Hoppa till huvudinnehåll

Kom ihåg när du köper en fastighet

Förbered dig väl inför ett köp av en fastighet eller ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet.

Före köpslutet

 • Kontrollera alltid lagfarts- och gravationsbevis. Be att säljaren ger dig dessa bevis eller köpa utdrag och intyg är via vår e-tjänst (personkunder), via beställningsblankett (organisationskunder) eller från vår kundservice.Lagfarts- och gravationsbevisen ska vara så nya som möjligt.
 • Bekanta dig med föremålet för köpet, ta reda på dess gränser och i vilket skick eventuella byggnader är.
 • Kommunens byggnadstillsyn ger mera information om bygglov och planläggning.
 • Ur köpeskillingsregistret över fastigheter som Lantmäteriverket upprätthåller får du information om priser vid genomförda fastighetsköp. Om du vill, kan du jämföra prisuppgfterna med den fastighet som du håller på att köpa. Du kan få information om enstaka fastighetsköp hos vår kundservice.
 • Uppgifter om byggrätt får du hos kommunen.
 • Om du kommer från utanför EU- eller EES-området, behöver du eventuellt tillstånd av Försvarsministeriet för att förvärva en fastighet. Ansök om tillståndet innan du förvärvar fastigheten.

Köpslut

 1. Upprätta köpebrev
  a) Tillsammans med säljaren kan du upprätta köpebrevet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.
  b) Köpebrevet kan också göras skriftligt och då måste båda parterna vara närvarande vid undertecknandet där köpet bestyrks av ett köpvittne. 
 2. Kommunen eller staten kan ha förköpsrätt vid ett köp. Förköpsrätten är i kraft i tre månader efter köpslutet.

  Förköpsrätten beror på arealen och till denna räknas alla överlåtelser som gjorts mellan parterna under två års tid. (Ytterligare information om förköpsrätt: förköpslagen 5§)

 3. Registrera din äganderätt, det vill säga ansök om lagfart inom sex månader räknat från undertecknandet av köpebrevet. 

  Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten.  Se anvisningar om hur man betalar överlåtelseskatt

 4. Om du använder köpvittne vid affären behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

 5. När lagfarten har antecknats i registret, inleds styckningen av det outbrutna området, det vill säga bildandet av en ny fastighet, automatiskt.

 6. Om du behöver inteckningar för din fastighet, kan du ansöka om sådana i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Du kan överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev eller underteckna handlingar.

Läs mer

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

E-tjänsten för fastighetsägare: överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev.

Behöver du hjälp?