Hoppa till huvudinnehåll

Suomi.fi-kartor

Tjänsten Suomi.fi-kartor är en centraliserad kart- och GIS-tjänst för den offentliga förvaltningen.

I tjänsten kan du skapa en kartvy och publicera den på din organisations webbplats. Kartan kan även användas som en kartkomponent i olika e-tjänster.

Som bakgrundskartor kan du använda Lantmäteriverkets avgiftsfria data: olika terräng- och bakgrundskartor, fastighetsgränser och flygbilder. Du kan även lägga till gränssnitt i tjänsten eller lägga objekt på kartan för publicering. Tjänsten ger möjlighet att publicera inbäddade kartfönster i organisationens interna tjänster samt att även inkludera egna gränssnitt utan att de syns för de övriga organisationer som använder Suomi.fi-kartor-tjänsten. Tjänsten är dock inte lämplig för behandling av konfidentiell information.

Suomi.fi-kartor är avsedd för myndigheter inom den offentliga förvaltningen och för organisationer som enligt avtal sörjer för offentliga uppgifter. Tjänsten får användas avgiftsfritt. 

Se korta instruktion videor för att börja använda tjänsten under ”Utbildning".

Användare loggar in i tjänsten med användarkod och lösenord. Innan tjänsten tas i bruk ska man godkänna dess användningsvillkor.

Beställningsblankett för tjänsten Suomi.fi-kartor

Rätt att använda tjänsten Suomi.fi-kartor innehas av alla myndigheter inom den offentliga förvaltningen och av organisationer som med stöd av avtal sköter offentliga uppdrag. Exempel på sådana organisationer är statliga myndigheter, kommuner, kommunala samarbetsorgan och universitet. Privatägda organisationer, stiftelser eller näringsidkare kan inte använda tjänsten.

Tjänsten Suomi.fi-kartor (karttjänst för förvaltningen i lagen) har i 3 § 1 mom. 9 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster definierats som en av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.

Mera information: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

Den myndighet som publicerar kartor måste godkänna användningsvillkoren för tjänsten Suomi.fi-kartor.

På en karttjänst som publiceras med hjälp av tjänsten Suomi.fi-kartor tillämpas användningsvillkoren för en publicerad karttjänst. Publiceraren ansvarar för att användarna av en publicerad karttjänst förbinder sig till att följa dessa villkor.

Användningsvillkor för tjänsten Suomi.fi-kartor

Tjänsten Suomi.fi-kartor (i lagen karttjänst för förvaltningen, nedan Karttjänsten) är en sådan stödtjänst för e-tjänster som avses i 3 § 1 mom. 9 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016, nedan "KaPA-lagen").

Lantmäteriverket (nedan "LMV") ansvarar för produktion och vidareutveckling av karttjänsten med stöd av 4 § 3 mom. i KaPA-lagen.

Alla de myndigheter inom den offentliga förvaltningen och andra aktörer som sköter offentliga uppgifter och som avses i 5 § i KaPA-lagen får använda Karttjänsten i enligt lagstadgade förutsättningar.

Den myndighet eller annan aktör som använder Karttjänsten ska noga läsa igenom dessa användningsvillkor. Genom att använda karttjänsten godkänner karttjänstens användare att den är bunden av dessa villkor.

1. Parter i tjänsten

I dessa användningsvillkor används följande benämningar om parterna:

  • "Uppdateraren" är LMV
  • "Publiceraren" är den myndighet eller annan aktör som sköter ett offentligt uppdrag och som publicerar en karttjänst med hjälp av Karttjänsten
  • "Användaren" är en fysisk eller juridisk person som använder en karttjänst som publicerats av en myndighet eller annan aktör som sköter ett offentligt uppdrag
  • "Dataproducenten" är en aktör som erbjuder gränssnitt till Karttjänsten

2. Tjänstens innehåll

Med hjälp av Karttjänsten kan Publiceraren skapa en karttjänst på sin webbplats. Till sin karttjänst har Publiceraren valt funktioner och kartor från de alternativ som finns tillgängliga i Karttjänsten.

Publiceraren kan ta i bruk egna gränssnittstjänster och med hjälp av Karttjänstens verktyg lägga till objekt (punkter, linjer eller områden samt egenskapsuppgifter för dessa) samt ladda upp objekt genom att lagra en fil i Karttjänstens databas.

Publiceraren kan via Karttjänsten till andra Publicerare i Karttjänsten ge tillgång till sin gränssnittstjänst för användning i deras tjänster. Användningen av gränssnittstjänster som är avsedda för Publicerare i Karttjänsten måste vara avgiftsfri.

Publiceraren lägger Kartplatsen på sin webbplats genom att kopiera den kodtext som behövs från Kartplatsen till webbplatsen.

Publiceraren kan utnyttja Karttjänstens kartkomponent även via ett så kallat RPC (remote procedure call) programmeringsgränssnitt. Via RPC-programmeringsgränssnittet är det möjligt att skräddarsy funktionerna för en karta som definierats i Karttjänsten. RPC-programmeringsgränssnittet erbjuder funktioner för behandling av karta och för visning av objektdata, för egna anteckningar, positionering och ruttplanering.

Tjänstens innehåll och underhåll har beskrivits noggrannare i Karttjänstens tjänstebeskrivning (pdf, pä finska).

3. Användning av tjänsten

Publiceraren kan använda Karttjänsten och de datamaterial som ingår i den i enlighet med dessa användningsvillkor och lagen. Karttjänsten och de datamaterial som ingår i den får användas avgiftsfritt.

På en karttjänst som Publiceraren lagt ut på sin webbplats med hjälp av Karttjänsten tillämpas användningsvillkor för karttjänster. Publiceraren ansvarar för att användarna av en karttjänst som Publiceraren publicerat med hjälp av Karttjänsten förbinder sig till att följa karttjänstens användningsvillkor innan de använder den.

I Karttjänsten får man inte behandla och Publiceraren får inte till Karttjänsten överföra information som är sekretessbelagd med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller någon annan lag. Med hjälp av RPC-programmeringsgränssnitt är det möjligt att på en karta som definierats med hjälp av Karttjänsten visa sådana objekt från Publicerarens eget datasystem som inte överförs till Karttjänsten. Förbudet mot överföring av sekretessbelagd information gäller inte dessa objekt.

4. Ansvaret för tjänsten

LMV ansvarar för Karttjänstens kvalitet och datasäkerhet i enlighet med bestämmelserna i 16 §, 17 § och 18 § i KaPA-lagen. LMV ansvarar inte för att Karttjänsten fungerar i Publicerarens system- eller maskinvarumiljö.

LMV ansvarar inte för eventuella fel eller brister i de datamaterial som ingår i Karttjänsten. LMV rättar till ett fel eller en brist som konstaterats i Karttjänstens datamaterial inom en rimlig tid efter att felet eller bristen uppdagats. LMV ansvarar inte för de datamaterial som Publicerare erbjuder via Karttjänsten och Karttjänstens tjänstebeskrivning (pdf, pä finska) gäller inte dem.

LMV förbehåller sig rätten att göra ändringar i Karttjänsten, i datamaterial som ingår i Karttjänsten och i dessa användningsvillkor samt rätten att begränsa användningen av Karttjänsten. LMV strävar efter att informera om ändringar på Karttjänstens webbplats innan de genomförs. Eventuella ändringar träder i kraft genast efter att de genomförts.

LMV ansvarar inte för direkta eller indirekta skador gentemot Publiceraren eller någon annan part som orsakas av användningen av Karttjänsten eller av datamaterial som ingår i Karttjänsten, eller av att denna användning är förhindrad, om inte annat föranleds av lagen.

Publiceraren ansvarar för att LMV informeras om en störning eller ett hot som riktas mot ett datasystem som Publiceraren anslutit till Karttjänsten och om åtgärdandet av sådana störningar eller hot i enlighet med bestämmelserna i 18 § 3 mom. i KaPA-lagen.

5. Immaterialrättigheter

LMV innehar upphovsrätter och andra immaterialrättigheter till datamaterial som omfattar ortofoton, bakgrundskartor och terrängkartor i Karttjänsten. LMV och de kommuner som för fastighetsregistret har upphovsrätt och andra  immaterialrättigheter till fastighetsdatamaterial som ingår i Karttjänsten. Övriga Dataproducenter som erbjuder datamaterial i Karttjänsten har upphovsrätt och andra immaterialrättigheter till sina egna datamaterial.  

De ovan beskrivna upphovrätterna och övrigra immaterialrättigheterna tillhör rättigheternas respektive innehavare och de överförs inte till Publiceraren som en följd av att Karttjänsten används. I samband med användning av datamaterial som ingår i Karttjänsten måste Publiceraren nämna innehavarna av upphovsrätter och övriga immaterialrättigheter.

Publiceraren har inga andra rättigheter än rätten att använda Karttjänsten och de datamaterial som ingår i den såsom avses i lagen.

Ge respons och utvecklingsförslag med kontaktblanketten.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Problem med att använda tjänsten?