Hoppa till huvudinnehåll

Anvisningar för köpvittnen

Meddelandet om fastighetsöverlåtelse lämnas alltid in av ett köpvittne.

Anvisningar för köpvittnen

Meddelande om fastighetsöverlåtelse

Ett köpvittne ska inom två dagar efter bestyrkandet av en överlåtelse med blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse meddela Lantmäteriverket och den kommun på vars område föremålet för överlåtelsen finns om överlåtelsen.

Fyll i blanketten i Lantmäteriverkets e-tjänst för att meddela om fastighetsöverlåtelsen. 

Vittnesintyg

När en överlåtelsehandling undertecknas, antecknar köpvittnet sitt vittnesintyg på den. För att en överlåtelse ska vara giltig måste den bestyrkas med köpvittnets vittnesintyg, annars kan köparen inte få lagfart på sitt köp.

Av intyget ska framgå namnen på de personer som undertecknat överlåtelsehandlingen samt ort och datum för bestyrkandet av överlåtelsehandlingen. Dessutom undertecknar köpvittnet intyget och märker det med sin köpvittnesbeteckning och med följande text:

"I egenskap av köpvittne intygar jag att NN (namn) såsom överlåtare/på överlåtarens vägnar samt MM (namn) såsom förvärvare/på förvärvarens vägnar har undertecknat denna överlåtelsehandling och att de har varit samtidigt närvarande då överlåtelsen bestyrkts. Jag har kontrollerat undertecknarnas identitet och konstaterat att överlåtelsehandlingen har upprättats i enlighet med 2 kap. 1 § i jordabalken."

Meddelanden som ett köpvittne delar ut

I samband med fastighetsöverlåtelsen ska köpvittnet till förvärvaren ge anvisningar om hur man söker lagfart och till båda parterna ett meddelande om behandling av personuppgifter.

Arkivering av köpvittnets journaler

Enligt lagen om köpvittnen (573/2009) ska köpvittnet föra journal. Köpvittnet ansvarar för arkiveringen av köpvittnets journaler.

Köpvittnet ska i fråga om en bestyrkt överlåtelse foga arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen, dess bilagor (endast fullmakter och bilagekartor över outbrutna områden) och köpvittnets meddelande till journalen. De handlingar som införs i journalen ska årsvis ges ett löpande nummer, exempelvis 1/2017, 2/2017 (meddelandets ärendenummer).

Insamlingen av köpvittnesarkivet i pappersform avslutades i slutet av år 2014, varvid det inte längre är nödvändigt att skicka köpvittnets journaler i pappersform till Lantmäteriverket för permanent förvaring.

Skickandet av arkivexemplar i elektronisk form fyller den arkiveringsskyldighet som nämns i 5 § i lagen om köpvittnen (573/2009).

Ändringar i köpvittnesregistret

Meddela ändringar i kontaktuppgifter som antecknas i köpvittnesregistret per e-post eller post:

 • rubrik: "Meddelande om ändring i köpvittnesregistret"
 • skicka e-post via tjänsten Turvaviesti till adressen registreringsarenden@lantmateriverket.fi
 • eller till Lantmäteriverket/Registreringsärenden, Köpvittnesregistret, PB 1007, 00521 Helsingfors.

Ansökan om förordnande av köpvittne

Förordnande av köpvittne är avgiftsbelagt och handläggningstiden är cirka 2 månader.

Förutsättningar för att bli förordnad att vara köpvittne:

 • ett köpvittnes tjänster behövs i området
 • sökanden har tillräcklig kännedom och övriga förutsättningar att sköta uppgiften
 • sökanden är myndig och under 68 år.

Förordnande söks med en fritt formulerad skriftlig ansökan som ska visa:

 1. sökandens förutsättningar att vara köpvittne
 2. varför det är viktigt för tillgängligheten av tjänster att få ett förordnande
 3. sökandens personnummer
 4. sökandens arbetsplats och/eller hemadress
 5. sökandens e-postadress och telefonnummer.

Ansökan kan skickas som e-postbilaga via tjänsten Turvaviesti till adressen registreringsarenden@lantmateriverket.fi.