Hoppa till huvudinnehåll

Registrera avtal om besittningsdelning

En fastighet kan ägas i kvotdelar, exempelvis till hälften. Samägarna till en kvotägd fastighet kan ingå ett inbördes avtal om nyttjande och besittning av fastigheten. Avtalet kallas avtal om delning av besittningen.

Ett avtal om delning av besittningen kan avse en kvotägd fastighet, såsom en lägenhet eller tomt, ett överlåtet outbrutet område på fastigheten och en legorätt eller annan nyttjanderätt. Avtalen kan innehålla mycket detaljerade villkor om bl.a. samnyttjoområden, parkeringar, gångvägar, lekplatser, skötsel av områdena och kostnadsfördelning.

Avtalet bör alltid upprättas skriftligt

Ett avtal om delning av besittningen kan formuleras fritt. Det bör ändå alltid upprättas skriftligt, dateras och undertecknas. I avtalet ska följande framgå:

 • Avtalsparterna och hur besittningen fördelas mellan dem.
 • Huruvida det är fråga om ett tidsbestämt avtal eller ett tillsvidareavtal. Om parterna inte har avtalat någonting om giltighetstiden, anses avtalet gälla tills vidare.
 • Uppgifter om fastigheten (fastighetsbeteckning, lägeskommun, byns eller stadsdelens namn eller nummer, lägenhetens namn och registernummer eller kvarterets och tomtens nummer).
 • Beteckning för outbrutet område, om avtalet gäller ett sådant område.
 • Arrendeavtalets datum och eventuell anläggningsbeteckning, om avtalet gäller en arrenderätt.

Beteckningen för ett outbrutet område och anläggningsbeteckningen framgår exempelvis av lagfartsbeviset eller gravationsbeviset. Du kan beskriva besittningsdelningen i ord samt bifoga en karta som åskådliggör delningen och som avtalet hänvisar till.

Registrering fastställer avtalet

Det är lämpligt att registrera förvaltningsavtalet som en särskild rättighet i lagfarts- och inteckningsregistret, för om objektet byter ägare kommer ett oregistrerat avtal om besittningsdelning inte att binda den nya ägaren om han eller hon inte kände till avtalet.

Registrering fastställer avtalet

 1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format.
 2.  Ansök om registrering av avtal om besittningsdelning i e-tjänsten:

  - personkunder
  - organisationskunder

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationens räkning.
 3. Välj först den fastighet som avtalet om besittningsdelning gäller. Välj “Registrera annan rätt” och “Ansök om inskrivning av särskild rättighet”.
 4. Fyll i ansökningsuppgifterna och bifoga eventuella bilagor till ansökan.

Registreringen av ett avtal om besittningsdelning betalas i e-tjänsten i samband med ansökan.

Om du inte har möjlighet att använda våra webbtjänster kan du också ansöka om registrering av ett avtal om besittningsdelning med ansökningsblankett (suomi.fi).

Om du vill få dina dokument elektroniskt ska du aktivera suomi.fi-meddelanden.

Handläggningstid

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Prislista

Arrenderätter till fastigheter och begränsningar av besittningsrätt

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7430107430
Inskrivning av särskild rättighet (JB 14:2 §)
161,00 Ingen moms
7430107435
Överföring av särskild rättighet (JB 14:2 §)
161,00 Ingen moms
7430107432
Annan inskrivning eller överföring av särskild rättighet (sytning, skogsavverkningsrätt, annan rättighet)
161,00 Ingen moms
7430107434
Ändring av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107436
Förtydligande av inskrivning av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107433
Avregistrering av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107437
Ändring av företrädesordning
44,00 Ingen moms