Hoppa till huvudinnehåll

Delning av en fastighet

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1010
Styckning
0,1 920,00 Ingen moms
1 1 090,00 Ingen moms
5 1 350,00 Ingen moms
20 1 650,00 Ingen moms
60 2 100,00 Ingen moms
100 2 480,00 Ingen moms
200 3 440,00 Ingen moms
300 4 460,00 Ingen moms
400 5 620,00 Ingen moms
500 6 800,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 600 Ingen moms

På detaljplaneområde får kommunen 30 procent rabatt på sin egen förrättningsavgift jämfört med avgifterna i tabellen om förrättningen utförs på ett område som ägs av kommunen och kommunen på ett godkänt sätt och med egna råmärken har utfört alla terrängarbeten som förrättningen förutsätter.

Avgiften för styckningar bestäms enligt den tidpunkt då lagfartsansökan inkommer till Lantmäteriverket. Avgiften för en styckning är densamma oavsett om den utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning.

Fastighetsförrättningsavgiften för styckning fastställs för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet som bildats vid styckningen på basis av styckningsfastighetens areal eller arealerna på de områden som överförts till den mottagande fastigheten.

Exempel:

En styckning omfattar tre outbrutna områden från tre olika fastigheter: outbrutna området A 0,5 ha, outbrutna området B 0,3 ha och outbrutna området C 1, ha. De outbrutna områdena A och B avstyckas till en fastighet och det outbrutna området C överförs till en fastighet som det outbrutna områdets ägare äger sedan tidigare. Terrängarbetena utförs i samband med sammanträdet, Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. För att utföra styckningen är det nödvändigt att gå upp en rå mot en grannfastighet och bilda vägrätt på två utomstående fastigheters områden..

Storleken på vardera styckningsavgiften fås direkt från tabellen ovan enligt areal, dvs. outbrutna området A och outbrutna området B sammanlagt 0,8 ha = 1 090 euro samt outbrutna området C 1,2 ha = 1 350 euro. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmärken ingår i avgiften. Fastighetsförrättningsavgiften betalas av styckningsfastighetens ägare om parterna inte har kommit överens om annat.

Klyvning och skifte av samfällt område faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1030
Klyvning
1 3 240,00 Ingen moms
5 4 750,00 Ingen moms
10 6 270,00 Ingen moms
30 7 780,00 Ingen moms
50 9 610,00 Ingen moms
100 11 630,00 Ingen moms
200 13 650,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 3 030,00 Ingen moms
Tilläggsavgift för respektive registerenhet som bildas   710,00 Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för klyvning och för skifte av ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms både enligt arealen på det område som är föremål för skifte och antalet registerenheter (fastigheter och samfällda områden) som bildas. Om området som ska delas omfattar vattenområde, beaktas endast 10 % av vattenarealen vid bestämmandet av avgiften.

Om fastigheten som ska delas omfattar varken jord- eller vattenområde är fastighetsförrättningsavgiften 1 400 euro.

Skifte av samfälld skog debiteras enligt använd arbetstid.

Exempel 1:

Vid en klyvning delas en lägenhet på 50 ha så att 10 ha lämnas som samfällt för fastigheterna. Delägare A får 20 ha och delägare B 20 ha.

Avgifter:

Avgiftens belopp på basis av arealen är 9 610 €. Vid klyvningen bildas tre registerenheter. Tilläggsavgiften blir alltså 3 * 710 € = 2 130 €. Den totala avgiften för klyvningen blir 11 740 €. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmärken ingår i avgiften. I sedvanliga fall fördelas avgifterna mellan alla sakägare i förhållande till ägarandelarna.