Hoppa till huvudinnehåll

Ledförrättningar

Den som upprätthåller en led, i allmänhet kommunen, kan ansöka om ledförrättning. Vid en ledförrättning antecknas i fastighetsregistret en frilufts- eller snöskoterled som följer en ledplan eller har antecknats i den gällande detalj- eller generalplanen.

Vid förrättningarna fattas beslut om bland annat kostnader som grundandet av leden orsakar. Den som upprätthåller leden ska ansöka om ledförrättning hos Lantmäteriverket inom ett år efter att ledplanen har godkänts och beslutet har vunnit laga kraft.

Den som upprätthåller leden svarar för förrättningskostnaderna.

Snöskoterledförrättning

En snöskoterled grundas med stöd av en ledplan som godkänts av kommunens miljöskyddsmyndighet.

Friluftsledförrättning

För att anlägga en friluftsled ska kommunen göra upp en ledplan, som fastställs av NTM-centralen i området. Om friluftsleden har markerats i planen (detaljplan eller generalplan) eller sakägarna har avtalat om överlåtelse av området för en friluftsled, kan friluftsleden anläggas även om det inte finns en ledplan.

Man behöver inte ansöka om friluftsledsförrättning inom någon bestämd tid, om fritidsleden har markerats i planen eller sakägarna har avtalat om överlåtelse av området för friluftsleden.