Hyppää pääsisältöön

Maanmittauspalvelut

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1010
Lohkominen
0,1 920,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 090,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 350,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 650,00 Ei arvonlisäveroa
60 2 100,00 Ei arvonlisäveroa
100 2 480,00 Ei arvonlisäveroa
200 3 440,00 Ei arvonlisäveroa
300 4 460,00 Ei arvonlisäveroa
400 5 620,00 Ei arvonlisäveroa
500 6 800,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 600 Ei arvonlisäveroa

Kunta saa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennuksen taulukon mukaisesta maksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Lohkomisten maksut määräytyvät lainhuutohakemuksen saapumisen ajankohdan mukaan. Lohkomiset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä.

Lohkomisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy lohkokiinteistön tai saajakiinteistöön siirrettyjen alueiden pinta-alan perusteella lohko- tai saajakiinteistöä kohti.

Esimerkki:

Lohkomisessa on kolme määräalaa kolmesta eri kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha, määräala B 0,3 ha ja määräala C 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan yhdeksi kiinteistöksi ja määräala C siirretään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan. Lohkomisen suorittamiseksi on tarpeen käydä raja yhtä naapurikiinteistöä vastaan ja suorittaa tieoikeuden perustaminen kahden ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

Maksut:

Kummankin lohkomismaksun suuruus saadaan suoraan edellä olevasta taulukosta pinta- alojen perusteella eli määräala A ja määräala B yhteensä 0,8 ha = 1 090 euroa sekä määräala C 1,2 ha = 1 350 euroa. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Kiinteistötoimitusmaksun maksaa lohkokiinteistön omistaja, ellei asiasta ole muuta sovittu.

 

Halkomisen ja yhteisen alueen jaon hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1030
Halkominen
1 3 240,00 Ei arvonlisäveroa
5 4 750,00 Ei arvonlisäveroa
10 6 270,00 Ei arvonlisäveroa
30 7 780,00 Ei arvonlisäveroa
50 9 610,00 Ei arvonlisäveroa
100 11 630,00 Ei arvonlisäveroa
200 13 650,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 3 030,00 Ei arvonlisäveroa
Lisämaksu muodostetulta rekisteriyksiköltä    710,00 Ei arvonlisäveroa

Halkomisen ja muun yhteisen alueen kuin yhteismetsän jakamisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy sekä jaettavan alueen pinta-alan että muodostettavien rekisteriyksiköiden (kiinteistöjen ja yhteisten alueiden) lukumäärän mukaan. Jos jaettavaan alueeseen sisältyy vesipinta-alaa, otetaan vesipinta-alasta huomioon vain 10 % maksua määrättäessä.

Mikäli jaettavaan kiinteistöön ei kuulu maa- eikä vesialuetta, kiinteistötoimitusmaksu on 1 400 euroa.

Yhteismetsän jako veloitetaan käytetyn työajan mukaan.

 

Esimerkki 1:

Halkomisessa jaetaan 50 ha tila siten, että 10 ha jää kiinteistöjen yhteiseksi alueeksi. Osakkaalle A jaetaan 20 ha, osakkaalle B 20 ha.

Maksut:

Maksun suuruus on pinta-alan perusteella 9 610 €. Halkomisessa muodostuu kolme rekisteriyksikköä. Lisämaksu on siis 3 * 710 € = 2 130 €. Halkomisen kokonaismaksuksi muodostuu 11 740 €. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Tavanomaisissa tapauksissa maksut jaetaan kaikkien omistajien maksettavaksi omistusosuuksien suhteessa.

Erikseen suoritetun rajankäynnin tai kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritetun sellaisen rajankäynnin, jonka kustannukset eivät sisälly kiinteään hintaan, kiinteistötoimitusmaksu määräytyy seuraavasti:

Normaali rajankäynti:

  • 100 € jokaiselta käytyä rajaa määräävältä rajapisteeltä
  • 155 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä
  • 0,60 € kultakin alkavalta maa-alueella käydyltä rajametriltä

Määräävällä rajapisteellä tarkoitetaan jokaista käytyä rajaa määräävää rajamerkkiä tai rajapistettä. Luonnollisen rajan rajapisteitä ei lasketa mukaan, ellei rajapisteeseen ole rakennettu rajapyykkiä. Jos rajapisteen paikka on esitetty kahdella tai useammalla rajamerkillä, lasketaan määräävien rajapisteiden määräksi yksi.

Kiinteistönmuodostamislain 108 §:n mukainen rajankäynti (rajamerkin siirto tai kunnostaminen):

  • 140 € jokaiselta rakennetulta, siirretyltä tai korjatulta rajamerkiltä
  • 90 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä

Muun kuin kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetun rekisteriyksikön rajankäynnistä ja aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan. 

Esimerkki 1:

Kiinteistöjen A ja B rajaa osoittavat rajamerkit 11 ja 12, joista 11 on kadonnut. Rajan pituus on 100 m. Rajankäynnissä rakennetaan kadonneen rajamerkin 11 paikalle uusi rajamerkki. Raja käydään pyykkivälillä 11-12. Apuhenkilöitä ei tarvita ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 2 kpl à 100 € = 200 €

Osallisia kiinteistöjä: 2 kpl à 155 € = 310 €

Käydyn rajan pituus: 100 m à 0,60 € = 60 €

Yhteensä 570 €

Rajamerkkikustannus sisältyy maksuun. Apuhenkilöiden tarpeettomuus ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kummankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Esimerkki 2:

Kiinteistöllä A suoritetaan rajankäynti kiinteistöjä B ja C vastaan rajalla 1-2-3-4. Näistä raja- merkit 2 ja 3 ovat kateissa. Rajamerkin 2 paikalle rakennetaan uusi rajamerkki ja rajamerkin 3 paikka määritetään rajapisteenä. Käytävä raja B:tä vastaan on 320 m ja C:tä vastaan 80 m. Lisäksi kiinteistöjen A ja D välinen rajamerkki 5 on tarpeen siirtää rakennettavan tien vuoksi. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies, kiinteistöjen A ja B välillä käyty metsäraja avataan rajankäynnin yhteydessä ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 5 kpl (4 kpl à 100 € ja 1 kpl à 140€) = 540 €

Osallisia kiinteistöjä: 4 kpl (3 kpl à 155 € ja 1 kpl à 90 €) = 555 €

Käydyn rajan pituus: 400 m à 0,60 € = 240 €

Yhteensä 1 335 €

 

Yksityistietoimituksen ja rasitetoimituksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään taulukoiden A ja B osoittamien maksujen summana, kun toimituksessa perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeuksia taikka tehdään vastaavia toimenpiteitä. Mikäli toimituksessa laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

Taulukko A, rasitettujen lukumäärä
Rasitettujen rekisteriyksiköiden lukumäärä toimituksessa enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
2 620,00 Ei arvonlisäveroa
5 910,00 Ei arvonlisäveroa
10 1160,00 Ei arvonlisäveroa
20 1360,00 Ei arvonlisäveroa
50 1510,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl 100,00 Ei arvonlisäveroa

 

Taulukko B, pituus
Tie- ja muiden oikeuksien kokonaispituus toimituksessa enintään, km Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
0,2 200,00  
0,5 400,00 Ei arvonlisäveroa
1 600,00 Ei arvonlisäveroa
2 800,00 Ei arvonlisäveroa
5 1000,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 1 km 50,00 Ei arvonlisäveroa

 

Taulukko C, toimituksessa laadittu tieyksikkölaskelma
Tieosakkaiden lukumäärä enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
10 300,00 Ei arvonlisäveroa
20 600,00 Ei arvonlisäveroa
40 900,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl 100,00 Ei arvonlisäveroa

 

Maksu on 50 % taulukoiden A ja B osoittamasta määrästä silloin, kun toimitus perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuun kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittu kaikista toimituksessa päätettäväksi tulevista asioista.

Jos toimitus koskee ainoastaan tieyksikkölaskelman laatimista ja vahvistamista, kiinteistötoimitusmaksu on 600 euroa lisättynä taulukon C perusteella määräytyvällä maksulla.

Jos toimitus koskee muuta kuin oikeuden perustamista, muuttamista tai lakkauttamista tai tieyksikkölaskelman laatimista taikka muuta vastaavaa asiaa, kiinteistötoimitusmaksu on 800 euroa.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A, B, C ja D hyväksi perustetaan yhteensä 0,8 km pitkä tieoikeus kiinteistöjen E, F, G ja H alueella. Hakemus ei ole perustunut kirjalliseen sopimukseen.

Maksut:

Maksun suuruudeksi saadaan edellä olevasta taulukosta A rasitettujen kiinteistöjen lukumäärän perusteella 910 euroa ja taulukosta B oikeuksien kokonaispituuden perusteella 600 euroa eli yhteensä 1 510 euroa.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1641
Vesijätön lunastus
0,1 1 810,00 Ei arvonlisäveroa
0,5 2 000,00 Ei arvonlisäveroa
1 2 280,00 Ei arvonlisäveroa
2 2 850,00 Ei arvonlisäveroa
5 3 560,00 Ei arvonlisäveroa
10 4 250,00 Ei arvonlisäveroa
20 5 020,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 ha 690 Ei arvonlisäveroa

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,4 ha:n alue yksityisestä vesijätöstä ja 0,2 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä.  Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 2 000 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 280 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1642
Yhteisen alueen lunastus
0,1 1 810,00 Ei arvonlisäveroa
0,5 2 000,00 Ei arvonlisäveroa
1 2 280,00 Ei arvonlisäveroa
2 2 850,00 Ei arvonlisäveroa
5 3 560,00 Ei arvonlisäveroa
10 4 250,00 Ei arvonlisäveroa
20 5 020,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 ha  690 Ei arvonlisäveroa

 

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä alueesta sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,6 ha:n alue yhteisestä alueesta. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 2 000 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 280 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

 

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1670
Rakennuspaikan osan lunastus
0,1 1 810,00 Ei arvonlisäveroa
0,5 2 000,00 Ei arvonlisäveroa
1 2 280,00 Ei arvonlisäveroa
2 2 850,00 Ei arvonlisäveroa
5 3 560,00 Ei arvonlisäveroa
10 4 250,00 Ei arvonlisäveroa
20 5 020,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 ha 690 Ei arvonlisäveroa

Tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen kiinteistötoimitusmaksu on kaksinkertainen, mikäli lunastettava alue on osoitettu asemakaavassa muuhun tarkoitukseen kuin omakotitalon, paritalon, lomarakennuksen tai vastaavan pientalon rakennuspaikaksi.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,2 ha:n alue kiinteistöstä B ja 0,4 ha:n alue kiinteistöstä C. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta, eli yhteensä 0,6 ha = 2 280 €. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1480
Tilusvaihto
0,1 920,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 090,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 350,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 650,00 Ei arvonlisäveroa
60 2 100,00 Ei arvonlisäveroa
100 2 480,00 Ei arvonlisäveroa
200 3 440,00 Ei arvonlisäveroa
300 4 460,00 Ei arvonlisäveroa
400 5 620,00 Ei arvonlisäveroa
500 6 800,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 600 Ei arvonlisäveroa

Tilusvaihdon kiinteistötoimitusmaksu määräytyy vaihdettujen alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A ja B omistajat ovat sopineet alueiden vaihtamisesta. Kiinteistöstä A vaihdettavan alueen pinta-ala on 0,5 ha ja kiinteistöstä B 0,6 ha. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä asianosaisten toimiessa apuhenkilöinä. Toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

Maksun suuruus saadaan taulukosta vaihdettavien alueiden yhteenlasketun pinta-alan (1,1 ha) perusteella. Maksu on 1 350 euroa. Rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Asianosaisten toimiminen apuhenkilöinä ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kummankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Osakaskiinteistöjen lukumäärä yhdistämisen jälkeen enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
200 2 500,00 Ei arvonlisäveroa
500 2 850,00 Ei arvonlisäveroa
1 000 3 750,00 Ei arvonlisäveroa
2 000 6 350,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 1000 kpl 3 500,00 Ei arvonlisäveroa

Yhteismetsien yhdistämisen kiinteistötoimitusmaksu maksetaan valtion varoista.

 

Näiden toimitusten hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1622
Yhteiseen alueeseen liittäminen
0,1 920,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 090,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 350,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 650,00 Ei arvonlisäveroa
60 2 100,00 Ei arvonlisäveroa
100 2 480,00 Ei arvonlisäveroa
200 3 440,00 Ei arvonlisäveroa
300 4 460,00 Ei arvonlisäveroa
400 5 620,00 Ei arvonlisäveroa
500 6 800,00 Ei arvonlisäveroa

Alueen liittäminen yhteiseen alueeseen 

Koko kiinteistön liittämisestä muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu taulukon pienimmän pinta-alaluokan maksua vastaavasti.

Koko kiinteistön liittämisessä yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu kuten kiinteistöjen yhdistämisestä.

Alueen liittäminen osuutta vastaan yhteiseen alueeseen

Määräalan liittämisestä osuutta vastaan muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu taulukon mukaisesti.

Koko kiinteistön liittämisestä osuutta vastaan muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu taulukon pienimmän pinta-alaluokan maksua vastaavasti.

Kun määräala tai koko kiinteistö liitetään osuutta vastaan yhteismetsään, kiinteistötoimitusmaksu maksetaan valtion varoista.

Yhteisen alueen muodostamisen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1621
Yhteisen alueen muodostaminen
0,1 920,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 090,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 350,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 650,00 Ei arvonlisäveroa
60 2 100,00 Ei arvonlisäveroa
100 2 480,00 Ei arvonlisäveroa
200 3 440,00 Ei arvonlisäveroa
300 4 460,00 Ei arvonlisäveroa
400 5 620,00 Ei arvonlisäveroa
500 6 800,00 Ei arvonlisäveroa

Yhteismetsän muodostamisesta määrättävä kiinteistötoimitusmaksu maksetaan valtion varoista.

Muut kuin kiinteähintaiset toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Lista ei ole kattava.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

  • rajamerkkikustannukset
  • kokoustilakustannukset
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
Maantietoimitus 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Ratatoimitus 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Kaivostoimitus 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Alueellinen yksityistietoimitus 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Suojelualuekiinteistön muodostaminen 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Hankeuusjako 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Kiinteistönmääritykset 95,00 € Ei arvonlisäveroa
Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttäminen apuhenkilönä 34,00 € Ei arvonlisäveroa

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

Peruuntumisen, raukeamisen tai sikseen jättämisen ajankohta Kiinteistötoimitusmaksu
Toimitus peruutetaan toimitusmääräyksen antamisen jälkeen, mutta ennen kuin toimituksen tekemiseen on käytetty työaikaa. Kiinteistötoimitusmaksua ei määrätä.
Toimitusmääräys peruutetaan toimitushakemuksen peruuttamisen johdosta ennen alkukokousta, tai toimitus raukeaa alkukokouksessa tai ennen alkukokouksessa hakemuksen peruuttamiselle annetun määräajan päättymistä. Toimituksen suorittamiselle ei ole laillisia edellytyksiä ja toimitus jätetään sikseen toimitusmiesten päätöksellä alkukokouksessa. Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta, kuitenkin enintään 500 euroa.
Toimitus raukeaa toimitushakemuksen peruuttamisen johdosta alkukokouksen tai siinä annetun määräajan jälkeen, mutta ennen kuin toimituksen kaikki tehtävät ovat tulleet suoritetuiksi. Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta.
Toimitus raukeaa toimitushakemuksen peruuttamisen johdosta toimituksen kaikkien tehtävien tultua suoritetuiksi, vaikka toimitus olisi lopettamatta taikka kun toimitus on lopetettu. Kiinteistötoimitusmaksu määrätään kuten suoritetusta toimituksesta.
Toimituksen suorittamiselle ei ole laillisia edellytyksiä ja toimitus jätetään sikseen toimitusmiesten päätöksellä alkukokouksen jälkeen. Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta.

Kun aikaveloitteinen toimitus tai toimenpide on jätetty sikseen, peruutettu tai rauennut, määrätään siitä kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

Ei arvonlisäveroa.