Hoppa till huvudinnehåll

Inlösningsförrättning

Syftet med en inlösningsförrättning är att fastställa den egendom som ska inlösas och bestämma en ersättning för den. Ofta har inlösningen beviljats inlösningstillstånd före förrättningen, men ibland avgörs inlösningsrätten först vid förrättningen. Om du berörs av en inlösningsförrättning, lönar det sig att delta i förrättningssammanträden och berätta dina åsikter. Inlösningskommissionen fattar besluten vid förrättningen.

Inlösningens skeden

  • inledningssammanträde
  • terrängarbeten
  • värderingssyn
  • slutsammanträde
  • upprättande av handlingar och registrering.

Bra att veta

Ett eller flera sammanträden hålls.

Vid inledningssammanträdet förklarar förrättningsingenjören hur förrättningen går till och ger information om handläggningen av ersättningar. Om orsaken till inlösningen är ett byggprojekt med tillstånd till förhandsbesittningstagande, utförs tillträdessyn i samband med inledningssammanträdet. Efter detta kan byggandet börja.

Om markägaren kräver det kan man vid tillträdessynen bestämma förskottsersättningar.

Vid inlösningsförrättningar som berör detaljplanering eller rätt små områden utförs terrängarbetena ofta på förhand och inlösningsbeslutet kan ges redan vid det första förrättningssammanträdet.

Inlösningsområdet märks ofta ut i terrängen med tillfälliga märken redan före sammanträdet och efter att byggprojektet är slutfört med bestående råmärken. Utgående från terrängarbetena eller med hjälp av planeringsuppgifter upprättas en förrättningskarta och andra handlingar som används vid handläggningen av ersättningar.

Vid de följande sammanträdena presenterar förrättningsingenjören förrättningskartan och andra handlingar som fastighetsägarna kan kommentera. Vid sammanträdet hörs ägarnas ersättningsyrkanden och utförs nödvändiga värderingssyner. Ibland håller man inte ett sammanträde för att presentera handlingarna, utan de skickas per post till sakägarna.

Vid slutsammanträdet meddelar inlösningskommissionen beslut om inlösningsområdets geografiska utsträckning, ersättningar och andra ärenden som hör till förrättningen.

Ansök om ersättningar

Inlösningskommissionen fattar beslut om ersättningar. Du kan få ersättningar för ekonomiska förluster som inlösningen orsakat.

För egendom som löses in bestäms ersättningar. Dessutom kan du ansöka om ersättning för bland annat olägenhet och skada, flyttningskostnader eller avbrott i näringsidkande.

Utöver inlösningsersättningen kan du även få ersättning för intressebevakningskostnader, exempelvis för deltagande i förrättningssammanträden eller ombudets arvoden.

Inlösaren ska betala ersättningarna inom tre månader räknat från förrättningens avslutande.

Läs mer om: