Prislista

Prislista för Lantmäteriverkets produkter och tjänster.

  Areal högst / ha Förrättningsavgift / €
  0,1  850
  1 1 010
  5 1 240
  20 1 530
  60 1 950
  100 2 300
  200 3 200
  300 4 150
  400 5 250
  500 6 350
  Varje därpå följande 100 ha 560

Exkl. mervärdesskatt (moms).

På detaljplaneområde får kommunen 30 procent rabatt på sin egen förrättningsavgift jämfört med avgifterna i tabellen ifall förrättningen utförs på ett område som ägs av kommunen och kommunen på ett godkänt sätt och med egna råmärken har utfört alla terrängarbeten som förrättningen förutsätter.

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel:

Fastigheternas A och B ägare har avtalat om utbyte av områden. Området som ges i utbyte från fastigheten A är 0,5 ha och från fastigheten B 0,6 ha. Terrängarbetena där sakägarna fungerar som hjälpmanskap utförs i samband med sammanträdet. Förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiftens storlek fås från tabellen utgående från områdenas sammanlagda areal (1,1 ha). Avgiften är 1 240 euro. Kostnaderna för råmärken ingår i avgiften. Det faktum att sakägarna fungerar som hjälpmanskap påverkar inte avgiftens storlek. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.

 

Bestämmelser om grunderna för fastighetsförrättningsavgiften finns i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995). Bestämmelser om storleken av fastighetsförrättningsavgiften finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2018 och 2019 (874/2017).

Mervärdesskatt tas inte ut för fastighetsförrättningsavgifter.

Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt:

 • cirka 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar
 • cirka 30 % förrättningssammanträden och terrängarbeten
 • cirka 50 % uppgörande av handlingar och kartor samt registrering av förrättningen i fastighetsdatasystemet

För fastighetsförrättningar debiterar Lantmäteriverket en fast fastighetsförrättningsavgift eller enligt använd arbetstid. I fastighetsförrättningsavgiften ingår utgifter och ersättningar för förrättningens genomförande. De vanligaste utgifterna och ersättningarna ingår som genomsnittliga kostnader i det fasta priset eller i arbetstidsersättningen enligt nedanstående redogörelse, medan övriga kostnader tas ut separat.

Förrättningar till fast pris

Förrättningar till fast pris är

 • styckning
 • frivilligt ägobyte och tvångsbyte av ägor
 • inlösning av tillandning
 • inlösning av samfällt område
 • rågång som utförs särskilt
 • rågång som utförs i samband med en förrättning till fast pris som inte är nödvändig för förrättningens utförande
 • överföring av andel i ett samfällt område till en fastighet eller bildande till lägenhet
 • upphävande av vägrätt, nyttjanderätt, servitutsrätt eller ändring av nyttjandebestämmelser som baserar sig på avtal
 • fogande av samfällt område till en fastighet

I avgifterna för förrättningar till fast pris ingår

 • rågång som är nödvändig för förrättningens utförande
 • vid styckning och ägobyte stiftande eller flyttning av en sådan väg- eller färdselrätt som är nödvändig för förrättningens utförande
 • kostnader för hjälpmanskap
 • kostnader för råmärken
 • kostnader för möteslokaler

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dess separat.

Tidsdebiterade förrättningar

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som räknas upp i föregående stycke debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Timpriset är 88 euro. Sådana tidsdebiterade förrättningar är exempelvis enskild vägförrättning, klyvning, landsvägsförrättning och inlösningsförrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår

 • kostnader för råmärken
 • kostnader för möteslokaler

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat. För anlitande av Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap debiteras 33 euro per timme.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.

Exempel:

Vid samma förrättning utförs en styckning och en inlösning av tillandning, vilka är fastighetsförrättningar till fast pris, samt en servitutsförrättning, som debiteras enligt använd arbetstid. Styckningen berör ett outbrutet område på 0,8 ha och till det inlöses en tillandning på 0,2 ha. Till servitutsförrättningen används 2 h.

Styckning 1 010 €, inlösning av tillandning 1 870 € och servitutsförrättning (88 €/ h) 176 €.

Sammanlagt: 3 056 €.

Fastighetsförrättningar, prislista (pdf)

  Pris exkl. moms i euro/timme (€)/h Pris inkl. moms i euro/timme (€)/h
Ändring av användningssyftet för en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret 88,00 ingen moms
Sökterm Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms i euro (€)
5011 - en by 135,00 exkl. moms
5012 - tilläggsavgift för varje övrig by 40,00 exkl. moms
  Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms i euro (€)
Beslut om ändring av en registerenhets namn 135,00 ingen moms
Sökterm   Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms i euro (€)
4270 Beslut om ändring av en fastighets art 135,00 ingen moms
Sökterm Pris exkl. moms i euro/timme (€)/h Pris inkl. moms i euro/timme (€)/h
5013 Ändring i byindelning 75,00 exkl. moms
  Pris exkl. moms i euro/timme (€)/h Pris inkl. moms i euro/timme (€)/h
Anteckning om upphörande i fastighetsregistret 88,00 ingen moms

Terrängdata- och fastighetsregisterkartmaterial

Laserskanningsmaterial, Fixpunkter, Höjdmodeller, Flygbilder, Ortofoton, Terrängdatabasen, Grundkarta raster, Vägnamn, Terrängkarta raster 1:50 000–1:500 000, Terrängkartor 1:100 000 och 1:250 000, Bakgrundskartserien, Generalkartor 1:1 000 000 och 1:4 500 000, Generalkarta raster 1: 1 000 000, 1:2 000 000, 1:4 500 000 och 1:8 000 000, produkterna Namnbestånd och Kommunindelning 1:10 000–1:4 500 000 och fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar på fastighetsregisterkartan samt råmärken kan användas med avgiftsfri licens.

Den avgiftsfria licensen tillåter materialens privata och kommersiella användning, utgivning, upplåtelse till tredje part och inneslutande som en del av en annan produkt eller tjänst.

Nedladdarens kontaktuppgifter samlas i samband med nedladdning av material. 

Lantmäteriverkets tryckta kartor och utskrifter samt utskriftsfiler som baserar sig på terrängdatamaterial är avgiftsbelagda.
Hanteringsavgiften som alltid uppbärs på materialleveranser visas intill den produkt som avgiften gäller.

Myndighetslicens

Lantmäteriverket upplåter köpeskillingsregister- och fastighetsregisterkartmaterial i digital form för statliga och kommunala myndigheters användning samt för undervisnings- och forskningsändamål till avskiljningskostnadspris.

Lantmäteriverket upplåter material från köpeskillingsregistret för statliga myndigheters användning till avskiljningskostnadspris.

Lantmäteriverket upplåter köpeskillingsregister-fastighetsregister- och fastighetsregisterkartmaterial till annan myndighet endast för skötsel av respektive myndighetsuppgifter. Uppgifter som enligt lag, förordning eller motsvarande författning påförts ämbetsverket eller institutionen anses som myndighetsbruk. Om myndigheten har andra än myndighetsuppgifter, debiteras normala avgifter för användningsrätt enligt prislistan för material som anskaffats för sådana ändamål.

Prissättningen gäller inte bl.a. utdrag, utskrifter, tryckta kartor eller skannat material, inte heller material som producerats i samarbete med europeiska lantmäteriverk eller motsvarande.

Material kan även användas i publikationer som anknyter till myndighetsuppgifter. Utgivningstillståndet gäller dock inte webbtjänster, vilkas utgivningstillstånd bestäms från fall till fall.

Myndigheten ska skriftligen bevisa sitt myndighetsuppdrag till Lantmäteriverket för prissättning enligt avskiljningskostnaderna.

Med undervisningsändamål avses användning vid offentlig utbildning i syftet att avlägga examen, och forsningsändamål sådan forskning vars resultat är offentliga.

Lantmäteriverkets stöd för digitala material sådana fall som lämnar rum för tolkning.

Myndighetslicens

Lantmäteriverket upplåter köpeskillingsregister- och fastighetsregisterkartmaterial i digital form för statliga och kommunala myndigheters användning samt för undervisnings- och forskningsändamål till avskiljningskostnadspris.

Lantmäteriverket upplåter material från köpeskillingsregistret för statliga myndigheters användning till avskiljningskostnadspris. 

Lantmäteriverket upplåter köpeskillingsregister-fastighetsregister- och fastighetsregisterkartmaterial till annan myndighet endast för skötsel av respektive myndighetsuppgifter. Uppgifter som enligt lag, förordning eller motsvarande författning påförts ämbetsverket eller institutionen anses som myndighetsbruk. Om myndigheten har andra än myndighetsuppgifter, debiteras normala avgifter för användningsrätt enligt prislistan för material som anskaffats för sådana ändamål.

Prissättningen gäller inte bl.a. utdrag, utskrifter, tryckta kartor eller skannat material, inte heller material som producerats i samarbete med europeiska lantmäteriverk eller motsvarande.

Material kan även användas i publikationer som anknyter till myndighetsuppgifter. Utgivningstillståndet gäller dock inte webbtjänster, vilkas utgivningstillstånd bestäms från fall till fall.

Myndigheten ska skriftligen bevisa sitt myndighetsuppdrag till Lantmäteriverket för prissättning enligt avskiljningskostnaderna.

Med undervisningsändamål avses användning vid offentlig utbildning i syftet att avlägga examen, och forsningsändamål sådan forskning vars resultat är offentliga.

Lantmäteriverkets stöd för digitala material sådana fall som lämnar rum för tolkning. 

Sökterm Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms i euro (€)
Avgift för delgivning Enligt kostnaderna Enligt skattesatsen i fakturan
10804 exkl. moms / 10864 inkl. moms Avgift som tas ut för tidningsannons Enligt kostnaderna Enligt skattesatsen i fakturan