Talouden ja hallinnon asiakirjat (NETRA)

Maanmittauslaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan kannalta keskeisimmät asiakirjat eli tulosohjausasiakirjat ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat (NETRA) löytyvät tältä sivulta. Netra on Valtiokonttorin tuottama avoin valtionhallinnon raportointipalvelu, jossa pääsee tutkimaan valtion talouteen ja henkilöstöön liittyviä asioita.

Tulosohjausasiakirjat

Tulosohjausasiakirjoja ovat Maanmittauslaitoksen tilinpäätökset, osavuosiraportit sekä ministeriön ja viraston välinen tulossopimus sekä eduskunnan päättämät talousarviot. Asiakirjat jakautuvat suunnitelmiin ja seurantatietoihin.

Suunnitelmat

Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Tulossopimus Geodeettinen laitos (GL) ja Tike

Geodeettinen laitos (GL) ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike yhdistyivät Maanmittauslaitoksen kanssa vuonna 2015.

Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maanmittauslaitoksen talousarvio löytyy kohdasta "määrärahat", pääluokka 30, luku 70, momentti 01 toimintamenot, momentti 40 kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot.

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Ministeriön kannanotot tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Tilinpäätökset ja ministeriön kannanotot Geodeettinen laitos (GL) ja Tike

Geodeettinen laitos (GL) ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike yhdistyivät Maanmittauslaitoksen kanssa vuonna 2015.

Osavuosiraportit

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivät lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Niiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset. Asiakirjat on jaettu suunnitelmiin ja sopimuksiin sekä arviointeihin ja selvityksiin.

Viraston toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä. TTS:n laatimisesta luovuttiin siirryttäessä ministeriön kanssa laadittavaan monivuotiseen tulossopimukseen vuodesta 2014 lukien.

VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Maanmittauslaitoksen voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostona. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Maanmittauslaitoksen lupaa.

Keskustason virka- ja työehtosopimukset ovat Valtiovarainministeriön kotisivuilla.

Henkilöstöjohtamisen asiakirjoja

Henkilöstöetuudet (päivitetty 1.4.2016)

Henkilöstöraportti 2017

Työsuojelun vuosi 2017

Henkilöstöraportti 2016

Työsuojelun vuosi 2016

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin NETRA :ssa.