Hoppa till huvudinnehåll

Allmän information om samfällda områden

Ett samfällt område tillhör två eller flera fastigheter gemensamt.

Samfällda områden har bildats för olika ändamål, exempelvis som båtplatser eller grustag. Vattenområden är ofta samfällda.

Delägare i ett samfällt område

Ett samfällt område har delägarfastigheter, och deras ägare bildar ett delägarlag. Delägarlaget kan vara konstituerat eller icke konstituerat. Ett konstituerat delägarlag har fastställda stadgar.

Användningen, förvaltningen och andra frågor som rör det gemensamma området beslutas av delägarna vid delägarlagets möten. Verksamheten på samfällda områden regleras i lagen om samfälligheter (758/1989).

Delägare i delägarlaget blir man endast genom att äga en fastighet. Det är även möjligt att skaffa andelar i samfällda områden utan att ha ett markområde. Man kan köpa eller överlåta andelar på samma sätt som fast egendom.

Ett samfällt områdes delägarfastigheter och deras andelstal framgår av delägarförteckningen. Delägarförteckningen ingår i fastighetsregisterutdraget över det samfällda området. Du kan se din fastighets andel av samfällda områden i e-tjänsten. En fastighets andelar i samfällda områden framgår av dess fastighetsregisterutdrag.

Kom ihåg att meddela kontaktuppgifter

Delägarlaget ska meddela kontaktuppgifter för dess ordförande eller ombudsman till Lantmäteriverket. Kontaktuppgifterna antecknas i fastighetsdatasystemet på basis av denna anmälan.

Meddela delägarlagets kontaktuppgifter

Behöver du hjälp?