Hoppa till huvudinnehåll

Prislista

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1010
Styckning
0,1 1 120,00 Ingen moms
1 1 320,00 Ingen moms
5 1 630,00 Ingen moms
20 1 990,00 Ingen moms
60 2 540,00 Ingen moms
100 3 000,00 Ingen moms
200 4 160,00 Ingen moms
300 5 380,00 Ingen moms
400 6 780,00 Ingen moms
500 8 180,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 740,00 Ingen moms

På detaljplaneområde får kommunen 30 procent rabatt på sin egen förrättningsavgift jämfört med avgifterna i tabellen om förrättningen utförs på ett område som ägs av kommunen och kommunen på ett godkänt sätt och med egna råmärken har utfört alla terrängarbeten som förrättningen förutsätter.

Avgiften för styckningar bestäms enligt den tidpunkt då lagfartsansökan inkommer till Lantmäteriverket. Avgiften för en styckning är densamma oavsett om den utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning.

Fastighetsförrättningsavgiften för styckning fastställs för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet som bildats vid styckningen på basis av styckningsfastighetens areal eller arealerna på de områden som överförts till den mottagande fastigheten.

Avgiften för ett allmänt område som avstyckas för kommunen bestäms enligt använd arbetstid. Allmänna områden är exempelvis gatuområden enligt detaljplan.

Exempel 1:

Styckningen gäller tre outbrutna områden från tre olika fastigheter: outbrutna området A 0,5 ha, outbrutna området B 0,3 ha och outbrutna området C 1,2 ha. De outbrutna områdena A och B avstyckas till en fastighet och det outbrutna området C överförs till en fastighet som det outbrutna områdets ägare äger sedan tidigare. Terrängarbetena utförs i samband med sammanträdet, Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. För att utföra styckningen är det nödvändigt att gå upp en rå mot en grannfastighet och bilda vägrätt på två utomstående fastigheters områden.

Avgifter:
Storleken på vardera styckningsavgiften fås direkt från tabellen ovan utgående från arealerna, dvs. outbrutna området A och outbrutna området B sammanlagt 0,8 ha = 1 320 euro samt outbrutna området C 1,2 ha = 1 630 euro. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmärken ingår i avgiften. Fastighetsförrättningsavgiften betalas av styckningsfastighetens ägare, om parterna inte har kommit överens om annat.

Exempel 2:

Styckningen gäller två outbrutna områden av en fastighet: det outbrutna området A 0,5 ha och det outbrutna området B 1,2 ha. De outbrutna områdena avstyckas till separata fastigheter. Dessutom bildas ett enskilt vattenområde på 50 ha som tillhört moderfastigheten som samfällt vattenområde C för styckningsfastigheterna och stomfastigheten.

Avgifter:
Styckningsavgifternas storlek fås från tabellen ovan utgående från arealerna, dvs. det outbrutna området A 0,5 ha = 1 320 euro och det outbrutna området B 1,2 ha = 1 630 euro. Avgiften för bildandet av det samfällda området C är utgående från områdets areal på 50 ha enligt tabellen ovan 2 540 euro.

Exempel 3:

Styckningen gäller ett outbrutet område på 0,4 ha av en fastighet. Dessutom utförs ett ägobyte där stomfastigheten överlåter 0,5 ha och grannfastigheten 0,6 ha.

Avgifter:
Styckningsavgiftens storlek är utgående från tabellen ovan och det outbrutna områdets areal på 0,4 ha 1 320 euro. Storleken på den avgift som tas ut för ägobytet är utgående från den sammanlagda arealen på 1,1 ha på områdena som byts enligt tabellen ovan 1 630 euro.

Klyvning och skifte av samfällt område faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1030
Klyvning
1 4 640,00 Ingen moms
5 6 810,00 Ingen moms
10 8 990,00 Ingen moms
30 11 130,00 Ingen moms
50 13 770,00 Ingen moms
100 16 650,00 Ingen moms
200 19 540,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha  4 350,00Ingen moms
Tilläggsavgift för respektive registerenhet som bildas  1 020,00Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för klyvning och för skifte av ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms både enligt arealen på det område som är föremål för skifte och antalet registerenheter (fastigheter och samfällda områden) som bildas. Om området som ska delas omfattar vattenområde, beaktas endast 10 % av vattenarealen vid bestämmandet av avgiften.

Om fastigheten som ska delas omfattar varken jord- eller vattenområde är fastighetsförrättningsavgiften 1 990 euro.

Skifte av samfälld skog debiteras enligt använd arbetstid.

Exempel:

Vid en klyvning delas en fastighet på 50 ha så att 10 ha lämnas som samfällt för fastigheterna. Delägare A får 20 ha och delägare B 20 ha.

Avgifter:
Avgiftens belopp på basis av arealen är 13 770 euro. Vid klyvningen bildas tre registerenheter. Tilläggsavgiften blir alltså 3 * 1 020 euro = 3 060 euro. Den totala avgiften för klyvningen blir 16 830 euro. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmär­ken ingår i avgiften. I sedvanliga fall fördelas avgifterna mellan alla sakägare i förhållande till ägarandelarna.

Fastighetsförrättningsavgiften för rågång bestäms enligt följande:

A) Normal rågång:

 • 110 € per råpunkt som bestämmer den rå som gåtts upp
 • 170 € per registerenhet som är delaktig i rågången
 • 0,65 € per råmeter som gåtts upp på jordområde


B) Rågång som avses i 108 § i fastighetsbildningslagen (flyttning eller reparation av råmärke):

 • 160 € per byggt, flyttat eller reparerat råmärke
 • 110 € per registerenhet som är delaktig i rågången

Med råpunkter som bestämmer den rå som gåtts upp avses alla råmärken eller råpunkter som bestämmer den rå som gåtts upp. Råpunkter på en naturlig gräns räknas inte, om man inte har byggt ett råröse på råpunkten. Om en rå­punkts plats anges med två eller flera råmärken, räknas dessa som en bestämmande råpunkt.

För rågång som berör annat än en registerenhet som avses i fastighetsbildningslagen eller en rågång som utförs i samband med en tidsdebiterad förrättning bestäms fastig­hetsförrättningsavgiften enligt använd arbetstid.

Exempel 1:

Råmärkena 11 och 12 utvisar rån mellan fastigheterna A och B. Av dessa har nr 11 försvunnit. Råns längd är 100 m. Vid rågången byggs ett nytt råmärke i stället för det försvunna råmärket nr 11. Rån gås upp mellan rösena 11 och 12. Hjälpmanskap behövs inte och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgifter:

 • Antalet råmärken eller råpunkter som bestämmer rån: 2 st. à 110 € = 220 €
 • Delaktiga fastigheter: 2 st. à 170 € = 340 €
 • Längden på rån som gåtts upp: 100 m à 0,65 € = 65 €

Totalt: 625 €

Kostnaden för råmärken ingår i avgiften. Oavsett om hjälpmanskap anlitas eller inte är avgiften lika stor. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.

Exempel 2:

På fastigheten A utförs rågång mot fastigheterna B och C på fas­tighetsgränsen 1-2-3-4. Av dessa har råmärkena 2 och 3 försvunnit. På råmärkets 2 plats byggs ett nytt råmärke, och råmärkets 3 plats bestäms som en råpunkt. Rån som gås upp mot B är 320 m och mot C 80 m. Dessutom ska råmärket 5 mellan fastigheterna A och D flyttas för att en ny väg ska byggas. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap vid förrättningen, den uppgångna skogsgränsen mellan fastigheterna A och B huggs upp i samband med rågången och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgifter:

 • Antalet råmärken eller råpunkter som bestämmer rån: 5 st. (4 st. à 110 € och 1 st. à 160 €) = 600 €
 • Delaktiga fastigheter: 4 st. (3 st. à 170 € och 1 st. à 110 €) = 620 €
 • Längden på rån som gåtts upp: 400 m à 0,65 € = 260 €

Totalt: 1 480 €

Dessa förrättningar faktureras till fast pris enligt tabeller nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

 

Tabell A, antal belastade
Största antalet belastade registerenheter i förrättningenPris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms)
2910,00Ingen moms
51 300,00Ingen moms
101 640,00Ingen moms
201 980,00Ingen moms
502 220,00Ingen moms
Varje därpå följande 10 st.160,00Ingen moms

 

Tabell B, längd
Största totala längden av vägrätter och andra rättigheter i förrättningen, kmPris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms)
0,2300,00Ingen moms
0,5580,00Ingen moms
1870,00Ingen moms
21 140,00Ingen moms
51 440,00Ingen moms
Varje därpå följande 1 km80,00Ingen moms

  

Tabell C, vägenhetsberäkning som har upprättats vid förrättningen
Största antalet vägdelägarePris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms)
10430,00Ingen moms
20870,00Ingen moms
401 290,00Ingen moms
Varje därpå följande 10 st.150,00Ingen moms

1) En fastighetsförrättningsavgift tas ut för upphävande av en vägrätt eller någon annan rätt endast i de fall när dessa rätter inte vid samma förrättning bildas eller ändras. I sådana fall tas det ut en avgift för upphävande av rätten enligt tabell A och B.

2) Den längd som bestämmer avgiften är längden på den längsta sidan eller motsvarande, när det är fråga om rätt till ett område, t.ex. rätt till båthamn eller rätt att ta vatten.

3) Om förrättningen endast gäller uppgörande och fasts­tällande av en vägenhetsberäkning är fastighetsför­rättningsavgiften 910 euro ökad med den avgift som bestäms enligt tabell C.

4) Om förrättningen inte gäller bildande, ändring eller upphävande av en rätt eller ett motsvarande ärende är fastighetsförrättningsavgiften 1 220 euro. Sådana åtgärder är exempelvis de åtgärder som avses i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 punkten i 71 § 1 mom. i lagen om enskilda vägar. Om en åtgärd av det slag som nämns ovan behandlas vid samma förrättning och en rätt bil­das, ändras eller upphävs eller en motsvarande åtgärd vidtas, tas det ut en avgift endast enligt tabell A och B. Om det i samband med en åtgärd av det slag som besk­rivs ovan dessutom görs upp en vägenhetsberäkning, tas det ut en tilläggsavgift för den enligt tabell C.

5) Avgiften är 50 % av beloppet som anges i tabellerna A och B och avgiften som avses i punkt 4 om förrättningen baserar sig på ett skriftligt avtal som bifogats till ansö­kan och parterna har i avtalet kommit överens om alla ärenden som ska avgöras vid förrättningen.

Exempel:

För fastigheterna A, B, C och D bildas en total 0,8 km lång vägrätt på fastigheternas E, F, G och H område. Ansökan grundar sig inte på ett skriftligt avtal.

Avgifter:
Avgiftsbeloppet blir utgående från tabell A ovan enligt antalet belastade fastigheter 1 300 euro och enligt rättigheternas totala längd från tabell B 870 euro, dvs. totalt 2 170 euro.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1641
Inlösning av tillandning
0,1 2 300,00 Ingen moms
0,5 2 520,00 Ingen moms
1 2 890,00 Ingen moms
2 3 610,00 Ingen moms
5 4 500,00 Ingen moms
10 5 380,00 Ingen moms
20 6 350,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 880,00 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från en samfälld tillandning och till fastighet B inlöses ett område på 0,4 ha från en enskild tillandning och ett område på 0,2 ha från en samfälld tillandning. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 2 2520 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 890 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

 

 

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1642
Inlösning av samfällt område
0,1 2 300,00 Ingen moms
0,5 2 520,00 Ingen moms
1 2 890,00 Ingen moms
2 3 610,00 Ingen moms
5 4 500,00 Ingen moms
10 5 380,00 Ingen moms
20 6 350,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 880,00 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.  Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från ett samfällt område samt till fastighet B inlöses ett område på 0,6 ha från ett samfällt område. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 2 520 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 890 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

 

Inlösning av del av tomt eller byggplats faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1670
Inlösen av byggplatsdel
0,1 2 300,00 Ingen moms
0,5 2 520,00 Ingen moms
1 2 890,00 Ingen moms
2 3 610,00 Ingen moms
5 4 500,00 Ingen moms
10 5 380,00 Ingen moms
20 6 350,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha880,00Ingen moms

För inlösning av en del av en tomt eller en byggplats debiteras en dubbel fastighetsförrättningsavgift om det område som ska inlösas i detaljplanen har anvisats för ett annat ändamål än en byggplats för egnahemshus, parhus, fritidshus eller motsvarande småhus.

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.  Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från en samfälld tillandning och till fastighet B inlöses ett område på 0,4 ha från en enskild tillandning och ett område på 0,2 ha från en samfälld tillandning.  Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, dvs. fastigheten A 0,3 ha = 2 520 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 890 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1480
Ägobyte
0,1 1 120,00 Ingen moms
1 1 320,00 Ingen moms
5 1 630,00 Ingen moms
20 1 990,00 Ingen moms
60 2 540,00 Ingen moms
100 3 000,00 Ingen moms
200 4 160,00 Ingen moms
300 5 380,00 Ingen moms
400 6 780,00 Ingen moms
500 8 180,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 740,00 Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för ägobyte bestäms på basis av de utbytta områdenas sammanlagda areal.

Exempel:

Fastigheternas A och B ägare har avtalat om utbyte av områden. Området som ges i utbyte från fastigheten A är 0,5 ha och från fastigheten B 0,6 ha. Terrängarbetena där sakägarna fungerar som hjälpmanskap utförs i samband med sammanträdet. Förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgift:
Avgiftens storlek fås från tabellen utgående från områdenas sammanlagda areal (1,1 ha). Avgiften är 1 630 euro. Kostnaderna för råmärken ingår i avgiften. Det faktum att sakägarna fungerar som hjälpmanskap påverkar inte avgiftens storlek. Vanligen betalar fastigheternas ägare kostnaderna till hälften vardera.

 

Största antalet delägarfastigheter efter sammanslagningPris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms)
2003 580,00Ingen moms
5004 070,00Ingen moms
1 0005 370,00Ingen moms
2 0009 100,00Ingen moms
Varje därpå följande 1 000 st.5 080,00Ingen moms

 

Fastighetsförrättningsavgiften för sammanslagning av samfällda skogar betalas med statens medel.

Dessa förrättningar faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1622
Fogande till samfällt område
0,1 1 120,00 Ingen moms
1 1 320,00 Ingen moms
5 1 630,00 Ingen moms
20 1 990,00 Ingen moms
60 2 540,00 Ingen moms
100 3 000,00 Ingen moms
200 4 160,00 Ingen moms
300 5 380,00 Ingen moms
400 6 780,00 Ingen moms
500 8 180,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha740,00Ingen moms

Fogande av område till samfällt område

För fogande av en hel fastighet till ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms en fastighetsförrättningsavgift som motsvarar den minsta arealklassens avgift i tabellen.

För fogande av en hel fastighet till en samfälld skog bestäms en fastighetsförrättningsavgift som motsvarar avgiften för sammanslagning av fastigheter.

Fogande av område till ett samfällt område mot andel

För fogande av ett outbrutet område till ett samfällt område som inte är en samfälld skog mot en andel i det samfällda området bestäms en fastighetsförrättningsavgift enligt tabellen.

För fogande av en hel fastighet till ett samfällt område som inte är en samfälld skog mot en andel i det samfällda området bestäms en fastighetsförrättningsavgift som motsvarar den minsta arealklassens avgift i tabellen.

När ett outbrutet område eller en hel fastighet fogas till en samfälld skog mot en andel i den samfällda skogen betalas förrättningsavgiften med statens medel.

Bildande av samfällt område faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1621
Bildande av samfällt område
0,1 1 120,00 Ingen moms
1 1 320,00 Ingen moms
5 1 630,00 Ingen moms
20 1 990,00 Ingen moms
60 2 540,00 Ingen moms
100 3 000,00 Ingen moms
200 4 160,00 Ingen moms
300 5 380,00 Ingen moms
400 6 780,00 Ingen moms
500 8 180,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha740,00Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för bildande av en samfälld skog betalas med statens medel.

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som debiteras till fast pris debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår:

 • kostnader för råmärken
 • kostnader för möteslokaler
Produkt Pris € (exkl. moms)) Pris € (inkl. moms))
Landsvägsförrättning 110,00 € EIngen moms
Järnvägsförrättning 110,00 € Ingen moms
Gruvförrättning 110,00 € Ingen moms
Lokal enskild vägförrättning 110,00 € Ingen moms
Bildande av skyddsområdesfastighet 110,00 € Ingen moms
Projektnyskifte 110,00 € Ingen moms
Fastighetsbestämning 110,00 € Ingen moms
Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap 43,00 € Ingen moms

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.

Tidpunkten då förrättningen inställs, återtas eller förfaller Fastighetsförrättningsavgift
Förrättningen har återtagits innan det har använts arbetstid på förrättningen. Fastighetsförrättningsavgift tas inte ut.

 Förrättningen har återtagits före det första sammanträdet eller förrättningen har förfallit vid det första sammanträdet eller före utgången av den tidsfrist för återtagande av ansökan som getts vid det första sammanträdet.

 • Förrättningen har ställts in genom beslut av förrättningsmännen vid det första sammanträdet.
 • Förrättningen har förfallit vid det skriftliga förfarandet innan förrättningsbeslutet meddelats.
Fastighetsförrättningsavgiften är 60 % av avgiften för utförd förrättning, dock högst 610 euro.

Förrättningen har förfallit efter det första sammanträdet eller efter utgången av den tidsfrist för återtagande av ansökan som getts vid det första sammanträdet, men innan alla de uppdrag som ingår i förrättningen har utförts.

 • Förrättningen har inställts genom beslut av förrättningsmännen efter det första sammanträdet.
Fastighetsförrättningsavgiften är 60 % av avgiften för utförd förrättning.

Förrättningen har förfallit efter att alla uppdrag som ingår i förrättningen har utförts men innan förrättningen slutförts.

 • Förrättningen har förfallit efter det att den har slutförts eller i ett skriftligt förfarande efter det att förrättningsbeslutet har meddelats sedan sökanden återtagit sin ansökan.
Fastighetsförrättningsavgiften tas ut på samma sätt som för utförd förrättning.

Då en tidsdebiterad förrättning eller åtgärd inställs, återtas eller förfaller, bestäms fastighetsförrättningsavgiften enligt använd arbetstid.

Exkl. mervärdesskatt (moms).