter ur köpeskillingsregistret finns tillgängliga från och med 1985.

Exempel på uppgifter ur köpeskillingsregistret:

 • köpets eller överlåtelsens objekt

 • överlåtelsens typ (köp, byte, gåva, föravtal, osv.)

 • överlåtare och förvärvare

 • köpeskilling (inköpspris).

Läs mer om köpeskillingsregistret.

Befolkningsdatasystemets byggnadsuppgifter

Byggnadsuppgifterna uppdateras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i samarbete med kommunerna. Användningen av byggnadsuppgifter förutsätter tillstånd avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Byggnadsuppgifterna visas på kartan som punkter. Exempel på byggnadernas egenskapsuppgifter:

 • byggnadsbeteckning

 • byggnadens användningsändamål

 • byggår

 • byggnadens adress.

Uppgifterna uppdateras i Fastighetsdatatjänsten en gång i veckan.

Byggnadsuppgifterna förs in i Befolkningsdatasystemet (BDS) av kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter. Uppgifternas omfattning och riktighet varierar i kommunerna. Datainsamlingsmetoderna har ändrats under årens lopp. Detta betyder att det kan förekomma brister och inexaktheter i gamla byggnadsuppgifter.

Befolkningsdatasystemets byggnadsuppgifter är inte offentligt tillförlitliga och de får användas i beslutsfattande som gäller en person bara om han eller hon i samband med beslutsfattandet får en uttrycklig redogörelse för innehållet i uppgifterna och om hur de har använts (18 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009)).

Arkivmaterial

Lantmäteriverket arkiverar handlingar och kartor som berör lantmäteriförrättningar och förvaltningsbeslut elektroniskt i systemet ARKKI. Datamaterial som producerats från och med 2005 finns i systemet i sin helhet. Äldre material skannas hela tiden in i systemet.

Från och med 13.5.2013 har Lantmäteriverket arkiverat även inskrivningsansökningar med bilagor och anslutande avgöranden elektroniskt i systemet ARKKI. Efter avgörandet är offentliga inskrivningshandlingar direkt tillgängliga i systemet. Inskrivningshandlingar från perioden 1.12.1993–3.5.2013 skannas in i systemet på beställning. Beställningen görs hos Lantmäteriverkets kundservice.

Anvisningar för hur du använder det elektroniska arkivet (ARKKI) finns i Fastighetsdatatjänstens bruksanvisningar.

Fixpunktsregistret

Fixpunktsuppgifterna består av fixpunkternas läge och egenskaper. Läs mer om fixpunkter.

Adresser

Adressökningen baserar sig på adresser i Terrängdatabasens vägnät. Adresserna är adresspunkter som beräknats från vägdata. Adresspunkternas läge motsvarar inte nödvändigtvis fastigheternas verkliga adresser. Adressuppgifterna i Terrängdatabasen uppdateras kontinuerligt. Adressuppgifterna härstammar från kommunerna.

Fastigheter kan sökas även med byggnadens adress. Adressuppgifterna hämtas från Befolkningsregistercentralens adressystem.

Ortnamnsregistret

Namnsökningen baserar sig på Lantmäteriverkets ortnamnsregister som innehåller bland annat alla namn på grundkartan. Det finns totalt cirka 800 000 namn.

Materialet uppdateras en gång i veckan.

Kartor

Bakgrundskartor

Bakgrundskartor är, som namnet säger, avsedda för att användas som bakgrundskartor för olika datamaterial. Kartorna har ljusa färger och visar främst vägar, vägnamn, byggnadernas adresser, byggnader, förvaltningsgränser, namnbestånd och vattendrag.

De mest exakta kartorna uppdateras en gång i veckan. Mer generaliserade kartor uppdateras några gånger per år.

Terrängkartor

I tjänsten visas den karta som bäst lämpar sig för den skalan som är vald i kartfönstret. Grundkartor och terrängkartor används i de största skalorna och generalkartorna i de mindre skalorna.

Terrängdatabasen utgör grunden för grundkartan och terrängkartan i skalan 1:50 000. Vägnätet och namnbeståndet uppdateras kontinuerligt, de administrativa gränserna och byggnaderna årligen och de övriga elementen med 5–10 års mellanrum. Terrängkartorna uppdateras i Fastighetsdatatjänsten en gång i veckan. Om det sker ändringar i Lantmäteriverkets terrängdatabas, syns de i Fastighetsdatatjänsten en vecka senare.

Mer exakt information om bland annat uppdateringsfrekvensen för terrängkartor och generalkartor finns i produktbeskrivningarna.

Stomkartor

Över vissa kommuners områden finns stomkartmaterial. Stomkartorna är kommunernas baskartor. På stomkartan avbildas bland annat byggnader och konstruktioner, trafikleder, olika typer av jord- och vattenområden, höjduppgifter och namnbestånd. Stomkartans informationsinnehåll och avbildningsteknik baserar sig på anvisningar för planläggningsmätning.

Flygbilder

I tjänsten tillhandahålls de nyaste flygbilderna och IR-flygbilderna. Områden fotograferas i samarbete med olika ämbetsverk. Tidsenligheten på de flygbilder som visas i tjänsten beror alltså på när området har senast fotograferats.

Läs mer om flygbildernas tidsenlighet och flygbildsproduktion .

Ibruktagandet av Fastighetsdatatjänsten förutsätter ett avtal samt ett tillstånd enligt lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002, 1189/2011) (nedan FDSL).

Ett användningstillstånd kan beviljas, om uppgifterna behövs för samhällsplanering, fastighetsförmedling, beviljande av och tillsyn över kredit eller något annat jämförbart syfte som har samband med fastigheter. Många myndigheter får tillgång till tjänsten utan tillståndsförfarande.

Användningen av byggnadsuppgifter från befolkningsdatasystemet förutsätter ett tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ansök om användningstillstånd

Ansök om användningstillstånd genom att fylla i vår avtalsblankett. När Lantmäteriverket har godkänt avtalet skickar kundstödet behörighetshanteringens användarkoder till organisationens kontaktperson. Efter det kan kontaktpersonen logga in i behörighetshanteringen och skapa användarkoder och användningstillstånd till Fastighetsdatatjänsten till organisationens personal. 

Kontaktpersonen ska även lägga till användningstillståndet till sig själv om hen behöver använda Fastighetsdatatjänsten.

Upprätta ett nytt avtal om användning av Fastighetsdatatjänsten

Ändra avtalet

Om du vill ändra på din organisations användningstillstånd (exempelvis ansöka om tillstånd till byggnadsuppgifter eller uppgifter i köpeskillingsregistret), kan du ansöka om ändring i tillstånden med blanketten nedan. Med samma blankett kan du meddela att kontaktpersonen eller faktureringsadressen ändrats, eller säga upp avtalet.

Ändra uppgifter i avtalet  

Observera! Organisationens kontaktperson ändrar eller lägger till enstaka användare med hjälp av behörighetshanteringen. Kontakta kontaktpersonen inom din organisation eller om hen är okänd, kundstödet för webbtjänster.

Avtal för läroanstalter

Läroanstalter kan använda Fastighetsdatatjänsten vid undervisningen. För undervisningsändamål kan uppgifter överlåtas från fastighetsregistret, köpeskillingsregistret och fixpunktsregistret. Användarkoden beviljas till läraren som ansvarar för användningen av koderna. Om du vill veta mera om detta, kontakta kundstödet: tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Fastighetsdatatjänsten

För användningen av Fastighetsdatatjänsten faktureras retroaktivt en gång i månaden. Om fakturabeloppet för en månad understiger 30 euro, flyttas fakturan till följande månad.

 För öppnandet av tjänsten tar vi ut en öppningsavgift. Efter detta tar vi ut en månatlig underhållsavgift för varje användare, oavsett om användaren använt tjänsten under månaden ifråga eller inte.

 Utöver underhållsavgiften tar vi också ut en avgift för sökta produkter och uppgifter. En användare kan exempelvis söka fastigheter med kartavgränsning så att resultatet visas som en lista av fastigheter. Ingen avgift tas ut för hämtningen av fastigheter till listan. Om en användare väljer en fastighet från listan och hämtar produkten Basuppgifter, debiteras priset för produkten Registerenhetens basuppgifter.

 Användarkoderna stängs om fakturan inte betalas trots påminnelse. För betalningspåminnelser tar vi ut en tilläggsavgift på 5 euro. Att öppna tjänsten på nytt kostar 88 euro + moms. Tjänsten öppnas inte automatiskt, efter att ha betalat fakturan måste kunden kontakta kundstödet för Fastighetsdatatjänsten.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1001
Registreringsavgift
66,00 81,84
1003
Öppnande av tjänsten på nytt
88,00 109,12
1004
Underhållsavgift/månad/användarnamn
13,20 16,37
1005
Köpeskillingsregistret, fast pris/månad/användarnamn
77,00 95,48
4002325
Byggnadens egenskapsuppgifter
0,55 0,68
4003325
Byggnadens ägaruppgifter
0,55 0,68
5017325
Nyttjanderättsenhet/enskild väg på karta
0,55 0,68
5019325
Basuppgifter om nyttjanderättsenhet/enskild väg
0,55 0,68
8201325
Anläggningens basuppgifter
0,55 0,68
8301
Basuppgifter om registerenhet
0,55 0,68
8302
Basuppgifter om outbrutet område
0,55 0,68
8401
Registerenhetens skiften på kartan
0,55 0,68
8402
Registerenhetens outbrutna områden på kartan
0,55 0,68
8403
Nyttjanderätter som hör till en registerenhet på kartan
0,55 0,68
8404
Byggförbud i anslutning till registerenheten på kartan
0,55 0,68
8411
Outbrutet område på kartan
0,55 0,68
8601
Uppgifter i köpeskillingsregistret
1,21 1,50
8001325
Lagfartsbevis (personnummer)
5,30 Ingen moms
8002325
Gravationsbevis (personnummer)
5,30 Ingen moms
8003325
Intyg över arrenderätt (personnummer)
5,30 Ingen moms
8102325
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
5,30 Ingen moms
8112325
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8103325
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,30 Ingen moms
8113325
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8105325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet
5,30 Ingen moms
8115325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8104325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8114325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8101325
Fastighetsregisterutdrag
5,30 Ingen moms
8111325
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8205325
Kontaktuppgifter
2,30 Ingen moms
8021325
Kontaktuppgifter (PDF)
2,30 Ingen moms
8201355
Basuppgifter
0,30 Ingen moms
8124325
Gällande bildade
2,30 Ingen moms
8121325
Bildningskedja framåt
0,90 Ingen moms
8122325
Bildningskedja bakåt
0,90 Ingen moms
8123325
Bildande registerenheter vid tidpunkten
2,30 Ingen moms
8125325
Utredning av fastighetsbildningen
2,30 Ingen moms
8005325
Gravationsbevis
5,30 Ingen moms
8008325
Intyg över arrenderätt
5,30 Ingen moms
8004325
Lagfartsbevis
5,30 Ingen moms

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten.

Avtal om användning av Fastighetsdatatjänsten

1. Tjänsten som erbjuds

Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter som är tillgängliga via den finns i avsnittet Tjänstens innehåll. Kunder får tillgång till tjänsten i enlighet med dessa villkor.

2. Parter

Parterna i detta avtal är innehavaren av användningstillståndet och Lantmäteriverket (LMV).

Om avtalet även omfattar byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet, är även Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en avtalspart, eftersom parterna genom detta avtal förbinder sig till att följa villkoren för det särskilda tillstånd för användning av uppgifter som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har befullmäktigat Lantmäteriverket att ta emot nämnda förbindelser.

3. Användningstillstånd

Enligt 6 § i i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002) (FDSL) och 5 § i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980) kan användningstillståndet innehas av myndigheter, företag, sammanslutningar eller fysiska personer. I avtalet meddelar innehavaren av användningstillståndet kontaktpersonen inom organisationen och användarna av tjänsten.

Användningstillståndet kan inte överföras.

Innehavaren av användningstillstånd till befolkningsdatasystemets byggnadsuppgifter kan endast vara ett företag eller en sammanslutning.

4. Autentisering i Fastighetsdatatjänsten

Inloggning till Fastighetstjänsten sker med stark autentisering via tjänsten Suomi.fi-identifikation.

Kontaktpersonen för innehavaren av användningstillståndet ska meddela Lantmäteriverket namnen på de personer som har rätt att använda tjänsten. Innehavaren av användningstillståndet och användarna ansvarar för användningen av Fastighetsdatatjänsten.

5. Priser och fakturering

Om avgifterna för Fastighetsdatatjänsten bestäms i 7 § i FDSL (453/2002). Storleken på de avgifter som tas ut för utdrag ur fastighetsdatasystemet bestäms separat genom Jord- och skogsbruksministeriets förordning.

De övriga avgifternas storlek grundar sig på det Lantmäteriverkets beslut om avgifter som är i kraft.

Lantmäteriverket har rätt att fakturera innehavaren av användningstillstånd i enlighet med ovan nämnda förordning och Lantmäteriverkets gällande prislista.

Lantmäteriverket har rätt att stänga av användningstillståndet till tjänsten om användaren inte betalar de avgifter som användningen medför. Lantmäteriverket har rätt att ta ut en avgift för öppnande av användningstillstånden på nytt i enlighet med gällande prislista. För betalningspåminnelse tas en tilläggsavgift ut.

6. Ersättningsskyldighet

Om innehavaren av användningstillstånd eller någon av användarna bryter mot dessa avtalsvillkor, är de ansvariga för uppkomna skador.

7. Förvaring av faktureringsuppgifter

Lantmäteriverket måste förvara uppgifterna om de händelser som gett upphov till fakturering som verket handlagt minst en månad efter att fakturan har skickats till kunden.

8. Leverans av material

De material som har beställts anses ha levererats och vara faktureringsbara när de har överförts till användarens webbläsare.

Material som inte kan levereras på grund av tekniska begränsningar i systemet ingår inte inom ramen för detta avtal eller denna prislista. De tekniska begränsningarna finns uppräknade i beskrivningen av tjänsten.

9. Användning av datamaterial

Med detta avtal förbinder sig innehavaren av användningstillstånd till att följa villkoren för det separat beviljade användningstillståndet i enlighet med FDSL (453/2002). I 6 § i denna lag finns en lista över de myndigheter som inte behöver ett tillstånd för att använda tjänsten. Dessa myndigheter får använda uppgifterna endast för myndighetsverksamhet.

Med detta avtal förbinder sig innehavaren av användningstillstånd till att följa villkoren för det separat beviljade användningstillståndet i enlighet med lagen om köpeskillingsregister över fastigheter. 

Enligt 6 § 2 mom. i FDSL får endast kommuner, Lantmäteriverket och magistrater sälja utdrag och intyg. Övriga har inte rätt att offentliggöra, sälja eller vidare överlåta uppgifter och material som erhållits via webbtjänsten, inte heller användningstillstånd till sådant material.

Innehavaren av användningstillstånd har rätt att använda registeruppgifter som erhållits via tjänsten endast till sådana användningsändamål som nämns i ett separat beviljat tillstånd eller i Fastighetsdatatjänstens avtal.

Vid hanteringen av personuppgifter ska följas den lagstiftning som vid tidpunkten gäller dataskydd och informationssäkerhet, exempelvis Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EU:s allmänna dataskyddsförordning), och den med stöd av förordningen givna nationella lagstiftningen. Om innehavaren av användningstillstånd behandlar personuppgifter som lämnats ut på ett sätt på vilket EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas och om innehavaren av användningstillstånd har en skyldighet enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen att föra ett register över behandlingen av personuppgifter, ska den som beviljats tillstånd lämna in ett sådant register till Lantmäteriverket. Personuppgifter som erhålls via Fastighetsdatatjänsten får inte användas för direktreklam, telefonförsäljning eller annan direktmarknadsföring, adresstjänster, marknads- och opinionsundersökning eller personmatrikel eller släktforskning.

Med stöd av ett användningstillstånd enligt FDSL eller lagen om köpeskillingsregister över fastigheter är behandling av personuppgifter inom den Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillåtet endast på det sätt som avses i den allmänna dataskyddsförordningen. I dataskyddsförordningens kapitel V finns bestämmelser om överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation.

Användaren har rätt att lagra enstaka kartvyer och objekt som ritats på kartan som ett resultat av sökning i tjänsten. Utdrag ur fastighetsregisterkartan och kartvyer får skrivas ut, kopieras eller publiceras för användningsändamål som är tillåtna enligt användningstillståndet. Datakällan ska anges, exempelvis © LMV och kommunerna 2017.

Användaren svarar för att lagstiftningen om datasekretess och dataskydd och myndigheternas bestämmelser iakttas då det gäller den utrustning, de datakommunikationsförbindelser, den programvara samt de datafiler och de genom tjänsterna förmedlade uppgifter som de har ansvar för. Upphovsrätter och andra immateriella rättigheter till materialet förblir emellertid alltid hos den som producerat uppgifterna.

Det är inte tillåtet att publicera, sälja eller vidare överlåta informationsmaterial från Lantmäteriverkets lantmäteriarkiv som är tillgängligt via Fastighetsdatatjänsten. Lantmäteriarkivmaterialet kan innehålla personuppgifter, vars behandling och överlåtelse till tredje person förutsätter att bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning och i den med stöd av förordningen givna nationella lagstiftningen samt i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) följs.

Webblänkar som tjänsten ger tillgång till får inte publiceras.

10. Omsorg om tjänstens funktionalitet och säkerhet

Parterna måste omedelbart informera varandra om driftstörningar och misstankar om missbruk eller oklarheter som berör exempelvis dataöverföring eller fakturering.

11. Tjänstens tillgänglighet samt stödtjänst

Lantmäteriverket tillhandahåller informationstjänsten varje dag kl. 00.15–23.15 med undantag av planerade avbrott för underhåll samt oförutsedda avbrott som beror på fel i datorutrustningen eller dylikt. Stödet för användare av informationstjänsten är tillgängligt alla vardagar kl. 8.00–16.00.

Syftet är att schemalägga serviceåtgärder så att de infaller vardagar, utanför perioden kl. 8.00–16.00. På tjänstens webbsida informeras om eventuella planerade serviceavbrott och de begränsningar i tjänsten som avbrotten medför.

12. Ansvar

Lantmäteriverket ansvarar för den informationstjänst som avses i detta avtal, överföring av information, fakturering, beskrivningar av verkets datamaterial samt för att de datamaterial som verket överlåter håller en ändamålsenlig kvalitet.

Lantmäteriverket ansvarar dock inte för att användningen av tjänsten kan förhindras till följd av störningar i utrustningen eller driftavbrott av annan orsak. Tjänsten kan även avbrytas tillfälligt på grund av serviceåtgärder eller annan orsak genom att meddela om detta på förhand på tjänstens webbplats.

Lantmäteriverket ansvarar inte heller för tjänstens tillgänglighet i s.k. force majeure-situationer såsom strejk, blockad, eldsvåda, mobilisering, krig, störning av civil karaktär, import- eller exportbegränsningar samt situationer till följd av statliga påbud. Lantmäteriverkets och övriga dataproducenters ansvar begränsar sig ändå alltid högst till den avgift som tas ut för tjänsten.

Vid störningar utreder Lantmäteriverket omedelbart orsaken till störningen och strävar efter att avlägsna störningen så fort som möjligt.

13. Ändring av avtalet

Lantmäteriverket har rätt att föreslå ändringar i den informationstjänst som avses i detta avtal samt i de till tjänsten hörande avgifterna genom att meddela om dessa ändringar på webbtjänstens webbplats.

Föreslagna ändringar i avtalsvillkoren träder i kraft när användaren för första gången använder tjänsten efter att de nya avtalsvillkoren har trätt i kraft.

14. Ändringar i tjänsten

Lantmäteriverket förbehåller sig rätten att förbättra tjänstens innehåll och funktionalitet. Om väsentliga ändringar i informationstjänstens innehåll eller funktionalitet meddelas på webbtjänstens webbplats.

15. Användning av uppgifter om kunden

Lantmäteriverket behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och den med stöd av förordningen givna nationella lagstiftningen för att sköta myndighetsuppgifter. Personuppgifter används i samband med skötsel av kundförhållanden och för att ge information om tjänsten.

Personuppgifter kan också användas i samband med Lantmäteriverkets marknads- och opinionsundersökningar samt för att skicka information om nya produkter och tjänster.

Personuppgifter i registret över kundförhållanden

16. Avtalets giltighet, uppsägning och hävning

Detta avtal gäller tills vidare. Vardera parten kan säga upp avtalet så att det upphör efter en månad genom att per post eller e-post sända ett skriftligt meddelande om uppsägningen till den andra parten.

Om innehavaren av användningstillstånd eller användaren bryter mot avtalsvillkoren har Lantmäteriverket rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

17. Lösning av meningsskiljaktigheter

Tvister som föranleds av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om enighet inte uppnås, ska saken avgöras vid Helsingfors tingsrätt enligt finsk lagstiftning.

18. Kontaktuppgifter

I ärenden som gäller detta avtal är den person som har meddelats som kontaktperson i avtalet kontaktperson för innehavaren av användningstillstånd. Byte av kontaktperson ska genast meddelas till kontakten vid Lantmäteriverket.

Kontaktpersonen ansvarar för att användaruppgifterna och faktureringsuppgifterna är tidsenliga. Kontaktpersonen ansvarar för stängning av användarkoder som inte längre behövs.

Den som använder Fastighetsdatatjänsten ska beakta kraven på webbläsaren och användningen av kakor (cookies) och poppupp-fönster. Se även Hjälp vid tekniska problem i Fastighetsdatatjänsten.

Anvisningar om hur man använder Fastighetsdatatjästen.

Webbläsare

Applikationen har testats med de nyaste versionerna av följande webbläsare:

 • Google Chrome
 • Firefox 
 • Safari
 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer

Vi rekommenderar att du använder den nyaste versionen av respektive webbläsare för att garantera bästa möjliga prestationsförmåga.

Fastighetsdatatjänsten kan även användas med mobil utrustning. Applikationens användbarhet har dock inte optimerats för pekskärmar och dess funktion i mobilversionerna av de stödda webbläsarna har inte testats i stor omfattning. Vi strävar efter att förbättra applikationens användbarhet med mobil utrustning i kommande versioner.

Kakor

Fastighetsdatatjänsten använder s.k. kakor (cookies) för att anpassa sessionen. Kontrollera att användningen av kakor inte har förhindrats i webbläsarinställningarna.

Poppupp-fönster

Fastighetsdatatjänsten öppnar utskrifter i ett nytt fönster. Därför måste det vara tillåtet att öppna nya webbläsarfönster (poppupp-fönster) till denna webbplats eller i allmänhet.

PDF-utskrifter

Utdrag och intyg som fås från Fastighetsdatasystemet är PDF-dokument. I vissa webbläsare ingår en PDF-bläddringsfunktion men andra behöver ett separat PDF-läsprogram, exempelvis Adobe Reader som är avgiftsfritt och som kan laddas ned från Adobes webbplats. Du kan också lagra utdrag och intyg på din dator och därefter öppna dem med en PDF-visningsapplikation.

I Internet Explorer ingår en funktion för öppnande av PDF-dokument för att ladda ned filer. Nedladdningen av filer måste vara tillåten i webbläsarens inställningar för att utskrifterna ska kunna öppnas.

Webbläsarens tilläggskomponenter

Applikationen kräver inte Java eller andra webbläsartillägg eller tilläggskomponenter.

Autentisering

Inloggning till Fastighetstjänsten sker med stark autentisering via tjänsten Suomi.fi-identifikation. För autentisering används tjänstekort, mobilcertifikat eller bankkoder. Mera information om Suomi.fi-identifikation tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten?

Kontakta kundstödet: tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi

eller 029 530 1119 (vardagar kl. 9–12).

Problem med att använda tjänsten?