Hoppa till huvudinnehåll

Aktiebok

Aktieboken är en sammanställning av de uppgifter i aktielägenhetsregistret som berör ett specifikt bolags aktier, aktielägenheter och aktieägare.

Det finns två versioner av aktieboken: en aktiebok som är avsedd för husbolagets aktieägare och förvaltningen av bolaget. På denna visas utöver ägarens namn också ägarens adress och födelsedatum. En offentlig aktiebok innehåller endast ägarens namn, eller om ägaren är ett företag, innehåller den företagets namn och FO-nummer. Man kan beställa en aktiebok från Lantmäteriverkets kundservice. En aktiebok är avgiftsbelagd när man beställer den från Lantmäteriverkets kundservice.

Husbolagets representant kan också utan avgift ladda ned både aktieboken och aktieägarnas kontaktuppgifter från Lantmäteriverkets tjänst för överföring av aktiebok.

Aktieboken uppdateras på basis av uppgifter i aktielägenhetsregistret. Förvärv av aktier antecknas i aktieboken när en utredning om betalning av överlåtelseskatt har inkommit.

Aktieboken kan skrivas ut från bostadsdatasystemet om

 • upprätthållandet av bolagets aktiebok har överförts till Lantmäteriverket eller bolaget har grundats efter 1.1.2019.
 • bolaget är i kraft
 • bolagets företagsform är bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

På utskriften anges bolaget som informationskälla om uppgifterna har meddelats av bostadsaktiebolaget.

Köp en aktiebok

Exempel på aktieböcker:

Ändringar som husbolaget gör i bolagsordningen syns i aktieboken.

Aktiegrupperna som upphört vid ändringen av bolagsordningen (affärslokal A 3 och A 4) är kvar i bostadsdatasystemet ända tills de rättigheter (ägande, pantsättning, begränsning) som är kopplade till dem har överförts till den nya sammanslagna aktiegruppen (affärslokal A 3–4). Affärslokal A 3–4 visas i aktieboken då registrering av ägande, pantsättning eller begränsning har ansökts för den och ansökan är anhängig.

Om aktiegrupperna har förändrats till följd av en ändring av bolagsordningen, ska uppgifterna om ägande, pantsättning och begränsningar uppdateras i bostadsdatasystemet.

Läs mer om frågor som gäller ändringar i bolagsordningen

Bolag

I den första delen av utskriften visas basuppgifter om bolaget: FO-nummer, firmanamn, företagsform, hemort och registreringsdatum. Dessa uppgifter finns i handelsregistret. Dessutom anges i basuppgifterna i vilken kommun och på vilka fastigheter som byggnaderna finns. OBS! Fastighetsbeteckningen har meddelats av husbolaget, och ändringar av den uppdateras inte automatiskt i bostadsdatasystemet.

Aktiegrupper och ägare

I denna del visas uppgifter om aktiegruppen samt ägare och begränsningar som antecknats i aktieboken.

I förteckningen anges också om ägandet baserar sig på en elektronisk anteckning eller ett aktiebrev.

I förteckningen visas bostäderna i aktiegruppnummerordning. Bostadens nummer består av bostadens trappuppgång, bostadsnummer och en separatorbokstav (t.ex. A 1b). Efter bostäderna visas bilplatserna i nummerordning och slutligen andra utrymmen (exempelvis separata förråd) i nummerordning.

När ett nytt ägande registreras tas den gamla ägaruppgifter bort från aktieboken. Denna uppgift kan vara tom en tid om den nya ägaren inte genast har betalat överlåtelseskatten.

För fysiska personer visas födelsedatum, namn och adress. Den i aktieboken antecknade ägarens adress är den adress som aktieägaren har meddelat att ska antecknas i aktieboken. Om en sådan uppgift saknas visas en adressuppgift från Befolkningsdatasystemet (BDS) eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Av de begränsningar som antecknas i aktielägenhetsregistret visas följande i aktieboken:

 • Den efterlevande makens besittningsrätt
 • Nyttjanderätt som baserar sig på testamente
 • På testamente grundad rådighetsbegränsning
 • Anteckning enligt lagen om bostadsrättsbostäder
 • Anteckning enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
 • Anteckning enligt lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
 • Anteckning enligt aravalagen
 • Förvärvet av bostadsaktien berörs av en inlösningsrätt enligt bolagsordningen
 • Förvärvet av bostadsaktien berörs av en överlåtelsebegränsning enligt bolagsordningen