Hoppa till huvudinnehåll

Köp utdrag och intyg över fastigheter

Hos Lantmäteriverket kan du köpa utdrag och intyg som innehåller fastighetsuppgifter

Om du vill köpa utskrifter från lägenhetsdatasystemet, läs instruktionerna på sidan Köp utskrifter över lägenheter.

För personkunder: e-tjänsten är billigast

Det snabbaste och billigaste sättet att köpa utdrag och intyg är via vår e-tjänst. Välj fliken Alla fastigheter och skriv fastighetsbeteckningen i sökfältet. Utdragen skickas som pdf-filer per e-post. Du får en nedladdningslänk per e-post som du kan använda för att ladda ned och skriva ut filerna.

Du kan avgiftsfritt kontrollera dina fastighetsuppgifter, endast beställningar av utdrag och intyg är avgiftsbelagda.

För organisationskunder: e-tjänsten eller en beställningsblankett

De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i e-tjänsten för organisationen.

Organisationskunder kan köpa utdrag och intyg över fastigheter även genom att beställa dem med en blankett. När du beställer, meddela om du vill få utdragen som en pdf-fil per e-post eller som en pappersversion per post.

Vi säljer följande utdrag och intyg

Välj det rätta utdraget bland följande alternativ.

Lagfartsbevis

Uppgifter om fastighetens ägare framgår av lagfartsbeviset. Du kan beställa ett lagfartsbevis över en fastighet eller ett outbrutet område.

Gravationsbevis

Av gravationsbeviset framgår i registret antecknade inteckningar, särskilda rättigheter och övriga anmärkningar som hänför sig till fastigheten. På gravationsbeviset visas uppgifter om eventuella pantbrev, arrenderätter, rätter att bo, sytnings- eller nyttjanderätter, avtal om delning av besittningen och utmätningsanteckningar.

Fastighetsregisterutdrag

Av fastighetsregisterutdraget framgår basuppgifter om fastigheten, exempelvis fastighetsbeteckning, registreringsdatum och areal. På utdraget finns också information om fastighetsbildning och om planer, servitut och nyttjanderätter samt andelar i samfällda områden som hänför sig till fastighetsregisterenheten.

Du kan beställa ett fastighetsregisterutdrag över en fastighet eller ett outbrutet område.

Kartutdrag ur fastighetsregistret

På kartutdraget har fastighetens områden framhävts. Om en fastighet består av fler än ett skifte, visas alla skiften på den första sidan. Efter detta visas varje skifte på sin egen sida.

Intyg över arrenderätt

Intyget över arrenderätt anger vem som har arrenderat (hyrt) fastigheten. För att beställa ett intyg behöver du anläggningsbeteckningen, som anges på den arrendefaktura som arrendegivaren har skickat.

Registerutdrag över nyttjanderättsenhet

Av registerutdraget över nyttjanderättsenhet framgår vägrätter och andra servitut. Av det framgår enskilda väglagets namn, beteckning och kontaktpersonens uppgifter (om meddelats) samt en förteckning över de fastigheter på vilkas områden vägen löper. Registerutdrag över nyttjanderättsenhet kan beställas hos kundtjänsten. Du kan också köpa ett utdrag i e-tjänsten, om det visas i åtkomsträttigheterna och begränsningarna för din fastighet.

Utdrag ur köpeskillingsregistret över fastigheter

Från köpeskillingsregistret över fastigheter kan du beställa prisuppgifter som berör ett enstaka fastighetsköp. På utdraget anges inte uppgifter om köparen eller säljaren. Utdraget finns inte att tillgå i e-tjänsten. Beställ utdraget från vår kundservice.

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänsten

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenhet
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
14,00 Ingen moms
77238011100
Utdrag över nyttjanderättsenhet
14,00 Ingen moms

Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från kundservicen eller med webblankett

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7600105189
Lagfartsbevis
18,00 Ingen moms
7600105190
Gravationsbevis
18,00 Ingen moms
7600105683
Intyg över arrenderätt
18,00 Ingen moms
7600105322
Fastighetsregisterutdrag
18,00 Ingen moms
76001010934
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
18,00 Ingen moms
76001011031
Utdrag över nyttjanderättsenhet
18,00 Ingen moms
7600106542
Kartutdrag över registerenhet
18,00 Ingen moms
7600105036
Förteckningar över kommuner, lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägarförteckningar för samfällda områden som lämnas ut separat och övriga motsvarande förteckningar
18,00 Ingen moms

Ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via myndighetens elektroniska tjänst /priser: Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Priset för utdrag ur köpeskillingsregistret

Utdrag ur köpeskillingsregistret för fastigheter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722105110
Utdrag ur köpeskillingsregistret, 1-3 köp
17,18 21,30
7722105120
Utdrag ur köpeskillingsregistret, fler än 3 köp, €/köp
5,48 6,80
7722105634
Kartutskrift ur köpeskillingsregistret
10,48 13,00

Exempel 1

Samma beställning innehåller tre utdrag ur köpeskillingsregistret

Avgift: 21,30€
 

Exempel 2

Samma beställning innehåller tio utdrag ur köpeskillingsregistret

Avgift: 10*6,80 € = 68,00 €