Hoppa till huvudinnehåll

Fastighets ägarförhållanden ändras

Köp är den vanligaste orsaken för en fastighet eller en arrenderätt att byta ägare, men detta kan även ske av andra orsaker.

En anhörigs bortgång och bouppteckning

Bouppteckningen måste förrättas inom tre månader efter ett dödsfall. Lantmäteriverkets kundservice hjälper till i utredningen av de fastigheter som den avlidna personen äger och av fastighetsinteckningar. Hos oss kan du beställa lagfartsbevis, gravationsbevis eller intyg om arrenderätt. 

När bouppteckningen är gjord, lönar det sig att ansöka om förtydligande lagfart på fastigheter som ingår i dödsboet. En förtydligande lagfart gör det lättare att sälja fastigheten, eftersom den visar alla delägare i dödsboet och säljaren inte längre behöver ge bouppteckningsinstrumentet med bilagor till köparen.

Fastighetspantbreven förvaras oftast hos banken eller hos fastighetens ägare. Om ett pantbrev har försvunnit, måste det dödas (förklaras ogiltigt) vid tingsrätten.

Mera information om bouppteckning finns på skattemyndighetens webbplats vero.fi

Mera information om utdrag och intyg och hur du beställer dem

Instruktioner och tjänster i webbtjänsten suomi.fi

Arvskifte

Vid arvskifte fördelas den avlidnes eventuella fastighetsinnehav mellan bodelägarna och eventuella testamentstagare. Efter detta ska den nya ägaren registrera sin äganderätt genom att ansöka om lagfart. Som bilaga till ansökan ska du skicka bouppteckningsinstrumentet med bilagor, eventuellt testamente med bilagor och det ursprungliga arvskiftesavtalet.

Vid partiellt arvskifte förblir den oskiftade egendomen i dödsboets besittning. Då lönar det sig att ansöka om förtydligande lagfart på den.

Fastighet som förvärvats genom testamente

Testamente används ofta för att bestämma om överföringen av äganderätten till en fastighet eller en arrenderätt. Med stöd av testamente kan du ansöka om lagfart eller överföring av arrenderätt. Till ansökan ska du bifoga bouppteckningsinstrumentet med bilagor, testamentet i original och en utredning över testamentets giltighet. Du kan få intyg om laga kraft hos tingsrätten.

Avvittring eller åtskiljande av egendom vid skilsmässa

Om ägandet av fast egendom ändras genom avvittring eller åtskiljande av egendom vid skilsmässa, ska du ansöka om lagfart på den andel av en fastighet som du får. När du ansöker om lagfart, ska du till Lantmäteriverket lämna in bland annat avvittringsinstrumentet eller avtalet om åtskiljande av egendom i original, en utredning över avvittringsgrunderna, det vill säga tingsrättens anmälan om att ett äktenskapsskillnadsärende har blivit anhängigt, och samt om jämkning betalats. Se anvisningar om hur man betalar överlåtelseskatt.

Fastighet som gåva

När du får en fastighet som gåva, registrera din äganderätt genom att ansöka om lagfart inom sex månader efter att gåvobrevet undertecknats. Köpvittnet skickar gåvobrevet till Lantmäteriverket. Mera information om gåvoskatt får du hos skatteförvaltningen.

Behöver du hjälp?