E-tjänst

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du få dina fastighetsärenden skötta: söka uppgifter om fastigheter och göra ansökningar.

Tjänsten visar fastigheternas läge på kartan och basuppgifter om fastigheten, exempelvis areal, namn och registreringsdatum. Du kan även se fastigheternas ägar- och inteckningsuppgifter och alla dina pågående inskrivningsärenden, dvs. lagfarter, inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter.

Du kan också köpa utdrag och intyg över fastigheter vilken fastighet som helst.

Registrera äganderätten till din fastighet (lagfart)

I tjänsten visas även sådana överlåtelser av fastigheter och outbrutna områden som ännu inte har registrerats.

Om ett köpvittne har bestyrkt ett köp, en gåva eller ett skiftesavtal, kan du ansöka om lagfart via tjänsten. Du kan på samma gång ansöka om lagfart på alla fastigheter och outbrutna områden som du håller på att förvärva. Du kan även ansöka om lagfart på eventuella övriga mottagares vägnar.

Du kan upprätta ansökan i e-tjänsten cirka en vecka efter undertecknandet av överlåtelsehandlingen.

Du kan inte söka lagfart i e-tjänsten, om överlåtelsens mottagare är ett bolag, eller en person som inte har ett finskt personnummer.

Ansök om lantmäteriförrättning

Du kan ansöka om vilken lantmäteriförrättning som helst i e-tjänsten, exempelvis styckning, klyvning, rågång, förrättning av enskild väg eller servitutsförrättning. Obs! När du ansöker om lagfart på ett outbrutet område blir en styckningsförrättning automatiskt anhängig, och du behöver inte ansöka om styckningen separat. 

Lantmäteriverkets e-tjänst håller öppet dagligen kl. 01.00–23.00.

Information om behandlingen av den registrerades personuppgifter

Utdrag och intyg som tillhandahålls via tjänsten:

  • Lagfartsbevis
  • Gravationsbevis
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Kartutdrag ur fastighetsregistret

Om du behöver ett annat utdrag ska du beställa det hos Lantmäteriverkets kundservice.

Mera information om utdrag och intyg.

Lantmäteriverkets e-tjänst är öppen för alla personkunder. Du kan logga in i tjänsten via Suomi.fi-identifikationstjänsten, med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.

 

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenheten
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
14,00 Ingen moms

Priserna för dessa utdrag gäller den nya e-tjänsten som togs i bruk sommaren 2017 och ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg som ges via den. Priser: Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från kundservice eller med webblankett

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.