Hoppa till huvudinnehåll

Köp utdrag och intyg

Hos Lantmäteriverket kan du köpa utdrag och intyg som innehåller fastighetsuppgifter samt utdrag ur bostadsdatasystemet.

Lantmäteriverkets e-tjänst för personkunder

Det snabbaste och billigaste sättet att köpa utdrag och intyg är via vår e-tjänst. Utdragen skickas per e-post som PDF-filer. Du får en nedladdningslänk per e-post som du kan använda för att ladda ned och skriva ut filerna. Du kan avgiftsfritt kontrollera dina fastighetsuppgifter, endast beställningar av utdrag och intyg är avgiftsbelagda. 

E-tjänsten är tills vidare avsedd endast för personkunder.

Personkunder kan köpa utskrifter ur bostadsdatasystemet tills vidare endast från vår kundservice, där man även kan köpa utdrag och intyg som innehåller fastighetsuppgifter. Du kan göra beställning genom att ringa till vår kundservice eller skicka e-post till adressen kundservice@lantmateriverket.fi.

Beställningsblankett för organisationskunder

Organisationskunder kan köpa utdrag och intyg om fastigheter samt utdrag ur bostadsdatasystemet genom att beställa dem med en blankett. När du beställer, meddela om du vill få utdragen som en pdf-fil per e-post eller som en pappersversion per post.

Vi säljer följande utdrag och intyg

Välj det rätta utdraget bland följande alternativ.

Lagfartsbevis

Uppgifter om fastighetens ägare framgår av lagfartsbeviset. Du kan beställa ett lagfartsbevis över en fastighet eller ett outbrutet område.

Gravationsbevis

Av gravationsbeviset framgår i registret antecknade inteckningar, särskilda rättigheter och övriga anmärkningar som hänför sig till fastigheten. På gravationsbeviset visas uppgifter om eventuella pantbrev, arrenderätter, rätter att bo, sytnings- eller nyttjanderätter, avtal om delning av besittningen och utmätningsanteckningar.

Fastighetsregisterutdrag

Av fastighetsregisterutdraget framgår basuppgifter om fastigheten, exempelvis fastighetsbeteckning, registreringsdatum och areal.

På utdraget finns också information om fastighetsbildning och om planer, servitut och nyttjanderätter samt andelar i samfällda områden som hänför sig till fastighetsregisterenheten.

Kartutdrag ur fastighetsregistret

På kartutdraget har fastighetens områden framhävts. Om en fastighet består av fler än ett skifte, visas alla skiften på den första sidan. Efter detta visas varje skifte på sin egen sida.

Intyg över arrenderätt

Intyget över arrenderätt anger vem som har arrenderat (hyrt) fastigheten. För att beställa ett intyg behöver du anläggningsbeteckningen, som anges på den arrendefaktura som arrendegivaren har skickat.

Registerutdrag över nyttjanderättsenhet

Av registerutdraget över nyttjanderättsenhet framgår vägrätter och andra servitut. Av det framgår enskilda väglagets namn, beteckning och kontaktpersonens uppgifter (om meddelats) samt en förteckning över de fastigheter på vilkas områden vägen löper. Utdraget finns inte att tillgå i e-tjänsten. Beställ utdraget från vår kundservice.

Utdrag ur köpeskillingsregistret över fastigheter

Från köpeskillingsregistret över fastigheter kan du beställa prisuppgifter som berör ett enstaka fastighetsköp. På utdraget anges inte uppgifter om köparen eller säljaren. Utdraget finns inte att tillgå i e-tjänsten. Beställ utdraget från vår kundservice.

Aktielägenhetsutskrift (Bostadsdatasystemet)

På aktielägenhetsutskriften visas basuppgifter om bolaget och bostäderna samt uppgifter om bostadsägare, pantsättningar och begränsningar. Överlåtelse av aktielägenhetsutskriften förutsätter alltid ett godkänt användningsändamål.

Se en mer ingående beskrivning av aktielägenhetsutskriften.

För att kunna beställa en aktielägenhetsutskrift behövs som identifikationsuppgift husbolagets FO-nummer och namn samt aktielägenhetens exakta adress (t.ex. Mannerheimvägen 8 A 1b). Det lönar sig också att ange aktielägenhetens ägares namn på beställningen, om det är känt. Utskriften innehåller personuppgifter. Därför måste användningsändamålet uppges, t.ex. kreditgivning.

Utskriften finns inte att tillgå i e-tjänsten. Beställ utskriften från vår kundservice.

Aktiebok (Bostadsdatasystemet)

Aktieboken är en utskrift över alla husbolagets bostäder och deras ägare som är främst avsedd att användas av bolaget och aktieägarna. Uppgifter om bolaget och aktielägenheterna samt ägarnas namn är offentliga.

Se en mer ingående beskrivning av aktieboken.

För beställning av aktiebok behövs husbolagets FO-nummer och namn. På utskriften syns personens namn. Husbolagets aktieägare, eller en annan person som har grundad användningsrätt, kan få en sådan version av aktieförteckningen där personens födelsetid och adress visas. Aktieboken innehåller varken pantsättningar eller begränsningar som berör aktielägenheter. Därför behöver kreditgivarna en aktielägenhetsutskrift.

Utskriften finns inte att tillgå i e-tjänsten. Beställ utskriften från vår kundservice.

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänsten

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenhet
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
14,00 Ingen moms

Priserna för dessa utdrag gäller den nya e-tjänsten som togs i bruk sommaren 2017 och ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg som ges via den. Priser: Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från kundservice eller med webblankett

Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från kundservicen eller med webblankett

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7600105189
Lagfartsbevis
18,00 Ingen moms
7600105190
Gravationsbevis
18,00 Ingen moms
7600105683
Intyg över arrenderätt
18,00 Ingen moms
7600105322
Fastighetsregisterutdrag
18,00 Ingen moms
76001010934
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
18,00 Ingen moms
76001011031
Utdrag över nyttjanderättsenhet
18,00 Ingen moms
7600106542
Kartutdrag över registerenhet
18,00 Ingen moms
7600105036
Förteckningar över kommuner, lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägarförteckningar för samfällda områden som lämnas ut separat och övriga motsvarande förteckningar
18,00 Ingen moms

Ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via myndighetens elektroniska tjänst /priser: Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Priset för utdrag ur köpeskillingsregistret

Utdrag ur köpeskillingsregistret för fastigheter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722105110
Utdrag ur köpeskillingsregistret, 1-3 köp
16,05 19,90
7722105120
Utdrag ur köpeskillingsregistret, fler än 3 köp, €/köp
5,12 6,35
7722105634
Kartutskrift ur köpeskillingsregistret
9,84 12,20

Exempel 1

Samma beställning innehåller tre utdrag ur köpeskillingsregistret

Avgift: 19,90 €
 

Exempel 2

Samma beställning innehåller tio utdrag ur köpeskillingsregistret

Avgift: 10*6,35 € = 63,50 €

Utskrifter ur bostadsdatasystemet från kundservicen eller med webblankett

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101000
Bolagets aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101001
Offentlig aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101002
Aktielägenhetsutskrift, omfattande
18,00 Ingen moms
7488101003
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101008
Annan utskrift från bostadsdatasystemet
18,00 Ingen moms