Registrera äganderätten till din fastighet (lagfart)

När mark byter ägare måste den nya ägaren registrera sin äganderätt. Detta görs genom att ansöka om lagfart. Endast en fastighet som beviljats lagfart kan intecknas och användas som säkerhet för ett lån. Lagfarten antecknas i det offentliga lagfarts- och inteckningsregistret. Efter detta framgår ägaren av lagfartsbeviset.

Med mark avses en fastighet eller ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Ägandet kan överföras genom exempelvis köp, gåva, avvittring eller arv.

Det lönar sig att förbereda sig väl inför ett fastighetsköp. Läs gärna igenom vad du bör komma ihåg när du köper en fastighet innan du köper den.

Ansök om lagfart i god tid

Om anskaffningen av en fastighet omfattas av finansieringsarrangemang, kom överens med din bank om vem som ansöker om lagfart.

Du ska ansöka om lagfart inom sex månader efter att avtalet undertecknats, även om äganderätten ännu inte har överförts. Om du använder köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.Då kan även banken eller en annan aktör antecknas som lagfartsombud.

Du kan ansöka om lagfart via Lantmäteriverkets e-tjänst, ifall köpvittnet har bestyrkt t.ex. köpet, gåvan eller bytet. Du kan ansöka om lagfart via Lantmäteriverkets e-tjänst så fort uppgiften om överlåtelsen syns i lagfarts- och inteckningsregistret. Detta kan ta en vecka efter undertecknandet. Du kan ansöka om lagfart på andra överlåtelser och till exempel arvskifte genom att fylla i en skriftlig ansökan.

Om du använder Fastighetsöverlåtelsetjänsten för att utföra överlåtelsen blir lagfarten automatiskt anhängig.

Den utsatta tiden börjar löpa när avtalet, exempelvis ett köpebrev, undertecknas. Vid dröjsmål höjs överlåtelseskatten stegvis för varje inledd halvårsperiod. Vid dröjsmål kan skatten höjas högst till det dubbla. Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten.  Se anvisningar om hur man betalar överlåtelseskatt.

Efter att lagfart har beviljats, avstyckar Lantmäteriverket det outbrutna området till en ny fastighet. Styckningsförrättningen inleds automatiskt.

Med en ansökan kan du ansöka om lagfart på flera fastigheter samtidigt. Priset bestäms enligt antalet fastigheter.

Handläggningstid

Hela processen från att lagfarten blir anhängig till att den avgörs tar cirka fyra månader.

Förtydligande lagfart

Man måste inte ansöka om förtydligande lagfart, men det underlättar när man ska få ärenden skötta. Det lönar sig att ansöka om förtydligande lagfart speciellt i två fall:

 • När ett dödsbo vill sälja den avlidne ägarens fastighet. Med förtydligande lagfart behöver man inte ge bouppteckningsinstrumentet efter den avlidne till köparen.
 • När ett bolag exempelvis delas eller går samman med ett annat.

Så här ansöker du om lagfart

 1. Ta fram alla bilagor som behövs och spara dem i pdf- eller jpg-format.
 2. Ansök om lagfart via Lantmäteriverkets e-tjänst, ifall köpvittnet har bestyrkt exempelvis köpet, gåvan eller bytet. Du kan inte söka lagfart i e-tjänsten, om överlåtelsens mottagare är ett bolag.

  Om du använder köpvittne när avtalet tecknas behöver du inte söka lagfart själv. Du kan be köpvittnet ansöka om lagfart för din räkning i samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse.

 3. Du kan ansöka om lagfart på andra överlåtelser och till exempel arvskifte genom att fylla i ansökningsblanketten (suomi.fi). Du kan lämna in ansökan genom att skicka den per e-post, tjänsten Turvaviesti eller per post, eller genom att lämna in den på ett serviceställe. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Sekretessbelagda handlingar skickas via tjänsten Turvaviesti. Handlingarna i original returneras till dig per post.

Bilagor som behövs

Till ansökan ska du bifoga kvitto på betalning av inköpspris (köpeskilling). Avtal som bestyrkts av ett köpvittne behöver inte skickas i original. Övriga avtal ska skickas i original per post.

Arvskifte

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning
 • det ursprungliga arvskiftesavtalet med fullmakter
 • eventuellt testamente

Avtal om avvittring

 • det ursprungliga avtalet om avvittring
 • eventuellt kvitto på betald överlåtelseskatt, ifall tillgångar utanför boet använts vid betalning av utjämning, om avtalet har gjorts före 1.11.2019.

Byte

 • kvitto på betald överlåtelseskatt, om byte har gjorts före 1.11.2019.

Förtydligande lagfart på dödsbo

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning

Gåva

 • inga bilagor behövs

Köp

 • kvitto på betald överlåtelseskatt, om köpet har gjorts före 1.11.2019.
 • kvitto på betald köpeskilling
 • Om du är en köpare av första bostad som inte behöver betala överlåtelseskatt, om köpet har gjorts före 1.11.2019:

Skiftesavtal

 • eventuella fullmakter

Testamente

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning
 • testamentet i original

Registrering av fastighets ägaderätt (Lagfart)

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107410
Lagfart
132,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
132,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
132,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart, 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995)
132,00 Ingen moms
7410107415
Anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller om en ändring som gäller detta samt annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
67,00 Ingen moms

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Du kan överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev eller underteckna handlingar.

Läs mer

Överbelastning i handläggningen av ansökningar

Det har gjorts rekordmånga fastighetsköp, vilket har lett till en överbelastning i handläggningen av registreringar av äganderätter och andra inskrivningsansökningar.

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.