Hoppa till huvudinnehåll

Samfällda områden – sammanslagning och skifte

Ett samfällt område tillhör två eller flera fastigheter gemensamt.

Läs mer om fastigheternas samfällda områden och fövaltningen av dem

Sammanslagning av samfällda områden

Två eller flera samfällda områden kan slås samman och bilda ett nytt samfällt område, om delägarlagen så beslutar. Vid lantmäteriförrättningen upprättas en ny delägarförteckning för det nya samfällda området. Samfällda områden som har identiska delägarförteckningar kan slås samman genom fastighetsregisterförarens beslut.

Ett vattenområde som tillhör en privatägd fastighet kan fogas till ett samfällt område. Genom sammanslagningen kan man effektivisera förvaltningen och skötseln av vattenområdet. Fördelar av en sammanslagning är bl.a. att

 • delägarnas fiskerätt utvidgas så att det omfattar hela det sammanslagna området
 • användningen och skötseln av fiskevatten blir enklare
 • delägarlagens kostnader för t.ex. sammanträden och information minskar
 • små delägarlags verksamhet blir mer systematisk.

Delägarfastigheternas andelar i det nya samfällda området bestäms antingen enligt värdeförhållanden som delägarlagen avtalat om eller enligt de värdeförhållanden som förrättningsingenjören kommit fram till vid en värdering av de samfällda områdena. Värdena på respektive delägarfastighets andel i det samfällda området ändras inte.

Efter förrättningen kan det nya samfällda områdets delägarlag hålla en konstituerande stämma för att godkänna delägarlagets stadgar och välja bestyrelse. Delägarlagets stadgar fastställs av regionförvaltningsverket. Kom också ihåg att meddela delägarlagets nya kontaktuppgifter till Lantmäteriverket.

Läs mer om sammanslagning av samfällda områden (pdf).

Ansök om sammanslagning av samfällda områden

 1. Innan ansökan lämnas beslutar delägarlagen om sammanslagningen vid sina stämmor och ingår ett sammanslagningsavtal.
 2. Samla behövliga bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format. Som bilagor till ansökan behövs protokoll från delägarlagens stämmor av vilka sammanslagningsbeslutet och -avtalet framgår.
 3. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder

  - organisationskunder

  Ansökan kan göras av delägarlagets ordförande eller en av stämman bemyndigad person.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 4. Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

 5. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förrättningens längd

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Pris

Förrättningsavgiften för sammanslagning av samfällda områden påverkas av antalet delägarfastigheter efter sammanslagningen. 

Skifte av samfällt mark- eller vattenområde

Det är sällsynt att dela ett samfällt område genom skifte. Ofta lönar det sig att i stället välja t.ex. inlösning av samfällt område. Vid skifte av samfällt område avskiljs din andel i det samfällda området från det och fogas till din fastighet. Du kan även avskilja en del av din andel. Vid en förrättning för skifte av samfällt område är det även möjligt att avskilja flera ägares andelar till ett mindre samfällt område.

Ägaren av en fastighet som är delägare i ett samfällt område (eller flera sådana ägare tillsammans) kan ansöka om förrättning.

En ägare har rätt att få sin andel avskild, om avskiljandet inte medför betydande olägenhet för de övriga delägarna i det samfällda området. För ett samfällt vattenområde är en ytterligare förutsättning att det finns en särskild orsak till skiftet. Andelar i samfällt strömfall eller samfälld skog kan inte avskiljas genom skifte.

Ansök om skifte av samfällt område

 1. Samla eventuella bilagor som rör saken och spara dem i pdf- eller jpg-format.
 2. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder

  - organisationskunder

  Ansökan kan göras av delägarlagets ordförande eller en av stämman bemyndigad person.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 3. Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

 4. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på en ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Förrättningens längd

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Pris

Fastighetsförrättningsavgiften för skifte av ett samfällt område som inte är en samfälld skog bestäms både enligt arealen på det område som är föremål för skifte och antalet registerenheter (samfällda områden) som bildas. Skifte av samfälld skog debiteras enligt använd arbetstid.

Debitering av lantmäteriförrättningar enligt använd arbetstid

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som debiteras till fast pris debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår:

 • kostnader för råmärken
 • kostnader för möteslokaler
Produkt Pris € (exkl. moms)) Pris € (inkl. moms))
Landsvägsförrättning 110,00 € EIngen moms
Järnvägsförrättning 110,00 € Ingen moms
Gruvförrättning 110,00 € Ingen moms
Lokal enskild vägförrättning 110,00 € Ingen moms
Bildande av skyddsområdesfastighet 110,00 € Ingen moms
Projektnyskifte 110,00 € Ingen moms
Fastighetsbestämning 110,00 € Ingen moms
Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap 43,00 € Ingen moms

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.