Hoppa till huvudinnehåll

Myndighetsbeslut

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051011043
Befrielse av av samfällt område bildad styckningsfastighet från inteckning eller sytning
335,00 Ingen moms
75051011042
Befrielse från inskriven sytning i samband med en förrättning per sytning
112,00 Ingen moms
75051011040
Befrielse från inteckning i samband med en förrättning
44,00 Ingen moms

Lantmäteriverket kan sköta en befrielse från inteckning eller inskriven sytning vid en förrättning eller som ett inskrivningsärende ifall innehavaren av panträtten eller den inskrivna sytningen ger sitt samtycke. Avgiftens bestämningsgrunder är de samma i båda fallen.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75093010865
Avslag på ansökan om förordnande av köpvittne
272,00 Ingen moms
75093010844
Handläggning av ansökan om förordnande av köpvittne
272,00 Ingen moms

Ingen avgift tas ut för återkallande av ett förordnande till köpvittne.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
76701010758
Givande av utlåtande avsett i 91 h § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) €/h
110,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75092010754
Utfärdande av inlösningstillstånd med stöd av 5 § 2 mom. i inlösningslagen €/h
110,00 Ingen moms
75092010755
Beviljande av tillstånd till förhandsbesittningstagande med stöd av 59 § 1 mom. i inlösningslagen
110,00 Ingen moms
75091010756
Anteckning av i 72 b § i inlösningslagen avsett upphävande i fastighetsregistret € /h
110,00 Ingen moms
7509105891
Överföring av i 72 c § i inlösningslagen avsedd särskild rättighet och anteckning av den i fastighetsregistret €/h
110,00 Ingen moms
7509104288
Ändring av i 72 d § i inlösningslagen avsett användningssyfte för särskild rättighet och anteckning av det i fastighetsregistret €/h
110,00 Ingen moms
75092010905
Beviljande av i 84 § i inlösningslagen avsett tillstånd till undersökning €/h
110,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7509105009
Ändring av registerenhetens namn
145,00 Ingen moms
7509104270
Beslut om ändring av fastighetens art
165,00 Ingen moms
7509104271
Anteckning av en plantomt som en tomt i fastighetsregistret eller annan ändring av fastighetsbeteckningen som avses i 4 § i fastighetsregisterlagen (392/1985)
350,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7500105001
Sammanslagning av fastigheter då sammanslagningen gäller högst två fastigheter
175,00 Ingen moms
7500105002
Tilläggsavgift för varje ytterligare fastighet som sammanslås
60,00 Ingen moms
75001011104
Fogande av hel fastighet till samfälld skog
175,00 Ingen moms
75091010526
Beslut om sammanslagning av samfällda områden
175,00 Ingen moms
75091010527
Beslut om sammanslagning av samfällda områden (varje ytterligare område som sammanslås)
60,00 Ingen moms

Ett väglag kan bildas, delas eller upplösas genom beslut av fastighetsregisterföraren om vägdelägarna har avtalat om det skriftligt i förväg och lämnat in de handlingar som berör ärendet till fastighetsregisterföraren.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010966
Bildande, delning eller upplösning av väglag
335,00 Ingen moms
  Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms i euro (€)
Beslutsavgift 200,00 exkl. moms

 

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010963
Överföring av andel/ar från en fastighet eller bildande till lägenhet
335,00 Ingen moms
75051010965
Tilläggsavgift för följande överföring från fastigheten eller bildande till lägenhet
110,00 Ingen moms

Avgiften bestäms för respektive mottagande fastighet eller lägenhet som ska bildas.

Om det i samband med en åtgärd utförs befrielse från inteckning eller inskriven sytning, debiteras dessutom separata avgifter som föreskrivits för dessa åtgärder.

 Hur avgiften bildas
Om det från en fastighet överförs en eller flera andelar till en fastighet335 €
Om det från två eller flera fastigheter överförs en eller flera andelar till en fastighet335 € +antal följande överföringar * 110 €
Om det från en fastighet överförs en eller flera andelar till två eller flera fastigheterantal mottagande fastigheter * 335 €
Om det från två eller flera fastigheter överförs en eller flera andelar till två eller flera fastigheterAvgiften bestäms enligt de mottagande fastigheterna. För varje fastighet är grundavgiften 335 €, till vilket läggs till antalet följande överföringar * 110 €, om det till en fastighet överförs andelar från flera fastigheter.

Avgiften bildas enligt principen ovan även när en ny fastighet bildas av en andel i ett samfällt område.

Exempel:

Fastighetens A ägare har av samma säljare köpt en andel av ett samfällt vattenområde från fastigheten B och en andel av en samfälld båtplats från fastigheten C. Fastigheterna B och C belastas inte av inteckningar, och andelarna överförs till fastigheten A.

Avgift:

335 € +110 € = 445 €

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051010961
Fogande av ett samfällt område till en fastighet
335,00 Ingen moms
75051010962
Tilläggsavgift för varje ytterligare samfällt område som fogas till fastigheten
110,00 Ingen moms

Avgiften bestäms för respektive mottagande fastighet eller lägenhet som ska bildas.

Om det i samband med en åtgärd utförs befrielse från inteckning eller inskriven sytning, debiteras dessutom separata avgifter som föreskrivits för dessa åtgärder.

Exempel:

Fastighetens A ägare har köpt fastighetens B andel i det samfällda området X. Fastigheten har efter köpet blivit den enda delägaren i det samfällda området X som fogas till fastigheten A. Vid förrättningen utförs två åtgärder:

a) andelen i det samfällda området överförs från fastigheten B till fastigheten A
b) det samfällda området fogas till fastigheten A

Avgift: 335 € +335 € = 670 €

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75051011045
Överföring av en särskild förmån den första överföringen
335,00 Ingen moms
75051011046
Överföring av en särskild förmån för varje följande överföring
110,00 Ingen moms