Hoppa till huvudinnehåll

Geodataportalen Paikkatietoikkuna

Paikkatietoikkuna är vår nationella geodataportal som presenterar geodatamängder och relaterade tjänster från olika organisationer samt hur man kan utnyttja dem. Paikkatietoikkuna är en viktig del av Finlands implementering av INSPIRE.

I tjänsten kan du bland annat titta på kartlager på varandra, publicera en karta på din egen webbplats och skapa statistiska temakartor. I portalen finns mer än 3 000 kartlager från cirka 70 organisationer. Kartlagren importeras via API:er, vilket innebär att data i varje kartlager är lika uppdaterade som i tjänsterna för den specifika informationsproducenten. Kartlager läggs till tjänsten på begäran av dataproducenter och baserat på kontrakt. Dataproducenten är ansvariga för sina data.

Geodataportalen Paikkatietoikkuna är avsedd för geodataexperter och för alla som är intresserade av kartor och geodata. Den har mer än 4 200 dagliga besökare på vardagar, som använder den för ett brett utbud av fritids- och arbetsuppgifter.

Geodataportalen Paikkatietoikkuna är en avgiftsfri karttjänst som är öppen för alla. I tjänsten kan du skapa dina egna kartvyer med kartlager, som är producerade av en eller flera organisationer i Finland. Ett kartlager är en kartbild eller en samling av kartobjekt relaterad till ett ämne. Kartlager kan också innehålla tabellinformation om objekten.

Kartlagren importeras (eller laddas upp från) via gränssnittjänster, vilket innebär att datamängden i varje kartlager är lika uppdaterad som i tjänsterna för den specifika informationsproducenten, såsom Statistikcentralen och Finlands miljöcentral.

I Geodataportalen Paikkatietoikkuna kan du t.ex.:

 • titta på kartlager ovanpå varandra
 • titta på historiska flygbilder och jämföra dem med nuläget
 • söka efter platser på basen av ortnamn, fastighetsnummer eller TM35-kartbladsbeteckning
 • mäta avstånd och areal
 • studera terrängprofilen
 • utföra koordinattransformationer
 • skapa statistiska temakartor baserat på statistika indikatorer (kartlager)
 • titta på data i 3D-format
 • söka efter metadata, det vill säga beskrivningar av kartlager och tjänster som tillhandahåller dem

Som inloggad användare kan du också:

 • spara kartvyer och dela dem via länkar
 • publicera en karta (URL) med utvalda kartlager och funktioner t.ex. på din webbplats
 • skapa nya kartobjekt och ladda dem till din dator
 • ladda egna datamängder t.ex.  rutter till Paikkatietoikkuna
 • ladda och använda egna indikatorer i temakartor
 • utföra enkla geografiska analyser

Användare
Du kan använda geodataportalen Paikkatietoikkuna utan registrering eller som registererad användare. Tjänsten är gratis i båda fallen. Vissa av funktionerna, som att publicera en karta på din egna webbplats och analyser, kräver registrering. Inloggade användare kan se sina egna uppgifter via menyn Mina uppgifter.

Du kan registrera dig med knappen som finns på vänstra sidan av tjänsten.
Innan du registrera dig måste du läsa och acceptera användarvillkoren. 
Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du beställa ett nytt via denna länk
Om du känner till lösenordet för ditt konto kan du redigera eller ta bort kontot via denna länk.
Notera! Vid inlogging är användarnamnet alltid den e-postadress som använts vid registreringen (inte till exempel det användarnamn som tillfrågas vid registrering av nytt användernamn).

Dataproducenter
Dataproducenter kan erbjuda sina geodata till geodataportalen Paikkatietoikkuna om de är tillgängliga via WMS-, WMTS-, WFS-, OGC API- eller ArcGISRest-gränssnittsjänster i ETRS-TM35FIN-koordinatsystemet. Ett avtal måste först upprättas, där parterna är dataproducenten och Lantmäteriverket (alternativ bisats: mellan dataproducenten och Lantmäteriverket. Avtalet är kostnadsfritt för båda parter. För avtalsfrågor, vänligen kontakta paikkatietoikkuna@maanmittauslaitos.fi.

Allmänt 

Paikkatietoikkuna är en nationell geodataportaltjänst (nedan ”Paikkatietoikkuna”) som Lantmäteriverket upprätthåller på adressen www.kartta.paikkatietoikkuna.fi.  
I Paikkatietoikkuna kan användaren (nedan ”Användare”): 

 • bläddra kartlager separat och ovanpå varandra i olika skalor (avsnitt ”Kartlager”)  
 • publicera en kartvy från Paikkatietoikkuna (avsnitt ”Kartpublicering”) 
 • utarbeta tematiska kartor på grundval av eget och i tjänsten tillgängligt färdigt statistiska uppgifter (avsnitt ”Tematiska kartor”) 
 • utföra analyser på grundval av uppgifterna på ett kartlager (se avsnittet ”Analys”) 
 • skapa och spara egna objekt och geodatamängder i Paikkatietoikkunas databas (avsnitt ”Min geografiska information”) 
 • utföra omvandling av koordinater från ett koordinatsystem till ett annat (avsnitt ”Tjänst för omvandling av koordinater”). 

enligt vad som anges i kapitlet Innehåll nedan. Nya funktioner kommer att införas stegvis i Paikkatietoikkuna.

Paikkatietoikkuna kan användas av en Användare som är en fysisk person. En juridisk person kan inte använda tjänsten. Användaren av Paikkatietoikkuna ska noggrant läsa igenom dessa användningsvillkor (nedan ”Användningsvillkor”). Genom att använda Paikkatietoikkuna meddelar Användaren att denne tagit del av Användningsvillkoren och godkänner dem som bindande för egen del. 

Lantmäteriverket kan när som helst ändra Användningsvillkoren. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

Innehåll 

Kartlager 

Kartlager (nedan ”Kartlager”) är kartbilder och geodatamängder som publiceras av organisationer (nedan ”Dataproducent”) som tillhandahåller geografisk information. Dataproducenten tillhandahåller dem med hjälp av de gränssnittstjänster som beskrivs nedan så att de kan anslutas till Paikkatietoikkuna. Lantmäteriverket publicerar Kartlagren i Paikkatietoikkuna efter att båda parterna har undertecknat avtalet om anslutning av geodatamängder till Paikkatietoikkuna.  

Kartbildstjänsten är en gränssnittstjänst som gör det möjligt för en app att kopiera kartbilder för visning av geografisk information (Källa: Ordlista för geoinformatik). Den kan genomföras till exempel genom tjänsten WFS (Web Feature Service) eller tjänsten WMTS (Web Map Tiling Service). I INSPIRE-direktivet (2007/2/EY) kallas kartbildstjänsten visningstjänst. I Paikkatietoikkuna erbjuder kartbildstjänsterna rasterformade kartbilder. 

Måltjänsten är en gränssnittstjänst som gör det möjligt för en applikation att hantera kopiering av geografisk information (Källa: Ordlista för geoinformatik). Den kan genomföras till exempel genom tjänsten WFS (Web Feature Service) eller tjänsten OGC API Features. I INSPIRE-direktivet (2007/2/EY) kallas måltjänsten nedladdningstjänst. I Paikkatietoikkuna tillhandahåller måltjänsterna vektorbaserade objektdata. 

Användaren kan skapa en kartvy med ett eller flera Kartlager. I kartvyn kan ett Kartlager visas i flera olika skalor. Användaren kan spara en kartvy i sina uppgifter i Paikkatietoikkuna och skapa en länk till önskad kartvy. 

Användaren kan justera Kartlagrets transparens och ta del av metadata och kartförklaringar som beskriver Kartlagret, om Dataproducenten har publicerat dem. Om Kartlagret innehåller objektsuppgifter och Dataproducenten inte uttryckligen har förbjudit nedladdning av objektsuppgifter, kan Användaren ladda ner objektsuppgifterna till sitt datamedium. 

Kartpublicering 

Användaren kan med hjälp av funktionen Kartpublicering (nedan ”Kartpublicering”) upprätta en karta (nedan ”Publicerad karta”) som hen kan bädda in i sin webbplats eller använda som sådan, om hen vill. Användning av Kartpublicering förutsätter att Användaren är registrerad och inloggad i Paikkatietoikkuna. 

Användaren kan definiera innehållet och funktionerna i en Publicerad karta, spara definitionerna och därefter använda den kod som finns tillgänglig för att publicera den Publicerade kartan enligt definitionen på en offentlig, gratis webbplats som Användaren upprätthåller och till vilken åtkomsten inte är begränsad, exempelvis endast till registrerade användare. 

Dataproducenten kan förbjuda publicering av Kartlagret i en Publicerad karta. Lantmäteriverket kan också begränsa vilka funktioner som finns tillgängliga på Publicerade kartor.  

Lantmäteriverket och Dataproducenten kan fastställa ett maximalt antal servicebegäranden som en Publicerad karta kan skicka. Eventuella gällande begränsningar publiceras i Kartpubliceringen. 

Tematiska kartor 

Användaren kan utarbeta en tematisk karta (nedan ”Tematisk karta”) som grundar sig på statiska uppgifter. Användaren kan definiera klassificeringen och visualiseringen för den Tematiska kartan. 

Som grundmaterial kan Användaren använda statistiska uppgifter som definierats färdigt i Paikkatietoikkuna eller importera eget data. Områdesindelningen för den Tematiska kartan ska väljas från de färdiga områdesindelningarna i Paikkatietoikkuna. 

Analys 

Användaren kan analysera geografisk information som finns i Kartlagret med hjälp av funktionen Analys i Paikkatietoikkuna (nedan ”Analys”).  

Min geografiska information

Användaren kan skapa egna objekt i Paikkatietoikkuna och importera geografisk information (nedan kallad ”Min geografiska information”) från sitt datamedium. Lantmäteriverket kan begränsa antalet objekt och data filstorlek och -format. Användaren kan också spara sina objekt på sitt datamedium.  

Användaren kan publicera sina egna objekt i en Publicerad karta. Då blir Användarens Kartlager, där objekten som publiceras har sparats, offentlig och synlig för alla användare av den Publicerade kartan i fråga. Objekten kan vara skapade i Paikkatietoikkuna eller importerade som geodatamängder till Paikkatietoikkuna. 
Innehållet i objekten ska vara på finska, svenska eller engelska, vara belägna på finskt territorium samt iaktta lag och god sed. Användaren ska ha rätt att behandla det innehåll hen lagrar. Innehållet får inte kränka någon annan parts rättigheter. 

Tjänst för omvandling av koordinater 

Användaren kan omvandla koordinater från ett koordinatsystem till ett annat. Utgångskoordinaterna ska finnas på Finlands territorium i det fördefinierade koordinatsystemet i Paikkatietoikkuna. 
Koordinaterna kan matas in i systemet en efter en eller i form av en fil. Lantmäteriverket kan begränsa filens storlek och format. 

Registrering 

Användningen av Paikkatietoikkuna är gratis och öppen för alla. Vissa funktioner, såsom Kartpublicering och Min geografiska information, kräver att Användaren registrerar sig och loggar in. 

Registreringen sker i Lantmäteriverkets identifikationstjänst MittKonto. Användaren ska i samband med registreringen ange förnamn, efternamn och e-postadress samt ange användarnamn och lösenord för sig själv.

Uppgifterna lagras i Lantmäteriverkets register över kundförhållanden. När Användaren registrerar sig godkänner hen utlåtandet om behandlingen av personuppgifter i

Lantmäteriverkets register över kundförhållanden.   

Användarnamn och lösenord är personliga. Användaren ska se till att de inte blir föremål för missbruk. 
Lantmäteriverket kan radera Användarens konto i Paikkatietoikkuna, om: 

 • Användaren agerar eller har agerat i strid mot användningsvillkoren, lagen eller god sed 

Användaren inte har loggat in i Paikkatietoikkuna inom de senaste sex (6) månaderna. 

Efter radering av Användarens konto gäller de villkor för immateriella rättigheter som nämns nedan och de villkor för användning av Kartlager som nämns ovan, även om avtalet upphör att gälla, så länge de är relevanta. 

Lantmäteriverkets skyldigheter och ansvar 

Lantmäteriverket tillhandahåller Paikkatietoikkuna för användare på det sätt som beskrivs i dessa användningsvillkor. I regel kan Paikkatietoikkuna användas sju dagar i veckan. 

Paikkatietoikkuna och dess innehåll visas som det är. Användaren får använda Paikkatietoikkuna på eget ansvar. Lantmäteriverket och Dataproducenten ansvarar inte för innehållet i, riktigheten, exaktheten eller tillförlitligheten i Paikkatietoikkuna eller dess uppgifter, inte heller för om uppgifterna passar för eller är lämpliga för ett visst ändamål.  

Lantmäteriverket svarar inte heller för att Paikkatietoikkuna fungerar utan avbrott, i rätt tid eller utan fel, och inte heller för avbrott på grund av tekniska fel, underhåll eller installationer, störningar i datatrafiken eller sådana förändringar eller försvinnanden av uppgifter eller motsvarande som dessa eventuellt orsakar. 

Lantmäteriverket kan ta Paikkatietoikkuna eller delar av den, till exempel ett Kartlager, ur bruk till exempel på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller andra orsaker. Lantmäteriverket kan när som helst ändra Paikkatietoikkuna eller dess innehåll, funktioner eller delar av dem, blockera åtkomsten till dem eller avsluta Paikkatietoikkuna utan att Användaren informeras om ändringen. 

Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om ändringar och driftsavbrott som gäller Paikkatietoikkuna till Användaren i Paikkatietoikkuna eller på något annat lämpligt sätt. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts. 

Lantmäteriverket ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som användning eller förhindrad användning av Paikkatietoikkuna eller dess innehåll orsakar. 

Användarens skyldigheter och ansvar 

Användaren är skyldig att använda Paikkatietoikkuna i enlighet med dessa Användningsvillkor och de lagar och författningar som gäller Paikkatietoikkuna. 

Det är förbjudet att använda Paikkatietoikkuna för andra ändamål än sedvanliga ändamål eller med andra applikationer eller enheter än med sedvanliga applikationer eller enheter. All verksamhet som stör Paikkatietoikkunas funktionalitet, till exempel omfattande lagring av innehållet i Paikkatieto med hjälp av en annan app, är förbjuden. I händelse av störande användning av Paikkatietoikkuna spärras användningen av Paikkatietoikkuna helt och hållet för den berörda Användaren. 

Användaren svarar till fullo för de skador som Lantmäteriverket, Dataproducenten, övriga användare och tredje part orsakas av användningen av Paikkatietoikkuna eller dess innehåll. 

Immateriella rättigheter  

Lantmäteriverket och andra Dataproducenter behåller rättigheterna i anslutning till Paikkatietoikkuna och Kartlager, inklusive upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter. Ytterligare information om rättigheterna finns i samband med metadata för de geodatamängder som används som utgångsdata för Kartlagret.  

Rättigheterna i samband med egen geografisk information kvarstår hos de ursprungliga innehavarna av rättigheterna trots att uppgifterna lagras i Paikkatietoikkuna. 

Användaren har inte rätt att göra Paikkatietoikkuna, ett Kartlager eller någon annan del av tjänsten tillgänglig för allmänheten genom att sprida eller visa den offentligt eller framställa exemplar av den utan ett på förhand givet tillstånd från Lantmäteriverket. 

Trots det som sägs ovan har Användaren rätt att använda Paikkatietoikkuna i samband med undervisning som finansieras med offentliga medel. Användaren har dessutom rätt att i Paikkatietoikkuna kopiera, spara eller skriva ut enstaka kartbilder och geografiska uppgifter för privat bruk enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt för lärdomsprov. 

Användaren har rätt att på sin webbplats placera en länk till Paikkatietoikkuna eller en Publicerad karta. I samband med länken och den Publicerade kartan ska namnet ”Paikkatietoikkuna” visas. Länken ska öppna Paikkatietoikkuna i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Det är förbjudet att länka och lösgöra innehåll på annat sätt inom ramen för dessa användningsvillkor. 

Lantmäteriverket har rätt att länka Publicerade kartor till Paikkatietoikkuna eller Lantmäteriverkets webbplats, samla in uppgifter om de servicebegäranden som en Publicerad karta skickat och i Paikkatietoikkuna eller på Lantmäteriverkets webbplats publicera namnet på, adressen till och antalet mottagna servicebegäranden för den Publicerade kartan. 

Användaren har rätt att publicera en skärmdump från Paikkatietoikkuna på sin webbplats eller i en tidning. I samband med skärmdumpningen ska man nämna Paikkatietoikkuna, månaden då skärmdumpen gjordes samt namnen på de Kartlager som visas på bilden och Dataproducenterna till dem. Bilder på webbplatser ska åtföljas av en länk till Paikkatietoikkuna enligt beskrivningen ovan. 

Lantmäteriverket svarar inte för bevarandet av uppgifter som visas i Min geografiska information eller en Publicerad karta i Paikkatietoikkuna. Lantmäteriverket har rätt att se innehåll som sparats av Användaren och att efter prövning ta bort innehållet eller en del av det. Lantmäteriverket är inte ersättningsskyldigt för radering eller förlust av uppgifter som Användaren har sparat. 

Användning av cookies 

Användning av Paikkatietoikkuna följs bland annat med hjälp av cookie-filer. Syftet med dem är att samla in data om hur och när Paikkatietoikkuna används i syfte att vidareutveckla tjänsten. Användaren har möjlighet att hindra användningen av cookies i webbläsaren om hen så vill, men detta kan begränsa Paikkatietoikkunas funktioner. 

Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter 

På Paikkatietoikkuna och användningen av den tillämpas finsk lag med undantag av lagvalsregler. 
Avsikten är att meningsskiljaktigheter om användning av Paikkatietoikkuna i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och Användaren. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs tvisten vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.  

För att säkerställa att tjänsten fungerar lönar det sig att använda den nyaste tillgängliga versionen av  webbläsaren. Då vi utvecklar och testar tjänsten säkerställer vi att de fungerar med de vanligaste webbläsarna och deras nyaste versioner. Det är inte längre möjligt att använda tjänsten med Internet Explorer.

Tjänsten använder geodata från dataproducenternas gränssnittstjänster.

I bakgrunden av geodataportalen Paikkatietoikkuna finns ett utvecklingsnätverk för öppen källkod. Det utvecklar programvaran Oskari och nya sätt för användning av geodata i samarbete. Olika parters utvecklingsprojekt producerar interoperabel öppen källkod.

Det finns många parallella versioner av Paikkatietoikkuna. På Oskari-programvaran grundar sig till exempel Lounaistiedon karttapalvelu, Finlands miljöcentrals karttjänst Liiteri och den för arktiskt samarbete utvecklade karttjänsten Arctic SDI. Oskari-programvarorna finns också i bakgrunden i inbäddningarna av kartor från Suomi.fi-tjänsten.

Bekanta dig med Oskari-nätverket.

Ge respons och utvecklingsförslag med kontaktblankett.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Usein kysyttyä

Jäikö jokin askarruttamaan Paikkatietoikkunassa?