Registrera äganderätten till din fastighet

När mark byter ägare måste den nya ägaren registrera sin äganderätt. Detta görs genom att ansöka om lagfart. Endast en fastighet som beviljats lagfart kan intecknas och användas som säkerhet för ett lån. Lagfarten antecknas i det offentliga lagfarts- och inteckningsregistret. Efter detta framgår ägaren av lagfartsbeviset.

Med mark avses en fastighet eller ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Ägandet kan överföras genom exempelvis köp, gåva, avvittring eller arv.

Ansök om lagfart i god tid

Du ska ansöka om lagfart inom sex månader efter att avtalet undertecknats, även om äganderätten ännu inte har överförts.

Den utsatta tiden börjar löpa när avtalet, exempelvis ett köpebrev, undertecknas. Vid dröjsmål höjs överlåtelseskatten stegvis för varje inledd halvårsperiod. Vid dröjsmål kan skatten höjas högst till det dubbla.

Efter att lagfart har beviljats, avstyckar Lantmäteriverket det outbrutna området till en ny fastighet. Styckningsförrättningen inleds automatiskt.

Med en ansökan kan du ansöka om lagfart på flera fastigheter samtidigt. Priset bestäms enligt antalet fastigheter.

Du kan ansöka om lagfart via Lantmäteriverkets e-tjänst, ifall köpvittnet har bestyrkt t.ex. köpet, gåvan eller bytet. Du kan ansöka om lagfart via Lantmäteriverkets e-tjänst så fort uppgiften om överlåtelsen syns i lagfarts- och inteckningsregistret. Detta kan ta ett par dagar efter undertecknandet. Du kan ansöka om lagfart på andra överlåtelser och till exempel arvskifte genom att fylla i en skriftlig ansökan.

Hela processen från att lagfarten blir anhängig till att den avgörs tar cirka 2 månader.

Förtydligande lagfart

Man måste inte ansöka om förtydligande lagfart, men det underlättar när man ska få ärenden skötta. Det lönar sig att ansöka om förtydligande lagfart speciellt i två fall:

 • När ett dödsbo vill sälja den avlidne ägarens fastighet. Med förtydligande lagfart behöver man inte ge bouppteckningsinstrumentet efter den avlidne till köparen.
 • När ett bolag exempelvis delas eller går samman med ett annat.

Så här ansöker du om lagfart

 1. Ta fram alla bilagor som behövs.
 2. Ansök om lagfart via Lantmäteriverkets e-tjänst, ifall köpvittnet har bestyrkt exempelvis köpet, gåvan eller bytet.
 3. Du kan ansöka om lagfart på andra överlåtelser och till exempel arvskifte genom att fylla i ansökningsblanketten (suomi.fi). Du kan lämna in ansökan genom att skicka den per e-post eller per post, eller genom att lämna in den på ett serviceställe. Handlingarna i original returneras till dig per post.

Bilagor som behövs

Till ansökan ska du bifoga kvitto på betalning av inköpspris (köpeskilling) och överlåtelseskatt. Avtal som bestyrkts av ett köpvittne behöver inte skickas i original. Övriga avtal ska skickas i original per post.

Arvskifte

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning
 • det ursprungliga arvskiftesavtalet med fullmakter
 • eventuellt testamente

Avtal om avvittring

 • det ursprungliga avtalet om avvittring
 • eventuellt kvitto på betald överlåtelseskatt, ifall tillgångar utanför boet använts vid betalning av utjämning

Byte

 • kvitto på betald överlåtelseskatt

Förtydligande lagfart på dödsbo

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning

Gåva

 • inga bilagor behövs

Köp

 • kvitto på betald överlåtelseskatt
 • kvitto på betald köpeskilling
 • skattemyndighetens utlåtande om överlåtelseskatt (Lantmäteriverket skaffar utlåtandet direkt av skattemyndigheten)

Skiftesavtal

 • eventuella fullmakter

Testamente

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning
 • testamentet i original

En mer exakt förteckning över de bilagor som behövs finns i anvisningarna för ifyllande av lagfartsansökan.

Lagfartsärenden

Sökterm   Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms i euro (€)
  Avgift / fastighet, outbrutet område eller kvotdel    
7410 Lagfartsärende 119,00 / fastighet, outbrutet område eller kvotdel exkl. moms
7411 Ärende som gäller registrering av äganderätt 119,00 / fastighet, outbrutet område eller kvotdel exkl. moms
7412 Lagfartsärende som omfattar kungörelse i den officiella tidningen 225,00 / fastighet, outbrutet område eller kvotdel exkl. moms
7413 Förtydligande lagfart (enligt 11 kap. 6 § i jordabalken, 540/1995) 75,00 / fastighet, outbrutet område eller kvotdel exkl. moms
7415 Anteckning om och ändring av myndighet som administrerar en fastighet samt ärende som gäller in-skrivning i lagfarts- och inteckningsregistret 65,00 / fastighet, outbrutet område eller kvotdel exkl. moms

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.