E-tjänst

I e-tjänsten kan du sköta dina fastighetsärenden: söka uppgifter om fastigheter och göra ansökningar.

Sök uppgifter

I tjänsten visas uppgifter om din fastighet, pågående lantmäteriförrättningar och inskrivningsärenden (lagfarter, inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter). 

Du kan också köpa kartutskrifter, utdrag och intyg över fastigheter.

I tjänsten visas uppgifter om din aktielägenhet, om det finns en elektronisk ägaranteckning om din aktielägenhet i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem.

Gör ansökningar

Dessutom kan du ansöka om lagfart, det vill säga registrera äganderätten till din fastighet och ansöka om lantmäteriförrättning.

Om du har fått en begäran att komplettera din ansökan, kan du skicka kompletteringarna via vår e-tjänst.

Lantmäteriverkets e-tjänst håller öppet dagligen kl. 01.00–23.00.

Information om behandlingen av den registrerades personuppgifter

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din fastighet, registrera din äganderätt, ansöka om lantmäteriförrättning eller köpa utdrag och intyg över fastigheterna.

Se uppgifter om din fastighet och pågående ärenden

I tjänsten kan du se uppgifter om dina fastigheter, outbrutna områden och arrendeområden. I tjänsten visas fastigheternas läge på kartan och du kan kontrollera din fastighets basuppgifter, exempelvis areal, namn och registreringsdatum. I tjänsten kan du även se ägar- och inteckningsuppgifter för dina fastigheter.

I tjänsten visas alla dina pågående inskrivningsärenden, det vill säga

  • lagfarter,
  • inteckningar,
  • inskrivningar av särskilda rättigheter och
  • lantmäteriförrättningar som avser dina fastigheter.

Hur vet jag att min ansökan om lagfart har anlänt till Lantmäteriverket?

I Mina fastigheter visas texten ”har inte lagfarits” när Lantmäteriverket har fått besked om fastighetsaffären av köpvittnet. Texten visas inte längre när ansökan har behandlats och lagfarten beviljats.

Uppgifter om fastighetsaffärer och andra överlåtelser visas i e-tjänsten senast cirka en vecka efter dagen för undertecknande.

Du behöver inte vidta några åtgärder, om du med köpvittnet eller banken har kommit överens om att köpvittnet eller banken gör en ansökan om lagfart på dina vägnar. När ansökan om lagfart har blivit anhängig och ärendet inväntar behandling, ser du ansökan i förteckningen över pågående ärenden.

Komplettera ett anhängigt ärende

Om du har fått en begäran att komplettera din ansökan, kan du skicka kompletteringarna via vår e-tjänst.

Sök i listan Pågående ärenden det ärende vars ärendenummer motsvarar ärendenumret i kompletteringsbegäran. Klicka upp ärendet så får du fram knappen "Komplettera ansökan". Med den blankett som öppnas via knappen kan du skicka de handlingar som handläggaren av inskrivningsärendet begärt som bilagor och lämna in en verbal utredning. Handlingarna har inkommit till Lantmäteriverket, om du får kvitteringen "Kompletteringarna har tagits emot".

Granska information om din aktielägenhet

Om det finns en elektronisk ägaranteckning om din aktielägenhet i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem, kan du via tjänsten avgiftsfritt granska grundläggande uppgifter om din aktielägenhet (bolagets FO-nummer, aktiegruppsbeteckning, delägarnas nummer och antal).

Om du behöver mer detaljerad information om din aktielägenhet, kan du via kundtjänsten beställa en aktielägenhetsutskrift. Den är avgiftsfri om den beställs av lägenhetens ägare.

Registrera äganderätten till din fastighet (lagfart)

I tjänsten visas även sådana överlåtelser av fastigheter och outbrutna områden som ännu inte har registrerats.

Om det handlar om ett köp, byte eller en gåva ska du ansöka om lagfart i e-tjänsten inom sex månader efter att avtalet undertecknats. 

Du kan samtidigt ansöka om lagfart på alla fastigheter och outbrutna områden som du håller på att förvärva. Du kan även ansöka om lagfart på eventuella övriga mottagares vägnar. Ansökan kan göras i e-tjänsten cirka en vecka efter att överlåtelsehandlingen har undertecknats.

Om du använder ett köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte ansöka om lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

Om mottagaren är ett bolag eller en person som inte har ett finskt personnummer, ska du ansöka om lagfart på en ansökningsblankett (suomi.fi)

Ansöka om lantmäteriförrättning

I e-tjänsten kan du ansöka om alla typer av lantmäteriförrättningar, exempelvis rågång, förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, klyvning eller styckning. Obs! När du ansöker om lagfart på ett outbrutet område blir styckningen automatiskt anhängig och du behöver inte ansöka om den separat.

Se film: så här fyller du i en förrättningsansökan (3,5 min.)

Köpa utdrag, intyg och kartutskrifter

Det är billigare att köpa utdrag och bevis/intyg i e-tjänsten än att beställa dem via kundservicen. Välj fliken Alla fastigheter och ange fastighetsbeteckningen i sökfältet. Via e-tjänsten kan du köpa följande utdrag och bevis/intyg med uppgifter om vilken fastighet som helst:

  • Lagfartsbevis
  • Gravationsbevis
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Fastighetsregistrets kartutdrag

Övriga utdrag beställs från Lantmäteriverkets kundtjänst.

I tjänsten kan du också köpa tryckta kartor och kartutskrifter.

Lantmäteriverkets e-tjänst är öppen för alla personkunder. Du kan logga in i tjänsten via Suomi.fi-identifikationstjänsten, med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.

 

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenheten
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
14,00 Ingen moms

Priserna för dessa utdrag gäller den nya e-tjänsten som togs i bruk sommaren 2017 och ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg som ges via den. Priser: Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från kundservice eller med webblankett

För att säkerställa att Lantmäteriverkets e-tjänst fungerar lönar det sig att använda den nyaste tillgängliga versionen av alla webbläsare. Då vi utvecklar och testar tjänsten säkerställer vi att de fungerar med de vanligaste webbläsarna och deras nyaste versioner.

Det inte längre möjligt att använda e-tjänsten med Internet Explorer .

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar.

Problem med att använda tjänsten?

Kan vi hjälpa till?

Du kan kontakta vår kundservice, om någonting är oklart i uppgifterna om din fastighet eller om ett pågående ärende.