Inlösning av en fastighet

I regel löser man in mark för allmänna behov med stöd av lag eller inlösningstillstånd Ofta är det staten, kommunen eller exempelvis elverket som är inlösare. Läs mer om delaktighet vid inlösningsförrättning.

Även privatpersoner kan lösa in mark. Du kan ansöka om inlösning av tillandning, samfällt område eller en del av en tomt.

Inlösning av tillandning

Tillandningen kan ha uppstått som en följd av landhöjning eller en sänkning av vattenytan i en sjö. Tillandningen tillhör oftast ägaren till vattenområdet bredvid fastigheten (oftast delägarlaget för byns samfällda vattenområde).

En fastighetsägare kan ansöka om inlösning av tillandning som ligger vid den egna fastigheten. Även den som äger tillandningen (t.ex. delägarlaget) kan ansöka om förrättning så att fastigheten förpliktas att lösa in tillandningen.

Tillandningen får inlösas, om

  • området kan användas ändamålsenligt endast i samband med den inlösande fastigheten
  • tillandningen försvårar betydligt användningen av den angränsande fastigheten.

Läs mer om inlösning av tillandning (pdf).

Inlösning av samfällt område

Ett samfällt markområde tillhör två eller flera fastigheter och är ofta liten till sin areal Samfällda områden har bildats för olika ändamål, exempelvis som båtplatser eller grustag.

Ett samfällt område får inlösas, om

  • området kan användas ändamålsenligt endast i samband med den inlösande fastigheten eller om
  • området försvårar betydligt användningen av den angränsande fastigheten.

Inlösning av del av tomt

På detaljplanerat område har den som äger en del av en tomt rätt att lösa in den del som saknas. Ägaren till den tomtdel som är mest värdefull har företräde vid inlösningen.

På område med bindande tomtindelning måste hela tomten ägas av samma ägare för att man ska kunna bygga på den.

Ansök om inlösning

  1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format.
  2. Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett (pdf, suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. Du kan även ansöka om inlösning med en fritt formulerad ansökan.

Förrättningens längd

Förrättningen tar i genomsnitt 9 månader. Förrättningsärendets behandlingstid räknas från din ansökan tills förrättningsbeslutet registreras i fastighetsdatasystemet.

Pris

Vid inlösning av en tomtdel bestäms förrättningspriset enligt den arbetstid som använts.

Vid inlösning av tillandning eller samfällt område bestäms det enligt arealen.

Läs mer om hur förrättningspriserna bestäms (pdf).

Inlösning av tillandning

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1641
Inlösning av tillandning
0,1 1 690,00 Ingen moms
0,5 1 870,00 Ingen moms
1 2 130,00 Ingen moms
2 2 670,00 Ingen moms
5 3 330,00 Ingen moms
10 3 980,00 Ingen moms
20 4 700,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 650 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid tidpunkten för slutsammanträdet. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från en samfälld tillandning, vars delägarlag har konstituerat sig, och till fastighet B inlöses ett område på 0,4 ha från en enskild tillandning och ett område på 0,2 ha från en samfälld tillandning, vars delägarlag inte har konstituerat sig. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 1 870 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 130 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften. Oavsett om delägarlaget har konstituerat sig eller inte är avgiften lika stor.

 

 

Debitering av lantmäteriförrättningar enligt använd arbetstid

Fastighetsförrättningsavgiften för andra förrättningar än de som debiteras till fast pris debiteras enligt använd arbetstid oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Timpriset är 88 euro. Sådana tidsdebiterade förrättningar är exempelvis enskild vägförrättning, klyvning, landsvägsförrättning och inlösningsförrättning.

I timpriset för en tidsdebiterad förrättning ingår:

  • kostnader för råmärken
  • kostnader för möteslokaler

Övriga kostnader och ersättningar för utförande av förrättning, exempelvis kostnader för hjälpmanskap och expertarvoden debiteras separat. För anlitande av Lantmäteriverkets mätkarl som hjälpmanskap debiteras 33 euro per timme.

För förrättningar som debiteras enligt använd arbetstid bestäms timpriset i allmänhet enligt det timpris som är i kraft vid den tidpunkt då arbetet utförs.

Exkl. mervärdesskatt (moms).

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.