Hoppa till huvudinnehåll

Kom ihåg när du köper en fastighet

Förbered dig väl inför ett köp av en fastighet eller ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet.

Före köpslutet

 • Kontrollera alltid lagfarts- och gravationsbevis. Be att säljaren ger dig dessa bevis eller köpa utdrag och intyg är via vår e-tjänst (personkunder), via beställningsblankett (organisationskunder) eller från vår kundservice.Lagfarts- och gravationsbevisen ska vara så nya som möjligt.
 • Bekanta dig med föremålet för köpet, ta reda på dess gränser och i vilket skick eventuella byggnader är.
 • Kommunens byggnadstillsyn ger information som gäller byggnader, exempelvis bygglov, planläggning och byggrätter.
 • Ur köpeskillingsregistret över fastigheter som Lantmäteriverket upprätthåller får du information om priser vid genomförda fastighetsköp. Om du vill, kan du jämföra prisuppgfterna med den fastighet som du håller på att köpa. Du kan få information om enstaka fastighetsköp hos vår kundservice.
 • Uppgifter om byggrätt får du hos kommunen.
 • Om du kommer från utanför EU- eller EES-området, behöver du eventuellt tillstånd av Försvarsministeriet för att förvärva en fastighet. Ansök om tillståndet innan du förvärvar fastigheten.

Köpslut

 1. Upprätta köpebrev
  a) Tillsammans med säljaren kan du upprätta köpebrevet i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.
  b) Köpebrevet kan också göras skriftligt och då måste båda parterna vara närvarande vid undertecknandet där köpet bestyrks av ett köpvittne. 
 2. Kommunen eller staten kan ha förköpsrätt vid ett köp. Förköpsrätten är i kraft i tre månader efter köpslutet.

  Förköpsrätten beror på arealen och till denna räknas alla överlåtelser som gjorts mellan parterna under två års tid. (Ytterligare information om förköpsrätt: förköpslagen 5§)

 3. Registrera din äganderätt, det vill säga ansök om lagfart inom sex månader räknat från undertecknandet av köpebrevet. 

  Lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala överlåtelseskatten till Skatteförvaltningen senast när du ansöker om lagfart eller inskrivning. Läs mera på Skatteförvaltningens webbplats 
 4. Om du använder köpvittne vid affären behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.
 5. När lagfarten har antecknats i registret, inleds styckningen av det outbrutna området, det vill säga bildandet av en ny fastighet, automatiskt.
 6. Om du behöver inteckningar för din fastighet, kan du ansöka om sådana i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Du kan överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev eller underteckna handlingar.

Läs mer

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

E-tjänsten för fastighetsägare: överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev.

Behöver du byggnadsuppgifter?

Om du söker din fastighets byggnadsuppgifter ska du kontakta byggnadstillsynsmyndigheten i den kommun där din fastighet är belägen.

Byggnads- och lägenhetsregistret upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten kontrollerar registret i samarbete med kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Mera information om uppgifterna som registreras finns på Myndighetens webbplats

Behöver du hjälp?