Hoppa till huvudinnehåll

Prislista

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1010
Styckning
0,1 920,00 Ingen moms
1 1 090,00 Ingen moms
5 1 350,00 Ingen moms
20 1 650,00 Ingen moms
60 2 100,00 Ingen moms
100 2 480,00 Ingen moms
200 3 440,00 Ingen moms
300 4 460,00 Ingen moms
400 5 620,00 Ingen moms
500 6 800,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 600 Ingen moms

På detaljplaneområde får kommunen 30 procent rabatt på sin egen förrättningsavgift jämfört med avgifterna i tabellen om förrättningen utförs på ett område som ägs av kommunen och kommunen på ett godkänt sätt och med egna råmärken har utfört alla terrängarbeten som förrättningen förutsätter.

Avgiften för styckningar bestäms enligt den tidpunkt då lagfartsansökan inkommer till Lantmäteriverket. Avgiften för en styckning är densamma oavsett om den utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning.

Fastighetsförrättningsavgiften för styckning fastställs för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet som bildats vid styckningen på basis av styckningsfastighetens areal eller arealerna på de områden som överförts till den mottagande fastigheten.

Exempel:

En styckning omfattar tre outbrutna områden från tre olika fastigheter: outbrutna området A 0,5 ha, outbrutna området B 0,3 ha och outbrutna området C 1, ha. De outbrutna områdena A och B avstyckas till en fastighet och det outbrutna området C överförs till en fastighet som det outbrutna områdets ägare äger sedan tidigare. Terrängarbetena utförs i samband med sammanträdet, Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. För att utföra styckningen är det nödvändigt att gå upp en rå mot en grannfastighet och bilda vägrätt på två utomstående fastigheters områden..

Storleken på vardera styckningsavgiften fås direkt från tabellen ovan enligt areal, dvs. outbrutna området A och outbrutna området B sammanlagt 0,8 ha = 1 090 euro samt outbrutna området C 1,2 ha = 1 350 euro. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmärken ingår i avgiften. Fastighetsförrättningsavgiften betalas av styckningsfastighetens ägare om parterna inte har kommit överens om annat.

Klyvning och skifte av samfällt område faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1030
Klyvning
1 3 240,00 Ingen moms
5 4 750,00 Ingen moms
10 6 270,00 Ingen moms
30 7 780,00 Ingen moms
50 9 610,00 Ingen moms
100 11 630,00 Ingen moms
200 13 650,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 3 030,00 Ingen moms
Tilläggsavgift för respektive registerenhet som bildas   710,00 Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för klyvning och för skifte av ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms både enligt arealen på det område som är föremål för skifte och antalet registerenheter (fastigheter och samfällda områden) som bildas. Om området som ska delas omfattar vattenområde, beaktas endast 10 % av vattenarealen vid bestämmandet av avgiften.

Om fastigheten som ska delas omfattar varken jord- eller vattenområde är fastighetsförrättningsavgiften 1 400 euro.

Skifte av samfälld skog debiteras enligt använd arbetstid.

Exempel 1:

Vid en klyvning delas en lägenhet på 50 ha så att 10 ha lämnas som samfällt för fastigheterna. Delägare A får 20 ha och delägare B 20 ha.

Avgifter:

Avgiftens belopp på basis av arealen är 9 610 €. Vid klyvningen bildas tre registerenheter. Tilläggsavgiften blir alltså 3 * 710 € = 2 130 €. Den totala avgiften för klyvningen blir 11 740 €. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmärken ingår i avgiften. I sedvanliga fall fördelas avgifterna mellan alla sakägare i förhållande till ägarandelarna.

Vid en rågång som utförts särskilt eller vid en sådan rågång som utförts i samband med en förrättning till fast pris där kostnaderna för rågången inte ingår i det fasta priset bestäms fastighetsförrättningsavgiften enligt följande:

Normal rågång:

  • 100 € per råpunkt som bestämmer den rå som gåtts upp
  • 155 € per registerenhet som är delaktig i rågången
  • 0,60 € per råmeter som gåtts upp på jordområde

Rågång som avses i 108 § i fastighetsbildningslagen (flyttning eller reparation av råmärke):

  • 140 € per byggt, flyttat eller reparerat råmärke
  • 90 € per registerenhet som är delaktig i rågången

För rågång som berör annat än en registerenhet som avses i fastighetsbildningslagen eller en rågång som utförs i samband med en tidsdebiterad förrättning bestäms fastighetsförrättningsavgiften enligt använd arbetstid. .

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.

Exkl. mervärdesskatt (moms).

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel 1:

Råmärkena 11 och 12 utvisar rån mellan fastigheterna A och B. Av dessa har nr 11 försvunnit. Råns längd är 100 m. Vid rågången byggs ett nytt råmärke i stället för det försvunna råmärket nr 11. Rån gås upp mellan rösena 11 och 12. Hjälpmanskap behövs inte och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Antalet råmärken eller råpunkter som bestämmer rån: 2 st. à 100 € = 200 €
Delaktiga fastigheter: 2 st. à 155 € = 310 €
Längden på rån som gåtts upp: 100 m à 0,60 € = 60 €
Sammanlagt: 570 €

Kostnaden för råmärken ingår i avgiften. Oavsett om hjälpmanskap anlitas eller inte är avgiften lika stor. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.

Exempel 2:

På fastigheten A utförs rågång mot fastigheterna B och C på fastighetsgränsen 1-2-3-4. Av dessa har råmärkena 2 och 3 försvunnit. På råmärkets 2 plats byggs ett nytt råmärke och råmärkets 3 plats bestäms som en råpunkt. Rån som gås upp mot B är 320 m och mot C 80 m. Dessutom ska råmärket 5 mellan fastigheterna A och D flyttas för att en ny väg ska byggas. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap vid förrättningen, den uppgångna skogsgränsen mellan fastigheterna A och B huggs upp i samband med rågången och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Antalet råmärken eller råpunkter som bestämmer rån: 5 st. (4 st. à 100 € och 1 st. à 140€) = 540 €
Delaktiga fastigheter: 4 st. (3 st. à 155 € och 1 st. à 90 €) = 555 €
Längden på rån som gåtts upp: 400 m à 0,60 € = 240 €
Sammanlagt: 1 335 €

Dessa förrättningar faktureras till fast pris enligt tabeller nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

 

Tabell A, antal belastade
Största antalet belastade registerenheter i förrättningen Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
2 620,00 Ingen moms
5 910,00 Ingen moms
10 1160,00 Ingen moms
20 1360,00 Ingen moms
50 1510,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 st. 100,00 Ingen moms

 

Tabell B, längd

Största totala längden av vägrätter och andra rättigheter i förrättningen, km

Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
0,2 200,00 Ingen moms
0,5 400,00 Ingen moms
1 600,00 Ingen moms
2 800,00 Ingen moms
5 1000,00 Ingen moms
Varje därpå följande 1 km 50,00 Ingen moms

  

Tabell C, vägenhetsberäkning som har upprättats vid förrättningen
Största antalet vägdelägare Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10 300,00 Ingen moms
20 600,00 Ingen moms
40 900,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 st. 100,00 Ingen moms

Avgiften är 50 % av beloppet som anges i tabellerna A och B om förrättningen baserar sig på ett skriftligt avtal som bifogats till ansökan och parterna har i avtalet kommit överens om alla ärenden som ska avgöras vid förrättningen.

Om förrättningen endast omfattar upprättande och fastställande av en vägenhetsberäkning är fastighetsförrättningsavgiften 600 euro adderat till den avgift som bestäms enligt tabell C.

Om förrättningen gäller annat än bildande, ändring eller upphävande av en rättighet eller upprättande av vägenhetsberäkning eller annat motsvarande ärende är fastighetsförrättningsavgiften 800 euro.

Exempel:

För fastigheterna A, B, C och D bildas en total 0,8 km lång vägrätt på fastigheternas E, F, G och H område. Ansökan grundar sig inte på ett skriftligt avtal.

Avgifter:

Avgiftsbeloppet blir utgående från tabell A ovan enligt antalet belastade fastigheter 910 euro och enligt rättigheternas totala längd från tabell B 600 euro, dvs. totalt 1 510 euro.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1641
Inlösning av tillandning
0,1 1 810,00 Ingen moms
0,5 2 000,00 Ingen moms
1 2 280,00 Ingen moms
2 2 850,00 Ingen moms
5 3 560,00 Ingen moms
10 4 250,00 Ingen moms
20 5 020,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 690 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från en samfälld tillandning och till fastighet B inlöses ett område på 0,4 ha från en enskild tillandning och ett område på 0,2 ha från en samfälld tillandning. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 2 000 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 280 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

 

 

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1642
Inlösning av samfällt område
0,1 1 810,00 Ingen moms
0,5 2 000,00 Ingen moms
1 2 280,00 Ingen moms
2 2 850,00 Ingen moms
5 3 560,00 Ingen moms
10 4 250,00 Ingen moms
20 5 020,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 690 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.  Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från ett samfällt område samt till fastighet B inlöses ett område på 0,6 ha från ett samfällt område. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 2 000 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 280 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

 

Inlösning av del av tomt eller byggplats faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1670
Inlösen av byggplatsdel
0,1 1 810,00 Ingen moms
0,5 2 000,00 Ingen moms
1 2 280,00 Ingen moms
2 2 850,00 Ingen moms
5 3 560,00 Ingen moms
10 4 250,00 Ingen moms
20 5 020,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 690 Ingen moms

För inlösning av en del av en tomt eller en byggplats debiteras en dubbel fastighetsförrättningsavgift om det område som ska inlösas i detaljplanen har anvisats för ett annat ändamål än en byggplats för egnahemshus, parhus, fritidshus eller motsvarande småhus.

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.  Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel:

Vid en och samma förrättning inlöses ett område på 0,2 ha till fastigheten A från fastigheten B och ett område på 0,4 ha från fastigheten C. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiftsbeloppet fås utgående från de inlösta områdenas arealer från tabellen ovan, dvs. sammanlagt 0,6 ha = 2 280 €. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1480
Ägobyte
0,1 920,00 Ingen moms
1 1 090,00 Ingen moms
5 1 350,00 Ingen moms
20 1 650,00 Ingen moms
60 2 100,00 Ingen moms
100 2 480,00 Ingen moms
200 3 440,00 Ingen moms
300 4 460,00 Ingen moms
400 5 620,00 Ingen moms
500 6 800,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 600 Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för ägobyte bestäms på basis av de utbytta områdenas sammanlagda areal.

Exempel:

Fastigheternas A och B ägare har avtalat om utbyte av områden. Området som ges i utbyte från fastigheten A är 0,5 ha och från fastigheten B 0,6 ha. Terrängarbetena där sakägarna fungerar som hjälpmanskap utförs i samband med sammanträdet. Förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiftens storlek fås från tabellen utgående från områdenas sammanlagda areal (1,1 ha). Avgiften är 1 350 euro. Kostnaderna för råmärken ingår i avgiften. Det faktum att sakägarna fungerar som hjälpmanskap påverkar inte avgiftens storlek. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.

 

Största antalet delägarfastigheter efter sammanslagning Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
200 2 500,00 Ingen moms
500 2 850,00 Ingen moms
1 000 3 750,00 Ingen moms
2 000 6 350,00 Ingen moms
Varje därpå följande 1 000 st. 3 500,00 Ingen moms

 

Yhteismetsien yhdistämisen kiinteistötoimitusmaksu maksetaan valtion varoista.

Dessa förrättningar faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1622
Fogande till samfällt område
0,1 920,00 Ingen moms
1 1 090,00 Ingen moms
5 1 350,00 Ingen moms
20 1 650,00 Ingen moms
60 2 100,00 Ingen moms
100 2 480,00 Ingen moms
200 3 440,00 Ingen moms
300 4 460,00 Ingen moms
400 5 620,00 Ingen moms
500 6 800,00 Ingen moms

Fogande av område till samfällt område

För fogande av en hel fastighet till ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms en fastighetsförrättningsavgift som motsvarar den minsta arealklassens avgift i tabellen.

För fogande av en hel fastighet till en samfälld skog bestäms en fastighetsförrättningsavgift som motsvarar avgiften för sammanslagning av fastigheter.

Fogande av område till ett samfällt område mot andel

För fogande av ett outbrutet område till ett samfällt område som inte är en samfälld skog mot en andel i det samfällda området bestäms en fastighetsförrättningsavgift enligt tabellen.

För fogande av en hel fastighet till ett samfällt område som inte är en samfälld skog mot en andel i det samfällda området bestäms en fastighetsförrättningsavgift som motsvarar den minsta arealklassens avgift i tabellen.

När ett outbrutet område eller en hel fastighet fogas till en samfälld skog mot en andel i den samfällda skogen betalas förrättningsavgiften med statens medel.

Bildande av samfällt område faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.
Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1621
Bildande av samfällt område
0,1 920,00 Ingen moms
1 1 090,00 Ingen moms
5 1 350,00 Ingen moms
20 1 650,00 Ingen moms
60 2 100,00 Ingen moms
100 2 480,00 Ingen moms
200 3 440,00 Ingen moms
300 4 460,00 Ingen moms
400 5 620,00 Ingen moms
500 6 800,00 Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för bildande av en samfälld skog betalas med statens medel.

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som debiteras till fast pris debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår:

  • kostnader för råmärken
  • kostnader för möteslokaler
Produkt Pris € (exkl. moms)) Pris € (inkl. moms))
Landsvägsförrättning 95,00 € EIngen moms
Järnvägsförrättning 95,00 € Ingen moms
Gruvförrättning 95,00 € Ingen moms
Lokal enskild vägförrättning 95,00 € Ingen moms
Bildande av skyddsområdesfastighet 95,00 € Ingen moms
Projektnyskifte 95,00 € Ingen moms
Fastighetsbestämning 95,00 € Ingen moms
Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap 34,00 € Ingen moms

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.

Tidpunkten då förrättningen inställs, återtas eller förfaller Fastighetsförrättningsavgift
En förrättning återtas efter det att ett förrättningsförordnande har utfärdats, men innan arbetstiden för förrättningen har antecknats. Fastighetsförrättningsavgift bestäms inte.
Förrättningsförordnandet återtas med anledning av återtagande av förrättningsansökan före inledningssammanträdet eller förrättningen förfaller vid inledningssammanträdet eller före utgången av den utsatta tiden för återtagande av ansökan som meddelats vid inledningssammanträdet. Om det inte finns några lagliga förutsättningar för förrättningens verkställande och förrättningen inställs vid inledningssammanträdet genom beslut av förrättningsmännen. Fastighetsförrättningsavgiften är 60 % av fastighetsförrättningsavgiften för en slutförd förrättning, dock högst 500 euro.
Förrättningen förfaller med anledning av återtagande av förrättningsansökan efter inledningssammanträdet eller efter att den utsatta tiden för återtagande som meddelats vid det har löpt ut, men innan alla till förrättningen hörande uppdrag har slutförts. Fastighetsförrättningsavgiften är 60 % av fastighetsförrättningsavgiften för en slutförd förrättning.
Förrättningen förfaller med anledning av återtagande av förrättningsansökan efter det att alla till förrättningen hörande uppdrag har slutförts, även om förrättningen inte har avslutats eller efter avslutad förrättning. Fastighetsförrättningsavgiften bestäms på samma sätt som avgiften för en slutförd förrättning.
Det finns inga lagliga förutsättningar för förrättningens verkställande och förrättningen inställs efter inledningssammanträdet genom beslut av förrättningsmännen. Fastighetsförrättningsavgiften är 60 % av fastighetsförrättningsavgiften för en slutförd förrättning.

Då en tidsdebiterad förrättning eller åtgärd inställs, återtas eller förfaller, bestäms fastighetsförrättningsavgiften enligt använd arbetstid.

Exkl. mervärdesskatt (moms).