Hoppa till huvudinnehåll

Inlösningsförrättning

Vid inlösen överförs äganderätten eller nyttjanderätten till mark från markägaren till staten, kommunen eller ett företag med stöd av ett offentligt intresse som anknyter till samhällets utveckling, till exempel en väg, en kraftlinje eller ett naturskyddsområde. Syftet med inlösning är att göra det möjligt att tillgodose samhällets behov även om markägaren inte frivilligt vill sälja sin mark eller ge tillstånd till placering av en kraftöverföringskabel på sin tomt. Med stöd av inlösningslagen är det möjligt att lösa in mark- och vattenområden och begränsa rätten att använda en fastighet. 

I princip förutsätter inlösen ett inlösningstillstånd av statsrådet. Vid projekt av mindre betydelse kan Lantmäteriverket utfärda ett inlösningstillstånd. Tillstånd behövs inte om en lagakraftvunnen plan såsom en detaljplan möjliggör inlösen. 

Vid inlösenförrättning är det en inlösningskommission som fattar besluten. Kommissionen består av Lantmäteriverkets förrättningsingenjör och två av kommun- eller stadsfullmäktige utsedda gode män som är insatta i fastighetsärenden.

Vid inlösenförrättning fastställer inlösningskommissionen den egendom som ska lösas in och bestämmer den ersättning som betalas till markägaren för men, skada och förlust. Ersättningarna för den egendom som markägaren går förlustig betalas till markägaren även om han inte deltar i sammanträdena i anslutning till inlösningen.

Inlösningsförrättningens gång

•    inledningssammanträde 
•    terrängarbeten 
•    värderingssyn 
•    slutsammanträde 
•    upprättande av handlingar och registrering i fastighetsregistret 
•    utbetalning av ersättningar

Till inledningssammanträdet kallar Lantmäteriverket alla markägare som inlösningen gäller eller kan gälla. I vissa situationer publiceras kallelsen också i en lokaltidning. Vid inledningssammanträdet förklarar Lantmäteriverkets förrättningsingenjör hur förrättningen går till och ger information om handläggningen av ersättningar. 
Vid inlösningsförrättningar som berör detaljplanering eller rätt små områden utför inlösaren terrängarbetena ofta på förhand och inlösningskommissionen kan utfärda inlösningsbeslutet redan vid det första förrättningssammanträdet. Det är möjligt också i andra situationer att det görs märkningar i terrängen före inledningssammanträdet.

Utifrån terrängarbetena eller med hjälp av planeringsuppgifter gör Lantmäteriverkets förrättningsingenjör upp en förrättningskarta och de övriga handlingar som används vid handläggningen av ersättningar.

Vid de följande sammanträdena presenterar förrättningsingenjören förrättningskartan och andra handlingar som fastighetsägarna får tillfälle att kommentera. Vid sammanträdet kan ägarna framföra ersättningsyrkanden. Vid sammanträdet utförs nödvändiga värderingssyner.

Ibland håller man inte ett sammanträde för att presentera handlingarna, utan de skickas per post till markägarna.

Vid slutsammanträdet meddelar inlösningskommissionen beslut om inlösningsområdets geografiska utsträckning, ersättningar och andra ärenden som hör till förrättningen.

Förhandsbesittningstagande och förskottsersättningar

Om projektet är brådskande, kan inlösaren ta den egendom som ska
inlösas i besittning redan i början av inlösningsförrättningen med ett så kallat tillstånd till förhandsbesittningstagande. Före förhandsbesittningstagandet förrättas tillträdessyn och därvid uppgörs en förteckning över den egendom som ska lösas in.

Markägaren kan yrka förskottsersättningar. Förskottsersättningen utgör cirka 75 procent av hela den uppskattade ersättningssumman. Om det är fråga om förlust av bostad eller försämring av utkomst kan förskottsersättningen betalas till fullt belopp. Inlösaren betalar förskottsersättningarna inom tre månader efter att inlösningskommissionen utfärdat beslut om förskottsersättningarna. 

Vissa ersättningar ska markägare yrka själv

Inlösningskommissionen fattar beslut om de ersättningar som inlösaren betalar till markägarna. Huvudprincipen är att inlösningskommissionen ålägger inlösaren att betala ersättningarna utan att markägaren separat yrkar ersättning. Till exempel vid inlösning av mark betalas ersättning för men och skador i regel automatiskt utan separat yrkan. 

Ersättningar för förluster som är svåra för en utomstående att upptäcka ska markägaren yrka själv. Sådana är till exempel kostnader för flyttning, ekonomisk förlust eller avbrott i idkande av näring. Utöver inlösningsersättning kan du också få ersättning för kostnader för intressebevakning, såsom deltagande i förrättningssammanträden, resekostnader eller arvoden som betalats till ombud. 
Inlösaren betalar ersättningarna inom tre månader från förrättningens slutsammanträde. 

Inlösningsersättningarnas belopp

Nivån för inlösningsersättning föreskrivs i detalj i lagen. Enligt inlösningslagen ska markägaren få full ersättning för alla ekonomiska förluster. Ersättningen ska bygga på den gängse prisnivån. Termen gängse pris, som används i lagen om inlösning, motsvarar i praktiken marknadspriset. I vissa situationer kan ersättningen bygga på egendomens avkastning eller på de kostnader som lagts ned på egendomen.  

Enligt inlösningslagen ska ersättningen betalas ut som en penningersättning i en enda betalningspost (penningersättning i ett för allt). 

Inlösningslagen är en allmän lag som gäller inlösningsersättningar. Nivån för full ersättning som bygger på marknadspriset tillämpas också vid inlösning och i andra ersättningssituationer i enlighet med bland annat landsvägslagen, banlagen och fastighetsbildningslagen.

Lantmäteriverket följer uppmärksamt med fastighetsmarknaden och förändringar i marknadspriserna. Lantmäteriverket upprätthåller ett köpeskillingsregister över alla fastighetsköp i Finland och tillhandahåller en tjänst för statistikuppgifter om fastighetsköp. I statistiktjänsten kan du studera medelpriserna på skog, åkrar, strandtomter och andra objekt per kommun och landskap.  

Lantmäteriverket utreder marknadspriserna från många olika datakällor och separat vid varje enskild inlösningsförrättning. Jorddomstolen och högsta domstolen utfärdar avgöranden som gäller inlösningsersättningar. Lantmäteriverket tar hänsyn till domstolens riktlinjer då verket fattar ersättningsbeslut. Du kan studera högsta domstolens förhandsavgöranden på webben.

Läs mer om den detaljerade uppskattningen av olika inlösningsobjekt på våra webbsidor om uppskattning och ersättningar (på finska).