Hyppää pääsisältöön

Maanmittauspalvelut

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1010
Lohkominen
0,1 1 030,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 220,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 500,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 840,00 Ei arvonlisäveroa
60 2 340,00 Ei arvonlisäveroa
100 2 770,00 Ei arvonlisäveroa
200 3 840,00 Ei arvonlisäveroa
300 4 960,00 Ei arvonlisäveroa
400 6 250,00 Ei arvonlisäveroa
500 7 550,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 680,00 Ei arvonlisäveroa

Kunta saa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennuksen taulukon mukaisesta maksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Lohkomisten maksut määräytyvät lainhuutohakemuksen saapumisen ajankohdan mukaan. Lohkomiset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä.

Lohkomisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy lohkokiinteistön tai saajakiinteistöön siirrettyjen alueiden pinta-alan perusteella lohko- tai saajakiinteistöä kohti.

Esimerkki 1:

Lohkomisessa on kolme määräalaa kolmesta eri kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha, määräala B 0,3 ha ja määräala C 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan yhdeksi kiinteistöksi ja määräala C siirretään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan. Lohkomisen suorittamiseksi on tarpeen käydä raja yhtä naapurikiinteistöä vastaan ja perustaa tieoikeus kahden ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

Maksut:
Kummankin lohkomismaksun suuruus saadaan suoraan edellä olevasta taulukosta pinta-alojen perusteella eli määräala A ja määräala B yhteensä 0,8 ha = 1 220 euroa sekä määräala C 1,2 ha = 1 500 euroa. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Kiinteistötoimitusmaksun maksaa lohkokiinteistön omistaja, ellei asiasta ole muuta sovittu.

Esimerkki 2:

Lohkomisessa on kaksi määräalaa yhdestä kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha ja määräala B 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan eri kiinteistöiksi, lisäksi emäkiinteistöön kuulunut 50 ha:n kokoinen yksityinen vesialue muodostetaan lohkokiinteistöjen ja kantakiinteistön yhteiseksi vesialueeksi C.

Maksut:
Lohkomismaksujen suuruus saadaan edellä olevasta taulukosta pinta-alojen perusteella, eli määräala A 0,5 ha = 1 220 euroa sekä määräala B 1,2 ha = 1 500 euroa. Maksu yhteisen alueen C muodostamisesta on alueen pinta-alan 50 ha perusteella edellä olevan taulukon mukaisesti 2 340 euroa.

Esimerkki 3:

Lohkomisessa on 0,4 ha määräala yhdestä kiinteistöstä. Lisäksi suoritetaan tilusvaihto, jossa kantakiinteistöstä luovutetaan 0,5 ha ja naapurikiinteistöstä 0,6 ha. 

Maksut:
Lohkomismaksun suuruus on edellä olevan taulukon ja määräalan pinta-alan 0,4 ha perusteella 1 220 euroa. Tilusvaihdosta perittävän maksun suuruus on vaihdettavien alueiden yhteenlasketun pinta-alan 1,1 ha perusteella edellä olevan taulukon mukaisesti 1 500 euroa.

Halkomisen ja yhteisen alueen jaon hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1030
Halkominen
1 4 280,00 Ei arvonlisäveroa
5 6 280,00 Ei arvonlisäveroa
10 8 290,00 Ei arvonlisäveroa
30 10 270,00 Ei arvonlisäveroa
50 12 700,00 Ei arvonlisäveroa
100 15 360,00 Ei arvonlisäveroa
200 18 030,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 4 010,00 Ei arvonlisäveroa
Lisämaksu muodostetulta rekisteriyksiköltä   940,00 Ei arvonlisäveroa

Halkomisen ja muun yhteisen alueen kuin yhteismetsän jakamisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy sekä jaettavan alueen pinta-alan että muodostettavien rekisteriyksiköiden (kiinteistöjen ja yhteisten alueiden) lukumäärän mukaan. Jos jaettavaan alueeseen sisältyy vesipinta-alaa, otetaan vesipinta-alasta huomioon vain 10 % maksua määrättäessä.

Mikäli jaettavaan kiinteistöön ei kuulu maa- eikä vesialuetta, kiinteistötoimitusmaksu on 1 840 euroa.

Yhteismetsän jako veloitetaan käytetyn työajan mukaan.

 

Esimerkki:

Halkomisessa jaetaan 50 ha tila siten, että 10 ha jää kiinteistöjen yhteiseksi alueeksi. Osakkaalle A jaetaan 20 ha, osakkaalle B 20 ha.

Maksut:
Maksun suuruus on pinta-alan perusteella 12 700€. Halkomisessa muodostuu kolme rekisteriyksikköä. Lisämaksu on siis 3 * 940 € = 2 820 €. Halkomisen kokonaismaksuksi muodostuu 15 520 €. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikus­tannukset sisältyvät maksuun. Tavanomaisissa tapauksissa maksut jaetaan kaikkien omistajien maksettavaksi omistusosuuksien suhteessa.

Rajankäynnin kiinteistötoimitusmaksu määräytyy seuraa­vasti:

A) Normaali rajankäynti:

 • 100 € jokaiselta käytyä rajaa määräävältä rajapisteeltä
 • 160 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä
 • 0,60 € kultakin alkavalta maa-alueella käydyltä rajametriltä

B) Kiinteistönmuodostamislain 108 §:n mukainen rajankäynti (rajamerkin siirto tai kunnostaminen):

 • 150 € jokaiselta rakennetulta, siirretyltä tai korjatulta rajamerkiltä
 • 100 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä

Määräävällä rajapisteellä tarkoitetaan jokaista käytyä rajaa määräävää rajamerkkiä tai rajapistettä. Luonnollisen rajan rajapisteitä ei lasketa mukaan, ellei rajapisteeseen ole rakennettu rajapyykkiä. Jos rajapisteen paikka on esitetty kahdella tai useammalla rajamerkillä, lasketaan määräävien rajapisteiden määräksi yksi.

  Muun kuin kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetun rekisteriyksikön rajankäynnistä ja aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

  Esimerkki 1:

  Kiinteistöjen A ja B rajaa osoittavat rajamerkit 11 ja 12, joista 11 on kadonnut. Rajan pituus on 100 m. Rajankäynnissä rakennetaan kadonneen rajamerkin 11 paikalle uusi rajamerkki. Raja käydään pyykkivälillä 11-12. Apuhenkilöitä ei tarvita ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

  Maksut:

  • Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 2 kpl à 100 € = 200 €
  • Osallisia kiinteistöjä: 2 kpl à 160 € = 320 €
  • Käydyn rajan pituus: 100 m à 0,60 € = 60 €

  Yhteensä: 580 €

  Rajamerkkikustannus sisältyy maksuun. Apuhenkilöiden tarpeettomuus ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kum­mankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

  Esimerkki 2:

  Kiinteistöllä A suoritetaan rajankäynti kiinteistöjä B ja C vastaan rajalla 1-2-3-4. Näistä rajamerkit 2 ja 3 ovat kateissa. Rajamerkin 2 paikalle rakennetaan uusi rajamerkki ja rajamerkin 3 paikka määritetään rajapisteenä. Käytävä raja B:tä vastaan on 320 m ja C:tä vastaan 80 m. Lisäksi kiinteistöjen A ja D välinen rajamerkki 5 on tarpeen siirtää rakennettavan tien vuoksi. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies, kiinteistöjen A ja B välillä käyty metsäraja avataan rajankäynnin yhteydessä ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

  Maksut:

  • Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 5 kpl (4 kpl à 100 € ja 1 kpl à 150 €) = 550 €
  • Osallisia kiinteistöjä: 4 kpl (3 kpl à 160 € ja 1 kpl à 100 €) = 580 €
  • Käydyn rajan pituus: 400 m à 0,60 € = 240 €

  Yhteensä: 1 370 €

  Yksityistietoimituksen ja rasitetoimituksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

  Kiinteistötoimitusmaksu määrätään taulukoiden A ja B osoittamien maksujen summana, kun toimituksessa perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeuksia taikka tehdään vastaavia toimenpiteitä. Mikäli toimituksessa laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

  Taulukko A, rasitettujen lukumäärä
  Rasitettujen rekisteriyksiköiden lukumäärä toimituksessa enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
  2 840,00 Ei arvonlisäveroa
  5 1 200,00 Ei arvonlisäveroa
  10 1 510,00 Ei arvonlisäveroa
  20 1 830,00 Ei arvonlisäveroa
  50  2 050,00 Ei arvonlisäveroa
  Kukin seuraava alkava 10 kpl 150,00 Ei arvonlisäveroa
  Taulukko B, pituus
  Tie- ja muiden oikeuksien kokonaispituus toimituksessa enintään, km Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
  0,2 280,00 Ei arvonlisäveroa
  0,5 530,00 Ei arvonlisäveroa
  1 800,00 Ei arvonlisäveroa
  2 1 050,00 Ei arvonlisäveroa
  5 1 330,00 Ei arvonlisäveroa
  Kukin seuraava alkava 1 km 70,00 Ei arvonlisäveroa
  Taulukko C, toimituksessa laadittu tieyksikkölaskelma
  Tieosakkaiden lukumäärä enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
  10 400,00 Ei arvonlisäveroa
  20 800,00 Ei arvonlisäveroa
  40 1 190,00 Ei arvonlisäveroa
  Kukin seuraava alkava 10 kpl 140,00 Ei arvonlisäveroa
  1. Tie- tai muun oikeuden lakkauttamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu ainoastaan silloin, kun samassa toimituksessa ei perusteta tai muuteta sanottuja oikeuk­sia. Tällöin maksu oikeuden lakkauttamisesta määrätään taulukoista A ja B.
  2. Maksua määräävä oikeuden pituus on pisimmän sivun pituus tai vastaava, kun kysymys on alueellisesta oikeu­desta, kuten venevalkama- tai vedenottamisoikeudesta.
  3. Jos toimitus koskee ainoastaan tieyksikkölaskelman laatimista ja vahvistamista, kiinteistötoimitusmaksu on 840 euroa lisättynä taulukon C perusteella määräytyväl­lä maksulla.
  4. Jos toimitus ei koske oikeuden perustamista, muutta­mista tai lakkauttamista taikka vastaavaa asiaa, kiinteis­tötoimitusmaksu on 1 120 euroa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yksityistielain 71 § 1 momentin kohdis­sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 tarkoitetut toimenpiteet. Jos samassa toimituksessa käsitellään edellä mainitun kaltainen toimenpide sekä peruste­taan, muutetaan tai lakkautetaan oikeus taikka tehdään vastaava asia, maksu määrätään vain taulukoista A ja B. Mikäli edellä selostetun kaltaisen toimenpiteen yhtey­dessä lisäksi laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrä­tään lisämaksu taulukosta C.
  5. Maksu on 50 % taulukoissa A ja B osoitetusta mää­rästä ja kohdassa 4 tarkoitetusta maksusta silloin, kun toimitus perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuun kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittu kaikki toimituksessa päätettävät asiat.

  Esimerkki:

  Kiinteistöjen A, B, C ja D hyväksi perustetaan yhteensä 0,8 km pitkä tieoikeus kiinteistöjen E, F, G ja H alueella. Hakemus ei ole perustunut kirjalliseen sopimukseen.

  Maksut:
  Maksun suuruudeksi saadaan edellä olevasta taulukosta A rasitettujen kiinteistöjen lukumäärän perusteella 1 200 euroa ja taulukosta B oikeuksien kokonaispituuden perusteella 800 euroa eli yhteensä 2 000 euroa.

  Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
  K1641
  Vesijätön lunastus
  0,1 2 120,00 Ei arvonlisäveroa
  0,5 2 330,00 Ei arvonlisäveroa
  1 2 670,00 Ei arvonlisäveroa
  2 3 330,00 Ei arvonlisäveroa
  5 4 150,00 Ei arvonlisäveroa
  10 4 960,00 Ei arvonlisäveroa
  20 5 860,00 Ei arvonlisäveroa
  Kukin seuraava alkava 10 ha 810,00 Ei arvonlisäveroa

  Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

  Esimerkki:

  Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,4 ha:n alue yksityisestä vesijätöstä ja 0,2 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä.  Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

  Maksut:
  Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 2 330 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 670 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

  Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
  K1642
  Yhteisen alueen lunastus
  0,1 2 120,00 Ei arvonlisäveroa
  0,5 2 330,00 Ei arvonlisäveroa
  1 2 670,00 Ei arvonlisäveroa
  2 3 330,00 Ei arvonlisäveroa
  5 4 150,00 Ei arvonlisäveroa
  10 4 960,00 Ei arvonlisäveroa
  20 5 860,00 Ei arvonlisäveroa
  Kukin seuraava alkava 10 ha  810,00 Ei arvonlisäveroa

   

  Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

  Esimerkki:

  Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä alueesta sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,6 ha:n alue yhteisestä alueesta. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

  Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 2 330 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 670 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

  Tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

  Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
  K1670
  Rakennuspaikan osan lunastus
  0,1 2 120,00 Ei arvonlisäveroa
  0,5 2 330,00 Ei arvonlisäveroa
  1 2 670,00 Ei arvonlisäveroa
  2 3 330,00 Ei arvonlisäveroa
  5 4 150,00 Ei arvonlisäveroa
  10 4 960,00 Ei arvonlisäveroa
  20 5 860,00 Ei arvonlisäveroa
  Kukin seuraava alkava 10 ha 810,00 Ei arvonlisäveroa

  Tontin tai rakennuspaikan osan lunastuksen kiinteistötoimitusmaksu on kaksinkertainen, mikäli lunastettava alue on osoitettu asemakaavassa muuhun tarkoitukseen kuin omakotitalon, paritalon, lomarakennuksen tai vastaavan pientalon rakennuspaikaksi.

  Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät hakemuksen saapumisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen mukaan.  Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

  Esimerkki:

  Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,4 ha:n alue yksityisestä vesijätöstä ja 0,2 ha:n alue yhteisestä vesijätöstä.  Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

  Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 2 330 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 670 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

  Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
  K1480
  Tilusvaihto
  0,1 1 030,00 Ei arvonlisäveroa
  1 1 220,00 Ei arvonlisäveroa
  5 1 500,00 Ei arvonlisäveroa
  20 1 840,00 Ei arvonlisäveroa
  60 2 340,00 Ei arvonlisäveroa
  100 2 770,00 Ei arvonlisäveroa
  200 3 840,00 Ei arvonlisäveroa
  300 4 960,00 Ei arvonlisäveroa
  400 6 250,00 Ei arvonlisäveroa
  500 7 550,00 Ei arvonlisäveroa
  Kukin seuraava alkava 100 ha 680,00 Ei arvonlisäveroa

  Tilusvaihdon kiinteistötoimitusmaksu määräytyy vaihdettujen alueiden yhteenlasketun pinta-alan perusteella.

  Esimerkki:

  Kiinteistöjen A ja B omistajat ovat sopineet alueiden vaihtamisesta. Kiinteistöstä A vaihdettavan alueen pinta-ala on 0,5 ha ja kiinteistöstä B 0,6 ha. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä asianosaisten toimiessa apuhenkilöinä. Toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

  Maksut:
  Maksun suuruus saadaan taulukosta vaihdettavien alueiden yhteenlasketun pinta-alan (1,1 ha) perusteella. Maksu on 1500 euroa. Rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Asianosaisten toimiminen apuhenkilöinä ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kummankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

  Osakaskiinteistöjen lukumäärä yhdistämisen jälkeen enintään Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
  200 3 300,00 Ei arvonlisäveroa
  500 3 760,00 Ei arvonlisäveroa
  1 000 4 950 Ei arvonlisäveroa
  2 000 8 390,00 Ei arvonlisäveroa
  Kukin seuraava alkava 1000 kpl 4 690,00 Ei arvonlisäveroa

  Yhteismetsien yhdistämisen kiinteistötoimitusmaksu maksetaan valtion varoista.

   

  Näiden toimitusten hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

  Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
  K1622
  Yhteiseen alueeseen liittäminen
  0,1 1 030,00 Ei arvonlisäveroa
  1 1 220,00 Ei arvonlisäveroa
  5 1 500,00 Ei arvonlisäveroa
  20 1 840,00 Ei arvonlisäveroa
  60 2 340,00 Ei arvonlisäveroa
  100 2 770,00 Ei arvonlisäveroa
  200 3 840,00 Ei arvonlisäveroa
  300 4 960,00 Ei arvonlisäveroa
  400 6 250,00 Ei arvonlisäveroa
  500 7 550,00 Ei arvonlisäveroa
  Kukin seuraava alkava 100 ha 680,00 Ei arvonlisäveroa

  Alueen liittäminen yhteiseen alueeseen 

  Koko kiinteistön liittämisestä muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu taulukon pienimmän pinta-alaluokan maksua vastaavasti.

  Koko kiinteistön liittämisessä yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu kuten kiinteistöjen yhdistämisestä.

  Alueen liittäminen osuutta vastaan yhteiseen alueeseen

  Määräalan liittämisestä osuutta vastaan muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu taulukon mukaisesti.

  Koko kiinteistön liittämisestä osuutta vastaan muuhun yhteiseen alueeseen kuin yhteismetsään määrätään kiinteistötoimitusmaksu taulukon pienimmän pinta-alaluokan maksua vastaavasti.

  Kun määräala tai koko kiinteistö liitetään osuutta vastaan yhteismetsään, kiinteistötoimitusmaksu maksetaan valtion varoista.

  Yhteisen alueen muodostamisen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

  Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
  K1621
  Yhteisen alueen muodostaminen
  0,1 1 030,00 Ei arvonlisäveroa
  1 1 220,00 Ei arvonlisäveroa
  5 1 500,00 Ei arvonlisäveroa
  20 1 840,00 Ei arvonlisäveroa
  60 2 340,00 Ei arvonlisäveroa
  100 2 770,00 Ei arvonlisäveroa
  200 3 840,00 Ei arvonlisäveroa
  300 4 960,00 Ei arvonlisäveroa
  400 6 250,00 Ei arvonlisäveroa
  500 7 550,00 Ei arvonlisäveroa
  Kukin seuraava alkava 100 ha 680,00 Ei arvonlisäveroa

  Yhteismetsän muodostamisesta määrättävä kiinteistötoimitusmaksu maksetaan valtion varoista.

  Muut kuin kiinteähintaiset toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Lista ei ole kattava.

  Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

  • rajamerkkikustannukset
  • kokoustilakustannukset
  Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
  Maantietoimitus 101,00 € Ei arvonlisäveroa
  Ratatoimitus 101,00 € Ei arvonlisäveroa
  Kaivostoimitus 101,00 € Ei arvonlisäveroa
  Alueellinen yksityistietoimitus 101,00 € Ei arvonlisäveroa
  Suojelualuekiinteistön muodostaminen 101,00 € Ei arvonlisäveroa
  Hankeuusjako 101,00 € Ei arvonlisäveroa
  Kiinteistönmääritykset 101,00 € Ei arvonlisäveroa
  Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttäminen apuhenkilönä 40,00 € Ei arvonlisäveroa

  Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen.

  Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

  Toimituksen peruuntumisen, raukeamisen tai sikseen jättämisen ajankohta Kiinteistötoimitusmaksu
  Toimitus peruuntunut ennen kuin toimituksen tekemiseen on käytetty työaikaa. Kiinteistötoimitusmaksua ei määrätä.

  Toimitus peruuntunut ennen alkukokousta tai toimitus rauennut alkukokouksessa tai ennen alkukokouksessa hakemuksen peruuttamiselle annetun määräajan päättymistä. Toimitus jätetty sikseen alkukokouksessa toimitusmiesten päätöksellä.Toimitus rauennut kirjallisessa menettelyssä ennen toimituspäätöksen antamista.

  Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta, kuitenkin enintään 560 euroa.

  Toimitus rauennut alkukokouksen tai alkukokouksessa hakemuksen peruttamiselle annetun määräajan jälkeen, mutta ennen kuin toimituksen kaikki tehtävät ovat tulleet suoritetuiksi. Toimitus jätetty sikseen toimitusmiesten päätöksellä alkukokouksen jälkeen.

  Kiinteistötoimitusmaksu on 60 % suoritetun toimituksen kiinteistötoimitusmaksusta.

  Toimitus rauennut toimituksen kaikkien tehtävien tultua suoritetuiksi ennen toimituksen lopettamista. Toimitus rauennut lopettamisen jälkeen tai kirjallisessa menettelyssä toimituspäätöksen antamisen jälkeen hakijan peruttua hakemuksensa.

  Kiinteistötoimitusmaksu määrätään kuten suoritetusta toimituksesta.

  Kun aikaveloitteinen toimitus tai toimenpide on jätetty sikseen, peruutettu tai rauennut, määrätään siitä kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

  Ei arvonlisäveroa.