Hoppa till huvudinnehåll

Gamla kartor, flygbilder och handlingar

I Lantmäteriverkets arkiv finns handlingar och kartor som berör lantmäteriförrättningar samt grundkartor och sockenkartor. I arkivet finns handlingar och kartor med anknytning till förrättningar från och med 1700-talet. Om du vill beställa gamla handlingar, kontakta Lantmäteriverkets kundservice.

Beställ gamla handlingar

  1. Ta först reda på de fastighetsbeteckningar som är i kraft på området.
  2. Kontakta Lantmäteriverkets kundservice. Meddela fastighetsbeteckningarna och fastighetens namn.
  3. Ange vad du särskilt letar efter.

I förrättningshandlingarna finns information om exempelvis fastigheternas uppkomsthistoria, råmärken, vägrätter och andra eventuella servitut, samt om andelar i samfällda jord- och vattenområden.

Gamla tryckta kartor

Du kan granska och ladda ner Lantmäteriverkets och Topografikårens terrängkartor i webbtjänsten Gamla tryckta kartor:

  • Grund- och Topografikartorna i skalan 1:20 000 är tryckta 1949–1998
  • de topografiska kartorna, de förminskade grundkartorna och Terrängkartorna i skalan 1:50 000 är från 1964–2006.

Gamla grundkartor kan du granska även i webbtjänsten vanhatkartat.fi (på finska).

Sockenkartorna var föregångare till grundkartan och de trycktes fram till 1940-talet. Största delen av kartorna trycktes åren 1840–1865. Mera information om sockenkartor finns på Riksarkivets webbplats.

Vi har en egen tjänst för dem som är intresserade av kartor över Karelen. Läs mer om tjänsten Karjalan kartat.

Du kan också ladda ned gamla kartor över Karelen

Åtkomsthandlingar

Åtkomsthandlingar är exempelvis gamla köpebrev och arvskiftesavtal. Köpebreven i arkivet är i huvudsak offentlig information och vem som helst kan beställa dem. Arvskiftesavtalen är sekretessbelagda och endast den som har en grundad anledning att beställa dem får göra det.

Lantmäteriverket har arkiverat åtkomsthandlingar som berör lagfarter som beviljats efter 1.12.1993. Äldre åtkomsthandlingar har arkiverats i landskapsarkiven. Du kan beställa kopior av åtkomsthandlingar genom att kontakta Lantmäteriverkets kundservice.

Flygbilder

Lantmäteriverkets flygbildsarkiv innehåller nästan en miljon flygbilder. De äldsta flygbilderna härstammar från 1930-talet. Du kan utnyttja gamla flygbilder i tolkningen av ändringar i skogstillgångar och i stadsforskning.

Du kan titta på gamla flygbilder i geodataportalen Paikkatietoikkuna. Tjänsten fungerar bäst när du använder dator och en vanlig datormus. Tjänstens bruksanvisningar på finska.

Vi ber dig beakta att en flygbild inte lämpar sig för utredning av en fastighets gränser.

Kommunen tillhandahåller plan- och mätningsdata

Om du har frågor som berör plan- och mätningsdatamaterial, kontakta din kommun.

Publiceringstillstånd

Om du vill publicera Lantmäteriverkets datamaterial, ska du nämna materialets licens.

Öppna data som Lantmäteriverket producerat har licenserats genom en Creative Commons-licens. Datamaterialet i webbtjänsten Karjalan kartat har också licenserats under en Creative Commons-licens.

Om du publicerar vårt material, ska du nämna licensgivarens namn, datamaterialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempelvis: innehåller datamaterial från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).