Hoppa till huvudinnehåll

Delning av en fastighet

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1010
Styckning
0,1 1 120,00 Ingen moms
1 1 320,00 Ingen moms
5 1 630,00 Ingen moms
20 1 990,00 Ingen moms
60 2 540,00 Ingen moms
100 3 000,00 Ingen moms
200 4 160,00 Ingen moms
300 5 380,00 Ingen moms
400 6 780,00 Ingen moms
500 8 180,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 740,00 Ingen moms

På detaljplaneområde får kommunen 30 procent rabatt på sin egen förrättningsavgift jämfört med avgifterna i tabellen om förrättningen utförs på ett område som ägs av kommunen och kommunen på ett godkänt sätt och med egna råmärken har utfört alla terrängarbeten som förrättningen förutsätter.

Avgiften för styckningar bestäms enligt den tidpunkt då lagfartsansökan inkommer till Lantmäteriverket. Avgiften för en styckning är densamma oavsett om den utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning.

Fastighetsförrättningsavgiften för styckning fastställs för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet som bildats vid styckningen på basis av styckningsfastighetens areal eller arealerna på de områden som överförts till den mottagande fastigheten.

Avgiften för ett allmänt område som avstyckas för kommunen bestäms enligt använd arbetstid. Allmänna områden är exempelvis gatuområden enligt detaljplan.

Exempel 1:

Styckningen gäller tre outbrutna områden från tre olika fastigheter: outbrutna området A 0,5 ha, outbrutna området B 0,3 ha och outbrutna området C 1,2 ha. De outbrutna områdena A och B avstyckas till en fastighet och det outbrutna området C överförs till en fastighet som det outbrutna områdets ägare äger sedan tidigare. Terrängarbetena utförs i samband med sammanträdet, Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. För att utföra styckningen är det nödvändigt att gå upp en rå mot en grannfastighet och bilda vägrätt på två utomstående fastigheters områden.

Avgifter:
Storleken på vardera styckningsavgiften fås direkt från tabellen ovan utgående från arealerna, dvs. outbrutna området A och outbrutna området B sammanlagt 0,8 ha = 1 320 euro samt outbrutna området C 1,2 ha = 1 630 euro. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmärken ingår i avgiften. Fastighetsförrättningsavgiften betalas av styckningsfastighetens ägare, om parterna inte har kommit överens om annat.

Exempel 2:

Styckningen gäller två outbrutna områden av en fastighet: det outbrutna området A 0,5 ha och det outbrutna området B 1,2 ha. De outbrutna områdena avstyckas till separata fastigheter. Dessutom bildas ett enskilt vattenområde på 50 ha som tillhört moderfastigheten som samfällt vattenområde C för styckningsfastigheterna och stomfastigheten.

Avgifter:
Styckningsavgifternas storlek fås från tabellen ovan utgående från arealerna, dvs. det outbrutna området A 0,5 ha = 1 320 euro och det outbrutna området B 1,2 ha = 1 630 euro. Avgiften för bildandet av det samfällda området C är utgående från områdets areal på 50 ha enligt tabellen ovan 2 540 euro.

Exempel 3:

Styckningen gäller ett outbrutet område på 0,4 ha av en fastighet. Dessutom utförs ett ägobyte där stomfastigheten överlåter 0,5 ha och grannfastigheten 0,6 ha.

Avgifter:
Styckningsavgiftens storlek är utgående från tabellen ovan och det outbrutna områdets areal på 0,4 ha 1 320 euro. Storleken på den avgift som tas ut för ägobytet är utgående från den sammanlagda arealen på 1,1 ha på områdena som byts enligt tabellen ovan 1 630 euro.

Klyvning och skifte av samfällt område faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1030
Klyvning
1 4 640,00 Ingen moms
5 6 810,00 Ingen moms
10 8 990,00 Ingen moms
30 11 130,00 Ingen moms
50 13 770,00 Ingen moms
100 16 650,00 Ingen moms
200 19 540,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha  4 350,00Ingen moms
Tilläggsavgift för respektive registerenhet som bildas  1 020,00Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för klyvning och för skifte av ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms både enligt arealen på det område som är föremål för skifte och antalet registerenheter (fastigheter och samfällda områden) som bildas. Om området som ska delas omfattar vattenområde, beaktas endast 10 % av vattenarealen vid bestämmandet av avgiften.

Om fastigheten som ska delas omfattar varken jord- eller vattenområde är fastighetsförrättningsavgiften 1 990 euro.

Skifte av samfälld skog debiteras enligt använd arbetstid.

Exempel:

Vid en klyvning delas en fastighet på 50 ha så att 10 ha lämnas som samfällt för fastigheterna. Delägare A får 20 ha och delägare B 20 ha.

Avgifter:
Avgiftens belopp på basis av arealen är 13 770 euro. Vid klyvningen bildas tre registerenheter. Tilläggsavgiften blir alltså 3 * 1 020 euro = 3 060 euro. Den totala avgiften för klyvningen blir 16 830 euro. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmär­ken ingår i avgiften. I sedvanliga fall fördelas avgifterna mellan alla sakägare i förhållande till ägarandelarna.