Hoppa till huvudinnehåll

Aktiebok

Aktieboken omfattar grundläggande uppgifter om husbolaget, aktielägenheterna och deras ägare.

Det finns två versioner av aktieboken: en aktiebok som är avsedd för husbolagets aktieägare och förvaltningen av bolaget. På denna visas utöver ägarens namn också ägarens adress och födelsedatum. En offentlig aktiebok innehåller endast ägarens namn, eller om ägaren är ett företag, innehåller den företagets namn och FO-nummer. Dessutom tillhandahålls utskriften aktieboksutdrag ur den offentliga aktieboken. I den visas samma uppgifter som finns i aktieboken för en enda aktiegrupp. 

Av aktieboken finns att tillgå en mer begränsad version - utdrag ur aktieboken. Den innehåller motsvarande information som aktieboken, men i stället för att framställa hela husbolagets aktieboksanteckningar innehåller den endast information om en enskild aktielägenhet.  

Du kan beställa aktieboken och aktieboksutdrag hos Lantmäteriverkets kundservice. En aktiebok är avgiftsbelagd när man beställer den från Lantmäteriverkets kundservice.

Husbolagets representant kan också utan avgift ladda ned både aktieboken och aktieägarnas kontaktuppgifter från Lantmäteriverkets tjänst för överföring av aktiebok.

Aktieboken uppdateras på basis av uppgifter i bostadsdatasystemet. Förvärv av aktier antecknas i aktieboken när en utredning om betalning av överlåtelseskatt har inkommit.

Aktieboken kan skrivas ut från bostadsdatasystemet om

 • upprätthållandet av bolagets aktiebok har överförts till Lantmäteriverket eller bolaget har grundats efter 1.1.2019.
 • bolaget är i kraft
 • bolagets företagsform är bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

På utskriften anges bolaget som informationskälla om uppgifterna har meddelats av bostadsaktiebolaget.

Köp en aktiebok eller utdrag ur aktieboken

Exempel på aktieböcker:

Ändringar som husbolaget gör i bolagsordningen syns i aktieboken.

Aktiegrupperna som upphört vid ändringen av bolagsordningen (affärslokal A 3 och A 4) är kvar i bostadsdatasystemet ända tills de rättigheter (ägande, pantsättning, begränsning) som är kopplade till dem har överförts till den nya sammanslagna aktiegruppen (affärslokal A 3–4). Affärslokal A 3–4 visas i aktieboken då registrering av ägande, pantsättning eller begränsning har ansökts för den och ansökan är anhängig.

Om aktiegrupperna har förändrats till följd av en ändring av bolagsordningen, ska uppgifterna om ägande, pantsättning och begränsningar uppdateras i bostadsdatasystemet.

Läs mer om frågor som gäller ändringar i bolagsordningen

Bolag

I den första delen av utskriften visas basuppgifter om bolaget: FO-nummer, firmanamn, företagsform, hemort och registreringsdatum. Dessa uppgifter finns i handelsregistret. Dessutom anges i basuppgifterna i vilken kommun och på vilka fastigheter som byggnaderna finns. OBS! Fastighetsbeteckningen har meddelats av husbolaget, och ändringar av den uppdateras inte automatiskt i bostadsdatasystemet.

Aktiegrupper och ägare

I denna del visas uppgifter om aktiegruppen samt ägare och begränsningar som antecknats i aktieboken.

I förteckningen anges också om ägandet baserar sig på en elektronisk anteckning eller ett aktiebrev.  

I aktieboken visas aktiegrupperna enligt aktiernas nummerordning, t.ex. aktierna 1-100, 101-200 osv. Bostadens nummer består av bostadens trappuppgång, bostadsnummer och en separatorbokstav (t.ex. A 1b). Efter bostäderna visas bilplatserna i nummerordning och slutligen andra utrymmen (exempelvis separata förråd) i nummerordning.

När ett nytt ägande registreras tas den gamla ägaruppgifter bort från aktieboken. Denna uppgift kan vara tom en tid om den nya ägaren inte genast har betalat överlåtelseskatten.

För fysiska personer visas födelsedatum, namn och adress. Den i aktieboken antecknade ägarens adress är den adress som aktieägaren har meddelat att ska antecknas i aktieboken. Om en sådan uppgift saknas visas en adressuppgift från Befolkningsdatasystemet (BDS) eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Varför visas inte ägaruppgifter i aktieboken?

Det kan finnas flera skäl till att ägaruppgifter saknas.

 1. Överlåtelseskattedeklarationen saknas och/eller skatten har betalats med felaktiga uppgifter.
  I samband med registreringen av den nya ägaren avförs den gamla ägaruppgiften ur aktieboken. Den nya ägaren antecknas i aktieboken först efter det att hens äganderätt har registrerats och en utredning om överlåtelseskatten har erhållits. Vanligen beror avsaknaden av ägaruppgiften i aktieboken på att en utredning om överlåtelseskatten inte har fåtts av Skatteförvaltningen och därför har en anteckning inte gjorts i aktieboken. I praktiken har den nya ägaren inte gjort en överlåtelseskattedeklaration och/eller betalat överlåtelseskatten med korrekta uppgifter. Läs mer om att betala överlåtelseskatten på Skatteförvaltningens webbplats.
   
 2. Spärrmarkering och förbud mot adressutlämning.
  Ägaranteckningen kan saknas i aktieboken även om den nya ägaren har ansökt om registrering av ägandet och skött överlåtelseskatten. I dylika fall kan det vara fråga om en kund som är försedd med spärrmarkering eller förbud mot adressutlämning, vilket betyder att kundens namn inte visas i den offentliga aktieboken eller på utdrag ut aktieboken (offentlig). En sådan persons namn och säkra adress visas endast i aktieboken för husbolagets eget bruk. Om ingen säker adress har meddelats, visas ”Adress: inga tillgängliga uppgifter”.
   
 3. En ändring av bolagsordningen gjord av husbolaget. Läs mer om ändringar i bolagsordningen.

Begränsningar

Av de begränsningar som antecknas i bostadsdatasystemet visas följande i aktieboken:

 • Anteckning enligt lagen om bostadsrättsbostäder
 • Förvärvet av bostadsaktien berörs av en inlösningsrätt enligt bolagsordningen
 • Förvärvet av bostadsaktien berörs av en överlåtelsebegränsning enligt bolagsordningen
 • Anteckning enligt aravalagen
 • Anteckning enligt aravabegränsningslagen
 • Utmätning av dödsboandel
 • Den efterlevande makens besittningsrätt
 • Överlåtelse- och pantsättningsförbud
 • Beslag
 • Nyttjanderätt som baserar sig på testamente
 • Säkringsåtgärd
 • Utmätning
 • Kvarstad
 • Anteckning enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
 • Anteckning enligt lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
 • Tillfällig kvarstad
 • Tillfällig säkringsåtgärd
 • Interimistisk åtgärd
 • Utmätning av bolagsandel