Registrera äganderätten till din fastighet genom att söka lagfart

Lagfart innebär att fastighetens ägande registreras i Lantmäteriverkets lagfarts- och inteckningsregister. När fastigheten byter ägare ska den nya ägaren söka lagfart.

Du kan söka lagfart på en fastighet, ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Lagfart ska sökas inom sex månader från det att köpebrevet undertecknades. Endast en fastighet som har lagfart kan intecknas och användas som säkerhet för ett lån.

Så här ansöker du om lagfart

Du kan söka lagfart på flera fastigheter med en ansökan. Priset bestäms enligt antalet fastigheter. Det bästa sättet att ansöka om lagfart beror på din situation:

 1. Om ärendet gäller ett köp och du får hjälp av ett köpvittne kan köpvittnet i samband med köpet få lagfarten anhängig för dig.
 2. Du kan göra ett köp utan köpvittne i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Lagfarten blir då automatiskt anhängig.
 3. Du kan själv söka lagfart i e-tjänsten. Företag och organisationer kan ännu inte använda e-tjänsten.
 4. Ditt ombud (exempelvis en bank) kan lämna in ansökan i ditt ställe.
 5. Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster kan du använda vår ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) för att söka lagfart.

Överlåtelseskatt

Vid fastighetsköp använd Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt för att göra en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten (se detaljerade anvisningar för betalning av överlåtelseskatt). Skatteskyldigheterna ska skötas genast i samband med köpet. Kvitton behöver dock inte bifogas till ansökan eftersom Lantmäteriverket får information om betald överlåtelseskatt direkt från Skatteförvaltningen.

Handläggningstid

Hela processen tar cirka 4–6 månader.

Bilagor som behövs

Till ansökan ska du bifoga kvitto på betalning av inköpspris (köpeskilling). Avtal som bestyrkts av ett köpvittne behöver inte skickas i original.

Om du har fått en fastighet genom avvittring, arvskifte eller testamente behöver vi handlingen i original för att behandla ärendet. Vi returnerar handlingen utan dröjsmål.

Arvskifte

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning
 • det ursprungliga arvskiftesavtalet med fullmakter
 • eventuellt testamente

Avtal om avvittring

 • det ursprungliga avtalet om avvittring
 • eventuellt kvitto på betald överlåtelseskatt, ifall tillgångar utanför boet använts vid betalning av utjämning, om avtalet har gjorts före 1.11.2019.

Byte

 • kvitto på betald överlåtelseskatt, om byte har gjorts före 1.11.2019.

Förtydligande lagfart på dödsbo

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning

Gåva

 • inga bilagor behövs

Köp

 • kvitto på betald överlåtelseskatt, om köpet har gjorts före 1.11.2019.
 • kvitto på betald köpeskilling
 • Om du är en köpare av första bostad som inte behöver betala överlåtelseskatt, om köpet har gjorts före 1.11.2019:

Skiftesavtal

 • eventuella fullmakter

Testamente

 • den avlidnes bouppteckning och släktutredning
 • testamentet i original

Registrering av fastighetens äganderätt (Lagfart)

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107410
Lagfart
132,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
132,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
132,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart, 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995)
132,00 Ingen moms
7410107415
Anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller om en ändring som gäller detta samt annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
67,00 Ingen moms

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Du kan överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev eller underteckna handlingar.

Läs mer

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.