Hoppa till huvudinnehåll

Prislista

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107410
Lagfart
161,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
161,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
161,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart, 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995)
161,00 Ingen moms
7410107415
Anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller om en ändring som gäller detta samt annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
79,00 Ingen moms

För handläggningen av ett inteckningsärende tas en avgift ut för varje fastställd inteckning.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7420207453
Fastställande av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207460
Ändring av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207451
Utvidgning av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207452
Upplösning av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207454
Sammanslagning av inteckningar för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagning
44,00 Ingen moms
7420207459
Delning av inteckning för varje inteckning som uppkommer genom delning
44,00 Ingen moms
7420107462
Ändring av den i lagfarts- och inteckningsregistret antecknade sökandes identifikationsuppgifter, €/h
110,00 Ingen moms
7420107425
Dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
7420207458
Anteckning som gäller mottagare av elektroniskt pantbrev
23,00 Ingen moms
7420107427
Anteckning om innehavare av skriftligt pantbrev
44,00 Ingen moms
7420207457
Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt
23,00 Ingen moms
7420207462
Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt pris/st. för över 100 st.
1,00 Ingen moms

Dödande av inteckning är avgiftsfritt

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7430107430
Inskrivning av särskild rättighet (JB 14:2 §)
161,00 Ingen moms
7430107435
Överföring av särskild rättighet (JB 14:2 §)
161,00 Ingen moms
7430107432
Annan inskrivning eller överföring av särskild rättighet (sytning, skogsavverkningsrätt, annan rättighet)
161,00 Ingen moms
7430107434
Ändring av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107436
Förtydligande av inskrivning av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107433
Avregistrering av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107437
Ändring av företrädesordning
44,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7650105327
Avgift för bestyrkande av köp eller annan överlåtelse
128,00 Ingen moms
7650105328
Kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar per sida
2,00 Ingen moms

Dessutom tar köpvitnet ut ersättning för sina resekostnader. 

Obs. I avgiften för upprättande av överlåtelsehandling ingår även handläggning av lagfart.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10949
Ärendehanteringsavgift för föravtal
60,00 Ingen moms
10954
Ärendehanteringsavgift för upprättande av överlåtelsehandling (inkl. avgift för lagfart)
221,00 Ingen moms
10938
Avgift för inteckningsansökan
25,00 Ingen moms
10939
Ändring av inteckning
25,00 Ingen moms
10940
Ansökan om överföring av pantbrev
15,00 Ingen moms
10952
Ansökan om dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
10953
Inskrivning av särskild rättighet, elektronisk underskriftstjänst
112,00 Ingen moms
10955
Ändring av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
10951
Överlåtelse av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
10974
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
10975
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
10977
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
10972
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
10973
Kartutdrag ur fastighetsregistret
14,00 Ingen moms
10976
Utdrag ur fastighetsregistret över ett outbrutet område
14,00 Ingen moms
10983
Avgift för öppnande av faktureringsavtal på nytt
88,23 109,40
78101010986
Allmän fullmakt/ansökan
181,45 225,00
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051011043
Befrielse av av samfällt område bildad styckningsfastighet från inteckning eller sytning
335,00 Ingen moms
75051011042
Befrielse från inskriven sytning i samband med en förrättning per sytning
112,00 Ingen moms
75051011040
Befrielse från inteckning i samband med en förrättning
44,00 Ingen moms

Lantmäteriverket kan sköta en befrielse från inteckning eller inskriven sytning vid en förrättning eller som ett inskrivningsärende ifall innehavaren av panträtten eller den inskrivna sytningen ger sitt samtycke. Avgiftens bestämningsgrunder är de samma i båda fallen.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75093010865
Avslag på ansökan om förordnande av köpvittne
272,00 Ingen moms
75093010844
Handläggning av ansökan om förordnande av köpvittne
272,00 Ingen moms

Ingen avgift tas ut för återkallande av ett förordnande till köpvittne.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
76701010758
Givande av utlåtande avsett i 91 h § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) €/h
110,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75092010754
Utfärdande av inlösningstillstånd med stöd av 5 § 2 mom. i inlösningslagen €/h
110,00 Ingen moms
75092010755
Beviljande av tillstånd till förhandsbesittningstagande med stöd av 59 § 1 mom. i inlösningslagen
110,00 Ingen moms
75091010756
Anteckning av i 72 b § i inlösningslagen avsett upphävande i fastighetsregistret € /h
110,00 Ingen moms
7509105891
Överföring av i 72 c § i inlösningslagen avsedd särskild rättighet och anteckning av den i fastighetsregistret €/h
110,00 Ingen moms
7509104288
Ändring av i 72 d § i inlösningslagen avsett användningssyfte för särskild rättighet och anteckning av det i fastighetsregistret €/h
110,00 Ingen moms
75092010905
Beviljande av i 84 § i inlösningslagen avsett tillstånd till undersökning €/h
110,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7509105009
Ändring av registerenhetens namn
145,00 Ingen moms
7509104270
Beslut om ändring av fastighetens art
165,00 Ingen moms
7509104271
Anteckning av en plantomt som en tomt i fastighetsregistret eller annan ändring av fastighetsbeteckningen som avses i 4 § i fastighetsregisterlagen (392/1985)
350,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7500105001
Sammanslagning av fastigheter då sammanslagningen gäller högst två fastigheter
175,00 Ingen moms
7500105002
Tilläggsavgift för varje ytterligare fastighet som sammanslås
60,00 Ingen moms
75001011104
Fogande av hel fastighet till samfälld skog
175,00 Ingen moms
75091010526
Beslut om sammanslagning av samfällda områden
175,00 Ingen moms
75091010527
Beslut om sammanslagning av samfällda områden (varje ytterligare område som sammanslås)
60,00 Ingen moms

Ett väglag kan bildas, delas eller upplösas genom beslut av fastighetsregisterföraren om vägdelägarna har avtalat om det skriftligt i förväg och lämnat in de handlingar som berör ärendet till fastighetsregisterföraren.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010966
Bildande, delning eller upplösning av väglag
335,00 Ingen moms
  Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms i euro (€)
Beslutsavgift 200,00 exkl. moms

 

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010963
Överföring av andel/ar från en fastighet eller bildande till lägenhet
335,00 Ingen moms
75051010965
Tilläggsavgift för följande överföring från fastigheten eller bildande till lägenhet
110,00 Ingen moms

Avgiften bestäms för respektive mottagande fastighet eller lägenhet som ska bildas.

Om det i samband med en åtgärd utförs befrielse från inteckning eller inskriven sytning, debiteras dessutom separata avgifter som föreskrivits för dessa åtgärder.

 Hur avgiften bildas
Om det från en fastighet överförs en eller flera andelar till en fastighet335 €
Om det från två eller flera fastigheter överförs en eller flera andelar till en fastighet335 € +antal följande överföringar * 110 €
Om det från en fastighet överförs en eller flera andelar till två eller flera fastigheterantal mottagande fastigheter * 335 €
Om det från två eller flera fastigheter överförs en eller flera andelar till två eller flera fastigheterAvgiften bestäms enligt de mottagande fastigheterna. För varje fastighet är grundavgiften 335 €, till vilket läggs till antalet följande överföringar * 110 €, om det till en fastighet överförs andelar från flera fastigheter.

Avgiften bildas enligt principen ovan även när en ny fastighet bildas av en andel i ett samfällt område.

Exempel:

Fastighetens A ägare har av samma säljare köpt en andel av ett samfällt vattenområde från fastigheten B och en andel av en samfälld båtplats från fastigheten C. Fastigheterna B och C belastas inte av inteckningar, och andelarna överförs till fastigheten A.

Avgift:

335 € +110 € = 445 €

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010961
Fogande av ett samfällt område till en fastighet
335,00 Ingen moms
75051010962
Tilläggsavgift för varje ytterligare samfällt område som fogas till fastigheten
110,00 Ingen moms

Avgiften bestäms för respektive mottagande fastighet eller lägenhet som ska bildas.

Om det i samband med en åtgärd utförs befrielse från inteckning eller inskriven sytning, debiteras dessutom separata avgifter som föreskrivits för dessa åtgärder.

Exempel:

Fastighetens A ägare har köpt fastighetens B andel i det samfällda området X. Fastigheten har efter köpet blivit den enda delägaren i det samfällda området X som fogas till fastigheten A. Vid förrättningen utförs två åtgärder:

a) andelen i det samfällda området överförs från fastigheten B till fastigheten A
b) det samfällda området fogas till fastigheten A

Avgift: 335 € +335 € = 670 €

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051011045
Överföring av en särskild förmån den första överföringen
335,00 Ingen moms
75051011046
Överföring av en särskild förmån för varje följande överföring
110,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7600105189
Lagfartsbevis
18,00 Ingen moms
7600105190
Gravationsbevis
18,00 Ingen moms
7600105683
Intyg över arrenderätt
18,00 Ingen moms
7600105322
Fastighetsregisterutdrag
18,00 Ingen moms
76001010934
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
18,00 Ingen moms
76001011031
Utdrag över nyttjanderättsenhet
18,00 Ingen moms
7600106542
Kartutdrag över registerenhet
18,00 Ingen moms
7600105036
Förteckningar över kommuner, lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägarförteckningar för samfällda områden som lämnas ut separat och övriga motsvarande förteckningar
18,00 Ingen moms

Ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via myndighetens elektroniska tjänst /priser: Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Priset för utdrag ur köpeskillingsregistret

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenhet
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
14,00 Ingen moms
77238011100
Utdrag över nyttjanderättsenhet
14,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722105110
Utdrag ur köpeskillingsregistret, 1-3 köp
17,18 21,30
7722105120
Utdrag ur köpeskillingsregistret, fler än 3 köp, €/köp
5,48 6,80
7722105634
Kartutskrift ur köpeskillingsregistret
10,48 13,00

Exempel 1

Samma beställning innehåller tre utdrag ur köpeskillingsregistret

Avgift: 21,30€
 

Exempel 2

Samma beställning innehåller tio utdrag ur köpeskillingsregistret

Avgift: 10*6,80 € = 68,00 €

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104314
Köpeskillingsstatistik
17,18 21,30
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104301
Överföringsfil ur köpeskillingsregistret, första köpet
53,47 66,30
7722104302
Överföringsfil ur köpeskillingsregistret, följande köp
0,60 0,74
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77234010743
Ägar- och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), 1–6 registerenheter
20,41 25,30
77234011056
Väglagets kontaktuppgifter, 1–6 kontaktuppgifter
20,41 25,30
77234011057
Väglagets kontaktuppgifter, fler än 6 st., €/uppgift
3,10 3,85
77234010744
Ägaruppgifter och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), fler än 6 registerenheter, €/registerenhet
3,10 3,85
77234011054
Delägarförteckning för samfällt område med ägare och adresser, 1–6 delägare
20,41 25,30
77234011055
Delägarförteckning för samfällt område med ägare och adresser, fler än 6 delägare, €/delägare
3,10 3,85
77234011098
Närmare utredning av ägare eller delägare, €/h
101,21 125,50

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7723406790
Fastighetsuppgifter (beteckning, namn, registreringsdatum och areal) och uppgifter om nyttjanderätt samt utredningar av stomlägenheter, 1–40 registerenheter
17,74 22,00
7723406791
Fastighetsuppgifter (beteckning, namn, registreringsdatum och areal) och uppgifter om nyttjanderätt samt utredningar av stomlägenheter, fler än 40 registerenheter, €/registerenhet
0,44 0,55
7723406792
Delägarförteckning över fastigheter och andelar per delägare, 1–40 delägare
17,74 22,00
7723406793
Delägarförteckning över fastigheter och andelar per delägare, fler än 40 delägare, €/delägare
0,44 0,55
7723406794
Fastighetsregistrets bildningsuppgifter, €/h
101,21 125,50