Hoppa till huvudinnehåll

Geodataportalen Paikkatietoikkuna

Paikkatietoikkuna är vår nationella geodataportal som presenterar geodatamängder och relaterade tjänster från olika organisationer samt hur man kan utnyttja dem. Paikkatietoikkuna är en viktig del av Finlands implementering av INSPIRE.

I tjänsten kan du bland annat titta på kartlager på varandra, publicera en karta på din egen webbplats, skapa statistiska temakartor och utföra enkla geodataanalyser. I portalen finns 2 500 kartlager från cirka 60 organisationer. Kartlagren importeras via API:er, vilket innebär att data i varje kartlager är lika uppdaterade som i tjänsterna för den specifika informationsproducenten. Informationsproducenten är ansvariga för sina data.

Geodataportalen Paikkatietoikkuna är avsedd för geodataexperter och för alla som är intresserade av kartor och geodata. Den har mer än 3 000 dagliga besökare på vardagar, som använder den för ett brett utbud av fritids- och arbetsuppgifter.

Geodataportalen Paikkatietoikkuna är en avgiftsfri karttjänst som är öppen för alla. I tjänsten kan du skapa dina egna kartvyer med kartlager, som är producerade av en eller flera organisationer i Finland. Ett kartlager är en kartbild eller en samling av kartobjekt relaterad till ett ämne. Kartlager kan också innehålla tabellinformation om objekten.

Kartlagren importeras (eller laddas upp från) via gränssnittjänster, vilket innebär att datamängden i varje kartlager är lika uppdaterad som i tjänsterna för den specifika informationsproducenten, såsom Statistikcentralen och Finlands miljöcentral.

I Geodataportalen Paikkatietoikkuna kan du t.ex.:

 • titta på kartlager ovanpå varandra
 • titta på historiska flygbilder och jämföra dem med nuläget
 • söka efter platser på basen av ortnamn, fastighetsnummer eller TM35-kartbladsbeteckning
 • mäta avstånd och areal
 • studera terrängprofilen
 • utföra koordinattransformationer
 • skapa statistiska temakartor baserat på statistika indikatorer (kartlager)
 • titta på data i 3D-format
 • söka efter metadata, det vill säga beskrivningar av kartlager och tjänster som tillhandahåller dem

Som inloggad användare kan du också:

 • spara kartvyer och dela dem via länkar
 • publicera en karta (URL) med utvalda kartlager och funktioner t.ex. på din webbplats
 • skapa nya kartobjekt och ladda dem till din dator
 • ladda egna datamängder t.ex.  rutter till Paikkatietoikkuna
 • ladda och använda egna indikatorer i temakartor
 • utföra enkla geografiska analyser

Användare
Du kan använda geodataportalen Paikkatietoikkuna utan registrering eller som registererad användare. Tjänsten är gratis i båda fallen. Vissa av funktionerna, som att publicera en karta på din egna webbplats och analyser, kräver registrering. Inloggade användare kan se sina egna uppgifter via menyn Mina uppgifter.

Du kan registrera dig med knappen som finns på vänstra sidan av tjänsten.
Innan du registrera dig måste du läsa och acceptera användarvillkoren. 
Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du beställa ett nytt via denna länk:
https://omatili.maanmittauslaitos.fi/user/password?lang=sv
Om du känner till lösenordet för ditt konto kan du redigera eller ta bort kontot via denna länk:
https://omatili.maanmittauslaitos.fi/my.policy
Notera! Vid inlogging är användarnamnet alltid den e-postadress som använts vid registreringen (inte till exempel det användarnamn som tillfrågas vid registrering av nytt användernamn).

Dataproducenter
Dataproducenter kan erbjuda sina geodata till geodataportalen Paikkatietoikkuna om de är tillgängliga via WMS-, WMTS-, WFS-, OGC API- eller ArcGISRest-gränssnittsjänster i ETRS-TM35FIN-koordinatsystemet. Ett avtal måste först upprättas, där parterna är dataproducenten och Lantmäteriverket (alternativ bisats: mellan dataproducenten och Lantmäteriverket. Avtalet är kostnadsfritt för båda parter. För avtalsfrågor, vänligen kontakta paikkatietoikkuna@maanmittauslaitos.fi.

Paikkatietoikkuna är en nationell geoportaltjänst (nedan kallad Paikkatietoikkuna) som Lantmäteriverket upprätthåller. Tjänsten är tillgänglig på adressen www.paikkatietoikkuna.fi.

Som en del av portalen eller skilt för sig fungerar kartfönstret (nedan kallad Karttjänst). Karttjänsten är avgiftsfri och tillgänglig enligt dessa användningsvillkor.
I dessa användningsvillkor nämns bl.a. att det innehåll som visas i Paikkatietoikkuna har skyddats enligt upphovsrättslagen och internationella avtal. Användaren får för personligt bruk ta utskrifter på enstaka kartor. Annan kopiering av kartor är förbjuden.

Parter

Avtalsparter är innehavaren av användningsrätten (ovan och nedan Användare) och Lantmäteriverket som upprätthållare av Paikkatietoikkuna (nedan LMV). LMV har ingått separata avtal med producenter av geodatamängder (ovan och nedan Dataproducenter) om att erbjuda kartbilder och geografisk information (nedan Produkt) att bläddras via Karttjänsten.

Funktioner

Genom Paikkatietoikkuna kan Användaren bläddra i geografisk information med hjälp av de visnings- och nedladdningstjänster för geodatainfrastrukturen vilka avses i INSPIRE-direktivet (2007/2/EG). Med hjälp av Karttjänsten kan Användaren i olika skalor studera Produkter som producerats utgående från olika geodatamängder, antingen separat eller ovanpå varandra. Det är också möjligt att få bläddra i uppgifter som gäller de föremål som finns i Produkterna samt att bekanta sig med produktförklaringarna samt de metadata som beskriver de geodatamängder som Produkterna baserar sig på. Den ovan beskrivna Karttjänstens funktionalitet kan begränsas i vissa sammanhang och för olika Produkter.

Efter att ha registrerat sig som användare av Paikkatietoikkuna och loggat in kan Användaren lagra egen geografisk information (punkter, linjer och områden med egenskapsuppgifter) för personligt bruk i Karttjänstens databas. Användaren kan ansluta sig till tjänstens gemenskaper, inom vilka Användaren kan publicera egen geografisk information som andra till gemenskapen anslutna användare kan studera.

Immateriella rättigheter

De med geodatamängder och Produkter förbundna rättigheterna, inklusive upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter, innehas av LMV och andra Dataproducenter. Ytterligare information om rättigheter finns i samband med metadata för de geodatamängder som Produkterna baserar sig på.

Det är förbjudet att kopiera eller avskilja Produkter eller delar av dem från Karttjänsten eller ställa dem till allmänhetens förfogande genom distribution, presentation eller offentlig visning på ett sätt som avviker från Karttjänsten, samt att upplagra eller framställa exemplar av Produkter eller delar av dem. Det är tillåtet att använda tjänsten i samband med undervisning som finansieras med offentliga medel. Användaren får för personligt bruk i enlighet med upphovslagen samt för lärdomsprov ta utskrifter på enstaka kartor. Annan kopiering av kartor är förbjuden.

Ansvar

LMV har som mål att i samarbete med Dataproducenter erbjuda den servicenivå för nättjänster som avses i EU- kommissionens förordning (EG/976/2009). LMV och Dataproducenterna garanterar inte att Tjänsten fungerar och är tillgänglig störningsfritt och är inte skyldiga att ersätta Användaren för eventuella kostnader, förluster eller skador som avbrott i Karttjänsten eventuellt förorsakar Användaren. LMV ansvarar inte för innehållet på länkade sidor. Innehållet på Karttjänsten erbjuds som sådant . LMV och Dataproducenterna ansvarar inte för riktigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten av Produkternas innehåll eller för direkt eller indirekt skada som användningen av dem kan medföra. LMV förbehåller sig rätten att ändra Karttjänsten, förhindra åtkomst till Karttjänsten och lägga ned Karttjänsten.

Ifall Användaren har brutit mot någon Dataproducents immateriella rättigheter är Användaren ersättningsskyldig till LMV och direkt till Dataproducenterna samt andra berörda parter för eventuellt missbruk.

Registrering

Paikkatietoikkuna erbjuder Användaren möjlighet att registrera sig och logga in som Användare av Paikkatietoikkuna. I samband med registreringen samlar LMV personuppgifter i sitt kundregister (e-postadress, pseudonym, namn och eventuellt den organisation som användaren representerar). Uppgifterna i kundregistret kan användas för underhåll och skötsel av kundrelationer samt för kommunikation som har att göra med utvecklandet av Kartjänsten. I Kartjänsten kan pseudonymen visas till andra användare men övriga uppgifter lämnar LMV inte till utomstående.

LMV har som syfte att med lämpliga tekniska lösningar hindra obehörigas tillträde till uppgifterna i kundregistret.

Beskrivning av behandlingen av den registrerades personuppgifter

Användar-ID och lösenord

Användaren identifieras med användar-ID och lösenord. Användar-ID är personligt och Användaren ansvarar för att användar-ID:t och lösenordet inte missbrukas.

LMV har rätt att återkalla användar-ID:t ifall Användaren agerar eller har agerat i strid mot användningsvillkoren, lagen eller god sed. LMV har även rätt att tillfälligt stänga av Användaren från Paikkatietoikkuna, ifall det är nödvändigt med tanke på hur Paikkatietoikkuna fungerar. Ifall Användaren inte har använt Paikkatietoikkuna på sex (6) månader kan LMV annulera användar-ID:t och lösenordet. Vid upphörande av användningsrätten raderas Användarens användar-ID och lösenord vilka har skapats i samband med registreringen till Paikkatietoikkuna. Trots avtalets upphörande förblir villkoren som gäller immateriella rättigheter och användning av produkterna i kraft så länge de är meningsfulla.

Regler för egen geografisk information

Endast finsk-, svensk- eller engelskspråkigt innehåll får lagras in i Paikkatietoikkunas Karttjänst. Användaren får spara egen geografisk information om områden endast inom Finlands gränser. Informationen som Användaren lagrar in i Karttjänsten får inte strida mot lag eller god sed. Användaren ska ha rätt att behandla det innehåll han/hon har lagrat in i Tjänsten. Det är förbjudet att lagra in sådant innehåll i Karttjänsten som gör intrång i någon parts rätter.

LMV svarar inte för att det innehåll som Användaren lagrat in i Paikkatietoikkunas Karttjänst ska bevaras där. LMV har rätt att studera det innehåll som Användaren lagrat in och efter avvägande radera innehållet i tjänsten. LMV är inte ersättningsskyldigt för raderande eller försvinnande av sådant innehåll som Användaren lagrat in.

Användning av cookies

Användning av Paikkatietoikkuna följs bl.a. med hjälp av cookies-filer. Syftet är att samla in data om hur och när Paikkatietoikkuna används för att vidareutveckla det. Användaren har möjlighet att hindra användningen av cookies i webbläsaren om han/hon så vill, men detta kan begränsa Paikkatietoikkunas funktioner.

Att länka Paikkatietoikkuna

Användaren eller någon annan part har rätt att på sin egen webbplats lägga in en länk till Paikkatietoikkuna eller dess undersida. Namnet Paikkatietoikkuna ska framgå i samband med länken. Via länken ska Paikkatietoikkuna öppnas i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Annan länkning eller avskiljning av innehållet är förbjuden inom ramen för dessa användningsvillkor

För att säkerställa att tjänsten fungerar lönar det sig att använda den nyaste tillgängliga versionen av  webbläsaren. Då vi utvecklar och testar tjänsten säkerställer vi att de fungerar med de vanligaste webbläsarna och deras nyaste versioner. Det är inte längre möjligt att använda tjänsten med Internet Explorer.

Tjänsten använder geodata från dataproducenternas gränssnittstjänster.

I bakgrunden av geodataportalen Paikkatietoikkuna finns ett utvecklingsnätverk för öppen källkod. Det utvecklar programvaran Oskari och nya sätt för användning av geodata i samarbete. Olika parters utvecklingsprojekt producerar interoperabel öppen källkod.

Det finns många parallella versioner av Paikkatietoikkuna. På Oskari-programvaran grundar sig till exempel Lounaistiedon karttapalvelu, Finlands miljöcentrals karttjänst Liiteri och den för arktiskt samarbete utvecklade karttjänsten Arctic SDI. Oskari-programvarorna finns också i bakgrunden i inbäddningarna av kartor från Suomi.fi-tjänsten.

Bekanta dig med Oskari-nätverket.

Ge respons och utvecklingsförslag med kontaktblankett.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Usein kysyttyä

Jäikö jokin askarruttamaan Paikkatietoikkunassa?