Hoppa till huvudinnehåll

Dela en samägd fastighet genom klyvning

En fastighet är samägd när den har flera ägare och ägarandelarna är fastställda (t.ex. 1/3). Samägande kan upplösas:

 • genom skiftesavtal
 • genom klyvning.

Ett skiftesavtal är en bra lösning om ägarna kan komma överens sinsemellan om uppdelningen och redan vet hur området ska delas upp. Avtalet ska vara skriftligt och bestyrkas av ett köpvittne. Sök lagfart efter att avtalet har ingåtts, därefter görs en automatisk styckning.

Klyvning är en bra lösning om ägarna är osäkra på hur fastigheten ska delas. Vid klyvning bedöms värdet på marken och byggnaderna, förhandlas om det önskade resultatet och gränserna märks ut. Vid en klyvning får ägaren ett område av den samägda fastigheten som motsvarar hans eller hennes andel (t.ex. 1/3).

Delning av fastighet som tillhör dödsbo

Fastigheten kan också ägas av ett dödsbo. Även en fastighet som tillhör ett dödsbo är samägd, men ägarandelarna har ännu inte officiellt delats upp. En fastighet som ägs av ett dödsbo kan inte delas genom klyvning förrän arvskiftet har gjorts.

Det finns två sätt att komma överens om arvskifte. I arvskiftet kan man avtala om hur områden ska fördelas mellan delägarna. I detta fall ingås ett skiftesavtal och eventuellt görs en styckning.

Å andra sidan kan man vid arvskiftet komma överens om att varje delägare ska få en viss andel (t.ex. 1/3) av fastigheten. I så fall kan vem som helst av ägarna ansöka om styckning efter arvskiftet. 

Styckningens faser och tidsåtgång

Styckning tar cirka 10-16 månader.

Efter ansökan

 • Du får ett meddelande med kontaktuppgifter till den lantmäteriingenjör som handlägger styckningen. Du kan kontakta lantmäteriingenjören om styckningen är brådskande.
 • Du får ett meddelande om när styckningen börjar. Lantmäteriingenjören skickar ut kallelsen cirka en månad före förrättningen.

Styckning (ca 3 månader från ansökan)

 • Handläggningen inleds med att lantmäteriingenjören håller ett möte för att klarlägga situationen och ägarnas synpunkter.
 • Vi mäter fastigheten och uppskattar dess värde.
 • Lantmäteriingenjören lämnar ett förslag till ägarna om resultatet av styckningen.
 • Vi märker ut slutresultatet i terrängen och sätter ut nödvändiga råmärken.
 • Handläggningen kan ske under flera möten. Du bör vara närvarande vid mötena, men det är inte nödvändigt.

Efter styckning (ca 1 månad efter handläggningen)

 • Du får en faktura om du har angetts som betalare i styckningen. Betalningstiden är normalt 30 dagar.
 • De nya fastigheterna och nya uppgifterna finns i registret.

De angivna tiderna är genomsnittliga. Tiderna påverkas till exempel av årstiden, eftersom det vanligtvis inte är möjligt att göra mätningar på vintern. 

Pris

Priset på en styckning påverkas av områdets storlek och antalet nya fastigheter. Till exempel kostar det 9 870 euro att dela en fastighet på 5 hektar i tre fastigheter.

Betalningen fördelas vanligtvis på ägarna i enlighet med deras ägarandelar (1/3).  

Så här ansöker du om styckning 

Styckning kan ansökas av ägaren ensam eller gemensamt av flera ägare.

 1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format.
 2. Ansök om styckning i e-tjänsten:
  - personkunder
  - organisationskunder
  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationens räkning.
 3. Välj först den fastighet för vilken du ansöker om styckning. Välj "Lantmäteriförrättningar" och "Ansök om annan förrättning".
 4. Fyll i ansökningsuppgifterna och bifoga eventuella bilagor till ansökan

Du kan även ansöka om förrättning på en ansökningsnlankett (suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Om du vill få förrättningarnas handlingar i elektroniskt format till dig själv, ska du aktivera suomi.fi-meddelanden.

Prislista

Klyvning och skifte av samfällt område

Klyvning och skifte av samfällt område faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1030
Klyvning
1 4 640,00 Ingen moms
5 6 810,00 Ingen moms
10 8 990,00 Ingen moms
30 11 130,00 Ingen moms
50 13 770,00 Ingen moms
100 16 650,00 Ingen moms
200 19 540,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha  4 350,00Ingen moms
Tilläggsavgift för respektive registerenhet som bildas  1 020,00Ingen moms

Fastighetsförrättningsavgiften för klyvning och för skifte av ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms både enligt arealen på det område som är föremål för skifte och antalet registerenheter (fastigheter och samfällda områden) som bildas. Om området som ska delas omfattar vattenområde, beaktas endast 10 % av vattenarealen vid bestämmandet av avgiften.

Om fastigheten som ska delas omfattar varken jord- eller vattenområde är fastighetsförrättningsavgiften 1 990 euro.

Skifte av samfälld skog debiteras enligt använd arbetstid.

Exempel:

Vid en klyvning delas en fastighet på 50 ha så att 10 ha lämnas som samfällt för fastigheterna. Delägare A får 20 ha och delägare B 20 ha.

Avgifter:
Avgiftens belopp på basis av arealen är 13 770 euro. Vid klyvningen bildas tre registerenheter. Tilläggsavgiften blir alltså 3 * 1 020 euro = 3 060 euro. Den totala avgiften för klyvningen blir 16 830 euro. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmär­ken ingår i avgiften. I sedvanliga fall fördelas avgifterna mellan alla sakägare i förhållande till ägarandelarna.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.