Hoppa till huvudinnehåll

Inlösning av område som ägs av annan

I vissa fall kan en markägare lösa in mark som tillhör en annan markägare. Du kan lösa in en tillandning, samfällt område eller en tomt:

 • Tillandning är ett tidigare vattenområde som har omvandlats till mark. Tillandningen uppstår vanligtvis som en följd av landhöjning, sänkning av vattennivån eller igenväxning. Tillandning är ofta ett smalt område mellan en tomt och vatten. Exempelvis når en strandtomt till vattnet efter inlösning av tillandning.
 • Ett samfällt markområde tillhör två eller flera fastigheter. Det kan t.ex. röra sig om grus- eller torvtäkter. Om platsen inte längre behövs kan det vara möjligt att lösa in den till en del av en intilliggande fastighet.
 • En tomt är en byggplats i ett detaljplanerat område. Till exempel kan det vid ansökan om bygglov framkomma att en del av tomten tillhör en annan ägare. I så fall kan det bli nödvändigt att lösa in en del av tomten från den andra ägaren om man inte kan komma överens om köp.  

Mark kan också lösas in för allmänt behov. Då är det staten, kommunen eller exempelvis elverket som är inlösare. Läs mer om delaktighet vid inlösningsförrättning.

Inlösningsförrättningens faser och längd

Inlösning tar cirka 8 månader. ​​

Efter ansökan

 • Du kommer att få ett meddelande med kontaktuppgifter till den lantmätare som handlägger inlösningen. Du kan kontakta lantmäteriingenjören om inlösningen är brådskande.
 • Du kommer att få ett meddelande om när inlösningen kommer att äga rum. Lantmäteriingenjören skickar ut kallelsen cirka en månad före förrättningen. 

Inlösning (ca 7 månader efter ansökan)

 • Vi mäter upp området och sätter upp nödvändiga råmärken.
 • Lantmäteriingenjören avgör om det sökta området kan lösas in.
 • Lantmäteriingenjören bedömer markens värde och fastställer den ersättning som ska betalas för den.
 • Detta sker vid ett möte där man till exempel kan komma överens om ersättningar. Det är bra att vara närvarande vid mötet, men det är inte nödvändigt.

Efter handläggningen (cirka 1 månad efter handläggningen)

 • Vi antecknar de nya uppgifterna i registret.
 • Du kommer att få en faktura om du har angetts som betalare i inlösningen. Betalningstiden är normalt 30 dagar.
 • Den som löser in området har vanligtvis tre månader på sig att betala den ersättning som bestäms i förrättningen till den person från vilken området löses in.

De angivna tiderna är genomsnittliga. Tiderna påverkas till exempel av årstiden, eftersom det vanligtvis inte är möjligt att göra mätningar på vintern.  

Pris

Priset på inlösen påverkas av storleken på det område som ska lösas in. Till exempel kostar inlösning av en 900 kvadratmeter stor tillandning 2 300 euro. Du måste också betala ersättning till områdets ägare och eventuella skatter.  

Inlösaren är ansvarig för betalning.

Ansök om inlösning

 1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format.
 2. Ansök om inlösning i e-tjänsten:

  - personkunder
  - organisationskunder

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationens räkning.

 3. Välj först den fastighet för vilken du ansöker om inlösning. Välj "Lantmäteriförrättningar" och "Ansök om inlösning av tillandning" eller "Ansök om annan förrättning".
 4. Fyll i ansökningsuppgifterna och bifoga eventuella bilagor till ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en ansökningsblankett (suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. Du kan även ansöka om inlösning med en fritt formulerad ansökan.

Om du vill få förrättningens handlingar i elektroniskt format till dig själv, ska du aktivera suomi.fi-meddelanden.

Prislista

Inlösning av tillandning

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1641
Inlösning av tillandning
0,1 2 300,00 Ingen moms
0,5 2 520,00 Ingen moms
1 2 890,00 Ingen moms
2 3 610,00 Ingen moms
5 4 500,00 Ingen moms
10 5 380,00 Ingen moms
20 6 350,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 880,00 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket. Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från en samfälld tillandning och till fastighet B inlöses ett område på 0,4 ha från en enskild tillandning och ett område på 0,2 ha från en samfälld tillandning. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 2 2520 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 890 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

 

 

Inlösning av samfällt område

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1642
Inlösning av samfällt område
0,1 2 300,00 Ingen moms
0,5 2 520,00 Ingen moms
1 2 890,00 Ingen moms
2 3 610,00 Ingen moms
5 4 500,00 Ingen moms
10 5 380,00 Ingen moms
20 6 350,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha 880,00 Ingen moms

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.  Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från ett samfällt område samt till fastighet B inlöses ett område på 0,6 ha från ett samfällt område. Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, det vill säga fastigheten A 0,3 ha = 2 520 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 890 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

 

Inlösning av del av tomt eller byggplats

Inlösning av del av tomt eller byggplats faktureras till fast pris enligt tabellen nedan fr.o.m. början av år 2020. Förrättningar som sökts före år 2020 faktureras enligt använd arbetstid

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1670
Inlösen av byggplatsdel
0,1 2 300,00 Ingen moms
0,5 2 520,00 Ingen moms
1 2 890,00 Ingen moms
2 3 610,00 Ingen moms
5 4 500,00 Ingen moms
10 5 380,00 Ingen moms
20 6 350,00 Ingen moms
Varje därpå följande 10 ha880,00Ingen moms

För inlösning av en del av en tomt eller en byggplats debiteras en dubbel fastighetsförrättningsavgift om det område som ska inlösas i detaljplanen har anvisats för ett annat ändamål än en byggplats för egnahemshus, parhus, fritidshus eller motsvarande småhus.

Avgifterna för förrättningar till fast pris bestäms enligt de priser som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan inkommer till Lantmäteriverket.  Förrättningar till fast pris har samma pris oavsett om de utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning. Om det vid en förrättning utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiteras dessa separat.

Exempel:

Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från en samfälld tillandning och till fastighet B inlöses ett område på 0,4 ha från en enskild tillandning och ett område på 0,2 ha från en samfälld tillandning.  Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig.

Avgiften för respektive inlösning bestäms enligt de inlösta områdenas areal utgående från tabellen ovan, dvs. fastigheten A 0,3 ha = 2 520 euro och fastigheten B 0,6 ha = 2 890 euro. Kostnaderna för mätkarl och råmärken ingår i avgiften.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.