Hoppa till huvudinnehåll

När behövs en lantmäteriförrättning?

Genom lantmäteriförrättningar kan man bilda nya fastigheter, bestämma fastigheters utsträckning och ändra rättigheter kopplade till fastigheter.

Lantmäteriförrättningar är myndighetstjänster som regleras av bl.a. fastighetsbildningslagen, lagen om enskilda vägar och lagen om inlösen. Förrättningsbesluten antecknas i fastighetsdatasystemet och dokumenten förvaras permanent. Förrättningspriset bestäms enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning. 

Du kan ansöka om förrättning ifall du äger fastigheten helt eller delvis. Förrättning kan också sökas av någon annan part vars rätt förrättningen berör.

Förutom Lantmäteriverket utför vissa kommuner, bl.a. Helsingfors, Vanda och Esbo, lantmäteriförrättningar i sitt område. I sådana fall kan du ansöka om förrättning hos kommunen och då överför vi ansökan från vår e-tjänst till kommunen för behandling. Mer information om förrättningarna finns på kommunens webbplats.

Ansök om en lantmäteriförrättning om du vill

Innan du ansöker om förrättning

  • Välj lämplig förrättning för ditt ändamål. Förrättningssidorna ger dig information om vilka uppgifter som ingår i förrättningen, hur länge den i genomsnitt tar och vad den kostar eller hur priset bestäms.
  • Om fastigheten har flera ägare och ni söker förrättning tillsammans, bifoga fullmakter från delägarna i ansökan.
  • Det lönar sig att tala med grannarna eller sakägarna om vad saken gäller och vilken förrättning som eventuellt behövs. Är det fråga om en förrättning som medger avtal kan ni påskynda behandlingen genom att avtala om saken på förhand.

Lantmäteriförrättningar

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.