Hoppa till huvudinnehåll

E-tjänst

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du söka uppgifter om fastigheter och få dina fastighetsärenden skötta.

I tjänsten kan du kontrollera fastighetsuppgifter, göra ansökningar och köpa kartor, utdrag och intyg. Läs mer om tjänstens innehåll.

Om du har fått en begäran att komplettera din ansökan, kan du skicka kompletteringarna via e-tjänsten.

Obs! I e-tjänsten är det ännu inte möjligt att ansöka om registrering av ägande av aktielägenheter. Så här registrerar du ägandet av din aktielägenhet.

Du kan ansöka om nya inteckningar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

E-tjänsten är öppen dagligen kl. 1.00–23.00.

I e-tjänsten kan du kontrollera uppgifter om din fastighet, registrera din äganderätt, ansöka om lantmäteriförrättning eller köpa utdrag och intyg över fastigheterna.

Kontrollera uppgifter om din fastighet och pågående ärenden
Granska information om din aktielägenhet
Köpä utdrag, intyg och kartutskrifter
Ansöka om lantmäteriförrättning
Registrera äganderätten till din fastighet (lagfart)
Registrera arrenderätt, överföring av arrenderätt eller en annan särskild rättighet

Kontrollera uppgifter om din fastighet och pågående ärenden

I tjänsten kan du avgiftsfritt kontrollera uppgifter om dina fastigheter, outbrutna områden och arrendeområden. Tjänsten visar fastigheternas läge på kartan och basuppgifter om fastigheten, exempelvis areal, namn och registreringsdatum. I tjänsten kan du även se ägar- och inteckningsuppgifter för dina fastigheter samt nyttjanderätter och begränsningar.

I tjänsten visas alla dina pågående fastighetsärenden, det vill säga

  • lagfarter
  • inteckningar
  • registrering av särskilda rättigheter
  • lantmäteriförrättningar som berör dina fastigheter.

Om du har ansökt om lagfart, inteckning eller registrering av en särskild rättighet på din fastighet kan du genom att klicka på det pågående ärendet få mera information om det.

Om det i anslutning till ärendet finns anteckningen "Begäran om komplettering" behöver handläggaren ytterligare handlingar eller övriga uppgifter för att handlägga ärendet. Du kan skicka kompletteringarna via e-tjänsten.

När ärendet har avgjorts, visas anteckningen "Ärendet har avgjorts" på listan. Du kan ladda ned beslutshandlingen genom att klicka på ärendet. Handlingen kan laddas ned under sex månaders tid.

Granska information om din aktielägenhet

Om det finns en elektronisk ägaranteckning om din aktielägenhet i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem, kan du via tjänsten avgiftsfritt granska grundläggande uppgifter om din aktielägenhet (bolagets FO-nummer, aktiegruppsbeteckning, aktiernas nummer och antal).

Om du behöver mer detaljerad information om din aktielägenhet, kan du via kundtjänsten beställa en aktielägenhetsutskrift.

Köpa utdrag, intyg och kartutskrifter

Det är billigare att köpa utdrag och bevis/intyg i e-tjänsten än att beställa dem via kundservicen. Välj fliken Alla fastigheter och ange fastighetsbeteckningen i sökfältet. Via e-tjänsten kan du köpa följande utdrag och bevis/intyg med uppgifter om vilken fastighet som helst:

  • Lagfartsbevis (för fastighet eller outbrutet område)
  • Gravationsbevis
  • Fastighetsregisterutdrag (för fastighet eller outbrutet område)
  • Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
  • Intyg över arrenderätt
  • Fastighetsregistrets kartutdrag

Övriga utdrag beställs från Lantmäteriverkets kundtjänst.

I tjänsten kan du också köpa tryckta kartor och kartutskrifter.

Ansöka om lantmäteriförrättning

I e-tjänsten kan du ansöka om alla typer av lantmäteriförrättningar, till exempel rågång, förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, klyvning, styckning eller sammanslagning av fastigheter. Obs! När du ansöker om lagfart på ett outbrutet område blir styckningen automatiskt anhängig och du behöver inte ansöka om den separat.

Registrera äganderätten till din fastighet (lagfart)

I tjänsten visas även sådana överlåtelser av fastigheter och outbrutna områden som ännu inte har registrerats.

Om det handlar om ett köp, byte eller en gåva ska du ansöka om lagfart i e-tjänsten inom sex månader efter att avtalet undertecknats. Lagfarten betalas i e-tjänsten när ansökan lämnas in.

Du kan samtidigt ansöka om lagfart på alla fastigheter och outbrutna områden som du håller på att förvärva. Du kan även ansöka om lagfart på eventuella övriga mottagares vägnar. Ansökan kan göras i e-tjänsten cirka en vecka efter att överlåtelsehandlingen har undertecknats.

Om du använder ett köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte ansöka om lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

Om du har fått en fastighet genom avvittring, arvskifte eller testamente behöver vi handlingen i original för att behandla ärendet. Du kan skicka handlingarna per post eller lämna in dem hos Lantmäteriverkets kundservice. Vi returnerar handlingarna utan dröjsmål.

Om mottagaren är en person som inte har ett finskt personnummer, ska du ansöka om lagfart på en ansökningsblankett (suomi.fi)

Hur vet jag att min ansökan om lagfart har anlänt till Lantmäteriverket?

I Mina fastigheter visas texten ”har inte lagfarits” när Lantmäteriverket har fått besked om fastighetsaffären av köpvittnet. Texten visas inte längre när ansökan har behandlats och lagfarten beviljats.

Uppgifter om fastighetsaffärer och andra överlåtelser visas i e-tjänsten senast cirka en vecka efter dagen för undertecknande.

Du behöver inte vidta några åtgärder, om du med köpvittnet eller banken har kommit överens om att köpvittnet eller banken gör en ansökan om lagfart på dina vägnar. När ansökan om lagfart har blivit anhängig och ärendet inväntar behandling, ser du ansökan i förteckningen över pågående ärenden.

Komplettera ett anhängigt ärende

Om du har fått en begäran att komplettera din ansökan, kan du skicka kompletteringarna via vår e-tjänst. Handlingarna har inkommit till Lantmäteriverket, när du får kvitteringen "Kompletteringarna har tagits emot".

Registrera arrenderätt, överföring av arrenderätt eller en annan särskild rättighet

I E-tjänsten kan du ansöka om registrering av arrenderätt, avtal om besittningsdelning eller en annan särskild rättighet i lagfarts- och inteckningsregistret. Registreringen betalas i e-tjänsten när ansökan lämnas in.

Som bilaga till ansökan behövs avtalet i original. Du kan skicka handlingarna per post eller lämna in dem hos Lantmäteriverkets kundservice. Vi returnerar handlingarna utan dröjsmål.

Ansök om registrering av arrenderätt

Om du har gjort ett nytt arrendeavtal (jordlegoavtal) med fastighetens ägare ska du ansöka om registrering av arrenderätten.
 
Använd fastighetsbeteckningen för att ta fram den fastighet på vars område arrenderätten finns. I fastighetens uppgifter finns knappen "Registrera arrenderätt" som du kan använda för att göra ansökan.

Ansök om överföring av arrenderätt

Om du har skaffat ett hus som ligger på en arrendetomt ska du ansöka om överföring av arrenderätt. I ett sådant fall finns arrenderätten redan.  Vid överföring av arrenderätt registreras arrenderätten i den nya ägarens namn.
 
För att göra ansökan, ta först reda på arrenderättens så kallade anläggningsbeteckning. I allmänhet har beteckningen formatet 837-121-391-2-L1. Gå till "Alla fastigheter" i E-tjänsten och använd anläggningsbeteckningen för att ta fram arrenderättens uppgifter. I arrenderättens uppgifter finns knappen "Registrera arrenderätt" som du kan använda för att ansöka om överföring av arrenderätten.

Ansök om registrering av en annan rättighet

Om du har gjort ett avtal om besittningsdelning eller ett annat avtal som berör fastighetens nyttjande- eller besittningsrätt, ska du ansöka om registrering av en annan rättighet.
 
Använd fastighetsbeteckningen för att ta fram den fastighet som rättigheten berör. I fastighetens uppgifter finns knappen "Registrera en annan rättighet" som du kan använda för att göra ansökan.


Information om behandlingen av den registrerades personuppgifter

Du kan använda tjänsten om du har finsk personbeteckning, är myndig och har rättshandlingsförmåga (är inte föremål för intressebevakning).

Du kan logga in i tjänsten via Suomi.fi-identifikationstjänsten. Du kan identifiera dig med finländska bankkoder, mobilcertifikat eller identitets- eller smartkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Identifieringssätt för utlänningar kan inte användas i tjänsten.

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänsten

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenhet
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
14,00 Ingen moms
77238011100
Utdrag över nyttjanderättsenhet
14,00 Ingen moms

För att säkerställa att Lantmäteriverkets e-tjänst fungerar lönar det sig att använda den nyaste tillgängliga versionen av alla webbläsare. Då vi utvecklar och testar tjänsten säkerställer vi att de fungerar med de vanligaste webbläsarna och deras nyaste versioner.

Det inte längre möjligt att använda e-tjänsten med Internet Explorer.

Se även Hjälp vid tekniska problem.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Problem med att använda tjänsten?

Kan vi hjälpa till?

Du kan kontakta vår kundservice, om någonting är oklart i uppgifterna om din fastighet eller om ett pågående ärende.