Hoppa till huvudinnehåll

Bilda en ny fastighet genom styckning

Styckning innebär att ett område, dvs. ett outbrutet område, avskiljs från fastigheten. Vid styckning fastställs områdets gränser och de rättigheter som krävs för att använda fastigheten, till exempel vägrätt på någon annans mark.

Styckning sker vanligen efter försäljning, gåva eller arvskifte. Då utreds och registreras också äganderätten till det outbrutna området.

Genom styckning kan du också dela upp din fastighet i flera olika fastigheter eller överföra områden mellan fastigheter du äger. 

Styckningens faser och tidsåtgång

Styckning tar cirka 7 månader.

Före styckning

 • Du får ett meddelande med kontaktuppgifter till den lantmäteriingenjör som handlägger styckningen. Du kan kontakta lantmäteriingenjören om styckningen är brådskande.
 • Fundera på vilket namn du vill ge din nya fastighet. Meddela namnet till lantmäteriingenjören senast vid styckningsmötet.
 • Vi registrerar äganderätten, eller lagfarten, vid försäljning eller annan överlåtelse.
 • Du får ett meddelande om när styckningen kommer att äga rum. Lantmäteriingenjören skickar ut kallelsen cirka en månad före förrättningen. Meddelande skickas också till grannarna om gränser eller vägrätter behöver behandlas.

Styckning (ca 6 månader från ansökan)

 • Styckning hanteras vanligtvis vid ett möte på plats. Det är inte nödvändigt att delta i mötet.
 • Lantmäteriingenjören mäter områdets gränser och sätter upp nödvändiga råmärken.
 • Lantmäteriingenjören grundar nödvändiga vägrätter och andra nyttjanderätter.

Efter styckning (ca 1 månad efter handläggningen)

 • Du får en faktura om du har angetts som betalare i styckningen. Betalningstiden är normalt 30 dagar.
 • De nya uppgifterna finns tillgängliga i registret.

De angivna tiderna är genomsnittliga. Tiderna påverkas till exempel av årstiden, eftersom det vanligtvis inte är möjligt att göra mätningar på vintern. I klara fall kan styckningen göras utan ett möte och ändringarna förs in i registret snabbare.

Pris

Priset på en styckning påverkas av områdets storlek och antalet nya fastigheter. Till exempel kostar styckning av ett område mindre än en hektar 1 320 euro. Betalningsansvaret ligger vanligtvis hos ägaren till det område som ska styckas.

I priset ingår alla kostnader i samband med styckningen, till exempel mätningar, gränsmarkeringar, grundande av rättigheter och registerändringar. 

Hur man ansöker om styckning

Om du har fått ett outbrutet område genom köp, gåva eller annan överlåtelse, sök lagfart. Att ansöka om lagfart utlöser också styckning.

Om du vill stycka markområden som du redan äger, ansöker du om styckning enligt anvisningarna nedan. Bifoga en karta till ansökan på vilken du har markerat de områden som ska styckas. Du kan till exempel göra en karta på Kartplatsen.

Gör så här

 1. Samla eventuella bilagor och spara dem i pdf- eller jpg-format.
 2. Ansök om styckning i e-tjänsten:
  - personkunder
  - organisationskunder

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationens räkning.

 3. Välj först den fastighet för vilken du ansöker om styckning. Välj "Lantmäteriförrättningar" och "Ansök om annan förrättning".
 4. Skriv att du ansöker om styckning av din egen fastighet och bifoga en karta.

Du kan även ansöka om förrättning på en ansökningsblankett (suomi.fi) ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Om du vill få förrättningarnas handlingar i elektroniskt format till dig själv, ska du aktivera suomi.fi-meddelanden.

Prislista

Styckning

Produkt Areal högst (ha) Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
K1010
Styckning
0,1 1 120,00 Ingen moms
1 1 320,00 Ingen moms
5 1 630,00 Ingen moms
20 1 990,00 Ingen moms
60 2 540,00 Ingen moms
100 3 000,00 Ingen moms
200 4 160,00 Ingen moms
300 5 380,00 Ingen moms
400 6 780,00 Ingen moms
500 8 180,00 Ingen moms
Varje därpå följande 100 ha 740,00 Ingen moms

På detaljplaneområde får kommunen 30 procent rabatt på sin egen förrättningsavgift jämfört med avgifterna i tabellen om förrättningen utförs på ett område som ägs av kommunen och kommunen på ett godkänt sätt och med egna råmärken har utfört alla terrängarbeten som förrättningen förutsätter.

Avgiften för styckningar bestäms enligt den tidpunkt då lagfartsansökan inkommer till Lantmäteriverket. Avgiften för en styckning är densamma oavsett om den utförs särskilt eller i samband med en annan förrättning.

Fastighetsförrättningsavgiften för styckning fastställs för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet som bildats vid styckningen på basis av styckningsfastighetens areal eller arealerna på de områden som överförts till den mottagande fastigheten.

Avgiften för ett allmänt område som avstyckas för kommunen bestäms enligt använd arbetstid. Allmänna områden är exempelvis gatuområden enligt detaljplan.

Exempel 1:

Styckningen gäller tre outbrutna områden från tre olika fastigheter: outbrutna området A 0,5 ha, outbrutna området B 0,3 ha och outbrutna området C 1,2 ha. De outbrutna områdena A och B avstyckas till en fastighet och det outbrutna området C överförs till en fastighet som det outbrutna områdets ägare äger sedan tidigare. Terrängarbetena utförs i samband med sammanträdet, Lantmäteriverkets mätkarl fungerar som hjälpmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. För att utföra styckningen är det nödvändigt att gå upp en rå mot en grannfastighet och bilda vägrätt på två utomstående fastigheters områden.

Avgifter:
Storleken på vardera styckningsavgiften fås direkt från tabellen ovan utgående från arealerna, dvs. outbrutna området A och outbrutna området B sammanlagt 0,8 ha = 1 320 euro samt outbrutna området C 1,2 ha = 1 630 euro. Kostnaderna för rågång, bildande av vägrätt, mätkarl och råmärken ingår i avgiften. Fastighetsförrättningsavgiften betalas av styckningsfastighetens ägare, om parterna inte har kommit överens om annat.

Exempel 2:

Styckningen gäller två outbrutna områden av en fastighet: det outbrutna området A 0,5 ha och det outbrutna området B 1,2 ha. De outbrutna områdena avstyckas till separata fastigheter. Dessutom bildas ett enskilt vattenområde på 50 ha som tillhört moderfastigheten som samfällt vattenområde C för styckningsfastigheterna och stomfastigheten.

Avgifter:
Styckningsavgifternas storlek fås från tabellen ovan utgående från arealerna, dvs. det outbrutna området A 0,5 ha = 1 320 euro och det outbrutna området B 1,2 ha = 1 630 euro. Avgiften för bildandet av det samfällda området C är utgående från områdets areal på 50 ha enligt tabellen ovan 2 540 euro.

Exempel 3:

Styckningen gäller ett outbrutet område på 0,4 ha av en fastighet. Dessutom utförs ett ägobyte där stomfastigheten överlåter 0,5 ha och grannfastigheten 0,6 ha.

Avgifter:
Styckningsavgiftens storlek är utgående från tabellen ovan och det outbrutna områdets areal på 0,4 ha 1 320 euro. Storleken på den avgift som tas ut för ägobytet är utgående från den sammanlagda arealen på 1,1 ha på områdena som byts enligt tabellen ovan 1 630 euro.

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.