Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsdatatjänsten (organisationskunder)

I Fastighetsdatatjänsten kan du bläddra i det riksomfattande fastighetsdatasystemets (FDS) uppgifter. Du kan även söka information om fastighetsköp, byggnader och fixpunkter. I tjänsten finns också Lantmäteriverkets bakgrundskartor, terrängkartor och flygbilder.

För användning av tjänsten krävs ett avtal. Dessutom behöver du tillstånd att använda fastighets- och byggnadsuppgifter.

Titta på Fastighetsdatatjänstens introduktionsvideo (ca 6 min.)

Fastighetsdatatjänsten är tillgänglig kl. 00.15–23.15. Så här kan du bli en användare.

Privatpersoner kan beställa fastighetsuppgifter som utdrag och intyg. I tjänsten Kartplatsen kan du se fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

Behörighetshantering

Via behörighetshanteringen (fi. Käyttövaltuushallinta) kan Fastighetsdatatjänstens kontaktperson administrera organisationens uppgifter, användare och behörigheter. Enskilda användare kan kontrollera sina egna användaruppgifter. Inloggningen i Fastighetsdatatjänsten sker med hjälp av stark Suomi.fi-identifikation efter att användaren har lagt till sitt personnummer i sina egna uppgifter.

Logga in i behörighetshanteringen med din användarkod och lösenord.

Logga in i behörighetshanteringen.

Har du glömt lösenordet till behörighetshanteringen? Beställ ett nytt lösenord.

Bruksanvisningar för behörighetshanteringen:

Registerföringsapplikationens användare och kontaktpersoner:

Fastighetsdatatjänsten ger tillgång till uppgifter i flera olika register. I tjänsten kan uppgifterna visas antingen på kartbotten (fastighetsgränser, råmärkesuppgifter, fastighetsköpens läge, byggnadernas läge) eller som utdrag, utskrifter eller tabeller.

Ta del av uppgifter och annat material i registret (ankkurilinkit!):

Bruksanvisningar för fastighetsdatatjänsten.

Fastighetsdatasystemet

Fastighetsdatasystemet (FDS) omfattar fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Registret över enskilda vägar ingår också i fastighetsdatasystemet. Lantmäteriverket förvaltar och upprätthåller fastighetsdatasystemet och ansvarar för informationstjänster från detta system.

Användning av uppgifterna kräver tillstånd enligt lagen om ett fastighetsdatasystem (453/2002). Se villkoren för användning av tillståndet och uppgifterna.

Fastighetsregistret

Uppgifter som ingår i fastighetsregistret är exempelvis:

 • fastighetens läge och gränser på kartan
 • fastighetens bildningshistoria
 • andelar i samfällda områden (t.ex. vattenområden)
 • uppgifter om nyttjanderätter och begränsningar i nyttjanderätten som berör fastigheten
 • detaljplanområdenas gränser
 • fastighetsregisterutdrag och utdrag över nyttjanderättsenhet.

Uppgifterna i fastighetsregistret uppdateras under natten. Registrerade lantmäteriförrättningar syns för användarna dagen efter registreringen.

Läs mer om fastighetsregistret.

Lagfarts- och inteckningsregistret

Exempel på uppgifter i lagfarts- och inteckningsregistret:

 • fastighetens ägare
 • inteckningar som hänför sig till fastigheten
 • särskilda rättigheter, exempelvis arrenderätter
 • lagfarts- och gravationsbevis, intyg över arrenderätt
 • begränsade lagfartshandlingar

Uppgifterna i lagfartsregistret är tidsenliga. Läs mer om informationsinnehållet i lagfarts- och inteckningsregistret (på finska).

Helheter som fås genom fastighetsdatatjänsten

 • Omfattande uppgifter i Fastighetsdatasystemet inklusive personbeteckningar
 • lagfarts-, intecknings- och hyresrättsuppgifter med personbeteckningar från lagfarts- och inteckningsregistret
 • fastighetsregistrets uppgifter
 • kartor och handlingar i det elektroniska arkivet som gäller dessa register
 • Vissa myndigheter kan också få rättigheter att söka på en persons ägande och rätt till officiella bestyrkta utdrag.
  • Genom sökning på en persons ägande kan man med personbeteckning eller FO-nummer få fram objekt som ägs eller innehas av aktören i fråga. Myndigheter kan beviljas rätt att använda sökningen för att sköta sina lagstadgade uppgifter.
  • Bestyrkta utdrag är endast avsedda för kommunernas och magistraternas bruk, då det finns behov av att sälja utdrag ur Fastighetsdatasystemet via kommunens eller magistratens kundtjänst. Bestyrkta utdrag är avgiftsbelagda. 

Omfattande uppgifter ur Fastighetsdatasystemet utan personbeteckningar:

 • lagfarts-, intecknings- och hyresrättsuppgifter från lagfarts- och inteckningsregistret utan personbeteckningar (födelsedatum och kontaktuppgifter visas)
 • fastighetsregistrets uppgifter

Begränsade uppgifter i Fastighetsdatasystemet:

 • fastighetsregistrets uppgifter

Begränsade uppgifter i Fastighetsdatasystemet och kontaktuppgifter till fastighetsägarna:

 • fastighetsregistrets uppgifter
 • fastighetsägarnas kontaktuppgifter

Köpeskillingsregistret över fastigheter

Uppgifterna i köpeskillingsregistret över fastigheter baserar sig på köpvittnens meddelanden och uppgifter som inkommit via Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Uppgifter ur köpeskillingsregistret finns tillgängliga från och med 1985.

För användning av uppgifterna krävs tillstånd enligt lagen om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980). Se villkoren för användning av tillståndet och uppgifterna. 

Exempel på uppgifter ur köpeskillingsregistret:

 • köpets eller överlåtelsens objekt
 • överlåtelsens typ (köp, byte, gåva, föravtal, osv.)
 • överlåtare och förvärvare
 • köpeskilling (inköpspris).

Läs mer om köpeskillingsregistret.

Helhet som fås genom fastighetsdatatjänsten

Uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter

 • uppgifter om en fastighetsaffär eller en annan överlåtelse av fastighet utan partens (överlåtarens eller mottagarens) personbeteckning, namn och adress.
 • Om en juridisk person är part i en överlåtelse visas organisationens namn och FO-nummer.
   

Befolkningsdatasystemets byggnadsuppgifter

Byggnadsuppgifterna uppdateras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i samarbete med kommunerna. Användningen av byggnadsuppgifter förutsätter tillstånd avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Se villkoren för användning av tillståndet och uppgifterna.

Byggnadsuppgifterna visas på kartan som punkter. Exempel på byggnadernas egenskapsuppgifter:

 • byggnadsbeteckning
 • byggnadens användningsändamål
 • byggår
 • byggnadens adress.

Uppgifterna uppdateras i Fastighetsdatatjänsten en gång i veckan.

Byggnadsuppgifterna förs in i Befolkningsdatasystemet (BDS) av kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter. Byggnadsuppgifternas omfattning och kvalitet varierar från kommun till kommun. Det har under årens lopp skett förändringar i arrangemangen för datainsamlingen, och därför kan det finnas brister i uppgifternas exakthet.

Befolkningsdatasystemets byggnadsuppgifter är inte offentligt tillförlitliga och de får användas i beslutsfattande som gäller en person bara om han eller hon i samband med beslutsfattandet får en uttrycklig redogörelse för innehållet i uppgifterna och om hur de har använts (18 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009)).

Arkivmaterial

Lantmäteriverket arkiverar handlingar och kartor över lantmäteriförrättningar och förvaltningsbeslut som gäller fastighetsregistret i elektroniskt format. Allt material som produceras sedan 2005 finns i det elektroniska arkivet. Äldre material skannas hela tiden in i systemet.

Sedan 13.5.2013 har Lantmäteriverket även arkiverat avgöranden och ansökningar gällande inskrivningsärenden i elektroniskt format. Efter avgörandet finns de offentliga inskrivningshandlingarna tillgängliga via Fastighetsdatatjänsten. Inskrivningshandlingar från perioden 1.12.1993–3.5.2013 skannas in i systemet enligt beställning. Dokumenten kan beställas hos Lantmäteriverkets kundservice.

Se anvisningar för användning av det elektroniska arkivet.

Fixpunktsregistret

Fixpunktsuppgifterna består av fixpunkternas läge och egenskaper. Läs mer om fixpunkter.

Kartor och flygbilder

Bakgrundskartor

På kartorna anges vägar, vägars namn, byggnaders adresser, byggnader, administrativa gränser, namnbestånd och vattendrag.Bakgrundskartorna har ljusa färger och är avsedda att användas som bakgrund för materialet.

De mest exakta kartorna uppdateras en gång i veckan. Mer generaliserade kartor uppdateras några gånger per år.

Terrängkartor

Terrängkartorna baserar sig på Lantmäteriverkets terrängdatabas. Vägnätet och namnbeståndet uppdateras kontinuerligt, förvaltningsgränserna och byggnaderna årligen och andra element med 5–10 års mellanrum.

Terrängkartorna uppdateras i Fastighetsdatatjänsten varje vecka. Om ändringar görs i terrängdatabasen visas de med en veckas fördröjning i Fastighetsdatatjänsten.

Mer exakt information om bland annat uppdateringsfrekvensen för terrängkartor och generalkartor finns i produktbeskrivningarna.

Stomkartor

För vissa kommuners områden finns stomkartmaterial som upprätthålls av kommunerna tillgängligt. På stomkartan finns bland annat byggnader och konstruktioner, trafikleder, olika mark- och vattenområden, höjduppgifter och namnbestånd. Dess datainnehåll och avbildningsteknik bygger på anvisningar för planläggningsmätning.

Flygbilder

I tjänsten tillhandahålls de nyaste flygbilderna och IR-flygbilderna. Områden fotograferas i samarbete med olika ämbetsverk. Tidsenligheten på de flygbilder som visas i tjänsten beror alltså på när området har senast fotograferats.

Läs mer om flygbildernas tidsenlighet och flygbildsproduktion .

Sökning enligt adress och ortnamn

Adressökningen baserar sig på adressuppgifterna för vägnätet i terrängdatabasen. Adressuppgifterna har skapats kalkylmässigt utifrån vägmaterialet, varför adresspunktens läge inte nödvändigtvis motsvarar fastighetens adress. Adressuppgifterna i terrängdatabasen uppdateras kontinuerligt. Adressuppgifterna fås från kommunerna.

Man kan också söka efter en fastighet med byggnadens adress. Byggnadernas adressuppgifter fås från adressystemet i befolkningsdatasystemet som administreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Uppgifterna uppdateras en gång i veckan.

Namnsökningen använder Lantmäteriverkets ortnamnsregister med cirka 800 000 namn. Ortnamnsregistret innehåller bland annat namnbeståndet enligt grundkartan. Materialet uppdateras en gång i veckan.

Ibruktagandet av Fastighetsdatatjänsten förutsätter ett avtal samt ett tillstånd enligt lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002).

Ett användningstillstånd kan beviljas, om uppgifterna behövs för

 • samhällsplanering,
 • fastighetsförmedling,
 • beviljande av och tillsyn över kredit eller
 • något annat jämförbart syfte som har samband med fastigheter.

Många myndigheter får tillgång till tjänsten utan tillståndsförfarande.

För användning av köpeskillingsregistret för fastigheter krävs tillstånd enligt lagen om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980).

För användning av byggnadsuppgifterna i befolkningsdatasystemet (661/2009) krävs tillstånd från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Beviljandet av tillstånd prövas från fall till fall på grundval av de uppgifter som lämnats i ansökan. Vid behov ber kundsupporten skriftligen kontaktpersonen om ytterligare information.

Om tillstånd också söks för användning av byggnadsuppgifter skickar kundstödet ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för behandling.

Ansök om att få använda tjänsten

Ansök om användningsrättigheter genom att fylla i ansökan och avtalsblanketten.Välj vilka uppgifter i Fastighetsdatatjänsten organisationen behöver och beskriv den verksamhet där uppgifterna ska användas.

Om tillstånd att använda uppgifterna kan beviljas undertecknar Lantmäteriverket för egen del avtalet och skickar de tillstånd som ger rätt att använda tjänsten till organisationens kontaktperson. 

Även myndigheter fyller i ansökan och avtalsblanketten. 

När tillståndet har beviljats skickar kundstödet användarkoder för behörighetshantering till organisationens kontaktperson. Efter att ha fått användaruppgifterna kan kontaktpersonen logga in i behörighetshanteringen och skapa användarrättigheter till Fastighetsdatatjänsten för organisationens anställda. Kontaktpersonen ska också lägga till användarrättigheter för sig själv, om han eller hon vill använda Fastighetsdatatjänsten.

Ingå ett avtal om Fastighetsdatatjänsten

Ändra avtalet

Om du vill ändra på din organisations användningstillstånd (exempelvis ansöka om tillstånd till byggnadsuppgifter eller uppgifter i köpeskillingsregistret), kan du ansöka om ändring i tillstånden med blanketten nedan. Med samma blankett kan du meddela att kontaktpersonen eller faktureringsadressen ändrats, eller säga upp avtalet.

Ändra uppgifter i avtalet  

Observera! Organisationens kontaktperson ändrar eller lägger till enstaka användare med hjälp av behörighetshanteringen. Kontakta kontaktpersonen inom din organisation eller om hen är okänd, kundstödet för webbtjänster.

Uppsägning av tjänsten

Du kan säga upp tjänsten genom att skriftligen meddela webbtjänsternas kundstöd. I meddelandet ska du begära

 • uppsägning av avtalet
 • indragning av FDS-tillståndet
 • indragning av KSR-tillståndet.

Kundstödet besvarar meddelandet och begär i enlighet med förvaltningslagen ännu bekräftelse på upphävandet av tillstånden. Avtalet sägs upp och de koder som använts spärras. Beroende på tidpunkten för uppsägningen skickar vi ännu en sista faktura för användningen av Fastighetsdatatjänsten.

Läroanstaltsavtal

Läroanstalterna har möjlighet att använda Fastighetsdatatjänsten för undervisningsändamål.För undervisningsändamål är det möjligt att lämna uppgifter ur fastighetsregistret, köpeskillingsregistret och fixpunktsregistret. Användaruppgifter tilldelas läraren, som ansvarar för användningen av dem. Kontakta kundstödet om du vill ha mer information.

 

Fastighetsdatatjänsten

För användningen av Fastighetsdatatjänsten faktureras retroaktivt en gång i månaden. Om fakturabeloppet för en månad understiger 30 euro, flyttas fakturan till följande månad.

 För öppnandet av tjänsten tar vi ut en öppningsavgift. Efter detta tar vi ut en månatlig underhållsavgift för varje användare, oavsett om användaren använt tjänsten under månaden ifråga eller inte.

 Utöver underhållsavgiften tar vi också ut en avgift för sökta produkter och uppgifter. En användare kan exempelvis söka fastigheter med kartavgränsning så att resultatet visas som en lista av fastigheter. Ingen avgift tas ut för hämtningen av fastigheter till listan. Om en användare väljer en fastighet från listan och hämtar produkten Basuppgifter, debiteras priset för produkten Registerenhetens basuppgifter.

 Användarkoderna stängs om fakturan inte betalas trots påminnelse. För betalningspåminnelser tar vi ut en tilläggsavgift på 5 euro. Att öppna tjänsten på nytt kostar 88 euro + moms. Tjänsten öppnas inte automatiskt, efter att ha betalat fakturan måste kunden kontakta kundstödet för Fastighetsdatatjänsten.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1001
Registreringsavgift
70,65 87,60
1003
Öppnande av tjänsten på nytt
94,19 116,80
1004
Underhållsavgift/månad/användarnamn
14,11 17,50
1005
Köpeskillingsregistret, fast pris/månad/användarnamn
82,42 102,20
4002325
Byggnadens egenskapsuppgifter
0,59 0,73
4003325
Byggnadens ägaruppgifter
0,59 0,73
5017325
Nyttjanderättsenhet/enskild väg på karta
0,59 0,73
5019325
Basuppgifter om nyttjanderättsenhet/enskild väg
0,59 0,73
8201325
Anläggningens basuppgifter
0,59 0,73
8301
Basuppgifter om registerenhet
0,59 0,73
8302
Basuppgifter om outbrutet område
0,59 0,73
8401
Registerenhetens skiften på kartan
0,59 0,73
8402
Registerenhetens outbrutna områden på kartan
0,59 0,73
8403
Nyttjanderätter som hör till en registerenhet på kartan
0,59 0,73
8404
Byggförbud i anslutning till registerenheten på kartan
0,59 0,73
8411
Outbrutet område på kartan
0,59 0,73
8601
Uppgifter i köpeskillingsregistret
1,29 1,61
8001325
Lagfartsbevis (personnummer)
5,30 Ingen moms
8002325
Gravationsbevis (personnummer)
5,30 Ingen moms
8003325
Intyg över arrenderätt (personnummer)
5,30 Ingen moms
8102325
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
5,30 Ingen moms
8112325
Fastighetsregisterutdrag för outbrutet område, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8103325
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,30 Ingen moms
8113325
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8105325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet
5,30 Ingen moms
8115325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8104325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8114325
Utdrag ur fastighetsdatasystemet, enskild väg
5,30 Ingen moms
8101325
Fastighetsregisterutdrag
5,30 Ingen moms
8111325
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,30 Ingen moms
8205325
Kontaktuppgifter
2,30 Ingen moms
8021325
Kontaktuppgifter (PDF)
2,30 Ingen moms
8124325
Gällande bildade
2,30 Ingen moms
8121325
Bildningskedja framåt
0,90 Ingen moms
8122325
Bildningskedja bakåt
0,90 Ingen moms
8123325
Bildande registerenheter vid tidpunkten
2,30 Ingen moms
8125325
Utredning av fastighetsbildningen
2,30 Ingen moms
8005325
Gravationsbevis
5,30 Ingen moms
8008325
Intyg över arrenderätt
5,30 Ingen moms
8004325
Lagfartsbevis
5,30 Ingen moms

Villkor för användning av Lantmäteriverkets Fastighetsdatatjänst

1. Allmänt 

Lantmäteriverket tillhandahåller Fastighetsdatatjänsten på kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi (nedan Fastighetsdatatjänsten). I Fastighetsdatatjänsten kan man granska och inhämta uppgifter i fastighetsdatasystemet, köpeskillingsregistret över fastigheter och befolkningsdatasystemets byggnadsuppgifter samt produkter som bildats av dem, såsom lagfarts- och gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag. Bestämmelser om användningen av ovannämnda uppgifter till exempel via Fastighetsdatatjänsten finns i följande lagar:

 • Fastighetsdatasystemet: Lag om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002, nedan fastighetsdatasystemslagen) 6 § 3 mom.
 • Köpeskillingsregistret över fastigheter: Lag om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980) 5 § 2 mom.
 • Byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet: Lag om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009, nedan BDS-lagen) 50 §

I fastighetsdatasystemslagen och lagen om köpeskillingsregister över fastigheter anges de aktörer som inte behöver tillstånd för att få dessa uppgifter och de användningsändamål för vilka tillstånd till erhållande av uppgifter kan beviljas. De som har rätt att använda uppgifterna, antingen direkt med stöd av lag eller genom tillstånd, kallas nedan i dessa användarvillkor (nedan Användarvillkoren) för Kunden. Ett avtal ingås mellan Kunden och Lantmäteriverket om användning av uppgifterna via Fastighetsdatatjänsten.

En person som använder Fastighetsdatatjänsten i Kundens namn kallas i dessa Användarvillkor för Användaren. 

Genom att använda Fastighetsdatatjänsten meddelar Användaren att denne tagit del av Användarvillkoren och godkänner dem som bindande för egen del. Lantmäteriverket kan när som helst ändra Användarvillkoren. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

Fastighetsdatatjänsten och de uppgifter som kan fås via den beskrivs närmare på Lantmäteriverkets webbplats.

2. Lantmäteriverkets skyldigheter och ansvar

Lantmäteriverket svarar för loggningen av sökningar via Fastighetsdatatjänsten.

Lantmäteriverket ska vid behandlingen av uppgifter som tillhandahålls via Fastighetsdatatjänsten iaktta gällande bestämmelser om dataskydd och informationssäkerhet, såsom de förfaringssätt och föreskrifter om behandling av och skydd för personuppgifter som förutsätts i EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen.
 
Lantmäteriverket ansvarar för att tillämpade skydds- och krypteringsmetoder i samband med Fastighetsdatatjänsten och dess dataöverföring är betryggande för skyddet av konfidentiella meddelanden och att de även i övrigt uppfyller kraven i gällande lagstiftning. En eventuell personbeteckning ska dock inte matas in i Fastighetsdatatjänstens ansökningar eller avtal.

Fastighetsdatatjänsten och dess delar samt tillgängliga utdrag och intyg visas som sådana. Lantmäteriverket ansvarar inte för fel eller brister i dessa eller för direkta eller indirekta skador som de orsakar, såvida något annat inte följer av tvingande lagstiftning. Lantmäteriverket ansvarar inte heller i övrigt för direkta eller indirekta skador som användning eller förhindrad användning av Fastighetsdatatjänsten orsakar.

3. Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren är skyldig att använda Fastighetsdatatjänsten enligt dessa Användarvillkor, gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och Lantmäteriverkets anvisningar. 

Användaren försäkrar att hen är medveten om sina skyldigheter i anslutning till behandlingen av uppgifter i fastighetsdatasystemet och köpeskillingsregistret över fastigheter och behandlar dem endast i enlighet med dessa Användarvillkor, fastighetsdatasystemslagen och lagen om köpeskillingsregister över fastigheter samt övriga författningar, anvisningar och föreskrifter som gäller behandlingen av uppgifter i fastighetsdatasystemet och köpeskillingsregistret över fastigheter. Användaren ska behandla uppgifterna i befolkningsdatasystemet i enlighet med BDS-lagen.

Användaren ansvarar för de egna enheternas, programvarornas och kommunikationsförbindelsernas funktion och säkerhet vid användning av Fastighetsdatatjänsten. Det är förbjudet att använda Fastighetsdatatjänsten för andra ändamål än sedvanliga ändamål eller med andra enheter, programvaror och förbindelser än med sedvanliga.

Fastighetsdatatjänsten eller tillgängliga utdrag och intyg kan innehålla personuppgifter. Användaren ansvarar för att använda dessa personuppgifter i enlighet med fastighetsdatasystemslagen, lagen om köpeskillingsregister över fastigheter eller BDS-lagen samt endast i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan EU:s allmänna dataskyddsförordning) uteslutande för personliga eller hushållsrelaterade ändamål eller för andra godtagbara ändamål enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifter får inte användas för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar och inte för handlingar eller verksamhet som strider mot integritetsskyddet. Som direktmarknadsföring betraktas i enlighet med vedertagen praxis även s.k. omvänd direktmarknadsföring, såsom virkesköp och uppköpserbjudanden.

Användaren ska logga in i Fastighetsdatatjänsten med hjälp av stark identifiering via tjänsten Suomi.fi. Varje Användare ska registrera sin personbeteckning i Fastighetsdatatjänstens behörighetshantering för identifiering. Användaren har inte rätt att ändra personbeteckningen i sina användaruppgifter, om inte Användarens personbeteckning som registrerats i befolkningsdatasystemet har ändrats.

Användaren har rätt att spara enskilda kartvyer och objekt som ritats som resultat av sökningar på kartan ur Fastighetsdatatjänsten. Fastighetsregisterutdrag och kartvyer kan skrivas ut, kopieras eller publiceras för det ändamål som gäller Kunden enligt fastighetsdatasystemslagen. Om ovannämnt material publiceras ska Användaren på behörigt sätt ange källan till materialet, till exempel © MML ja kunnat 2021.

Användaren har inte rätt att publicera, sälja eller vidareutlämna till tredje part Lantmäteriverkets lantmäteriarkivs och inskrivningsarkivs handlingar och uppgifter i dem, som är tillgängliga via Fastighetsdatatjänsten, utom om det i lagstiftningen, genom ett domstolsbeslut eller en myndighets föreskrift har förutsatts att Användaren ska vidareutlämna dessa handlingar eller de uppgifter som ingår i dem till tredje part. 

Webbadresser som kan fås från Fastighetsdatatjänsten får inte skrivas ut, kopieras eller publiceras utanför Tjänsten.

Om Användaren använder Fastighetsdatatjänsten i strid med Användarvillkoren, kan Lantmäteriverket spärra eller begränsa användningen av Fastighetsdatatjänsten för Användarens del. Användaren bär det fullständiga ansvaret för skador som Lantmäteriverket eller tredje part orsakas av att Fastighetsdatatjänsten eller delar av den eller utdrag eller intyg från den används i strid med Användarvillkoren.

4. Användning av Fastighetsdatatjänsten och avbrott i användningen 

Fastighetsdatatjänsten är i princip öppen varje dag kl. 00.15–23.15. Lantmäteriverket kan ta Fastighetsdatatjänsten eller delar av den ur bruk till exempel på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller andra orsaker. Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om avbrott i Fastighetsdatatjänsten på Fastighetsdatatjänstens webbplats eller på något annat lämpligt sätt. Lantmäteriverket ansvarar inte för avbrott i användningen som beror på problem eller brister hos producenten av identifieringslösningen eller ett instrument som anslutits till den.

Lantmäteriverket kan när som helst ändra Fastighetsdatatjänsten eller dess innehåll. 

Lantmäteriverket kan hindra Användaren från att få åtkomst till Fastighetsdatatjänsten, om Kundens rätt att få uppgifter ur fastighetsdatasystemet eller köpeskillingsregistret över fastigheter eller byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet har upphört. Dessutom kan Lantmäteriverket hindra Användaren från att få åtkomst till Fastighetsdatatjänsten, om det är uppenbart att Användaren bryter mot dessa Användarvillkor och detta medför fara för funktionen eller informationssäkerheten i Fastighetsdatatjänsten, fastighetsdatasystemet, köpeskillingsregistret över fastigheter eller befolkningsdatasystemet, eller om en klar och ostridig avgift som anvisats Kunden har fördröjts.

Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om ändringar i Fastighetsdatatjänsten på Fastighetsdatatjänstens webbplats eller på något annat lämpligt sätt. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

5. Informationssäkerhet och dataskydd

Användaren ska på behörigt sätt sörja för tillgängligheten, användbarheten och skyddet samt integriteten av handlingarna och uppgifterna i dem i enlighet med gällande lagstiftning. Användaren ska se till att den utrustning och de utrymmen som används för att behandla handlingarna och uppgifterna i dem är ändamålsenligt skyddade mot informationssäkerhetsrisker och att förfarandena för skyddet och informationssäkerheten följs.

Lantmäteriverket är skyldigt att i sin egen verksamhet iaktta lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra författningar, såsom lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). Därför förutsätter Lantmäteriverket att Användaren vid användningen av Fastighetsdatatjänsten iakttar de principer och förfaranden som till sin nivå och innehåll åtminstone motsvarar Lantmäteriverkets skyldigheter enligt nämnda författningar.

Användaren ska iaktta i Finland vid var tid gällande lagstiftning om dataskydd och behandling av personuppgifter, såsom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan EU:s allmänna dataskyddsförordning) och den nationella lagstiftning som utfärdas med stöd av förordningen, samt andra i Finland gällande författningar, anvisningar och föreskrifter om dataskydd och behandling av personuppgifter.

Användaren svarar för sin del för att uppgifter som erhållits ur Fastighetsdatatjänsten skyddas så att endast de fysiska personer som har rätt att behandla uppgifterna har tillgång till dem. 

Lantmäteriverket lämnar ut personuppgifter ur fastighetsdatasystemet, köpeskillingsregistret över fastigheter och befolkningsdatasystemet via Fastighetsdatatjänsten till Användaren för behandling endast i stater inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lantmäteriverket får lämna ut personuppgifter ur fastighetsdatasystemet och köpeskillingsregistret över fastigheter till Användaren för behandling i länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast om de villkor för överföring av personuppgifter som anges i kapitel V i EU:s allmänna dataskyddsförordning uppfylls. Med överföring avses även möjliggörande av tillgång till personuppgifter, till exempel genom styrnings- och övervakningsförbindelse. Utlämnande av personuppgifter ur fastighetsdatasystemet, köpeskillingsregistret över fastigheter eller befolkningsdatasystemet till länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förutsätter ändring av detta avtal.

Användaren får inte använda uppgifter ur fastighetsdatasystemet eller köpeskillingsregistret över fastigheter för sådan direktmarknadsföring eller opinions- eller marknadsföringsundersökning som avses i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Användaren får inte använda uppgifter som erhållits ur befolkningsdatasystemet för direktreklam, telefonförsäljning eller annan direktmarknadsföring, adresstjänst, marknads- eller opinionsundersökning eller personmatrikel eller släktforskning.

6. Immateriella rättigheter

Rättigheterna till Fastighetsdatatjänsten och materialet i den inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter innehas av Lantmäteriverket eller tredje part. Dessa rättigheter överförs inte mellan parterna i Fastighetsdatatjänsten eller genom användning av Fastighetsdatatjänsten.

Användarens handlingar som lämnas via Fastighetsdatatjänsten blir handlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Handlingarna är på de grunder som anges i lag antingen offentliga eller sekretessbelagda. Lantmäteriverket är skyldigt att lämna uppgifter om handlingar som överförts till det elektroniska arkivet på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Användaren har inte rätt att göra Fastighetsdatatjänsten eller en del av den tillgänglig för allmänheten genom att sprida eller visa den offentligt eller framställa exemplar av den utan ett på förhand givet tillstånd från Lantmäteriverket. Användaren har rätt att lägga ut en länk till Fastighetsdatatjänstens huvudsida på sin webbplats. Namnet på Fastighetsdatatjänsten ska visas i anslutning till länken. Länken ska öppna Fastighetsdatatjänsten i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Annan typ av länkning är inte tillåten.

Utdrag och intyg från Fastighetsdatatjänsten kan användas i enlighet med fastighetsdatasystemslagen, lagen om köpeskillingsregister över fastigheter eller BDS-lagen eller i enlighet med det användningstillstånd som beviljats Kunden. 

7. Behandling av personuppgifter som gäller Fastighetsdatatjänsten

Lantmäteriverket behandlar personuppgifter om Användare i Fastighetsdatatjänsten i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och övrig gällande dataskyddslagstiftning för skötseln av myndighetsuppgifter. Personuppgifter om Användare används vid Lantmäteriverket för skötsel av kundrelationen och myndighetskommunikation. Dessutom kan personuppgifter användas för Lantmäteriverkets marknads- och opinionsundersökning samt för sändande av information om nya tjänster och produkter.

Personuppgifter om Användare hör till Lantmäteriverkets kundregister. En beskrivning av behandlingen av den registrerades personuppgifter i kundregistret finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Lantmäteriverket lämnar inte ut de personuppgifter om Användaren som behandlas i Fastighetsdatatjänsten till tredje part, såvida utlämnandet inte är nödvändigt med stöd av tvingande lagstiftning eller domstols- eller myndighetsbeslut. Lantmäteriverket överför inte personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter

På Fastighetsdatatjänsten och användningen av den tillämpas finsk lag med undantag av internationella lagvalsregler.

Avsikten är att meningsskiljaktigheter om användning av Fastighetsdatatjänsten i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och Användaren. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs den vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.

Den som använder Fastighetsdatatjänsten ska beakta kraven på webbläsaren och användningen av kakor (cookies) och poppupp-fönster. Se även Hjälp vid tekniska problem i Fastighetsdatatjänsten.

Anvisningar om hur man använder Fastighetsdatatjästen.

Autentisering

Inloggningen i Fastighetsdatatjänsten sker via Suomi.fi-identifieringstjänsten. För identifiering används smart-/tjänstekort, mobil ID och bankkoder. Mer information om Suomi.fi-identifikationen lämnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För att kunna identifiera dig i Fastighetsdatatjänsten behöver du en finsk personbeteckning.

Webbläsare

Applikationen har testats med de nyaste versionerna av följande webbläsare:

 • Google Chrome
 • Firefox 
 • Safari
 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer

Vi rekommenderar att du använder den nyaste versionen av respektive webbläsare för att garantera bästa möjliga prestationsförmåga.

Fastighetsdatatjänsten kan även användas med mobil utrustning. Applikationens användbarhet har dock inte optimerats för pekskärmar och dess funktion i mobilversionerna av de stödda webbläsarna har inte testats i stor omfattning. Vi strävar efter att förbättra applikationens användbarhet med mobil utrustning i kommande versioner.

Kakor

Fastighetsdatatjänsten använder s.k. kakor (cookies) för att anpassa sessionen. Kontrollera att användningen av kakor inte har förhindrats i webbläsarinställningarna.

Poppupp-fönster

Fastighetsdatatjänsten öppnar utskrifter i ett nytt fönster. Därför måste det vara tillåtet att öppna nya webbläsarfönster (poppupp-fönster) till denna webbplats eller i allmänhet.

PDF-utskrifter

Utdrag och intyg som fås från Fastighetsdatasystemet är PDF-dokument. I vissa webbläsare ingår en PDF-bläddringsfunktion men andra behöver ett separat PDF-läsprogram, exempelvis Adobe Reader som är avgiftsfritt och som kan laddas ned från Adobes webbplats. Du kan också lagra utdrag och intyg på din dator och därefter öppna dem med en PDF-visningsapplikation.

I Internet Explorer ingår en funktion för öppnande av PDF-dokument för att ladda ned filer. Nedladdningen av filer måste vara tillåten i webbläsarens inställningar för att utskrifterna ska kunna öppnas.

Webbläsarens tilläggskomponenter

Applikationen kräver inte Java eller andra webbläsartillägg eller tilläggskomponenter.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten?

Kontakta kundstödet: tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi

eller 029 530 1119 (vardagar kl. 9–12).

Problem med att använda tjänsten?