Hoppa till huvudinnehåll

Registrera nyttjanderätt

Rätten att använda område som ägs av någon annan kallas nyttjanderätt eller servitut. En nyttjanderätt kan vara rätten att använda en brunn, vatten- eller avloppsledning eller att ha en båt på någon annans område.

Andra nyttjanderätter inkluderar rätt att använda väg, arrenderätt eller avtal om besittningsdelning.

När bör du registrera en nyttjanderätt?

Du bör registrera en nyttjanderätt när du har avtalat om en rättighet med en annan fastighetsägare och vill säkerställa att avtalet är bestående. Genom att registrera nyttjanderätten säkerställs att den inte bara grundar sig på ett avtal. Nyttjanderätten fortsätter att gälla till exempel när fastigheten byter ägare.

Nyttjanderätten måste avtalas med fastighetsägaren. Rättigheten kan ha avtalats till förmån för en viss person eller fastighet.  
En rättighet som avtalats till förmån för en person kan registreras som en särskild rättighet. Rättigheten gäller under en begränsad tid och endast för den person som är berättigad till den.

En avtalad rättighet till förmån för en fastighet kan registreras i en servitutsförrättning. Rättigheten är bestående och övergår till nästa ägare när fastigheten byter ägare.

 
Särskild rättighetServitut
Rättighet till förmån för en person Rätt till förmån för en fastighet
Nyttjanderätt endast för en behörig personNyttjanderätt för fastighetsägaren
Gäller under en begränsad periodI allmänhet beståendei
Endast vissa typer av rättigheter kan bildas (se jordabalken för en detaljerad lista)Endast vissa typer av rättigheter kan stiftas (se en detaljerad lista i lagen om fastighetsbildning)
Kostnad 161 euroKostar cirka 1 210 euro
Handläggningstid ca 2 månaderHandläggningstid ca 4 månader

När du vet om du ansöker om en särskild rättighet eller ett servitut, se anvisningarna för registrering:

Så här ansöker du om registrering av en särskild rättighet

 1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format.
 2. Ansök om registrering av särskild rättighet i e-tjänsten:

  - personkunder
  - organisationskunder

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationens räkning.

 3. Välj först den fastighet för vilken du ansöker om att registrera en särskild rätt. Välj “Registrera annan rätt” och “Ansök om inskrivning av särskild rättighet”.
 4. Fyll i ansökningsuppgifterna och bifoga eventuella bilagor till ansökan.

Registreringen av en särskild rättighet betalas i e-tjänsten vid ansökningstillfället.

Om du inte har möjlighet att använda våra elektroniska tjänster, kan du också ansöka om registrering av en särskild rättighet på ansökningsblanketten på (suomi.fi).

Pris för en särskild rättighet

Registrering av en särskild rättighet kostar 161 euro.

En särskild rättighets längd och faser

Registreringen tar cirka 2 månader.

 • Vi granskar ansökan.
 • Om det behövs kommer vi att be om förtydliganden.
 • De nya uppgifterna visas i registret.
 • Du får en faktura. Betalningstiden är normalt 30 dagar.

Så här ansöker du om registrering av ett servitut i en servitutsförrättning

 1. Avtala om servitutet med fastighetsägaren. För avtalet kan du använda en färdig avtalsmall (suomi.fi).
 2. Samla eventuella tillhörande bilagor såsom avtal och kartritningar och spara dem i pdf- eller jpg-format.
 3. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder
  - organisationskunder

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 4. Välj först den fastighet för vilken du ansöker om att registrera ett servitut. Välj "Lantmäteriförrättningar" och "Ansök om servitutsförrättning".
 5. 5.    Fyll i ansökningsuppgifterna och bifoga eventuella bilagor till ansökan.

Om du vill få förrättningens handlingar i elektroniskt format till dig själv, ska du aktivera suomi.fi-meddelanden.

Du kan även ansöka om förrättning på ansökningsblanketten (suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Pris för servitutsförrättning

Priset för servitutsförrättningen beror på rättighetens omfattning och antalet fastigheter som belastas. Det kostar t.ex. 1 210 euro att etablera en brunnsrätt på en fastighet.

Det är möjligt att få 50 procent rabatt på priset. Rabatten beviljas om alla frågor som ska behandlas har avtalats på förhand och du skickar in avtalet tillsammans med ansökan. Det slutliga beslutet om rabatt fattas vid förrättningen.

Servitutsförrättningens faser och längd

En servitutsförrättning tar cirka 4 månader.

Efter ansökan

 • Du får ett meddelande med kontaktuppgifter till den lantmäteriingenjör som handlägger servitutsförrättningen. Du kan kontakta lantmäteriingenjören om servitutsförrättningen är brådskande.
 • Du får ett meddelande om när servitutsförrättningen kommer att äga rum. Lantmäteriingenjören skickar ut kallelsen cirka en månad före förrättningen.

Servitutsförrättning (ca 3 månader efter ansökan)

 • Lantmäteriingenjören mäter vid behov in servitutets läge på kartan.
 • Lantmäteriingenjören avgör om servitutet kan bildas.
 • Lantmäteriingenjören fastställer den ersättning som ska betalas för servitutet, om detta inte har avtalats.
 • Servitutsförrättningen behandlas vid ett möte, där det inte är nödvändigt att vara närvarande. I klara fall kan behandlingen ske utan ett möte.

Efter servitutsförrättningen (cirka 1 månad efter handläggningen)

 • De nya uppgifterna visas i registret.
 • Du får en faktura om du har angetts som betalare i servitutsförrättningen. Betalningstiden är normalt 30 dagar.

De angivna tiderna är genomsnittliga. Tiderna påverkas till exempel av årstiden, eftersom det vanligtvis inte är möjligt att göra mätningar på vintern. 

Prislista

Förrättning av enskild väg och servitutsförrättning

Dessa förrättningar faktureras till fast pris enligt tabeller nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid.

 

Tabell A, antal belastade
Största antalet belastade registerenheter i förrättningenPris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms)
2910,00Ingen moms
51 300,00Ingen moms
101 640,00Ingen moms
201 980,00Ingen moms
502 220,00Ingen moms
Varje därpå följande 10 st.160,00Ingen moms

 

Tabell B, längd
Största totala längden av vägrätter och andra rättigheter i förrättningen, kmPris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms)
0,2300,00Ingen moms
0,5580,00Ingen moms
1870,00Ingen moms
21 140,00Ingen moms
51 440,00Ingen moms
Varje därpå följande 1 km80,00Ingen moms

  

Tabell C, vägenhetsberäkning som har upprättats vid förrättningen
Största antalet vägdelägarePris € (exkl. moms)Pris € (inkl. moms)
10430,00Ingen moms
20870,00Ingen moms
401 290,00Ingen moms
Varje därpå följande 10 st.150,00Ingen moms

1) En fastighetsförrättningsavgift tas ut för upphävande av en vägrätt eller någon annan rätt endast i de fall när dessa rätter inte vid samma förrättning bildas eller ändras. I sådana fall tas det ut en avgift för upphävande av rätten enligt tabell A och B.

2) Den längd som bestämmer avgiften är längden på den längsta sidan eller motsvarande, när det är fråga om rätt till ett område, t.ex. rätt till båthamn eller rätt att ta vatten.

3) Om förrättningen endast gäller uppgörande och fasts­tällande av en vägenhetsberäkning är fastighetsför­rättningsavgiften 910 euro ökad med den avgift som bestäms enligt tabell C.

4) Om förrättningen inte gäller bildande, ändring eller upphävande av en rätt eller ett motsvarande ärende är fastighetsförrättningsavgiften 1 220 euro. Sådana åtgärder är exempelvis de åtgärder som avses i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 punkten i 71 § 1 mom. i lagen om enskilda vägar. Om en åtgärd av det slag som nämns ovan behandlas vid samma förrättning och en rätt bil­das, ändras eller upphävs eller en motsvarande åtgärd vidtas, tas det ut en avgift endast enligt tabell A och B. Om det i samband med en åtgärd av det slag som besk­rivs ovan dessutom görs upp en vägenhetsberäkning, tas det ut en tilläggsavgift för den enligt tabell C.

5) Avgiften är 50 % av beloppet som anges i tabellerna A och B och avgiften som avses i punkt 4 om förrättningen baserar sig på ett skriftligt avtal som bifogats till ansö­kan och parterna har i avtalet kommit överens om alla ärenden som ska avgöras vid förrättningen.

Exempel:

För fastigheterna A, B, C och D bildas en total 0,8 km lång vägrätt på fastigheternas E, F, G och H område. Ansökan grundar sig inte på ett skriftligt avtal.

Avgifter:
Avgiftsbeloppet blir utgående från tabell A ovan enligt antalet belastade fastigheter 1 300 euro och enligt rättigheternas totala längd från tabell B 870 euro, dvs. totalt 2 170 euro.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.