Hoppa till huvudinnehåll

Anvisningar för köpvittnen

Köpvittnets roll är att bestyrka överlåtelser av fastigheter. På denna sida hittar du information om köpvittnets uppgifter och anvisningar för hur man fungerar som köpvittne.

Meddelande om fastighetsöverlåtelse

I egenskap av köpvittne ska du utan dröjsmål och senast två dagar efter att överlåtelsen har bestyrkts skicka ett meddelande om fastighetsöverlåtelse till Lantmäteriverket och den kommun på vars område föremålet för överlåtelsen är beläget.

Skicka meddelandet om fastighetsöverlåtelse via Lantmäteriverkets e-tjänst.

Vid tekniska problem ta kontakt via kontaktformuläret.

Vittnesintyg

Vid undertecknandet ska du anteckna ditt vittnesintyg på varje överlåtelsehandling. Utan vittnesintyget är fastighetsöverlåtelsen ogiltig och förvärvaren kan inte få äganderätt till fastigheten.

Underteckna följande text och anteckna plats, tid, namnförtydligande och köpvittnets beteckning:

”I egenskap av offentligt köpvittne intygar jag att (säljarens namn) som överlåtare och (köparens namn) som överlåtelsetagare har undertecknat denna överlåtelsehandling och att de har varit samtidigt närvarande då överlåtelsen bestyrkts. Jag har kontrollerat undertecknarnas identitet och konstaterat att överlåtelsehandlingen har gjorts upp i den form som bestäms i 2 kap. 1 § i jordabalken.”

Meddelanden som ett köpvittne delar ut

Vid överlåtelse av en fastighet ska köpvittnet till förvärvaren ge anvisningar om hur man söker lagfart, och båda parter i överlåtelsen ska informeras om de meddelanden som gäller behandlingen av personuppgifter. Köpvittnet kan anhängiggöra lagfarten på förvärvarens vägnar genom köpvittnets meddelande. Köpvittnet bör fråga om detta vid undertecknandet.

Ändringar i köpvittnesregistret

Meddela ändringar i Köpvittnesregistret per e-post eller i undantagsfall per post:

 • använd rubriken "Meddelande om ändring i köpvittnesregistret"
 • skicka meddelande via tjänsten Turvaviesti till rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi
 • eller till Lantmäteribyrån/Registreringsärenden, Köpvittnesregistret, PB 1007, 00521 Helsingfors.

Ansökan om förordnande av köpvittne

Lantmäteriverket kan förordna att en person ska fungera som köpvittne.

Förutsättningarna för att bli förordnad att vara köpvittne är att:

 • tillgången på ett köpvittnes tjänster förutsätter det
 • sökanden har tillräcklig kännedom och övriga förutsättningar att sköta uppgiften
 • den sökande är myndig och under 68 år

Ansök om förordnandet med en fritt formulerad skriftlig ansökan, av vilken ska framgå:

 • varför det är viktigt för tillgången på tjänster att få ett förordnande
 • den sökandes kännedom och förutsättningar för att fungera som köpvittne (utbildning, examina och erfarenhet av fastighetsbranschen eller fastighetsärenden).
 • den sökandes personbeteckning
 • den sökandes arbetsplats och/eller hemadress
 • den sökandes namn, e-postadress och telefonnummer

Skicka ansökan som bilaga till ett e-postmeddelande via Turvaviesti-tjänstentill rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi.

Förordnande av köpvittne är avgiftsbelagt och handläggningstiden är cirka 2 månader.

Handläggning av ansökan om förordnande av köpvittne

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
75093010865
Avslag på ansökan om förordnande av köpvittne
272,00 Ingen moms
75093010844
Handläggning av ansökan om förordnande av köpvittne
272,00 Ingen moms

Ingen avgift tas ut för återkallande av ett förordnande till köpvittne.

Bestyrkande av köp

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7650105327
Avgift för bestyrkande av köp eller annan överlåtelse
128,00 Ingen moms
7650105328
Kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar per sida
2,00 Ingen moms

Dessutom tar köpvitnet ut ersättning för sina resekostnader.