E-tjänst

I e-tjänsten kan du sköta dina fastighetsärenden: söka uppgifter om fastigheter och göra ansökningar.

I tjänsten visas uppgifter om din fastighet, pågående lantmäteriförrättningar och inskrivningsärenden (lagfarter, inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter). Du kan också köpa kartutskrifter, utdrag och intyg över fastigheter.

Dessutom kan du ansöka om lagfart, det vill säga registrera äganderätten till din fastighet och ansöka om lantmäteriförrättning.

Lantmäteriverkets e-tjänst håller öppet dagligen kl. 01.00–23.00.

Information om behandlingen av den registrerades personuppgifter

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din fastighet, registrera din äganderätt, ansöka om lantmäteriförrättning eller köpa utdrag och intyg över fastigheterna.

Se uppgifter om din fastighet och pågående ärenden

I tjänsten kan du se uppgifter om dina fastigheter, outbrutna områden och arrendeområden. I tjänsten visas fastigheternas läge på kartan och du kan kontrollera din fastighets basuppgifter, exempelvis areal, namn och registreringsdatum. I tjänsten kan du även se ägar- och inteckningsuppgifter för dina fastigheter.

I tjänsten visas alla dina pågående inskrivningsärenden, det vill säga lagfarter, inteckningar, inskrivningar av särskilda rättigheter och lantmäteriförrättningar som avser dina fastigheter.

Registrera äganderätten till din fastighet (lagfart)

I tjänsten visas även sådana överlåtelser av fastigheter och outbrutna områden som ännu inte har registrerats.

Om det handlar om ett köp, byte eller en gåva ska du ansöka om lagfart i e-tjänsten inom sex månader efter att avtalet undertecknats. 

Du kan samtidigt ansöka om lagfart på alla fastigheter och outbrutna områden som du håller på att förvärva. Du kan även ansöka om lagfart på eventuella övriga mottagares vägnar. Ansökan kan göras i e-tjänsten cirka en vecka efter att överlåtelsehandlingen har undertecknats.

Om du använder ett köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte ansöka om lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

Om mottagaren är ett bolag eller en person som inte har ett finskt personnummer, ska du ansöka om lagfart på en ansökningsblankett (suomi.fi)

Ansöka om lantmäteriförrättning

I e-tjänsten kan du ansöka om alla typer av lantmäteriförrättningar, exempelvis rågång, förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, klyvning eller styckning. Obs! När du ansöker om lagfart på ett outbrutet område blir styckningen automatiskt anhängig och du behöver inte ansöka om den separat.

Se film: så här fyller du i en förrättningsansökan (3,5 min.)

Köpa utdrag, intyg och kartutskrifter

I e-tjänsten kan du köpa utdrag och intyg över fastighetsuppgifter:

  • Lagfartsbevis
  • Gravationsbevis
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Fastighetsregistrets kartutdrag

Övriga utdrag beställs från Lantmäteriverkets kundtjänst.

I tjänsten kan du också köpa tryckta kartor och kartutskrifter.

Lantmäteriverkets e-tjänst är öppen för alla personkunder. Du kan logga in i tjänsten via Suomi.fi-identifikationstjänsten, med bankkoder, elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat.

 

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenheten
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
14,00 Ingen moms

Priserna för dessa utdrag gäller den nya e-tjänsten som togs i bruk sommaren 2017 och ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg som ges via den. Priser: Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från kundservice eller med webblankett

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.