Hoppa till huvudinnehåll

Karelens kartor

I webbtjänsten Karelens kartor finns kartor över Karelska näset och Ladoga-Karelen som Lantmäteriverket och Topografikåren upprättat före år 1939.

I tjänsten finns topografiska kartor och sockenkartor (1:20 000) över Karelen samt topografiska och ekonomiska kartor i mindre skala (1:100 000 och 1:400 000), som visar bebyggelse, vägar och terrängförhållanden sådana som de var före vinterkriget.

Tjänsten Karelens kartor är avsedd endast för att titta på kartor.

Du kan också ladda ned gamla kartor över Karelen


 

I tjänsten Karelens kartor kan du titta på och ladda ned gamla kartor över Karelen.

I webbtjänsten ingår fyra kartlager: två topografiska kartor (skalorna 1:100 000 och 1:20 000), en sockenkarta (1:20 000) samt en generalkarta.

På grund av kartlagrens historiska ursprung omfattar inte alla av dem hela området.

Efter andra världskriget blev Finland tvungen att överlåta största delen av Karelen. I det överlåtna området ingick städerna Viborg, Sordavala och Kexholm samt köpingarna Björkö och Lahdenpohja. 39 karelska landskommuner överläts helt och 21 delvis. Även kartorna över det till Sovjetunionen överlåtna området, 16 miljoner blad, överlämnades på de allierades övervakningskommissionens begäran.

Topografisk karta 1:20 000

Lantmäteristyrelsen och Topografikåren (försvarsmaktens kartverk) tillverkade topografiska kartor i skalan 1:20 000 under åren 1918–1944. Kartbladen publicerades i två eller fyra färger och omfattade ett 10 km x 10 km stort område. Kartblad över Ladogakarelens norra del tillverkades inte, och några kartblad från den västra delen av Karelska näset saknas också.

På kartorna visas allmänna terrängdata inklusive höjdkurvorna och namnbeståndet. Kartorna är de mest detaljerade och mest omfattande som finns över området.

Topografisk karta 1:100 000

Lantmäteristyrelsen och Topografikåren tillverkade topografiska kartor i fyra färger i skalan 1:100 000 under åren 1928–1951. Ett kartblad omfattar ett 30 km x 40 km stort område, dvs. tolv kartblad i skalan 1:20 000. På kartorna visas allmänna terrängdata inklusive höjdkurvorna och namnbeståndet. Kartan är mindre detaljerad än kartan i skalan 1:20 000, men å andra sidan kan man studera ett betydligt större område på ett enda kartblad. Kartan omfattar hela Näset och Ladogakarelen.

Kartan ger en god och ganska detaljerad bild av bebyggelsen och naturförhållandena. Den lämpar sig väl för att t.ex. studera byar.

Sockenkarta 1:20 000

Lantmäteristyrelsen tillverkade den enfärgade sockenkartan i skalan 1:20 000 under åren 1825–1950. Kartorna tillverkades sockenvis under åren 1825–1915 och kartbladsvis under åren 1916–1950. Från och med år 1927 publicerades kartorna med en s.k. generalbladindelning där ett kartblad omfattade ett 10 km x 10 km stort område. Ca 100 kartblad finns att tillgå av de sockenkartor som omfattar en del av det Karelska näset och Ladogakarelen och som har publicerats under självständighetstiden.

På sockenkartan visas bebyggelsen och naturobjekten samt fastighetsindelningen och namnbeståndet, men inte höjdskillnaderna i terrängen.

Sockenkartan är en åskådlig karta för studier av bebyggelsen, ägandeförhållandena, vägnätet och namnbeståndet.

Ekonomisk karta 1:100 000

Lantmäteristyrelsen tillverkade ekonomiska kartor i skalan 1:100 000 under åren 1912–1955. Under olika tidsperioder har kartan tryckts i en, två och fem färger. Kartbladens storlek har också varierat, i kartor som publicerats efter år 1943 har ett kartblad omfattat ett 30 km x 40 km stort område.

Kartorna grundar sig delvis på ägodelningskartor och visar hur bl.a. bebyggelsen, åkrarna, vägnätet, kärren och namnbeståndet såg ut vid publiceringstidpunkten.

Generalkarta 1:400 000

Kartan lämpar sig för studier av bebyggelsen, vägnätet, vattendragen och namnbeståndet på landskapsnivå vid kartläggningstidpunkten. Kartorna är från åren 1940¬–1942.

Generalkarta 1:2 000 000

Kartan är från år 1942 och redigerad av Lantmäteristyrelsen. Kartan omfattar hela Finlands område som det var före överlåtelserna samt Östkarelen.

På kartan visas de största tätorterna, huvudtrafiknätet och de största vattendragen

Karttjänsten är avsedd för medborgarnas privata bruk. Det är förbjudet att använda karttjänsten för kommersiella ändamål. Det är förbjudet att kopiera kartorna programmässigt. Kartorna i webbtjänsten får användas fritt för icke-kommersiella ändamål.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.