Köp utdrag och intyg

Hos Lantmäteriverket kan du köpa utdrag och intyg som innehåller fastighetsuppgifter i Finland.

Lantmäteriverkets e-tjänst

Det snabbaste och billigaste sättet att köpa utdrag och intyg är via vår e-tjänst. Utdragen skickas som pdf-filer till din e-post. E-tjänsten är tills vidare avsedd endast för personkunder.

Beställningsblankett

Du kan köpa utdrag och intyg även genom att beställa dem med en blankett. När du beställer, meddela om du vill få utdragen som en pdf-fil per e-post eller som en pappersversion per post. Ta reda på fastighetsbeteckningen innan du beställer.

Vi säljer följande utdrag och intyg

Välj det rätta utdraget bland följande alternativ.

Lagfartsbevis

Uppgifter om fastighetens ägare framgår av lagfartsbeviset. Du kan beställa ett lagfartsbevis över en fastighet eller ett outbrutet område.

Gravationsbevis

Av gravationsbeviset framgår i registret antecknade inteckningar, särskilda rättigheter och övriga anmärkningar som hänför sig till fastigheten. På gravationsbeviset visas uppgifter om eventuella pantbrev, arrenderätter, rätter att bo, sytnings- eller nyttjanderätter, avtal om delning av besittningen och utmätningsanteckningar.

Fastighetsregisterutdrag

Av fastighetsregisterutdraget framgår basuppgifter om fastigheten, exempelvis fastighetsbeteckning, registreringsdatum och areal.

På utdraget finns också information om fastighetsbildning och om planer, servitut och nyttjanderätter samt andelar i samfällda områden som hänför sig till fastighetsregisterenheten.

Kartutdrag ur fastighetsregistret

På kartutdraget har fastighetens områden framhävts. Om en fastighet består av fler än ett skifte, visas alla skiften på den första sidan. Efter detta visas varje skifte på sin egen sida.

Intyg över arrenderätt

Intyget över arrenderätt anger vem som har arrenderat (hyrt) fastigheten. För att beställa ett intyg behöver du anläggningsbeteckningen, som anges på den arrendefaktura som arrendegivaren har skickat.

Registerutdrag över nyttjanderättsenhet

Av registerutdraget över nyttjanderättsenhet framgår vägrätter och andra servitut. Av det framgår enskilda väglagets namn, beteckning och kontaktpersonens uppgifter (om meddelats) samt en förteckning över de fastigheter på vilkas områden vägen löper. Utdraget finns inte att tillgå i e-tjänsten. Beställ utdraget från vår kundservice.

Utdrag ur köpeskillingsregistret över fastigheter

Från köpeskillingsregistret över fastigheter kan du beställa prisuppgifter som berör ett enstaka fastighetsköp. På utdraget anges inte uppgifter om köparen eller säljaren. Utdraget finns inte att tillgå i e-tjänsten. Beställ utdraget från vår kundservice.

Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från vår kundservice eller med webblankett

Sökterm Beställning från vår kundservice eller med webblankett Pris exkl. moms, euro (€) Pris inkl. moms, euro (€)
5189 Lagfartsbevis 18,00 exkl. moms
5190 Gravationsbevis 18,00 exkl. moms
5322 Utdrag ur fastighetsregistret 18,00 exkl. moms
5036 Kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägerförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa 18,00 exkl. moms
6542 Kartutdrag över registerenhet 18,00 exkl. moms
5683 Intyg över arrenderätt 18,00 exkl. moms
10934 Utskrift som gäller outbrutet område 18,00 exkl. moms
11031 Utdrag ur nyttjanderättsenhet 18,00 exkl. moms
  Ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via myndighetens elektroniska tjänst 14,00 exkl. moms

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från vår e-tjänst

Sökterm Lantmäteriverkets e-tjänst (kräver inloggning) Pris exkl. moms, euro (€) Pris inkl. moms, euro (€)
11084 Lagfartsbevis 14,00 exkl. moms
11085 Gravationsbevis 14,00 exkl. moms
11086 Utdrag ur fastighetsregistret 14,00 exkl. moms
11087 Kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägerförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa 14,00 exkl. moms
11088 Kartutdrag över registerenhet 14,00 exkl. moms
11089 Intyg över arrenderätt 14,00 exkl. moms
11090 Utskrift som gäller outbrutet område 14,00 exkl. moms
11100 (Utdrag ur nyttjanderättsenhet) ÄNNU INTE TILLGÄNGLIGA 14,00 exkl. moms
11091 (Sökning av handling eller förrättningskarta) ÄNNU INTE TILLGÄNGLIGA 5,70 exkl. moms

Priserna för dessa utdrag gäller den nya e-tjänsten som togs i bruk sommaren 2017 och ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg som ges via den. Priset för förteckningar, utdrag eller intyg som fås från kundservicen eller beställs via beställningsblanketten är 18 euro/st.